HOSxP

You are here: Home Company Jobs

สมัครงาน

ข้อมูลอัพเดตวันที่


1. ตำแหน่ง Junior Developer จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 1. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และรับทราบความต้องการ เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรม
 2. พัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi
 3. พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ SQL Server , Oracle , MySQL , Postgre SQL
 4. พัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Application , Web Application , Mobile Application
 5. วิเคราะห์ และออกแบบ Database ให้เหมาะสมกับข้อมูล  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งานจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 2. เพศ ไม่ระบุ
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะในการเขียน Java, .Net, OOP
 5. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี  สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความรู้เกี่ยวกับ Delphi จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ออกต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

 

2. ตำแหน่ง   Implement Staff  จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน

อบรมการใช้งานโปรแกรม จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ สำหรับ โปรแกรมของบริษัท สามารถแนะนำการส่งออกและการทำงานกับโปรแกรมขอบริษัท

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ทางระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาออกรายงานได้ หากมีประสบการณ์การใช้งาน MySQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- *สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

3. บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง

4. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท

5. มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว


3. Trainer  จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

- เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งาน เกี่ยวกับระบบงานโปรแกรม และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้หลักสูตรอบรมของฝ่าย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ทางระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาออกรายงานได้ ประสบการณ์การใช้งาน MySQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความรู้ทางด้านการติดตั้งและใช้งาน ระบบปฏิบัติการ LINUX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีประสบการณ์ทางด้านการจัดอบรม เป็นผู้สอนหรือเป็นวิทยากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

6. บุคคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง

7. มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท

8. มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว

 

 4. Tester  จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน  

 1. จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan) 
 2. จัดทำเอกสารกรณีทดสอบ (Test cases) จาก System Requirement
 3. ทำการทดสอบโปรแกรมตามเอกสาร Test cases ที่สร้างขึ้น
 4. จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบโปรแกรมตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด จัดส่งให้ทีมพัฒนา
 5.  อบรมการใช้งานโปรแกรม พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ ไม่เกิน 28 ปี
 2. เพศหญิง
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะในการใช้ SQL
 5. มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
 6. อดทน ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี  สามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. ออกต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

 

สวัสดิการบริษัทฯ 

ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน
ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ
ชุดยูนิฟอร์ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวิต
สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร
กองทุนการศึกษา
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

(ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30)


สนใจสมัครด่วนมาได้ที่
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ
เลขที่  2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร. 0-2427-9991 ต่อ 11108-1915-5158  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.