HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-iHOSxP

BMS iHOSxP

BMS iHOSxP
เป็นโปรแกรม HOSxP Application พัฒนาขึ้นสำหรับการทำงานบน  iPhone / iPad
โปรแกรมต้นแบบรองรับการค้นหาผู้ป่วยและแสดงประวัติการรักษาตัวของผู้ป่วย สามารถ Download Version 1.3 ได้จาก AppStore  

 

http://www.youtube.com/watch?v=o4wGQM43fkg