HOSxP

You are here: Home Events Activities

รวมภาพวันที่ 1 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 : วันที่ 17 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

BMS ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท Senior Marketing System Asia Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์

   BMS ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท Senior Marketing System Asia Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์

   นายชัยพร สุรเตมีย์กุล กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด(BMS) ร่วมต้อนรับ Mr.Tsutomu Nobunaga (Director) และ Mr.Pan Weizhong (Investment & Alliance Manager) จากบริษัท Senior Marketing System Asia Pte.Ltd. (SMS) ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ซึ่งทาง SMS มีความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของ BMS ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเชื่อมั่นและขยายการดำเนินงานธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านระบบบริหารงานโรงพยาบาลของ BMS เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตต่อไป

   A warm greet toward executives of Senior Marketing System Asia Pte.Ltd. company, Signgapore.

   On August 3rd, 2014 Senior Marketing Asia Pte. Ltd. (SMS) came to visit our company. Mr.Chaiyaporn Suratemeekul, managing director of BMS, and his staffs provided a warm welcome to Mr.Tsutomu Nobunaga, director of SMS, and Mr.Pan Weizhong, investment & alliance manager of SMS. SMS was interested in company’s products and hospital information system. This lets us develop relationship and trust between each other for future opportunity that we could do in order to enter the AEC world. 


กรรมการผู้จัดการและพนักงาน บจ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ ร่วมต้อนรับผู้แทน รพ.ศัลยกรรมกระดูกแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะผู้บริหารจาก รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

          กรรมการผู้จัดการและพนักงาน บจ.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ ร่วมต้อนรับผู้แทน

รพ.ศัลยกรรมกระดูกแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะผู้บริหารจาก รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

          นายชัยพร สุรเตมีย์กุล กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด(BMS) ร่วมต้อนรับ Professor Brigadier General Tun Tun และ Captain Win Moe Aung จากโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศัลยกรรมกระดูก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ พร้อมสนใจและขอให้ทางบริษัทฯ นำเสนอโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาล BMS- HOSxP XE V.4  ซึ่งในการนำเสนอดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริหารงานโรงพยาบาลในอนาคตต่อไป


          An official welcome from Managing Director of Bangkok Medical Software Co., Ltd and his staffs, to representatives of Defense Service Orthopaedic Hospital from the Republic of the Union of Myanmar and a group of executives from Bangpakok 9 International Hospital Bangkok.

          On July 1st 2014 at Bangkok Medical Software Co., Ltd, Mr.Chaiyaporn Suratemeekul who is Managing Director of Bangkok Medical Software Co., Ltd and his staffs were welcoming Professor Brigadier General Tun Tun and Captain Win Moe Aung, who are representatives from Defense Services Orthopaedic Hospital, the Republic of the Union of Myanmar and a group of executives from Bangpakok 9 International Hospital. It was a pleasure for BMS to provide our visitors an overview of our company and our services. The representatives are pleased in our BMS-HOSxP XE V.4 and we are looking forward for future development. It was also an eventful day for our visitors.


กรรมการผู้จัดการ BMS ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ

      ภก.ชัยพร สุรเตมีย์กุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ เสวนา เรื่อง Standard clinical data Exchange เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record , EMR) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เซ็นสัญญาบันทึกความตกลง

เซ็นสัญญาบันทึกความตกลง เรื่อง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล HOSxP กับ สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System) : วันที่ 8 เมษายน 2557 

 

         เนื่องด้วยวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เซ็นสัญญาบันทึกความตกลง เรื่อง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาล HOSxP กับ สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System)เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ บริษัท บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

  1. ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม      BMS-HOSxP กับระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System)
  2. ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนากำหนดมาตรฐาน วิธีการอันปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อมูลที่นำมาแลกเปลี่ยนจะใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น
  3. ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันใช้หลักประกันกับสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะให้ระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ของสถานพยาบาลเชื่อมต่อกับระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim System)   เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น
  4. การเชื่อมต่อโปรแกรม BMS-HOSxP ของสถานพยาบาล กับระบบสินไหมอัตโนมัติ(e-Claim System) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ. เป็นไปโดยความยินยอมของสถานพยาบาลและบริษัทกลางฯ
  5. ทั้งสองหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกันในการจัดทำคู่มือ อบรม ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ พ.ร.บ.ให้กับสถานพยาบาล

การทำงานร่วมกันจะแบ่งออกเป็น 2  Phaseดังนี้

         Phase ที่ 1การเชื่อมต่อการตรวจสอบสิทธิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของบริษัทกลางฯ แต่เดิมผู้ประสบภัยจากรถที่มารับบริการต้องมีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุผ่านเว็บไซด์ของระบบ e-Claim System ซึ่งการทำระบบเชื่อมต่อใน Phase นี้ โปรแกรม BMS-HOSxP จะมีระบบการตรวจสอบสิทธิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ของบริษัทกลางฯ โดยสามารถส่งข้อมูลอุบัติเหตุผ่านทาง Web Service เพื่อตรวจสอบการร้องขอความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ ได้

        Phase ที่ 2การเชื่อมต่อข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลไม่ต้องคีย์ค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรม e-Claim อีกต่อไป เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการมาจนถึงจุดห้องชำระเงิน ในโปรแกรม BMS-HOSxP เจ้าหน้าที่การเงินต้องบันทึกรายการค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้เป็นลูกหนี้ หากโปรแกรมตรวจพบว่า ผู้ป่วยมีการทำรายการ e-Claim ไว้  โปรแกรม

BMS-HOSxP จะแสดงหน้าต่างที่ห้องชำระเงินให้ทำการยืนยันรายการค่าใช้จ่ายเข้าไปยังระบบ e-Claim

        ซึ่งในตอนนี้ทางบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้พัฒนาและทดสอบระบบร่วมกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว เมื่อมีการพัฒนาและทดสอบเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปทดสอบกับ10  โรงพยาบาลนำร่อง  และจะขยายผลนำไปใช้กับสถานพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP ต่อไป