HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-HOSxP Product คุณสมบัติของระบบงานศูนย์ตรวจสอบสิทธิ
 • banner-hosxp-0main.jpg
 • banner-hosxp-admin.jpg
 • banner-hosxp-dental.jpg
 • banner-hosxp-diagnostic.jpg
 • banner-hosxp-epidem.jpg
 • banner-hosxp-ipd.jpg
 • banner-hosxp-nutrition.jpg
 • banner-hosxp-opd.jpg
 • banner-hosxp-or.jpg
 • banner-hosxp-pragnancyl.jpg
 • banner-hosxp-rehabmed.jpg
 • banner-hosxp-report.jpg
 • banner-hosxp-screen.jpg
 • banner-hosxp-thai.jpg

คุณสมบัติของระบบงานศูนย์ตรวจสอบสิทธิ


1.  ข้อมูลพื้นฐาน


1.1  สามารถกำหนดข้อมูลสิทธิการรักษาโดยเชื่อมโยงกับสิทธิ สปสช. และ สนย. กำหนดให้
1.2  สามารถกำหนดประเภทการชำระเงินของแต่ละสิทธิได้1.3  สามารถกำหนดได้ว่าสิทธิแต่ละตัวจะต้องป้อนข้อมูลใดบ้าง เช่น เลขที่สิทธิ, วันที่เริ่มใช้, วันที่หมดอายุ
  สามารถกำหนดประเภทการชำระเงินของแต่ละสิทธิได้ เช่น


►เลขที่สิทธิ►วันที่เริ่มใช้

 ►วันที่หมดอายุ
►สถานพยาบาลหลัก, สถานพยาบาลรอง     1.3  สามารถแยกประเภทการออกใบเสร็จ และชนิดการคิดค่าบริการได้
     1.4  สามารถกำหนดส่วนลดในค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดได้2.  การตรวจสอบสิทธิ


     2.1  สามารถแสดงข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ HN, หรือชื่อ, หรือ     นามสกุลของผู้ป่วย, หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการค้นหา และแสดงข้อมูลประกอบด้วย HN, =ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย, อายุ, เพศ, หมายเลขประจำตัวประชาชน

เอกสารสิทธิอื่นๆ (เช่น เลขที่บัตรทอง, เลขที่บัตรประกันสังคม), วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสิทธิ, การรักษาพยาบาล, วันที่และเวลาของผู้ป่วยที่มารับบริการ, แผนกที่รับการตรวจรักษา เป็นต้น2.2  สามารถบันทึกและแก้ไขสิทธิของผู้ป่วยได้2.3  สามารถบันทึกการยืนยันการตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยและพิมพ์ใบยืนยันสิทธิได้3.  สามารถตรวจสอบสิทธิจากบริษัทกลางได้


    

 

 

BACK