กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
Development / อยากให้เพิ่มเมนู xe : รายการยา ไว้ในเมนูของระบบห้องยา
« กระทู้ล่าสุด โดย Knott เมื่อ วันนี้ เวลา 08:51:53 »
อยากให้เพิ่มเมนู xe : รายการยา ที่ระบบห้องยา > บัญชีรายการ ด้วยครับ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้เภสัชจัดการรายการยาได้เองครับ
2
อาจารย์ท่านใดมีคู่มือการตั้งค่ายืนยันตัวตนหลังเข้ารับบริการ(ปิดสิทธิ์) ในโปรแกรมHOSxP_PCU บ้างครับ ขอหน่อยครับ
3
ตอนนี้อัพเป็น v.3.67.5.16  ยังเหมือนครับ
v. โหลดได้จากที่ไหน
4
RAM 64 GB HDD 512 GB
CentOS7 , mariadb10.0.19
My.cnf
[client]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=tis620
[mysqld]
port= 3306
socket= /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-external-locking
default_storage_engine=InnoDB  #MyISAM
key_buffer = 6343M
max_allowed_packet = 512M
table_open_cache = 3000
thread_concurrency = 8
thread_cache_size = 32
tmp_table_size = 64M
max_heap_table_size = 4060M
character-set-server=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
innodb_log_files_in_group=2
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_buffer_pool_size = 31716M
query_cache_size= 512M
query_cache_type=2
innodb_thread_concurrency = 0
innodb_log_file_size = 256M
innodb_log_buffer_size = 32M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
innodb_open_files = 3000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
innodb_lock_wait_timeout=150
innodb_stats_on_metadata=0
event_scheduler=1
log_error=/var/lib/mysql/bms_mysql.err
net_write_timeout=600
net_read_timeout=600
connect_timeout=60
sql_mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
myisam-recover-options=FORCE,BACKUP
innodb_file_format = Barracuda
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb-defragment=1
innodb_defragment_n_pages = 32
innodb_defragment_fill_factor = 0.95
sort_buffer_size = 4M
read_buffer_size = 4M
read_rnd_buffer_size = 4M
myisam_sort_buffer_size = 128M
join_buffer_size = 8M
concurrent_insert = 2
max_connections=1000
table-open-cache-instances = 32
metadata_locks_hash_instances = 256
open_files_limit=100000
lower_case_table_names=1
group_concat_max_len=250
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 512M
allow-keywords
[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620
[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[mysqld_safe]
malloc-lib = /usr/lib64/libjemalloc.so.1


[xtrabackup]
datadir = /var/lib/mysql/
5
  ด้วยบริษัท บางกอก เมดิคอล ชอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ งานศูนย์จัดเก็บรายได้
และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวของต่อการเบิกชดเชยในโรงพยาบาลของท่น เรื่อง "การตั้งคำและกระบวนการ
บันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย"

กำหนดการอบรม
วันที่ 4 , 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. -16.00 น. (สำหรับการอบรม BMS HOSXP)
วันที่ 5 , 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. -16.00 น. (สำหรับการอบรม BMS HOSXP XE)

เนื้อหาอบรม
1. การตั้งค่าระบบ System Setting
2. การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
3. กระบวนการบันทึกเพื่อขอเบิกชดเชย
4. การจองสิทธิขอเบิกชดเชย
5. การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเบิกชดเชย
6. วิธีการส่งเบิกชดเชยผ่าน FDH

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการตั้งค่าข้อมูล/ตั้งค่ระบบ และกระบวนการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย

รูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบ ZOOM


Link สำหรับ ลงทะเบียนเข้าอบรม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14-1LV-a2xhNtf_OhwyWagn-koLBKBeUPuHyKcKM9v28/edit?usp=sharing

Link สำหรับอบรม : 
Topic: การตั้งค่าและกระบวนการบันทึกข้อมูล เพื่อขอเบิกชดเชยผ่าน FDH
Time: Jun 4, 2024 13:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98255724410?pwd=MP9IhuCKxTPBINc72lpzVukB6Ti5KP.1


[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

6
      ด้วยบริษัท บางกอก เมดิคอล ชอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ งานศูนย์จัดเก็บรายได้
และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวของต่อการเบิกชดเชยในโรงพยาบาลของท่น เรื่อง "การตั้งคำและกระบวนการ
บันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย"

กำหนดการอบรม
วันที่ 4 , 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. -16.00 น. (สำหรับการอบรม BMS HOSXP)
วันที่ 5 , 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. -16.00 น. (สำหรับการอบรม BMS HOSXP XE)

เนื้อหาอบรม
1. การตั้งค่าระบบ System Setting
2. การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
3. กระบวนการบันทึกเพื่อขอเบิกชดเชย
4. การจองสิทธิขอเบิกชดเชย
5. การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเบิกชดเชย
6. วิธีการส่งเบิกชดเชยผ่าน FDH

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการตั้งค่าข้อมูล/ตั้งค่ระบบ และกระบวนการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย

รูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบ ZOOM


Link สำหรับ ลงทะเบียนเข้าอบรม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14-1LV-a2xhNtf_OhwyWagn-koLBKBeUPuHyKcKM9v28/edit?usp=sharing

Link สำหรับอบรม : 
https://zoom.us/j/98398885576?pwd=UjB5ZjR2MkwyNWdyT09ISG9HYVdjUT09

[ Guests cannot view attachments ]
7
         ด้วยบริษัท บางกอก เมดิคอล ชอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ งานศูนย์จัดเก็บรายได้
และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวของต่อการเบิกชดเชยในโรงพยาบาลของท่าน เรื่อง "การตั้งคำและกระบวนการ
บันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย"

วันและเวลาอบรม
วันที่ 4 , 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. (สำหรับการอบรม BMS HOSXP)
วันที่ 5 , 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. -16.00 น. (สำหรับการอบรม BMS HOSXP XE)

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการตั้งคำข้อมูล/ตั้งค่ระบบ และกระบวนการบันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชย

เนื้อหาอบรม
1. การตั้งค่าระบบ System Setting
2. การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
3. กระบวนการบันทึกเพื่อขอเบิกชดเชย
4. การจองสิทธิขอเบิกชดเชย
5. การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเบิกชดเชย
6. วิธีการส่งเบิกชดเชยผ่าน FDH

รูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบ ZOOM


link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14-1LV-a2xhNtf_OhwyWdgn-koLBKBeUPuHyKcKM9v28/edit?usp=sharing

Link สำหรับอบรม : 
https://zoom.us/j/98398885576?pwd=UjB5ZjR2MkwyNWdyT09ISG9HYVdjUT09

[ Guests cannot view attachments ]
8
ผมส่งออกข้อมูล DRG 12 แฟ้ม แต่กับพบว่าข้อมูล ODX, IDX ไม่มีข้อมูล รหัสโรคไข้เลือดออก A979  Hosxp 3.67.3.1 ครับที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างครับ
9
แนะนำให้ทำการอัพเกรดสตัคเจอร์ด้วยโปรแกรมส่งออก 43 แฟ้มใหม่ และทำการ map รหัสมาตรฐาน Lab กับรายการ Lab ที่รพ.มีให้บริการตรวจทั้งหมดเอาไว้ แล้วจึงทำการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มใหม่อีกครั้งค่ะ  :)
10
HOSxP : XE / Re: กำหนดจำนวนยาสูงสุดที่สั่งต่อครั้ง
« กระทู้ล่าสุด โดย pop_hosxp เมื่อ พฤษภาคม 27, 2024, 16:33:57 PM »
hosxp สามารถตั้งค่าให้สั่งยาในแต่ละครั้ง สั่งได้จำนวนไม่เกินที่เรากำหนดไว้ได้ไหมครับ
จำนวน criteria คืออะไรครับกำหนดจำนวนสูงสุดที่ให้สั่งได้ที่ tab วิธีใช้ครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10