HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare Datawarehouse
  • banner-data-center64.gif
  • banner-data center64.jpg

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด / อำเภอ

 

BMS Data Center
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด / อำเภอ
นวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมและประมวลผล ข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ทางด้านสุขภาพของผู้รับบริการสาธารณสุข ข้อมูลจะนำส่งจากหน่วยบริการ ส่งเข้าจัดเก็บที่หน่วยข้อมูลกลาง ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน แล้วสามารถเรียกมาใช้งานทางด้านการรักษา วางแผนดูแลสุขภาพ และการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข

 

   

              การประชุมเชิงสัมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนองนโยบายการบริหารงานสาธารณสุขระดับชาติ"

              วันที่ 27 กรกฎาคม 2555    ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์   กรุงเทพมหานคร