HOSxP

You are here: Home Product HIS Back Office BMS-LAB Link

BMS LAB Link

BMS LAB Link 
ระบบเชื่อมต่อเครือข่าย รับ / ส่งข้อมูลการสั่ง LIS ผ่านระบบ HOSxP 
โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ XML Files