แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ฺBMS-Training Team

หน้า: [1] 2 3 4
1
นอกเรื่อง / Report Designer ขั้นประยุกต์
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2023, 10:30:46 AM »
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และการใช้ฟังก์ชันสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์ BMS-HOSxP V3”

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสามารถใช้คำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้กับรายงานได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการสร้างรายงาน การใช้งานเครื่องมือ และฟังก์ชันใหม่ๆ ใน Report Designer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
3.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆ ได้ในหน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1.   การใช้คำสั่ง SQL ในจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อน สำหรับนำไปประมวลผลรายงาน
2.   การใช้ตัวแปรเก็บค่าข้อมูลต่างๆ และการเรียกใช้ตัวแปร
3.   การใช้ Pascal ในการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
4.   การประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับฟังก์ชัน และตัวแปร
5.   การสร้างรายงานด้วย sub report
6.   การสร้าง procedure และการเรียกใช้ procedure ในรายงาน
7.   การสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ และการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่

วิทยากร;D  : คุณถาวร ศรีพราว ;)
ระยะเวลาในการอบรม : วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 วัน 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรม Prince Palace Hotel  กรุงเทพฯ
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 12,000 บาท (หนี่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 6มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

หมายเหตุ
หลักสูตรที่ 1 : การจัดทำเครื่องแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Database Server) และ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน HOSxP V3
               เมื่อวันที่ 18 – 22 ก.ย.66
หลักสูตรที่ 2 : การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน BMS-HOSxP V3
        เมื่อวันที่ 16-20 ต.ค. 2566
หลักสูตรที่ 3 : การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และการใช้ฟังก์ชันสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
              BMS-HOSxP V3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
เตรียม NoteBook 1 เครื่องต่อคน ที่มี RAM ขั้นต่ำ 4 GB ติดตั้ง Windows 7 ขึ้นไป พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU และเครื่องโน้ตบุ๊กที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
ตารางการอบรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ลูกค้าทยอยส่งใบสมัครมากันแล้วนะคะ สามารถส่งใบสมัครเข้ามาจองที่นั่งกันก่อนได้นะคร้า

2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน BMS-HOSxP V3”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและสร้างรายงาน และสามารถใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Report Designer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU ระดับเบื้องต้นได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชันใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
5.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้ในหน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1.   การค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
2.   การใช้คำสั่ง SQL เพื่อประมวผลรายงาน
3.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
4.   การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
5.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
6.   การใช้ตัวแปร และVariable ต่างๆในการสร้างรายงาน
7.   การใช้ Function ต่างๆในการสร้างรายงาน
8.   การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการออกแบบรายงาน ร่วมกับตัวแปร และ Function ต่างๆ
9.   การสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่

วิทยากร : คุณกัลยา ศิวะกุลรังสรรค์  และ คุณถาวร ศรีพราว  ;D
ระยะเวลาในการอบรม : วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566 จำนวน 5 วัน 
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 17,200 บาท (หนี่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก


สถานที่จัดอบรม โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
เตรียม NoteBook 1 เครื่องต่อคน ที่มี RAM ขั้นต่ำ 4 GB ติดตั้ง Windows 7 ขึ้นไป พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU และเครื่องโน้ตบุ๊กที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

ตารางการอบรม
:D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :D

  ;D อย่ารอช้านะคะ ลูกค้าส่งใบสมัครมาทุกวันเลยคร้าาา เดี่ยวรายชื่อจะมาอัปเดตให้อีกนะคะ ;D


3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ

เรื่อง“การจัดทำเครื่องแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Database Server) สำหรับ BMS-HOSxP”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือในการติดตั้งและตั้งค่าให้กับเครื่องแม่ข่ายหลักและเครื่องแม่ข่ายสำรองได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ให้เข้าใจวิธีการติดตามการทำงาน(Monitor) ของเครื่องแม่ข่ายและการตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบสำรองฐานข้อมูลได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน และได้ทดลองปฏิบัติ การตั้งค่า และปรับปรุงเวอร์ชั่นฐานข้อมูล ในฐานข้อมูลทดสอบ
4.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน ให้สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน(Master files) ของระบบได้

เนื้อหา
1.   การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานระบบปฏิบัติ Linux (Alma Linux 8.6)
2.   การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานฐานข้อมูล สำหรับ BMS-HOSxP (MySQL) และการปรับปรุงเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล (MySQL)
3.   การตั้งเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติและการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน (Backup & Restore)
4.   การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บรูปภาพ/ประวัติการใช้งาน (Image Server)
5.   การตั้งค่าการทำงานเครื่องแม่ข่ายสำรอง และการทำ MySQL Replication
6.   การ Monitor การทำงานของระบบฐานข้อมูล ผ่าน BMS-HOSxP
7.   การตั้งค่าการใช้งานพื้นฐาน (System Setting) และวิธีการปรับปรุงเวอร์ชั่น BMS-HOSxP
8.   หลักการทำงานและการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของระบบ สำหรับการให้บริการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก
9.   หลักการทำงานและการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของระบบ สำหรับการให้บริการกลุ่มงานผู้ป่วยใน
10.   หลักการทำงานและการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน ของระบบให้บริการห้องยา

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่

วิทยากร : คุณกษิดิ์เดช  รัตนมาศ และ คุณปราณี มีเกาะ
ระยะเวลาในการอบรม : วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 จำนวน 5 วัน
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 16,700 บาท (หนี่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เงื่อนไขราคาพิเศษ : สำหรับโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 15,700 บาท (หนี่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากราคาปกติ

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
เตรียม NoteBook 1 เครื่องต่อคน ที่มี RAM ขั้นต่ำ 4 GB ติดตั้ง Windows 7 ขึ้นไป พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP /BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย

สถานที่อบรม ;D โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ;D ;D

ตารางการอบรม
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
4
BMS-LE63-196
   
4 มีนาคม 2563

เรื่อง   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม ของหลักสูตร เรื่อง “การติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server)
           และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย”
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
           ตามที่บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดทำหนังสือเชิญเลขที่ BMS-LE63-111 เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน หรือผู้ดูแลระบบที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง “การติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server) และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย” ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 นั้น

   ในการนี้ ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมในวันที่ดังกล่าว จากเดิมที่จัดอบรมที่โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนมาจัดอบรมที่ห้องอบรมของ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด แทน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีผู้คนไม่พลุกพล่าน และทางบริษัทฯ  ได้วางแนวทางการป้องกัน การรักษาความสะอาด การฆ่าเชื้อโรคของสถานที่รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับให้กับผู้เข้าอบรม จึงมั่นใจในการป้องกันดังกล่าว
         
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
5
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง“การติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย(Server) และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ ระบบการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security และ Firewall) ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถจัดการ ดูแล และปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย(ระบบปฎิบัติการ Linux) ได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน MySQL ในเครื่องแม่ข่ายได้
4.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูลได้
5.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
เนื้อหา
1.   แนะนำวิธีการจัดการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย (SERVER) ด้วยความสามารถของ RAID ในแต่ละระดับ และการเลือกใช้ RAID ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ายของโรงพยาบาล
2.   การจัดทำเครื่องแม่ข่าย (SERVER) ให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องแม่ข่ายเสมือน เพื่อใช้งานตามคุณสมบัติของเครื่องแม่ข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการใช้โปรแกรม VMware ESX
3.   การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย ภายในโรงพยาบาล
4.   หลักการในการป้องกันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่มาจากภายนอกโรงพยาบาล
5.   การติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (SERVER) Linux CentOS 8 และการตั้งค่าการทำงานของเครื่องแม่ข่าย
6.   การจัดการและกำหนดสิทธิ์ (User Account และ Group) ของผู้เข้าใช้งานเครื่องแม่ข่าย (SERVER) บนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS8
7.   การจัดการ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย (SERVER) ด้วยวิธี Logical Volume Management : LVM
8.   การติดตั้งและปรับปรุงเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล และการกำหนดค่าการทำงานของฐานข้อมูล MySQL
9.   เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบโครงสร้างการทำงานของฐานข้อมูล และวิธีการเปลี่ยน Engine MySQL (MyISAM , InoDB , TokuDB)
10.   การสำรองข้อมูลของฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP
11.   การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave Server) ด้วยวิธีการทำ MySQL Replication
12.   การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บรูปภาพ (Image Server)
13.   การตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบฐานข้อมูล ด้วยระบบ MySQL Monitor ในโปรแกรม BMS-HOSxP
14.   การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่าย (SERVER) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด

วิทยากร 
   :D :D วันที่ 23 มี.ค. 2563 
โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านServer และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


   :D :D วันที่ 24-26 มี.ค. 2563
โดยคุณกษิดิ์เดช  รัตนมาศ และทีมงานแผนกฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

                               
ระยะเวลาในการอบรม  4 วัน  อบรมวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คน

สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารว่าง 8มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

โปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 4GB ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง“การติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย(Server) และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย”


:-* รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณพูลเพิ่ม บุญพิมพ์       รพ.ท่าหลวง      ลพบุรี      12/3/2563   
   2.คุณปรีชา แอสนั่น       รพ.วังวิเศษ      ตรัง         
   3.คุณยุทธนา ทรงเหม็ง       รพ.อินทร์บุรี      สิงห์บุรี         
   4.คุณปราโมทย์ นรายศ       รพ.วังโป่ง      เพชรบูรณ์      13/3/2563   
   5.คุณอนิรุทธิ์ นรายศ       รพ.วังโป่ง      เพชรบูรณ์      13/3/2563   
   6.คุณอับดุลวาเฮ็บ สะนิ       รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา      นราธิวาส         
   7.คุณไพวัลย์ พินชนะ       รพ.บางพลี      สมุทรปราการ      10/3/2563   
   8.คุณอภิชัย ศรีคุณแสน       รพ.โคกโพธิ์ไชย      ขอนแก่น         
   9.คุณรวีฤทธิ์ ฉิมสกุล       รพ.บางจาก      สมุทรปราการ      19/3/2563   
   10.คุณไฟซอล สาและ       รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา      นราธิวาส      13/3/2563   
6
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Report Designer ให้สามารถออกแบบรายงานรูปแบบใหม่ๆได้ และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
5.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานให้หน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL
2.   การประยุกต์ใช้ภาษา Pascal เบื้องต้น
3.   การใช้ภาษา Pascal ในการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
4.   การสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Report Designer
5.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
6.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
7.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
 
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว

 :D วิทยากร  :D  คุณหัทยา ทองคงหาญ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

 ;D ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  ;D  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 18 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 16-20 มี.ค.2563

สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

:-* รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณกิตติศักดิ์ อารีรอบ       รพ.พนมสารคาม      ฉะเชิงเทรา      2/3/2563   
   2.คุณลัลน์ณภัทร ดีดาษ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพ       นครศรีธรรมราช         
          ศูนย์อนามัยที่ 11               
   3.คุณอมรรัตน์ พยอมหอม       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   4.คุณวิทยา ยอดเงิน       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   5.คุณอรรถวุฒิ บัวคำ       รพ.พนัสนิคม      ชลบุรี         
   6.ว่าที่ ร.ต.ฮูยันซ์ สันหลี       รพ.กรงปินัง      ยะลา         
   7.คุณแอนซอรี  อาลี       รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา      นราธิวาส         

7
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและสร้างรายงาน และสามารถใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Report Designer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU ระดับเบื้องต้นได้
5.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
6.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆในหน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   การค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.   การค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.   การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น
5.   การ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
6.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
7.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
8.   การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
9.   การใช้ Function ต่างๆ ในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
10.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อในการทำรายงาน

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่

 :D วิทยากร  :D  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 18 คน
   
 :D รุ่นที่ 1  :D จัดอบรมวันที่ 24-28 ก.พ. 2563
 
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”
:-* รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณนรากร ศิริกุล       รพ.สมเด็จ      กาฬสินธุ์      4/2/2563   
   2.คุณภิเษก ชอบทำกิจ       รพ.นครคริสเตียน      นครศรีธรรมราช      13/2/2563   
   3.คุณสันติพจน์ ธนาธีระสกุล       รพ.สนามชัยเขต      ฉะเชิงเทรา      13/2/2563   
   4.คุณนงลักษณ์ เมืองศิริ       รพ.อินทร์บุรี      สิงห์บุรี         
   5.คุณสุกัญญา มีสามเสน       รพ.คลองหลวง      ปทุมธานี         
   6.คุณนิดา พงษ์สงวน       รพ.เทพารักษ์      นครราชสีมา         
   7.คุณเอกลักษณ์ รัตนเมือง       รพ.คำม่วง      กาฬสินธุ์         
   8.คุณธนัช สังข์มงคล       รพ.เขาฉกรรจ์      สระแก้ว         

8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูล
โปรแกรม BMS-HOSxP (สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง)”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถตั้งค่าและตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจหลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP  ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจการใช้โปรแกรมส่งออกเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถแก้ไขปัญหาการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
5.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลระบบที่เป็นทั้งบุคลากรเก่า/ใหม่ ที่เริ่มต้นดูแลเรื่องการส่งออกข้อมูล ให้ทราบถึงกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องได้ และสามารถตั้งค่า ตรวจสอบความถูกต้อง และการแก้ไขข้อมูลในการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานของสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทองได้
เนื้อหา
1.   รู้จักกับโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ได้แก่ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
2.   การตรวจสอบและกำหนดการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
3.   กระบวนการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ของระบบผู้ป่วยนอก ระบบงานผู้ป่วยใน ระบบงานห้องยา และระบบงานการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
4.   วิธีการติดตั้งโปรแกรมและหลักการใช้งานโปรแกรมส่งออก
5.   วิธีการตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนและหลังส่งออก
6.   วิธีการแก้ไขข้อมูลส่งออกที่ไม่ผ่าน
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล/ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล ทั้งที่เป็นบุคลากรเก่า/ใหม่ขององค์กรที่เริ่มต้นเข้ามาดูแลเรื่องการส่งออก เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการส่งออกโดยตรง
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
3.   โรงพยาบาลที่มีปัญหาเรื่องการส่งออกข้อมูลทั้งสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
วิทยากร     
จากฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม  2 วัน จำนวนที่เปิดรับสมัคร  14 คน
วันที่จัดอบรม    
 ;D ;D ;D รุ่นที่ 1 วันที่  16-17 กันยายน 2562  ;D
 ;D ;D ;D รุ่นที่ 2 วันที่  19-20 กันยายน 2562  ;D
สถานที่อบรม  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,700บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
;D ;D โปรโมชั่นพิเศษ!!!  ;D ;D ;D สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   1. NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 4 Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP
   2.โน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย เพื่อให้พร้อมใช้ในการอบรม และประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม
   3.นำไฟล์ตอบกลับข้อมูล สกส. ของ รพ.ของท่านเองมาด้วย


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่1

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.ร.อ.สุรนาถ   ชูแก้ว       รพ.ค่ายเสนาณรงค์      สงขลา      30/8/2562   
   2.คุณวัชรพล   วงศ์ชนะ       รพ.ค่ายเสนาณรงค์      สงขลา      30/8/2562   
   3.คุณกะย๊ะ แขวงบู       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   4.คุณสุชล แว่นแก้ว       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   5.คุณวีรพล พงศ์รัตน์       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   6.คุณศรราม เรืองฤทธิ์       รพ.พนมสารคาม      ฉะเชิงเทรา         
   7.คุณชัยวัฒน์ เทพแก้ว       รพ.หัวไทร      นครศรีธรรมราช         
   8.คุณทิพาวรรณ คุ้มกล่ำ       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         
   9.คุณกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่2

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณสำรอง ยันตพันธ์       สถานีอนามัยท่าลี่      นครราชสีมา         
   2.คุณจันทร์ฉาย ชาพู       รพ.กบินทร์บุรี      ปราจีนบุรี         
   3.คุณสุภาพร เพ็ชรผุดผ่อง       รพ.กบินทร์บุรี      ปราจีนบุรี         
   4.คุณอาบีดีน กลันติน       รพ.หัวไทร      นครศรีธรรมราช         
   5.คุณสุนทร ประสิทธิ์เวช       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      1/9/2562   
   6.คุณธันยวีร์ เอี่ยมอำไพ       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      1/9/2562   
   7.คุณต้นเดือน หุ่นดี       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      2/9/2562   
   8.คุณคมสันต์ จันทะโพธิ์       รพ.หนองวัวซอ      อุดรธานี      9/9/2562   
   9.น.ท.พิเชษฐ  จินดาศรี       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   10.น.ท.หญิง สิริณัฏฐ  อักษรศรีกุล       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   11.พ.จ.อ.หญิง ชัชดา  หลงพิมาย       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   12.คุณธนพันธ์ มั่งมูล       รพ.โนนสะอาด      อุดรธานี         
   13.คุณสมาพร แก้วปนทอง       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         
   14.คุณพิมพา เวารัมย์       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี         

9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Report Designer ให้สามารถออกแบบรายงานรูปแบบใหม่ๆได้ และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
5.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานให้หน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL
2.   การประยุกต์ใช้ภาษา Pascal เบื้องต้น
3.   การใช้ภาษา Pascal ในการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
4.   การสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Report Designer
5.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
6.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
7.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 1- 5 ก.ค. 2562
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ)

** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
;D โปรโมชั่นพิเศษต่อหลักสูตร!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***

รุ่น                                        ราคาปกติ   ชำระก่อนวันที่   พิเศษจ่ายเพียง
รุ่นที่1 วันที่ 1-5 ก.ค. 2562     11,500 บาท   21 มิ.ย. 2562   10,500 บาท

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 4Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

;D รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  :D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณอานนท์ สินลานนท์       รพ.แม่สาย      เชียงราย         
   2.คุณจารียา คชแจ่ม       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      ระยอง         
          สมเด็จพระเทพรัตน               
          รัตนราชสุดาฯ               
          สยามบรมราชกุมารี               
          ระยอง               
   3.คุณนนทกานต์ มากพลู       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      ระยอง         
          สมเด็จพระเทพรัตน               
          รัตนราชสุดาฯ               
          สยามบรมราชกุมารี               
          ระยอง               
   4.คุณตะวัน จันทฑีโร       รพ.มวกเหล็ก      สระบุรี         
   5.คุณจีรวรรณ บุญชูศรี       รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช      นครศรีธรรมราช         
   6.คุณอังคณา ภักดีกิจ       รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช      นครศรีธรรมราช         
   7.คุณชญานี วรรณวรวงศ์       รพ.ทหารเรือกรุงเทพ      กรุงเทพมหานคร         
   8.คุณจันจิรา ทองพุ่ม       รพ.องครักษ์      นครนายก         
   9.คุณมงคล วรรณพงศ์เจริญ       รพ.สระโบสถ์      ลพบุรี         

10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การออกแบบและสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเทคนิคในการค้นหาชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งานเครื่องมือใน Report Designer ออกแบบ สร้าง และแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ระดับผู้เริ่มต้นได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ฟังก์ชั่นใน Report Designer และสามารถประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาแสดงในรายงานได้
4.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้
เนื้อหา
1.   การค้นหาชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
2.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
3.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
4.   การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
5.   การใช้ Variable และ Function ต่างๆในการสร้างรายงาน
6.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
7.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน  แบบมีเงื่อนไข
8.   การใช้ Function ในการสร้างรายงาน แบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่
4.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการอบรมหลักสูตร “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL” มาก่อน
;D ;D ;D วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ;D
:o ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน :o
:o รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 10-14 มิ.ย. 2562  :o
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
โปรโมชั่นพิเศษต่อหลักสูตร!!! สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***

รุ่น                                      ราคาปกติ             ชำระก่อนวันที่   พิเศษจ่ายเพียง
รุ่นที่1 10–14 มิ.ย. 2562        11,500 บาท      31 พ.ค. 2562          10,500 บาท


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย


;D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณคมสันต์ จันทะโพธิ์       รพ.หนองวัวซอ      อุดรธานี      29/5/2562   
   2.คุณฮูยันซ์ สันหลี       รพ.กรงปินัง      ยะลา         
   3.คุณทวีชัย จีนแก้ว       รพ.ปทุมเวช      ปทุมธานี      27/5/2562   
   4.จ.ส.ต.ศักดิ์ชัย แสงนิล       รพ.ค่ายนวมินทราชินี      ชลบุรี      23/5/2562   
   5.คุณเขมณิตชา กล่ำฉวี       รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      29/5/2562   
   6.คุณจักรกฤษณ์ จันทะวงศ์       รพ.ร้องกวาง      แพร่      27/5/2562   
   7.นายพลรัชฏ์ สุทธิวัฒน์มงคล       รพ.ท่าฉาง      สุราษฎร์ธานี      31/5/2562   
   8.สิบเอกอาทิตย์ รังษา       รพ.ค่ายภาณุรังษี      ราชบุรี      27/5/2562   
   9.คุณธนัท  ภัทรไพรศาล       รพ.บางระจัน      สิงห์บุรี      28/5/2562   
   10.คุณสมชาย มุขพันธ์       รพ.ป่าตอง      ภูเก็ต      31/5/2562   
   11.คุณพลอยกนก จุลนวล       รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช      นครศรีธรรมราช         
   12.ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ คงทอง       รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช      นครศรีธรรมราช         
   13.คุณวีรวุฒิ ชุมเกศ       รพ.ทุ่งหว้า      สตูล         

11
โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2562
เรื่อง “Smart Hospital and Smart Healthcare by HOSxP”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ทำงานด้านสารสนเทศในสถานพยาบาล/หน่วยบริการสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน มาส่งเสริมให้การดำเนินงานไปสู่ระบบ Smart Hospital ได้
2.   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทีมสารสนเทศในสถานพยาบาล/หน่วยบริการสุขภาพให้เข้าใจ แนวคิดการพัฒนา ระบบงานหรือความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU/ BMS-HOSxP XE / BMS-HOSxP PCU XE และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวคิด และสามารถนำไปวางแผนหรือปรับปรุงเวอร์ชั่น จาก BMS-HOSxP ไปเป็น BMS-HOSxP XE ได้

เนื้อหา
1.   การบำรุงรักษาและการปรับปรุงเวอร์ชั่นเครื่องแม่ข่ายและการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ สำหรับรพ.และรพ.สต.
2.   ระบบงานใหม่และวิธีการใช้งาน ที่รองรับ Smart Hospital
3.   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless
4.   การตั้งค่าและการใช้งานระบบงานที่สำคัญใน BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE /   BMS-HOSxP PCU XE
5.   การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มการปรับปรุงเวอร์ชั่น จาก BMS-HOSxP ไปเป็น BMS-HOSxP XE

กลุ่มเป้าหมาย
1.   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ / ผอ.รพ.สต.
2.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP XE / BMS-HOSxP PCU XE / BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS Data Center
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
4.   ผู้ใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE / BMS-HOSxP PCU XE / BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU /     BMS Data Center

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน    ;D ;D ;D วันที่ 2 – 4 เมษายน 2562 ;D ;D ;D
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 450 คน
สถานที่อบรม  :o  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง :o
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,900.- บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ   อาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

***ศึกษารายละเอียดและโปรโมชั่น พร้อมทั้ง Download ใบสมัครได้ที่ http://www.hosxp.net***
 
:o รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :o


   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อรพ.      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณอุดมโชค สมหวัง       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      28/1/2562   
   2.พ.ท.หญิง อภิญญา ธุรีสังข์       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร      8/3/2562   
   3.คุณอธิศักดิ์ จันเทพา       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร      8/3/2562   
   4.คุณอำนาจ โคตรชนะ       รพ.วีระพลการแพทย์      หนองบัวลำภู      28/2/2562   
   5.คุณอรรถพล นนทภาพ       รพ.วีระพลการแพทย์      หนองบัวลำภู      28/2/2562   
   6.คุณเสกสรรค์ ขจรชัย       รพ.ชัยภูมิ      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   7.คุณมยุรี เที่ยงธรรม       รพ.ชัยภูมิ      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   8.คุณสุนิสา แฝงเวียง       รพ.ชัยภูมิ      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   9.คุณณัฏฐาพล  ยมพุก        "รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล
กระทุ่มล้ม"   
   นครปฐม         
   10.คุณวิรุฬห์ สมปาน       รพ.ป่าแดด      เชียงราย      22/2/2562   
   11.คุณสิริวัชร ภวะภูตานนท์       รพ.ไชยวาน      อุดรธานี      9/2/2562   
   12.คุณสันทัด มามาก       รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์      สมุทรปราการ      2/3/2562   
   13.คุณนพรัตน์ นนทะมาตย์       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      4/3/2562   
   14.คุณประธาน ภูโสภา       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      4/3/2562   
   15.คุณเฉลิมชัย พันทวี       รพ. ๕0 พรรษา มหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี      14/3/2562   
   16.คุณสยาม แตงเขียว       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   17.คุณอานนท์ ขันติกิจ       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   18.คุณสิริพร ขันติกิจ       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   19.คุณคมสันต์ เบญญาภากร       รพ.หนองบัวแดง      ชัยภูมิ      13/3/2562   
   20.คุณสมฤดี ทองงาม       รพ.หนองบัวแดง      ชัยภูมิ      13/3/2562   
   21.คุณขนิษฐา เจียมถ้อย       รพ.ชัยบาดาล       ลพบุรี      20/2/2562   
   22.ผอ.อรรถพล ภูอาษา       รพ.โนนนารายณ์      สุรินทร์      14/3/2562   
   23.คุณณรงค์เดช หงษ์ยนต์       รพ.โนนนารายณ์      สุรินทร์      14/3/2562   
   24.คุณสุทิน ลำแก้ว       รพ.กันตัง      ตรัง      13/2/2562   
   25.คุณจักรพันธ์ มณีรัตน์       รพ.เกาะลันตา      กระบี่      14/3/2562   
   26.คุณสายฝน จันทะบุตร       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ      25/3/2562   
   27.คุณสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ      25/3/2562   
   28.คุณอัครพล วุฒิเสลา       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ      25/3/2562   
   29.คุณภิญโญ สินธุรงค์       รพ.ทุ่งตะโก      ชุมพร      11/3/2562   
   30.คุณเอกพล คันทรง       รพ.ทุ่งตะโก      ชุมพร      11/3/2562   
   31.คุณนิรุชา ทรัพย์สุวาณิชย์       รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน      แม่ฮ่องสอน      28/2/2562   
   32.คุณชวนากร เงินใส       รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน      แม่ฮ่องสอน      28/2/2562   
   33.คุณวรรณภา สอนเสือ       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก      18/2/2562   
   34.คุณศิรินชา พึ่งวงษ์เขียน       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก      18/2/2562   
   35.คุณพนอ มีจันทร์       รพ.ปราณบุรี      ประจวบคีรีขันธ์         
   36.คุณโจ ชมทองเทศ       รพ.ปราณบุรี      ประจวบคีรีขันธ์         
   37.คุณโยธิน ไตรยวงค์       รพ.มุกดาหาร      มุกดาหาร      8/3/2562   
   38.คุณวาลิกา ศรีศิริจันทร์       รพ.มุกดาหาร      มุกดาหาร      8/3/2562   
   39.คุณจำปี เบาสันเทียะ        รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   40.คุณรัฐศาสตร์ เพชรจำนงค์        รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ      14/3/2562   
   41.คุณพฤษนัย พิมบูรณ์       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด         
   42.คุณสมชาย ชมภูธวัช       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด         
   43.คุณเอกชัย ขวัญรัตน์       รพ.คลองหอยโข่ง      สงขลา      13/3/2562   
   44.คุณจารึก แก้วมณี       รพ.ควนเนียง      สงขลา      14/3/2562   
   45.น.พ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   46.น.พ.ปรีดี ดิษร       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   47.คุณสุธี ทับแปลง       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   48.คุณไพรัช บินชัย       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   49.คุณธงชัย บุญไทย       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      4/3/2562   
   50.คุณรุ่งเพชร กามาด       รพ.เมืองปาน      ลำปาง         
   51.คุณทรงวุฒิ อุดมสิน       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น      14/3/2562   
   52.คุณโชติกร เชียงแก้ว       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น      14/3/2562   
   53.คุณศุภกร ธีระไพรพฤกษ์       รพ.เวียงสา      น่าน      28/2/2562   
   54.คุณปรวิทย์ ดงวัง       รพ.เกาะสมุย      สุราษฎร์ธานี      18/3/2562   
   55.คุณฉลอง จันทร์พะโยม       รพ.สุโขทัย      สุโขทัย      1/3/2562   
   56.คุณเกริกชัย บูชาเกียรติ       รพ.สุโขทัย      สุโขทัย      1/3/2562   
   57.คุณปริญ เหลืองทอง       รพ.บ่อพลอย      กาญจนบุรี      14/3/2562   
   58.คุณสิวารักษ์ ต๊ะแก้ว       รพ.ทุ่งช้าง      น่าน      12/3/2562   
   59.คุณรัฐชัย มหาสิงห์       รพ.วังสะพุง      เลย      26/3/2562   
   60.คุณอาทิตย์ งอธิราช       รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร      สกลนคร      7/3/2562   
   61.คุณเสาวนิตย์ วงษา       รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร      สกลนคร      7/3/2562   
   62.คุณรังสิมันตุ์ ฉันทะ       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      6/3/2562   
   63.คุณนิศาชล สัตยดิษฐ์       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      6/3/2562   
   64.คุณอลิษา เขื่อนจินา       รพ.สองแคว      น่าน      7/3/2562   
   65.คุณธิดารัตน์ กองวัน       รพ.สองแคว      น่าน      7/3/2562   
   66.คุณปาณิสรา บัวเจริญกูล       รพ.แม่สาย      เชียงราย         
   67.คุณสมชาย โสมจันทร์             รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี       สุราษฎร์ธานี       22/2/2562   
   68.ว่าที่ร้อยตรี  จักรพันธ์ ชาตะเวที       รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี       สุราษฎร์ธานี       22/2/2562   
   69.คุณพงษ์ภาณุ แก้วสยศ       รพ.ธัญญารักษ์สงขลา      สงขลา      21/3/2562   
   70.คุณมัลลิกา แสนยาวุธ       รพ.แม่สรวย      เชียงราย         
   71.คุณนภาลัย นิสสัย       รพ.แม่สรวย      เชียงราย         
   72.คุณปิยะพงษ์ นันทโชติ       รพ.ทองแสนขัน      อุตรดิตถ์      11/3/2562   
   73.คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       รพ.พนัสนิคม      ชลบุรี      15/3/2562   
   74.พ.อ.หญิงเสียงพิณ อาภรณ์รัตน์       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      18/3/2562   
   75.คุณนงลักษณ์ เชาว์บรรเจิด       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      18/3/2562   
   76.คุณพิมผกา สันธิ       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   77.คุณชมภูนุช สุคนธวารี       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   78.คุณพรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   79.คุณเกศแก้ว โสภณวรกิจ       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      26/2/2562   
   80.คุณวิรพล ผลขาว       รพ.ไทยเจริญ      ยโสธร         
   81.คุณยุทธศาสตร์ ดวงจันทร์       รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี      อุดรธานี         
   82.คุณพรวิภาพรรณ ประเสริฐสังข์       รพ.ร้อยเอ็ด      ร้อยเอ็ด      15/3/2562   
   83.คุณทศพล อุทก       รพ.ร้อยเอ็ด      ร้อยเอ็ด      15/3/2562   
   84.คุณคฑาวุฒิ เดชะวงษ์       รพ.ค่ายวชิรปราการ      ตาก      25/3/2562   
   85.คุณอภิรักษ์ ฑีฆะ       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      1/3/2562   
   86.คุณสถาพร กองเพิ่มพูล       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      1/3/2562   
   87.คุณสุกรี หมินตะเหล๊ะ       รพ.เกาะจันทร์      ชลบุรี      29/3/2562   
   88.คุณโอภาส น้อยแก้ว       รพ.เกาะจันทร์      ชลบุรี      29/3/2562   
   89.จสอ.หญิง ประณีต แย้มสอิ้ง       รพ.ค่ายนวมินทราชินี      ชลบุรี      4/3/2562   
   90.คุณสุทธิพร เพ็งจันทร์       รพ.จุฬาภรณ์      นครศรีธรรมราช      11/3/2562   
   91.คุณธนัฐ สารีบุตร       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      13/3/2562   
   92.คุณเรวัต สุขดี       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      13/3/2562   
   93.คุณศุภมงคล อุ่นเป็ง       รพ.ทุ่งใหญ่      นครศรีธรรมราช      15/3/2562   
   94.คุณกษิดิ์วัฒก์ คงบุญแก้ว       รพ.ร่อนพิบูลย์      นครศรีธรรมราช      27/3/2562   
   95.คุณทีร์ฆะ ติรัตนะ       รพ.ด่านขุนทด      นครราชสีมา      15/3/2562   
   96.คุณจักรพงษ์ นันโท       รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      20/3/2562   
   97.คุณณัฐพัชร์ มะธิปิไข       รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      20/3/2562   
   98.คุณเกรียงศักดิ์ คงมนต์       รพ.ห้วยยอด      ตรัง      28/2/2562   
   99.คุณศราวุฒิ แสนโท       รพ.ชานุมาน      อำนาจเจริญ      1/3/2562   
   100.คุณภาสกร เสมอภาค       รพ.วชิระภูเก็ต      ภูเก็ต      19/3/2562   
   101.คุณสุทัศน์ ตันเจริญ       รพ.วชิระภูเก็ต      ภูเก็ต      19/3/2562   
   102.นพ.สมิทธิ์ สร้อยมาดี       รพ.วชิระภูเก็ต      ภูเก็ต      19/3/2562   
   103.คุณอรพรรณ ผ่านเมือง       รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา      ยโสธร      15/3/2562   
   104.คุณเจษฎา อุสาหะ       รพ.ศรีณรงค์      สุรินทร์         
   105.คุณสุพัตรา มหาโชติ       รพ.ยะลา      ยะลา      13/3/2562   
   106.คุณอับดุลฮาฟิต หะยีหะเต็ง       รพ.ยะลา      ยะลา      13/3/2562   
   107.คุณบัลลังค์ ศรีโฉมงาม       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน      สมุทรปราการ      3/3/2562   
   108.คุณวิทวัส แสวงผล       รพ.ลืออำนาจ      อำนาจเจริญ         
   109.ผอ.ธวัชชัย ใจคำวัง       รพ.สมเด็จพระญาณสังวร      เชียงราย      6/3/2562   
   110.คุณวรรธิดา สุวรรณกระจ่าง       รพ.สมเด็จพระญาณสังวร      เชียงราย      6/3/2562   
   111.คุณเอกชัย เจนใจ       รพ.สมเด็จพระญาณสังวร      เชียงราย      6/3/2562   
   112.คุณธนวัฒน์ สิงห์สนั่น       รพ.ค่ายสุริยพงษ์      น่าน      5/3/2562   
   113.คุณอภิญญา บำรุงสุข       รพ.บ้านนา      นครนายก         
   114.คุณพิรเดช พูนยิ้ม       รพ.บางสะพานน้อย      ประจวบคีรีขันธ์      13/3/2562   
   115.คุณศิรินาถ ชูทอง       รพ.บางสะพานน้อย      ประจวบคีรีขันธ์      13/3/2562   
   116.คุณดารารัตน์ อรุณศิริวัฒนา       รพ.บางสะพานน้อย      ประจวบคีรีขันธ์      13/3/2562   
   117.น.พ.คมกฤษ วิเศษ       รพ.สหัสขันธ์      กาฬสินธุ์      4/3/2562   
   118.คุณเจ๊ะซาฟูเร๊าะ เลาะแม       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      5/3/2562   
   119.คุณไซนะ อาแซ       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      5/3/2562   
   120.คุณซามียะ ตาเย๊ะ       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      5/3/2562   
   121.คุณสิทธิชัย จำปาศิลป์       ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา      นครราชสีมา      5/3/2562   
   122.คุณวัฒนสิน คชฤทธิ์       รพ.คลองหลวง      ปทุมธานี      5/3/2562   
   123.คุณอมรรัตน์ พยอมหอม       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   124.คุณสุธาสินี บุญพ่วง       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   125.คุณธงชัย สุขปั๋น       รพ.พะเยา      พะเยา      21/3/2562   
   126.คุณปฐมชัย ปัญญาวงค์       รพ.ท่าวังผา      น่าน      14/3/2562   
   127.คุณบุศรอ ซาเร๊าะ       รพ.ศรีสาคร      นราธิวาส         
   128.คุณอธิพงษ์ หูวอง       รพ.ป่าติ้ว      ยโสธร      15/3/2562   
   129.คุณจันจิรา ทองพุ่ม       รพ.องครักษ์      นครนายก      14/3/2562   
   130.คุณอรุณี บุญลือ       รพ.องครักษ์      นครนายก      14/3/2562   
   131.คุณพิศาล ศรีเชียงสา       รพ.ห้วยเกิ้ง      อุดรธานี         
   132.คุณวีระ ปฏิรูปา       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี      13/3/2562   
   133.คุณทฤษฎี เป้าบ้านเซ่า       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   134.คุณประพนธ์ ฉิมธนู       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   135.น.พ. จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   136.คุณวัชรินทร์ พวงเปลี้ย       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      22/3/2562   
   137.คุณวีระชน พันธะ       โรงพบาบาลหนองไผ่      เพชรบูรณ์      13/3/2562   
   138.คุณเอกนรินทร์ สูตรเลข       รพ.เชียงดาว      เชียงใหม่         
   139.คุณภาวดี แจ่มจำรัส       รพ.ห้วยพลู      นครปฐม      14/3/2562   
   140.คุณชนิตา ตั้งชิงชัย       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   141.คุณกิจจา  ชาญธัญกรรม       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   142.คุณกิ่งดาว ปานสุวรรณ       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   143.คุณสุรัตนา สีนิล       รพ.โพธาราม      ราชบุรี      7/3/2562   
   144.จ.ส.อ.พิทักษ์ บุญฉลวย       รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์      อุบลราชธานี      13/2/2562   
   145.คุณนิภาพร อันสุรีย์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา      ขอนแก่น      15/3/2562   
   146.คุณรชนีกร ถนอมชีพ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน      ขอนแก่น      15/3/2562   
   147.คุณช่อทิพย์ โททำ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม      ขอนแก่น      15/3/2562   
   148.คุณศุภลักษณ์ ภูวิเศษ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม      ขอนแก่น      15/3/2562   
   149.คุณสุนิสา ขาวโกทา       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   150.คุณจิราภรณ์ อภัยสูงเนิน       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   151.คุณจิรัฐติกุล แก่นพรม       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   152.คุณคณัสนันท์ สงภักดิ์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   153.คุณคมสันต์ อันภักดี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   154.คุณสำเร็จ เอกโชติ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   155.คุณศิริพร วงษ์ศรีแก้ว       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   156.คุณมนัญญา ผลภิญโญ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   157.คุณศตวรรษ สิงห์บ้านหาด       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   158.คุณสินีญา วิถีเศษ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า      ขอนแก่น      15/3/2562   
   159.คุณอัญชลี มากมี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   160.คุณศุภลักษณ์ คุ้มวงษ์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด      ขอนแก่น      15/3/2562   
   161.คุณณัฐพล กองเกิด       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลน้านโนนสาวเอ้      ขอนแก่น      15/3/2562   
   162.คุณณัฐพงค์ พลเยี่ยม       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   163.คุณนิจฉรา อุสวงษ์       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่      ขอนแก่น      15/3/2562   
   164.คุณฉัตรชัย คำดอกรับ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่      ขอนแก่น      15/3/2562   
   165.คุณรัชนีกร บุญมั่ง       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง      ขอนแก่น      15/3/2562   
   166.คุณนภาลัย ไชโยแสง       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว      ขอนแก่น      15/3/2562   
   167.คุณบุณฑริกา ศรีสุมัง       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   168.คุณพิทักษ์ จันทนุภา       รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา      สุรินทร์      27/3/2562   
   169.คุณไพวัลย์ ประดิษฐ       รพ.บัวใหญ่      นครราชสีมา         
   170.คุณสมเกียรติ พงษ์พินิจภิญโญ       รพ.มะการักษ์      กาญจนบุรี      14/3/2562   
   171.คุณวีระวัฒน์ ใจอินผล       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่      11/3/2562   
   172.คุณมังกร นครังสุ       รพ.โพนสวรรค์      นครพนม      13/3/2562   
   173.คุณเกื้อกูล เยื่อปุย       รพ.ปากท่อ      ราชบุรี      13/3/2562   
   174.คุณสุรัตน์ สดชื่น       รพ.พิจิตร      พิจิตร      11/3/2562   
   175.คุณนิรัชชา สุขอยู่       รพ.พิจิตร      พิจิตร      11/3/2562   
   176.คุณธนกฤต เอกวริษฐ์       รพ.บางระจัน      สิงห์บุรี      15/3/2562   
   177.จ.ส.อ.ดำเกิง ขาวเขียว       รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง      เพชรบูรณ์      12/3/2562   
   178.คุณวัทน์สรณ์ เจริญสิทธิกุล       รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง      เพชรบูรณ์      12/3/2562   
   179.คุณกฤษนัฐ สีมารัตนกูล       รพ.ค้อวัง      ยโสธร         
   180.คุณศิริวงค์ เกาะสังข์       รพ.โนนแดง      นครราชสีมา      12/3/2562   
   181.คุณนิยม สีทองแดง       รพ.แม่เมาะ      ลำปาง         
   182.คุณเกรียงไกร ชาติสุทธิ์       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      14/3/2562   
   183.คุณสุจินต์ สุกกล้า       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      14/3/2562   
   184.คุณกฤษฎา อนันตะ       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      14/3/2562   
   185.คุณอนุรักษ์ วงษ์นิ่ม       รพ.เสริมงาม      ลำปาง         
   186.คุณอิศราพงษ์ สุยะ       รพ.แม่ทะ      ลำปาง         
   187.คุณอิทธิพล สาระชาติ       รพ.ยโสธร      ยโสธร         
   188.คุณรังสรรค์ มาลาจำปี       รพ.ยโสธร      ยโสธร         
   189.คุณมาโนชญ์ กลางพิลา       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      ชัยภูมิ         
   190.คุณจินตนา รักเสรีจินดา       กองการแพทย์ เทศบาลนครระยอง      ระยอง      13/3/2562   
   191.น.พ.อภิสิทธิ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์       รพ.บางน้ำเปรี้ยว      ฉะเชิงเทรา      13/3/2562   
   192.คุณธัญเทพ ชัยรัตน์       รพ.ชุมพวง      นครราชสีมา      13/3/2562   
   193.คุณกะย๊ะ แขวงบู       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี      13/3/2562   
   194.คุณธงไชย พ้องเสียง       รพ.ทุ่งเขาหลวง      ร้อยเอ็ด      15/3/2562   
   195.คุณภัทร ตั้งตระกูลวิจิตร       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      13/3/2562   
   196.คุณอลงกรณ์ สุขชาวนา       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      13/3/2562   
   197.คุณนราวิทย์ ทองปลิว       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      13/3/2562   
   198.ร.อ.หญิงพัชรญา ชูเมือง       รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต      สุราษฎร์ธานี      13/3/2562   
   199.คุณกษิดิ์เดช ปานอั้ง       รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต      สุราษฎร์ธานี      13/3/2562   
   200.คุณเชาว์วัฒน์ จินดา       รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต      สุราษฎร์ธานี      13/3/2562   
   201.คุณนภา มาลีหวล       รพ.แหลมงอบ      ตราด      28/3/2562   
   202.น.พ.สมชาย แพรพิรุณ       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   203.คุณดวงฤทัย ยงกัน       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   204.คุณนฤมล นามงาม        รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   205.คุณศุภวัตร นิลรักษา       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   206.คุณจารียา คชแจ่ม       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   207.ส.อ.นนทกานต์ มากพูล       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง      ระยอง      25/3/2562   
   208.คุณกิตติศักดิ์ ทองยอด       รพ.ท่าศาลา      นครศรีธรรมราช      15/3/2562   
   209.คุณลาวัณย์ เพชรคำ       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      15/3/2562   
   210.คุณยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      15/3/2562   
   211.คุณวินัย โยลัย       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      15/3/2562   
   212.คุณปริญญา การินไชย       รพ.นาน้อย      น่าน      15/3/2562   
   213.คุณณัฐวุฒิ กุลจิตติพิพัฒน์       รพ.แก้งสนามนาง      นครราชสีมา         
   214.คุณธรรมนูญ รอดพร้อม       รพ.แก้งสนามนาง      นครราชสีมา         
   215.คุณสุเมธ โต๊ะไธสง       รพ.แก้งสนามนาง      นครราชสีมา         
   216.คุณราเชนทร์ กันใจมา       รพ.แม่จริม      น่าน      13/3/2562   
   217.คุณจักรพงศ์ ภุชงค์       รพ.เขาสมิง      ตราด      15/3/2562   
   218.คุณสุรชาติ อุดม       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร         
   219.คุณปวร โปร่งจิตต์       รพ.ทุ่งหัวช้าง      ลำพูน      15/3/2562   
   220.คุณมนตรี มณีพิพัฒน์       รพ.ลำสนธิ      ลพบุรี      15/3/2562   
   221.คุณปริวัฒน์ นามมุงคุณ       รพ.หนองนาคำ      ขอนแก่น      15/3/2562   
   222.คุณจิรชาติ จันทร์ชื่น       รพ.กาบเชิง      สุรินทร์      25/3/2562   
   223.คุณวลัมภ์ องค์ศิริมงคล       รพ.กาบเชิง      สุรินทร์      25/3/2562   
   224.คุณศตวรรษ ศานต์ศิรประภา       รพ.พิปูน      นครศรีธรรมราช      15/3/2562   
   225.คุณสุรศักดิ์ กันทาแปง       รพ.ศรีสังวาลย์      แม่ฮ่องสอน      15/3/2562   
   226.จ.ส.ต.หญิงวนิดา วังสังยาว       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น      29/3/2562   
   227.ส.ต.นครินทร์ พิณโพธิ์       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น      29/3/2562   
   228.คุณคมสัน อาษา       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว         
   229.คุณณรงค์เดช ถูกจิตต์       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว         
   230.คุณภูวินท์ ยาหอม       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว         
   231.คุณวัชราวุธ หงอกภิลัย       รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ      18/3/2562   
   232.คุณชวลิต บุญกรกุล       รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ      18/3/2562   
   233.คุณรุ่งนภา วิสุทธิ์เจริญพร       รพ.บ้านค่าย      ระยอง      25/3/2562   
   234.คุณชัยชนะ ไทยยิ่ง       รพ.บ้านค่าย      ระยอง      25/3/2562   
   235.คุณสรินธร วงศ์หยกสุริยา       รพ.ปัตตานี      ปัตตานี         
   236.คุณอัครเดช พลศักดิ์       รพ.จัตุรัส      ชัยภูมิ      27/3/2562   
   237.คุณณัฏฐดนัย ชมภูทีป       รพ.จัตุรัส      ชัยภูมิ      27/3/2562   
   238.คุณยุทธนา โพธิสิงห์       รพ.ทรายทองวัฒนา      กำแพงเพชร      28/3/2562   
   239.คุณสุดใจ สีหานาม       รพ.โพธิ์ชัย      ร้อยเอ็ด         
   240.คุณวรวุฒิ เย็นใจ       รพ.ท่าตูม      สุรินทร์      19/3/2562   
   241.คุณวรรณภา บุญอยู่       รพ.เกาะช้าง      ตราด      19/3/2562   
   242.คุณศิวดล นนฤาชา       รพ.สร้างคอม      อุดรธานี      28/3/2562   
   243.คุณนงค์นุช โสธรพรสวรรค์       รพ.นิคมพัฒนา      ระยอง      28/3/2562   
   244.คุณพิณทิพย์ ที่รัก       รพ.นิคมพัฒนา      ระยอง      28/3/2562   
   245.คุณลลิตา ชนะคช       รพ.เสนา      พระนครศรีอยุธยา         
   246.คุณทรงพล ชมสกุล       รพ.เสนา      พระนครศรีอยุธยา         
   247.คุณศิริขวัญ นิลมาตย์       รพ.รัตนบุรี      สุรินทร์      27/3/2562   
   248.คุณวันชัย ฉิมช้าง       รพ.ด่านช้าง      สุพรรณบุรี         
   249.คุณปิยะณัฐ อ่อนจันทร์       รพ.หนองบัวลำภู      หนองบัวลำภู      26/3/2562   
   250.คุณราชัน วงษ์จรัส       รพ.คำม่วง      กาฬสินธุ์         
   251.คุณสิรภพ อุตสม       รพ.เวียงหนองล่อง      ลำพูน         
   252.คุณธนวรรธน์ จันตัน       รพ.เวียงหนองล่อง      ลำพูน         
   253.คุณนพดล วิลัยพฤกษ์       รพ.วังน้อย      พระนครศรีอยุธยา         
   254.คุณราเชนทร์ คู่พิมาย       รพ.พิมาย      นครราชสีมา      21/3/2562   
   255.คุณศิวะภพ พงษ์คำ       รพ.หล่มสัก      เพชรบูรณ์      22/3/2562   
   256.คุณชญาภา ลีฝ้าย       รพ.หล่มสัก      เพชรบูรณ์      22/3/2562   
   257.คุณกานตธีรา สุขเจริญ       รพ.หล่มสัก      เพชรบูรณ์      22/3/2562   
   258.คุณพงศธรณ์ กรมวังก้อน       รพ.สามชัย      กาฬสินธุ์      15/3/2562   
   259.คุณพีรพัทธ์ ถนอมเงิน       รพ.สามชัย      กาฬสินธุ์      15/3/2562   
   260.คุณภาณุเดช ไชยมาศ       รพ.ชุมพลบุรี      สุรินทร์         
   261.คุณปรีวัฒน์ พะเนตรรัมย์       รพ.ชุมพลบุรี      สุรินทร์         
   262.คุณนพดล อรุณวรพิทักษ์       ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน      ลำพูน         
   263.คุณธนพัฒน์ ผาจวง       รพ.พิสัยเวช      หนองคาย      26/3/2562   
   264.คุณราชัน สุนันทนาม       รพ.พิสัยเวช      หนองคาย      26/3/2562   
   265.คุณวีรวุฒิ ชุมเกศ       รพ.ทุ่งหว้า      สตูล         
   266.คุณพยุงศักดิ์ การสมจิตร์        รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      20/3/2562   
   267.คุณรัตนชัย ดำบรรพ์       รพ.พนา      อำนาจเจริญ         
   268.คุณทองคูณ พรมผักแว่น       รพ.สีคิ้ว      นครราชสีมา         
   269.คุณวงเดือน ปราณีตพลกรัง       รพ.สีคิ้ว      นครราชสีมา         
   270.คุณกิตติศักดิ์ ทนสูงเนิน       รพ.สีคิ้ว      นครราชสีมา         
   271.คุณวรพงษ์ หลอดทอง       รพ.เลย      เลย         
   272.คุณวรนพ ชวนินทวิสุทธิ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   273.คุณณัฐพล หล้าจันทร์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   274.คุณวิมล ชาภักดี       รพ.ปทุมราชวงศา      อำนาจเจริญ      22/3/2562   
   275.คุณปิยวรรณ เสรีพงศ์       รพ.สตูล      สตูล      26/3/2562   
   276.คุณคมสัน แต่สกุล       รพ.ตะกั่วป่า      พังงา      27/3/2562   
   277.คุณไตรสิทธิ์ อินทากุลไพศาล       รพ.บางสะพาน      ประจวบคีรีขันธ์      27/3/2562   
   278.คุณอรุณี การะเกตุ       รพ.นวมินทร์      กรุงเทพฯ      28/3/2562   
   279.น.ท.พิเชษฐ จินดาศรี       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   280.ร.อ.นันท์ธม ตั้งตนดี       รพ.อาภากรเกียรติวงศ์      ชลบุรี         
   281.คุณศิริฤกษ์ คณาดี       รพ.หัวตะพาน      อำนาจเจริญ         
   282.คุณญาณทิพย์ สุทธิโสภณ       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร         
   283.คุณเกียรติศักดิ์ ขวัญทอง       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร         
   284.คุณไพวัลย์ พินชนะ       รพ.บางพลี      สมุทรปราการ         
   285.ผอ.มานพ พรมมี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะแบก      กำแพงเพชร         
   286.ผอ.ณัฐกานต์ พรมมี       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยประดู่      กำแพงเพชร         
   287.ผอ.มาติน ดำสนิท       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลลานทอง      กำแพงเพชร         
   288.คุณปรีชา แอสนั่น       รพ.วังวิเศษ      ตรัง      29/3/2562   

12
:D :D :D กรณีการปกปิด Visit เมื่อทำการตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วต้องการกำหนดสิทธิ์การดูข้อมูลการรักษาต่าง ๆ  ที่หน้าจอบันทึกคนไข้  ;D ;D ;D
   1.ปิดข้อมูลแท็บซักประวัติและแท็บประวัติ
    2.ปิดข้อมูลแท็บวินิจฉัย
    3.ปิดข้อมูลแท็บยา/เวชภัณฑ์
    4.ปิดข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    5.ปิดข้อมูลรังสีรังวินิจฉัย
[ Guests cannot view attachments ]
จะแสดงหน้ากำหนดข้อมูลที่ต้องการปกปิด
[ Guests cannot view attachments ]
ตัวอย่างหน้าจอที่ปกปิด (กรณี loginที่ทำการปกปิด)
[ Guests cannot view attachments ]
ตัวอย่างหน้าจอที่ปกปิด (กรณี login ผู้ใช้งานอื่น)
[ Guests cannot view attachments ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------
  :D :D :D กรณีปกปิดที่หน้าจอสั่งlab   :D :D :D
กรณีปกปิดที่หน้าจอสั่งlab  ซึ่งจะทำให้ จนท.ห้องปฏิบัติการเห็นชื่อผู้ป่วยเป็นปกปิด
[ Guests cannot view attachments ]
การแสดงข้อมูลที่หน้าจอห้องปฏิบัติการ
[ Guests cannot view attachments ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

:D :Dกรณีปกปิดผล lab  :D :D
กำหนดที่หน้าจอรายการlab พร้อมกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานหรือเฉพาะผู้ใช้ที่ต้องการให้ผลการตรวจทางปฏิบัติการเท่านั้น
[ Guests cannot view attachments ]
ตัวอย่างหน้าจอของผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูผล
[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]

 :D ปล.หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะค่ะ  ;)

13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูล 3 กองทุน
 โปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE"
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจหลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานทั้ง 3 กองทุน ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถตั้งค่าและตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานทั้ง 3 กองทุนได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งออกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานทั้ง 3 กองทุนได้
เนื้อหา
1.   รู้จักกับโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง
2.   การตรวจสอบและกำหนดการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ได้แก่ สิทธิการรักษา รายการยา รายการค่าใช้จ่าย
3.   การบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกฯ
4.   การติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่า และการใช้งานโปรแกรมส่งออกฯ
5.   การตรวจสอบข้อมูล ทั้งก่อนและหลังส่งออกฯ
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล/ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจแพทย์)
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา)
4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มการเงิน (ห้องชำระเงิน)
5.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอก
วิทยากร       ทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม  3 วัน    จำนวนผู้เข้าอบรม  50 คน   
  :D :D :D วันที่จัดอบรม วันที่ 12-14 ธ.ค. 2561  :D :D :D
สถานที่อบรม 
:o :o :o โรงแรม Riverfront Residence (ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์)  :o :o :o
           เอสวี ซิตี้ 912 ถนน พระราม3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ)     
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 4 Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย
;D ;D ;D รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม  ;D ;D ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
   1.คุณวันทนีย์ ทับทอง       โรงพยาบาลบ้านบึง      ชลบุรี         
   2.คุณภรภัทร ไกรธนานันต์       โรงพยาบาลบ้านบึง      ชลบุรี         
   3.คุณเกียรติกำจร รู้ทำนอง       โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง      เชียงราย         
   4.คุณวศินภัทร์ ไพศาลยศกุล       โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง      เชียงราย         
   5.คุณทศพล ตาสว่าง       โรงพยาบาล๕0 พรรษา       อุบลราชธานี         
          มหาวชิราลงกรณ               
   6.คุณสุบรรณ ลุนผง       โรงพยาบาลกันทรวิชัย      มหาสารคาม         
   7.พ.ท.หญิง สิริประภา ใจงาม       โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี         
   8.คุณอโณทัย อุดเครือ       โรงพยาบาลทรายมูล      ยโสธร         
   9.ภญ.ดรุณวรรณ สามารถ       โรงพยาบาลพนัสนิคม      ชลบุรี         
   10.คุณเม็ดดาว ทองเจริญสุข       โรงพยาบาลพนัสนิคม      ชลบุรี         
   11.คุณกัญญาภา แก้วคำกอง       โรงพยาบาลพนัสนิคม      ชลบุรี         
   12.คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       โรงพยาบาลพนัสนิคม      ชลบุรี         
   13.คุณจินตนา พลพระราม       โรงพยาบาลเพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   14.คุณอรอนงค์ สอนสวัสดิ์       โรงพยาบาลเพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   15.คุณพิทักษ์พงศ์ มากชัย       โรงพยาบาลยะลา      ยะลา         
   16.คุณวันอัศรี ยะโก๊ะ       โรงพยาบาลยะลา      ยะลา         
   17.คุณบุรินทร์ เสรีกุลพานิช       โรงพยาบาลชัยบาดาล      ลพบุรี         
   18.ส.อ.หญิงวรัญญา บุญชัย       โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ      นครศรีธรรมราช      22/11/2561   
   19.คุณพัชรา ธจิตธรรม       โรงพยาบาลดอยสะเก็ด      เชียงใหม่      29/11/2561   
   20.คุณฉวี ศรีวิเชียร       โรงพยาบาลสิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   21.คุณอัจฉริยา พ่วงวงษ์       โรงพยาบาลสิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   22.คุณสุธาศินี บุญพ่วง       โรงพยาบาลสิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   23.คุณเปมิกา กุลบุตร       โรงพยาบาลท่าหลวง      ลพบุรี         
   24.คุณพูลเพิ่ม บุญพิมพ์       โรงพยาบาลท่าหลวง      ลพบุรี         
   25.คุณเตวิช บัวบล       โรงพยาบาลโพธิ์ตาก      หนองคาย         
   26.คุณไตรรงค์ โชติมณีโรจน์       โรงพยาบาลระนอง      ระนอง         
   27.คุณปิยธิดา รัตนทัตติ       โรงพยาบาลระนอง      ระนอง         
   28.คุณธราพงษ์ ชำนาญ       โรงพยาบาลพร้าว      เชียงใหม่         
   29.คุณกะย๊ะ แขวงบู       โรงพยาบาลโคกโพธิ์      ปัตตานี         
   30.คุณวีรพล พงศ์รัตน์       โรงพยาบาลโคกโพธิ์      ปัตตานี         
   31.ส.ท.หญิงอุมารินทร์        โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ      ร้อยเอ็ด         
   ผ่านสำแดง       พระพุทธยอดฟ้า               
          จุฬาโลกมหาราช               
   32.ร.ท.สุรัตน์ บำรุงญาติ       โรงพยาบาลค่ายอดิศร      สระบุรี      28/11/2561   
   33.คุณวันวิสาข์ ศรีสุวรรณ์       โรงพยาบาลค่ายอดิศร      สระบุรี      28/11/2561   
   34.คุณอนันณี สะมะ       โรงพยาบาลเบตง      ยะลา         
   35.คุณสุรชัย ทองอุดร       โรงพยาบาลบางละมุง      ชลบุรี         
   36.คุณสมพจน์ อ้นขวัญเมือง       โรงพยาบาลบางละมุง      ชลบุรี         
   37.คุณจันทร์จิรา แสนใจวุฒิ       โรงพยาบาลเลย      เลย         
   38.คุณสุพาณี ศรีมาจันทร์       โรงพยาบาลเลย      เลย         
   39.คุณลัดดาวัณย์        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย      เชียงราย         
   เจียมกิจวัฒนา       แม่ฟ้าหลวง               
   40.คุณกัมปนาท ทุมสิทธิ์       โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ      ตาก         
   41.คุณจิรารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์       สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์      กรุงเทพฯ         
   42.คุณทินประภา แสนซื่อ       สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์      กรุงเทพฯ         
   43.คุณวิธี เทอดชูสกุลชัย       โรงพยาบาลปาย      แม่ฮ่องสอน         
   44.คุณธเนศวร ค่ายเทศ       โรงพยาบาลปาย      แม่ฮ่องสอน         
   45.คุณเกรียงไกร ชาติสุทธิ์       โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   46.คุณพชร เพ็ชรยิ้ม       โรงพยาบาลหนองคาย      หนองคาย         
   47.คุณจุฑามาศ พันนาภูมิ       โรงพยาบาลเทศบาล      อุดรธานี         
          นครอุดรธานี               
   48.คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   49.คุณกิตติยาพร ศรีชู       โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ      นครศรีธรรมราช         
   50.คุณสุจิตรา ทองท่า       โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ      นครศรีธรรมราช         

14
:D สวัสดีค่ะ  ;D

        แผนกฝึกอบรม ต้องขออภัยทุกท่านที่ต้องแจ้งงดการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานโปรแกรม HOSxP ในปี 2561

       เนื่องจากปีนี้ ทางแผนกฯติดขัดด้านอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอแจ้งงดการจัดหลักสูตรอบรมประจำปีนี้ค่ะ 

        จึงเรียนมาเพื่อขออภัยทุกท่าน มา ณ ที่นี้อีกครั้ง และเตรียมพบกับหลักสูตรอบรมประจำปี 2562 เร็วๆนี้ค่ะ


:-* แผนกฝึกอบรม  :-*

15
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รื่อง "การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
ประเภทผู้ป่วยนอก (SSOP) ในโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE"
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบ การตั้งค่าข้อมูล การปรับปรุง การวางกระบวนการทำงาน เพื่อให้ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างฯได้อย่างถูกต้อง จากโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจโครงสร้างและวิธีการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE ได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหา
1.   การตรวจสอบ กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน ปรับปรุงรหัสมาตรฐาน ตามที่โครงสร้าง SSOP
2.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
3.   การใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูล สกส. โครงสร้าง SSOP
4.   การตรวจสอบความถูกต้องหลังการส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง SSOP
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล/ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจแพทย์)
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา)
4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มการเงิน (ห้องชำระเงิน)
5.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลห้องตรวจแพทย์
6.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
7.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลห้องชำระเงินผู้ป่วยนอก
8.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอก
วิทยากร       คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
 ;D ;D ;Dระยะเวลาในการอบรม  2 วัน  จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน    วันที่จัดอบรม วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 :D

สถานที่อบรม     
            :o :o :oโรงแรมบางกอกพาเลส, กรุงเทพ :o :o :o
             ;D ;D  ;D 1091/336 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10400 ;D ;D ;D


  :o :o :o รายชื่อผู้เข้าสมัคร  ;D ;D ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อ รพ.      จังหวัด      โอนเงิน   
   1. คุณจตุรงค์ คำทอง       จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์      นครราชสีมา         
   2.ส.ท.หญิงอุมารินทร์ ผ่านสำแดง       ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า      ร้อยเอ็ด      2/5/2018   
          จุฬาโลกมหาราช      ร้อยเอ็ด         
   3. คุณชุติมา   วรรณุรักษ์       ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า      ร้อยเอ็ด      2/5/2018   
          จุฬาโลกมหาราช      ร้อยเอ็ด         
   4. คุณรภัสยา วรินทรเวช       ปทุมธานี      ปทุมธานี         
   5. คุณวีรยา ผลพิบูลย์       ปทุมธานี      ปทุมธานี         
   6. คุณกอบกุล ทองนาวี       ปทุมธานี      ปทุมธานี         
   7. คุณทศพล ตาสว่าง         ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี          
   8. คุณกฤษณะ เกษียรสินธุ์         ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี          
   9. คุณอุมารินทร์ มนทิพย์       ระนอง      ระนอง         
   10. คุณโสภา มีพอเห็น       ระนอง      ระนอง         
   11. คุณไตรรงค์ โชติมณีโรจน์       ระนอง      ระนอง         
   12. คุณเรืองเดช พุทธวงค์       พญาเม็งราย      เชียงราย         
   13. คุณวรรณภา สอนเสือ       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก         
   14. คุณจารุทรรศน์ ไชยณรงค์       สตูล      สตูล         
   15. คุณสุทธิวุฒิ สุคนธ์พานิช       ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   16. คุณมาลัย ดลจิตต์       ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   17. คุณวิชัย ผิวเงิน       คำม่วง      กาฬสินธุ์         
   18.คุณจุฑารัตน์ ลีสมาจาร       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   19.คุณสุนารีย์ ศรีสุข       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   20.คุณวทันยา โชคชัยภักดี       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   21.คุณเมวิกา เกตุนิธี       สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17      สุพรรณบุรี      23/4/2018   
   22.คุณปรีชา แอสนั่น       วังวิเศษ      ตรัง         
   23.คุณสมเกียรติ พงษ์พินิจภิญโญ       มะการักษ์      กาญจนบุรี         
   24.คุณเมธาเกียรติ รัฐจิตติพงศ์       แม่สอด      ตาก         
   25.คุณณัฐชา ธรรมใจ       แม่สอด      ตาก         
   26.คุณกุมพล ตอพล       แก้งคร้อ      ชัยภูมิ         
   27.คุณวิรุฬห์ สมปาน       ป่าแดด      เชียงราย         
   28.คุณพูลเพิ่ม บุญพิมพ์       ท่าหลวง      ลพบุรี         
   29.คุณปรีญาพร โลจรัส       คอนสวรรค์      ชัยภูมิ         
   30.คุณวันเฉลิม หิรัญคำ       คอนสวรรค์      ชัยภูมิ         
   31.คุณอนุวัตร ฟูเฟื่อง       แม่จัน      เชียงราย         
   32.คุณเพ็ญวิภา ปานยิ้ม       ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      3/5/2018   
   33.คุณวรรณจิกา เพ็ชรผึ้ง       ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      3/5/2018   
   34.คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   35.คุณสุชาติ ต้นเชื้อ       พนา      อำนาจเจริญ         
   36.คุณอรุณี บุญลือ       องครักษ์      นครนายก         
   37.คุณอำพรรณ เจริญผล       องครักษ์      นครนายก         
   38.คุณพัชรา บุญคุ้ม       องครักษ์      นครนายก         
   39.คุณบุรินทร์ เสรีกุลพานิช       ชัยบาดาล      ลพบุรี         
   40.คุณดรุณวรรณ สามารถ       พนัสนิคม      ชลบุรี         
   41.คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       พนัสนิคม      ชลบุรี         
   42.คุณกัญญภา แก้วคำกอง       พนัสนิคม      ชลบุรี         
   43.คุณอโณทัย เหมาะเหม็ง       ปากพลี      นครนายก         
   44.คุณสุรนนท์ ประกอบพร       นครนายก      นครนายก         
   45.คุณณัฐพล หล้าจันทร์       กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   46.คุณวิเศษ ไพรสณฑ์       กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   47.คุณสุรัตนา สีนิล       โพธาราม      ราชบุรี         
   48.คุณนุชจรินทร์ วารีอุดม       โพธาราม      ราชบุรี         
   49.คุณปรเมษฐ  แควภูเขียว     ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ         
   50.คุณชวลิต  บุญกรกุล        ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      ชัยภูมิ         
   51.คุณจิราภรณ์ แพงสอน       วิหารแดง      สระบุรี         
   52.คุณสุพัตรา เบ็ญจวรรณ       ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี         
   53.คุณพัชรินทร์ พรหมโคตร       ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี         
   54.คุณวรรณเพ็ญ โชติกุล       บ้านนา      นครนายก         
   55.คุณไพรวัลย์ วุฒิทรัพย์ทวีสุข       ดำเนินสะดวก      ราชบุรี         
   56.คุณเนตรนภา สงวนพันธุ์       ดำเนินสะดวก      ราชบุรี         
   57.คุณดรุณี ฤกษ์ปาณี       อู่ทอง      สุพรรณบุรี         
   58.คุณอัญชลี ผ่องคำพันธุ์       โรงพยาบาลอินทร์บุรี      สิงห์บุรี         
   59.คุณสุรารักษ์ บูรณะ       โรงพยาบาลอินทร์บุรี      สิงห์บุรี         
   60.คุณสุทธิดา โต๊ะทอง       โรงพยาบาลบ้านหมี่      ลพบุรี         
   61.คุณทฤษฎี เป้าบ้านเซ่า       โรงพยาบาลบ้านหมี่      ลพบุรี         
   62.คุณวัชรินทร์ พวงเปลี้ย       โรงพยาบาลบ้านหมี่      ลพบุรี         16
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
เรื่อง “การออกแบบและสร้างรายงานด้วย Report Designer ระดับ Beginner”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเทคนิคในการค้นหาชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งานเครื่องมือใน Report Designer ออกแบบ สร้าง และแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ระดับผู้เริ่มต้นได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ฟังก์ชั่นใน Report Designer และสามารถประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาแสดงในรายงานได้
4.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้
เนื้อหา
1.   การค้นหาชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
2.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
3.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
4.   การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
5.   การใช้ Variable และ Function ต่างๆในการสร้างรายงาน
6.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
7.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน  แบบมีเงื่อนไข
8.   การใช้ Function ในการสร้างรายงาน แบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่
4.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การวางโครงสร้างพื้นฐานความรู้เพื่อการจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL” มาแล้วเท่านั้น
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 21-25 ส.ค.2560
สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

 ;) รายชื่อผู้เข้าสมัครอบรม  ;)

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณธีระยุทธ สังข์ช่วย       รพ.ลานสกา      นครศรีธรรมราช      8/8/2560   
   2คุณพรชนก สมคะเน       รพ.เกาะสมุย      สุราษฎร์ธานี      20/7/2560   
   3คุณวสันต์ ยอแซฟ       รพ.สวนผึ้ง      ราชบุรี      9/6/2560   
   4คุณธนากร ปราบโรค       รพ.วังวิเศษ      ตรัง      9/6/2560   
   5คุณไชยกาญจน์ วิเชียรธนเมธา       รพ.ไชยปราการ      เชียงใหม่         
   6คุณวิธี เทอดชูสกุลชัย       รพ.ปาย      แม่ฮ่องสอน         
   7คุณชโลทร แสงโชติ       รพ.ปาย      แม่ฮ่องสอน         
   8พ.ท.หญิง สิริประภา ใจงาม       รพ.ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี         
   9คุณสุดใจ พูลสุข       รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์      ชุมพร         
   10คุณจตุรงค์ คำทอง       รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์      นครราชสีมา         
   11คุณทศวรรษ แพสุวรรณ์       รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์      นครราชสีมา         
   12คุณสุภาวดี จุ้ยเปี่ยม       รพ.ไพศาลี      นครสวรรค์         
   13คุณสมจิตร์ พาเจริญ       สถาบันบำบัดรักษา      ปทุมธานี         
          และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด               
          แห่งชาติบรมราชชนนี               
   14คุณสุชาดา ขนานแข็ง       สถาบันบำบัดรักษา      ปทุมธานี         
          และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด               
   15คุณธีรนุช ถ้ำน้อย       รพ.คลองหลวง      ปทุมธานี         
   16คุณอำนาจ โคตรชนะ       รพ.วีระพลการแพทย์      หนองบัวลำภู         

17
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง"การกำหนดค่าเริ่มต้นและการจัดการข้อมูลพื้นฐานเพื่อการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล เข้าใจและสามารถดูแลข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการและสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล สามารถนำข้อมูลพื้นฐานที่จัดทำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลสามารถวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาระบบ HIS ด้านข้อมูลและการใช้งานของระบบในหน่วยบริการของท่านได้
เนื้อหา
1. การติดตั้งและการจัดการค่าเริ่มต้นหลักของระบบการทำงานในโปรแกรม BMS-HOSxP XE
2. การจัดการ ปรับปรุง และดูแลข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 การจัดการข้อมูลบุคลากรและสิทธิการเข้าถึงระบบงานต่างๆ ของผู้ใช้งาน
2.2 การจัดการข้อมูลสิทธิ์การรักษา ผังค่าบริการและค่าธรรมเนียมสิทธิ์ของหน่วยบริการ
2.3 การจัดการข้อมูลพื้นฐานค่ารักษาพยาบาลหมวดต่างๆ เช่น การคิดค่าบริการ ส่วนเกินสิทธิ์ และส่วนลด
2.4 การจัดการข้อมูลทะเบียนเวชภัณฑ์ยาและวิธีใช้ยา
2.5 การจัดการข้อมูลหัตถการงานห้องตรวจ และการคิดค่าบริการ เช่น หัตถการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัตถการผู้ป่วยนอก
2.6 การจัดการข้อมูลหัตถการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2.7 การจัดการข้อมูลหัตถการงานทันตกรรม
2.8 การจัดการข้อมูลงานรังสีวิทยา และการออกแบบฟอร์มการสั่ง X-Ray ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
2.9 การจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ และการออกแบบใบสั่ง Lab  และวิธีตั้งค่าเพื่อแยกใบสั่ง Lab
2.10 การจัดการข้อมูลหัตถการงานผู้ป่วยใน และห้องคลอด
กลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE
2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE (For Beginner)
3. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่สนใจโปรแกรม BMS-HOSxP XE
วิทยากร       คุณพิพัฒน์  ศิรธนาเวสน์ จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม 3 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน
  รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 25-27 ก.ค.2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,700 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
โปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 8,200 บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย


 
;D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณเกรียงศักดิ์ ศรีกอนติ       รพ.ศรีสังวาลย์      แม่ฮ่องสอน         
   2คุณสุรชัย ทองอุดร       รพ.บางละมุง        ชลบุรี         
   3คุณสมพจน์ อ้นขวัญเมือง       รพ.บางละมุง      ชลบุรี         

18
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
เรื่อง “การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE มากยิ่งขึ้น
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลที่ต้องการในโปรแกรมได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื้อหา
1.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database)
2.   โครงสร้างการเก็บข้อมูลใน MySQL
3.   ประเภทข้อมูลใน MySQL
4.   การค้นหาตารางข้อมูลในระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
5.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
6.   การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
7.   การจัดการ Operator ต่างๆ
8.   การใช้ฟังก์ชั่นในการจัดการข้อมูล
9.   การสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลแบบหลายตาราง
10.   การใช้คำสั่งสร้างเงื่อนไขที่ได้จากค่า Parameter
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่ (ต้องการเน้นเฉพาะความรู้ด้าน SQL)
4.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ คำสั่ง SQL และต้องรับผิดชอบการทำรายงาน
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม  4  วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 4-7 ก.ค.2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารว่าง 8 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

:o รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  :o

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณปิยะธิดา ประเสริฐโสภณ       รพ.ท่าตะเกียบ      ฉะเชิงเทรา         
   2คุณนภัส รุ่งแสงสี       รพ.ท่าตะเกียบ      ฉะเชิงเทรา         
   3คุณจีรวรรณ บุญชูศรี       รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช      นครศรีธรรมราช         
   4คุณสุวิน อินทร์เกตุ       รพ.พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี         
   5พ.ท.หญิง สิริประภา ใจงาม       รพ.ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี      8/5/2560   
   6คุณวสันต์ ยอแซฟ       รพ.สวนผึ้ง      ราชบุรี      9/6/2560   
   7คุณสร้างสรรค์ ภัณฑะประทีป       รพ.คอนสาร      ชัยภูมิ         
   8คุณประชานันท์ สงวนรัตน์       รพ.นาคู      กาฬสินธุ์         
   9คุณฉัตรชัย หัสคุณ       รพ.ปากเกร็ด      นนทบุรี      26/5/2560   
   10คุณภาคภูมิ ปันสีทอง       รพ.สารภี      เชียงใหม่         
   11คุณธนะชัย ทุ่งใหญ่       รพ.ลำทับ      กระบี่         
   12คุณนาตยา พวงศิลป์       ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์       ปทุมธานี         

19
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
เเรื่อง"การกำหนดค่าและการจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU"
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้เริ่มต้นรับหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีความเข้าใจหลักการและแนวคิดในการจัดการกับฐานข้อมูลและการปรับปรุงฐานข้อมูล สำหรับโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นผู้เริ่มต้นรับหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เข้าใจและสามารถดูแลข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการและสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
1.   หลักการและแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูล ของระบบโรงพยาบาล
2.   การจัดการค่าเริ่มต้นหลัก(Main Setting) ของระบบการทำงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU
3.   การจัดการ ปรับปรุง และดูแลข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1   การจัดการข้อมูลบุคลากรและสิทธิการเข้าถึงระบบงานต่างๆ ของผู้ใช้งาน
2.2   การจัดการข้อมูลสิทธิ์การรักษาของหน่วยบริการ เพื่อการรักษา ส่งออก และตรวจสอบสิทธิ์
2.3   การจัดการข้อมูลพื้นฐานค่ารักษาพยาบาลหมวดต่างๆ ของหน่วยบริการ
2.4   การจัดการข้อมูลทะเบียนเวชภัณฑ์ยาและวิธีใช้ยา
2.5   การจัดการข้อมูลหัตถการงานผู้ป่วยนอก
2.6   การจัดการข้อมูลหัตถการงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  และแพทย์แผนไทย
2.7   การจัดการข้อมูลหัตถการงานผู้ป่วยใน และห้องคลอด
2.8   การจัดการข้อมูลงานรังสีวิทยา
2.9   การจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เพิ่งเริ่มต้น รับหน้าที่ดูแลหรือรับผิดชอบ การจัดการ/การใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU (For Beginner)
วิทยากร      คุณพิพัฒน์  ศิรธนาเวสน์  พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม  2 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย..2560

สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,700 บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
โปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP /BMS HOSxP PCU และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย


 
;D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณวรากร จุติรักษ์       รพ. ชื่นชม      มหาสารคาม   
   2คุณธนะชัย ทุ่งใหญ่       รพ. ลำทับ      กระบี่      5/5/2560   
   3คุณไพฑูรย์ วงษ์เวียง       รพ. โนนสัง      หนองบัวลำภู   
   4คุณจตุพล หนูขาว       รพ. พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี   
   5คุณชินกฤต พุ่มพวง       รพ. สอง      แพร่      4/5/2560   
   6คุณรุดดี้ หมัดอาหลี       รพ. ทุ่งหว้า      สตูล      4/5/2560   
   7คุณปรวิทย์ ดงวัง       รพ. เกาะสมุย      สุราษฎร์ธานี      2/5/2560   
   8คุณอรนุช จุติ       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      ระยอง   

20
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและสร้างรายงาน และสามารถใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Report Designer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ระดับเบื้องต้นได้
5.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
6.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆในหน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   การค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.   การค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.   การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น
5.   การ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
6.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
7.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
8.   การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
9.   การใช้ Function ต่างๆ ในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
10.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อในการทำรายงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 22-26 พ.ค.2560
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 26-30 มิ.ย.2560
สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม    ;D รุ่นที่1 ;D
   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1 คุณศรันยู สรศาสตร์       รพ. วังสามหมอ      อุดรธานี      27/4/2560   
   2 คุณประวิตร อนุวรรค       รพ. ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      1/5/2560   
   3 คุณสิริวัชร ภวะภูตานนท์       รพ. ไชยวาน      อุดรธานี      10/4/2560   
   4 คุณอัจรัณย์ ซำเซ       รพ. แว้ง      นราธิวาส      27/4/2560   
   5 คุณตารมีซี เจะแว       รพ. โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   6 คุณมูฮำมัดเฟาซัน ดือลง       รพ. ธารโต      ยะลา         
   7 คุณมูฮัมหมัดดาวูด ชูสกุล       รพ. ธารโต      ยะลา         
   8 คุณอภิญญา บำรุงสุข       รพ.บ้านนา      นครนายก      11/5/2560   
   9 คุณรุดดี้ หมัดอาหลี       รพ. ทุ่งหว้า      สตูล         
   10 คุณรุ่งโรจน์ เหมือนแปลก       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กทม.      28/4/2560   
   11 คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น      28/4/2560   
   12 คุณพิพัฒน์ เลาหลื่อ       รพ. แม่สะเรียง      แม่ฮ่องสอน         
   13คุณภูริภัทร วรรธนวินิจ       รพ. พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี      17/5/2560   
   14คุณนราพันธ์ สดนวล       รพ. บางบัวทอง2      นนทบุรี         

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม    ;D รุ่นที่2 ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณปาณิสรา บัวเจริญกูล       รพ.แม่สาย      เชียงราย      31/5/2560   
   2คุณนิรุตติ์ เพียกุณา       รพ.ไชยปราการ      เชียงใหม่         
   3คุณชาญชัย สุทธานี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      31/5/2560   
   4คุณสิปปนนท์ ตุวิชรานนท์       รพ.หลังสวน      ชุมพร      31/5/2560   
   5คุณพัฒณพงศ์ เรืองขจิต       รพ.บ่อไร่      ตราด      29/5/2560   
   6คุณอนุวัฒน์ บัวทิพย์       รพ.ห้วยยอด      ตรัง      28/5/2560   
   7คุณเชิดศักดิ์ ตั้งวงศ์ยุทธ       รพ.หนองกี่      บุรีรัมย์      19/4/2560   
   8คุณวรรณเพ็ญ โชติกุล       รพ.บ้านนา      นครนายก      30/5/2560   
   9คุณอโณทัย เหมาะเหม็ง       รพ.ปากพลี      นครนายก      26/5/2560   
   10คุณสาวิตรี ศรีทองคำ       รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      23/5/2560   
   11คุณพิทนิตย์ สร้อยศรี       รพ.แหลมสิงห์      จันทบุรี      26/5/2650   
   12คุณพรยุพา ธัญภัทรกุล       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพ      31/5/2560   
   13คุณเกศแก้ว โสภณวรกิจ       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพ      31/5/2560   
   14คุณชญานี ฐิตะพันธุ์       รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์      พังงา         
   15คุณสุชานาถ ประดู่       รพ.บางขัน      นครศรีธรรมราช         
   16คุณพรทิพย์ ศรีสุนันทา       รพ.ขุนยวม      แม่ฮ่องสอน         
   17คุณกมัยเทพ สุขสะอาด       รพ.คลองใหญ่      ตราด         

21
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Report Designer ให้สามารถออกแบบรายงานรูปแบบใหม่ๆได้ และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
5.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานให้หน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL
2.   การประยุกต์ใช้ภาษา Pascal เบื้องต้น
3.   การใช้ภาษา Pascal ในการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
4.   การสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Report Designer
5.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
6.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
7.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 07-11 ส.ค.2560
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 16-20 ต.ค.2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย
;) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่1 ;)   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณมูณา มหาศานติ       รพ.กงหรา      พัทลุง         
   2คุณศักดิ์ชัย มังกะโรทัย       รพ.พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี         
   3คุณประวิตร อนุวรรค       รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      1/5/2560   
   4คุณปิยรัตน์ คงแก้ว       รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร      นครศรีธรรมราช      1/7/2560   
   5คุณวรพจน์ เขื่อนเพชร       รพ.ฝาง      เชียงใหม่         
   6คุณวิเชียร นุ่นศรี       รพ.ปากพะยูน      พัทลุง         
   7คุณชมภูนุช สุคนธวารี       สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      3/7/2560   
   8คุณสำรอง ยันตพันธ์       สถานีอนามัยท่าลี่      นครราชสีมา         
   9คุณนนทนันท์ พันธุ์ขะวงศ์       รพ.นครนายก      นครนายก      28/6/2560   
   10คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   11คุณกฤษนัฐ สีมารัตนกูล       รพ.ค้อวัง      ยโสธร      18/7/2560   
   12คุณจีรศักดิ์ สายมุ       รพ.วังเหนือ      ลำปาง         
   13คุณภัทร์ชรัสมิ์ ถือมั่น       รพ.บ้านนา      นครนายก         
   14คุณจิระยุทธ บุตรพรหม       รพ.คีรีรัฐนิคม      สุราษฎร์ธานี         
   15คุณศันสนีย์ พรมมา       รพ.ไพศาลี      นครสววรค์         


;) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่2 ;)

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณณิชาภา หวังอ้อมกลาง       รพ.จักราช      นครราชสีมา         
   2.คุณประธาน ภูโสภา       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      14/9/2560   
   3.คุณธาดา ดุลภา       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      14/9/2560   
   4.คุณจักรพันธ์ มณีรัตน์       รพ.เกาะลันตา      กระบี่         
   5.คุณจิระยุทธ บุตรพรหม       รพ.คีรีรัฐนิคม      สุราษฎร์ธานี         
   6.คุณสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา       สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      2/10/2560   

22
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง“การติดตั้งและการปรับปรุงเวอร์ชั่น เพื่อบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย(Server)”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถปรับปรุงเวอร์ชั่นเครื่องแม่ข่าย (ระบบปฎิบัติการ Linux) ได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน MySQL ในเครื่องแม่ข่ายได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศของโรงพยาบาลให้มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูลได้
เนื้อหา
1.   การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงาน ระบบปฏิบัติ Linux (CentOS 7)
2.   การติดตั้งและ Upgrade MySQL
3.   การกำหนดค่าการทำงาน MySQL
4.   เปรียบเทียบความแตกต่างของ Engine MySQL (MyISAM,InoDB,TokuDB)
5.   วิธีการเปลี่ยน Engine ของ MySQL
6.   การสำรองข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ
7.   การจัดทำระบบ Replication
8.   เปรียบเทียบการทำงานของระบบ Replication กับ MySQL Cluster
9.   การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บรูปภาพ (Image Server)
10.   การ Monitor การทำงานของระบบฐานข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
วิทยากร  คุณกษิดิ์เดช  รัตนมาศ และทีมงานแผนกฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม  2 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 29-30 พ.ค. 2560
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 2-3 ส.ค. 2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,700 บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
โปรโมชั่นพิเศษ!!! สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 4GB ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU/ BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย;D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1  :D


   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1 คุณสุทิน ลำแก้ว       รพ. กันตัง      ตรัง   
   2 คุณวัชระ สุวรรณจรัส       รพ. วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      4/5/2560   
   3 คุณพยุงศักดิ์ การสมจิตร์       รพ. วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      4/5/2560   
   4 คุณนิมิตร์ จันทะปัน       รพ.บางละมุง      ชลบุรี   
   5 คุณปรัชญา ปัญญาถม       รพ.บางละมุง      ชลบุรี   
   6 คุณรุดดี้ หมัดอาหลี       รพ. ทุ่งหว้า      สตูล      4/5/2560   
   7 คุณชัยชนะ ไทยยิ่ง       รพ. บ้านค่าย      ระยอง      3/5/2560   
   8 คุณนาตยา พวงศิลป์       ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์      ปทุมธานี   
   9 คุณโอภาส น้อยแก้ว       รพ. เกาะจันทร์      ชลบุรี   
   10คุณวันชัย พิมพ์สวัสดิ์       รพ. เขาวง      กาฬสินธุ์   
   11คุณวรากร จุติรักษ์       รพ. ชื่นชม      มหาสารคาม   
   12คุณธนะชัย ทุ่งใหญ่       รพ. ลำทับ      กระบี่      5/5/2560   
   13คุณประดิษฐ์ สุทธิแสน       รพ. โนนสัง      หนองบัวลำภู   
   14คุณพิพัฒน์ เลาหลื่อ       รพ. แม่สะเรียง      แม่ฮ่องสอน   
   15คุณศิรินชา พึ่งวงษ์เขียน        รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก   
16คุณเกรียงศักดิ์ สุริยะลังกา       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก   

;D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2  :D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณจตุพล หนูขาว       รพ.พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี         
   2คุณเจิมพงศ์ ใจหล้า       รพ.นาน้อย      น่าน         
   3คุณอำนาจ หล้านี       รพ.บ่อไร่      ตราด      28/6/2560   
   4คุณบดินทร์ สงชัย       รพ.หลังสวน      ชุมพร         
   5คุณประชานันท์ สงวนรัตน์       รพ.นาคู      กาฬสินธุ์         
   6คุณสุชานาถ ประดู่       รพ.บางขัน      นครศรีธรรมราช         
   7คุณสุธี สายสอาด       รพ.คลองใหญ่      ตราด         
   8คุณกิตติศักดิ์ เติมสุข       รพ.คลองใหญ่      ตราด         
   9คุณเลิศชัย อุดมพันธุ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   10คุณณัฐพล หล้าจันทร์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   11คุณเดชา สุวรรณกาญจน์       รพ.ลำทับ      กระบี่         
   12คุณวาสนา พุ่มพวง       รพ.บางบ่อ      สมุทรปราการ      19/6/2560   
   13คุณไชยกาญจน์วิเชียรธนเมธา       รพ.ไชยปราการ      เชียงใหม่         
   14คุณสมชาย เหล่นยี       รพ.พรหมคีรี      นครศรีธรรมราช         
   15คุณวินัย แซ่ฉั่ว       รพ.ไทรน้อย      นนทบุรี         
   16คุณภัทรภณ วาลีประโคน       รพ.ชะอำ      เพชรบุรี      28/6/2560   
   17นายอดิศักดิ์ บุญดี       รพ. บางเสาธง      สมุทรปราการ         
   18นายสัณห์ บัวขาว       รพ. บางเสาธง      สมุทรปราการ         
   19คุณรพีพงศ์ จุมปา       รพ.วังเหนือ      ลำปาง         
   20คุณณัฐปกิตติ์ มาลาวัลย์       รพ.ปาย      แม่ฮ่องสอน         
   21คุณกานต์พิชชา พรมจรรย์       รพ.บ้านคา      ราชบุรี         
   22คุณอรนุช จุติ       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      ระยอง         
          สมเด็จพระเทพ               
          รัตนราชสุดาฯ สยาม               
          บรมราชกุมารี ระยอง               

23
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพในโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE"
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจและสามารถตรวจสอบ การตั้งค่าข้อมูล การปรับปรุง เพื่อการส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานฯได้อย่างถูกต้อง จากโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE ได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างมาตรฐานฯ
3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถส่งออกจากโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP XE และสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามโครงสร้างมาตรฐานฯที่เปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2560 ได้
เนื้อหา
1.   การตรวจสอบ กำหนดค่าข้อมูลพื้นฐาน ปรับปรุงรหัสมาตรฐาน ตามที่โครงสร้างมาตรฐานฯกำหนด
2.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องวัคซีน (ปีงบ 60)
3.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานสำรวจและงานบริการชุมชน เพื่อการส่งออกฯ
4.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อการส่งออกฯ
5.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการส่งออกฯ
6.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
7.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยใน เพื่อการส่งออกข้อมูล
8.   การใช้งานโปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม/16แฟ้ม
9.   การตรวจสอบความถูกต้องหลังการส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานฯ
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลกลุ่มงานผู้ป่วยนอก การคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยใน
4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานเวชกรรมสังคม และงานส่งเสริมสุขภาพ
5.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ
วิทยากร       คุณสินจัย  ภูกองชนะ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม 2 วันต่อรุ่น มีจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 17-18 ก.ค.2560
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 20-21 ก.ค.2560
สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,700 บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
โปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP /BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่านมาให้เรียบร้อย


;) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม   รุ่นที่2   ;)

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณเกรียงศักดิ์ ศรีกอนติ       รพ.ศรีสังวาลย์      แม่ฮ่องสอน         
   2คุณนครินทร์ เกตุวีระพงศ์       รพ.วัดโบสถ์      พิษณุโลก         
   3คุณลลิตา ดวงสีใส       รพ.ดำเนินสะดวก      ราชบุรี      28/5/2560   
   4คุณกัมพล หลวงปัน       รพ.พาน      เชียงราย      3/6/2560   
   5คุณวรางคณา ขันนรา       รพ.พาน      เชียงราย      3/6/2560   
   6คุณปรารถนา นาวาจะ       รพ.พาน      เชียงราย      3/6/2560   
   7คุณวิทยา ภูมิไพบูลย์วงศ์       รพ.บางมูลนาก      พิจิตร      7/6/2560   
   8คุณเกิดสุข เมืองสมบัติ       รพ.ท่ายาง      เพชรบุรี      1/6/2560   
   9คุณสัมฤทธิ์ มั่งมี       รพ.บ้านแหลม      เพชรบุรี      9/6/2560   
   10คุณเดชา สุวรรณกาญจน์       รพ.ลำทับ      กระบี่         
   11คุณเกรียงไกร ชาติสุทธิ์       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   12คุณสุจินต์ สุกกล้า       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย         
   13คุณนฤมล กุศลชู       รพ.คีรีรัฐนิคม      สุราษฎร์ธานี         
   14คุณวรศักดิ์ เพียรธรรม       รพ.ชะอำ      เพชรบุรี      28/6/2560   
   15คุณสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม       รพ.สรรคบุรี      ชัยนาท         
   16คุณสุพัตรา หอมหวล       รพ.ตากฟ้า      นครสวรรค์         
   17คุณวิธี เทอดชูสกุลชัย       รพ.ปาย      แม่ฮ่องสอน         
   18คุณชโลทร แสงโชติ       รพ.ปาย      แม่ฮ่องสอน         
   19คุณประเสริฐ อาปัจชิง       รพ.ท่าตูม      สุรินทร์         

24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"หลักการและแนวคิดของระบบเพื่อการบันทึกข้อมูลของระบบงานผู้ป่วยนอก โปรแกรม BMS-HOSxP XE"
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหรือผู้ที่รับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม BMS-HOSxP XE มีความรู้ ความเข้าใจ การสแกนเอกสารประวัติผู้ป่วย และเรียกดูข้อมูลเอกสารประวัติผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหรือผู้ที่รับผิดชอบงานทันตกรรม ในโปรแกรม BMS-HOSxP XE มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานทันตกรรมและการสร้างแผนการรักษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อส่งเสริมให้ทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE แล้ว เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ และสามารถดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อให้ทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ยังไม่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ และสามารถกลับไปนำเสนอความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE แก่ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เนื้อหา
1.   ระบบงานเวชระเบียน การตรวจสอบสิทธิ และการสแกนแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
2.   กระบวนการทำงานของระบบคิวห้องบัตร และระบบคิวห้องยา
3.   ระบบงานห้องแพทย์และดูประวัติการรักษาจากระบบสแกน
4.   ระบบงานห้องทันตกรรมและการสร้างแผนการรักษา
5.   ระบบงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการสร้างแผนการรักษา
6.   ระบบงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้องรังและคลินิกพิเศษ เช่น  เบาหวาน ความดัน มะเร็ง  COPD  ไต  เป็นต้น
7.   ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก – เชิงรับ
8.   การประยุกต์กระบวนการทำงานในระบบเพื่อการจัดการเอกสารด้วย Paper Less
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE (For Beginner)
3.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่สนใจโปรแกรม BMS-HOSxP XE
4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทันตกรรม งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมสังคม
วิทยากร       คุณสินจัย  ภูกองชนะ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม  5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน
      รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่  18-22 ก.ย.2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140


ค่าลงทะเบียนและโปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด   
*** รายละเอียดอยู่ที่ตารางด้านล่างนี้ (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***


การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.ของท่าน มาให้เรียบร้อย
;D รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  :D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   คุณกานต์พิชชา พรมจรรย์       รพ.บ้านคา      ราชบุรี         
   คุณสุภาพร ราชสอาด       รพ.บ้านคา      ราชบุรี         25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "หลักการและแนวคิดของระบบเพื่อการบันทึกข้อมูลของระบบงานผู้ป่วยใน ห้องยาและการเงิน
ในโปรแกรม BMS-HOSxP XE”

วัตถุประสงค์   
1.   เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานผู้ป่วยใน และสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานเภสัชกรรม และสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานการเงิน และสามารถบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อส่งเสริมให้ทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE แล้ว เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ และสามารถดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
5.   เพื่อให้ทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ยังไม่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ และสามารถกลับไปนำเสนอความสามารถและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE แก่ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เนื้อหา
1.   การใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE กลุ่มงานผู้ป่วยใน
1.1 ระบบงานผู้ป่วยใน และการสั่งอาหาร
1.2 ระบบงานโภชนาการ
1.3 ระบบงานห้องคลอด
1.4 ระบบงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี
2.   การใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE กลุ่มงานเภสัชกรรม
2.1 ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
2.2 ระบบงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน และการสแกนใบสั่งยา
2.3 ระบบงานข้อมูลคุณภาพกลุ่มงานเภสัชกรรม
2.4 กระบวนการทำงานของระบบคิวห้องยา
3.   การใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE กลุ่มงานการเงิน
3.1 ระบบงานห้องการเงินผู้ป่วยนอก
3.2 ระบบงานห้องการเงินผู้ป่วยใน
3.3 ระบบงานลูกหนี้สิทธิ
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE (For Beginner)
3.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลที่สนใจโปรแกรม BMS-HOSxP XE
4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการผู้ป่วยใน งานผ่าตัด-วิสัญญี งานห้องคลอด งานห้องยา และงานห้องการเงิน
วิทยากร     คุณสินจัย  ภูกองชนะ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   

ระยะเวลาในการอบรม 3 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน
        :D รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 26-28 ก.ย.2560  ;D
สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียนและโปรโมชั่นพิเศษ!!! สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด   
*** รายละเอียดอยู่ที่ตารางด้านล่างนี้ (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ/คน และอาหารว่าง 6 มื้อ/คน ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) *** รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร ***


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของรพ.ของท่าน มาให้เรียบร้อย
26
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ

เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วย SQLขั้นสูงและการสร้างรายงานด้วย Report Designer ประยุกต์”


วัตถุประสงค์
1.    เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU
2.    เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อน
มากขึ้นในการจัดการฐานข้อมูลได้
3.    เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถการใช้งาน Report Designer
ให้สามารถออกแบบ สร้างรายงาน และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้
4. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้
เนื้อหา
1.   การใช้คำสั่งภาษา SQL เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
2.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
3.   การสร้างรายงานโดยใช้โปรแกรม Report Designer
4.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
5.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
6.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว
วิทยากร คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น     
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 13-17 มิ.ย. 2559
สถานที่อบรม 
ริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   
ท่านละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ)
โปรโมชั่นพิเศษ  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายใน 31 พ.ค.2559 จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ :o 9,500 บาท  :o (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   14 คน/รุ่น    
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 2GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7/8 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลของรพ. หรือฐานข้อมูลของ รพ.สต.มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วย SQLขั้นสูงและการสร้างรายงานด้วย Report Designer ประยุกต์”

 :-* วันที่1  :-*
คำสั่ง SQL สำหรับการจัดการข้อมูลและเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อการทำรายงาน
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่2  :-*
การใช้ภาษา Pascal เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
การใช้ Function สร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่3    :-*
การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน
การใช้ Variable ช่วยในการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่4  :-*
การใช้ Function ในการสร้างรายงาน
การใช้ Function ช่วยในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่5  :-*
การสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ
การประยุกต์การใช้ Component และFunction สร้างรายงาน
แบบฝึกหัด

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
   1 คุณวรรณภา นาขันดี       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   2 คุณทรงวุฒิ อุดมสิน       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   3 คุณชาครีย์ ศรีวิชัย       รพ.เชียงคำ      พะเยา      12/4/2559   
   4 คุณวัชรพงษ์ อยู่มั่งมี       รพ.พานทอง      ชลบุรี      18/5/2559   
   5 คุณจิราพัชร กันทา       รพ.คลองขลุง      กำแพงเพชร      30/5/2559   
   6 คุณนพดล เทียมมล       รพ.คลองขลุง      กำแพงเพชร      30/5/2559   
   7 คุณพงษ์ศักดิ์ มีน้อย       รพ. พนัสนิคม      ชลบุรี      31/5/2559   
   8 คุณฌาดา กลั่นเสนาะ       รพ.คูเมือง      บุรีรัมย์      31/5/2559   
   9 คุณสุจิตตา โสมรุษ       รพ.คูเมือง      บุรีรัมย์      31/5/2559   
   10 จ.ส.อ.กานต์ กานตะศิลป์       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      31/5/2559   
   11 คุณจักรกฤษณ์ กิ้มเท่ง       รพ.กันตัง      ตรัง         
   12 คุณนิรุชา ทรัพย์สุวาณิชย์       รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน      แม่ฮ่องสอน      2/6/2559   


27
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วย SQL และการสร้างรายงานด้วย Report Designer พื้นฐาน”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือใน Report Designer ให้สามารถออกแบบ สร้างรายงาน และแก้ไขรายงานในโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU ระดับเบื้องต้นได้
5.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designerให้สามารถนำข้อมูลมาแสดงในรายงานได้
   6.เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้
เนื้อหา
1.ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม HOSxP /HOSxP PCU
2.การค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.การค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และการ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
5.การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
6.การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
7.การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
8.การใช้ ComponentsและFunction ต่างๆในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
9.การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น     
รุ่นที่ 1  :o จัดอบรมวันที่ 25-29 เม.ย. 2559  :o
รุ่นที่ 2  :o จัดอบรมวันที่ 23-27 พ.ค. 2559   :o

สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน    สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ จะได้รับราคาค่าลงทะเบียน พิเศษ ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก  รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

   รุ่น      ราคาปกติ      ชำระก่อนวันที่      พิเศษจ่ายเพียง   
    :o รุ่นที่1  :o 25-29 เม.ย. 59       9,900 บาท      8 เม.ย.59      9,500 บาท   
    :o รุ่นที่2  :o 23-27 พ.ค 59       9,900 บาท      15 พ.ค.59      9,500 บาท   

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   14 คน/รุ่น    
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 2GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7/8 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลของรพ. หรือฐานข้อมูลของ รพ.สต.มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วย SQL และการสร้างรายงานด้วย Report Designer พื้นฐาน”

:o วันที่1  :o   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม
การค้นหาตารางข้อมูลและการค้นหาแบบฟอร์มในระบบ
การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล และความสัมพันธ์กันของตารางในฐานข้อมูล
แบบฝึกหัด

:o วันที่2 :o   
การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
การใช้เครื่องมือ(Component)ในการออกแบบรายงาน
การใช้ System Variable ในการสร้างรายงาน
รูปแบบการสร้างรายงานเบื้องต้น
การออกแบบรายงานด้วยข้อมูลจากคำสั่ง SQL
แบบฝึกหัด

:o วันที่3 :o      
การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น
การใช้ Function พื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล
การใช้ Function พื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลแบบคำนวณ
แบบฝึกหัด

:o วันที่4 :o         
การใช้ Variable ในการสร้างรายงานแบบคำนวณ
การใช้ Function สร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
การสร้างรายงานแบบแบ่งตามกลุ่มข้อมูล
แบบฝึกหัด

:o วันที่5 :o      
การประยุกต์ใช้ Variable
การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

 :-* รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัครรุ่นที่ 1  :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
    1. คุณนีรชา เติมกล้า       รพ. รัตนบุรี      สุรินทร์         
   2. คุณเบญจภรณ์ พื้นชมภู       รพ. รัตนบุรี      สุรินทร์         
   3. คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       รพ.พนัสนิคม      ชลบุรี         
   4. ทันตแพทย์วิทยา แสงเหมือนขวัญ       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   5. คุณวรรณภา นาขันดี       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   6. คุณปรารถนา เนตรศิริ       รพ.บางบ่อ      สมุทรปราการ         
   7.คุณทรงศิริ ชุติธรรมวุฒิ       รพ.บางบ่อ      สมุทรปราการ         
   8. คุณประวิทย์ สังขรัตน์       รพ. ดอนเจดีย์      สุพรรณบุรี       8/4/2559   
   9.คุณธนวัฏ แสงแก้ว       รพ.ห้วยเกิ้ง      อุดรธานี          
   10.คุณวิรุณฬ์ ผ่านวงษ์       รพ.คอนสาร      ชัยภูมิ      8/4/2559   


:-* รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัครรุ่นที่ 2  :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
   1 คุณอาภัสรา อติโรจน์       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      13/5/2559   
   2 คุณนุชจรี มิชำนาญ       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      13/5/2559   
   3 คุณสุชานันท์ รักษ์กระโทก       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      13/5/2559   
   4 คุณวรรณเพ็ญ  โชติกุล       รพ.บ้านนา      นครนายก         
   5 คุณนพรัตน์ เขียวอาสา       รพ.ศรีบุญเรือง      หนองบัวลำภู         
   6 คุณยุทธศาสตร์ ดวงจันทร์       รพ.ธัญญรักษ์อุดรธานี      อุดรธานี         
   7 คุณนิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์       สสอ.พระทองคำ      นครราชสีมา         
   8 ว่าที่ รต. เสกสรร กฤษณะสุวรรณ       สสอ.พระทองคำ      นครราชสีมา         
   9 คุณนครินทร์ ประสิทธิ์       สอ.มาบกราด      นครราชสีมา         
   10 คุณเฉลิมพล มณีจันสุข       รพ.ดอยหลวง      เชียงราย      26/4/2559   
   11 คุณณัฐพัชร์ มะธิปิไข       รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด         
   12 คุณจำปี เบาสันเทียะ       รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ         
   13 คุณปิยรัตน์ คงแก้ว       รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร      นครศรีธรรมราช      10/5/2559   
   14 คุณจีรศักดิ์ สายมุ       รพ.วังเหนือ      ลำปาง         
   15 คุณนิรุชา ทรัพย์สุวานิชย์       รพ.ธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน      แม่ฮ่องสอน      13/5/2559   

28
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง“การปรับปรุงเวอร์ชั่นและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย (Server) โปรแกรม HOSxP”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถปรับปรุงเวอร์ชั่นเครื่องแม่ข่าย (ระบบปฎิบัติการ Linux) ได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถปรับปรุงเวอร์ชั่นและตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน MySQL ในเครื่องแม่ข่ายได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศของโรงพยาบาลให้มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูลได้
เนื้อหา
1. การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงาน ระบบปฏิบัติ Linux (CentOS 7)
2. การติดตั้งและ Upgrade MySQL
3. การกำหนดค่าการทำงาน MySQL
4. การสำรองข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ
5. การทำ Replication ในโปรแกรม HOSxP
6. การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บรูปภาพ (Image Server)
7. การ Monitor การทำงานของระบบฐานข้อมูล โปรแกรม HOSxP
กลุ่มเป้าหมาย
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
วิทยากร  คุณกษิดิ์เดช  รัตนมาศ และทีมงาน แผนกฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น 
ค่าลงทะเบียน   
      สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ จะได้รับราคาค่าลงทะเบียน พิเศษ
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

   รุ่น      ราคาปกติ      ชำระก่อนวันที่      พิเศษจ่ายเพียง   
   รุ่นที่1 23-25 มี.ค. 59       9,900 บาท      15 มี.ค.59      8,900 บาท   
   รุ่นที่2 27-29 เม.ย. 59       9,900 บาท      8 เม.ย.59      8,900 บาท   
   รุ่นที่3 25-27 พ.ค. 59       9,900 บาท      30 เม.ย.59      8,900 บาท   

จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน  จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น 35-40 คน

***กรณีผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทขอยกเลิกการจัดอบรมนะคะ***

  ;D วันที่และสถานที่จัดอบรม  ;D 

รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 23-25 มี.ค. 59 ณ โรงแรม ibis Styles Hotels จ.เชียงใหม่
       โรงแรม ibis Styles Hotels จ.เชียงใหม่  ** จองและชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม
          ค่าห้องพัก Superior (พัก เดี่ยว/คู่)  ราคา  1,400  บาท/ห้อง/คืน 
   
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 27-29 เม.ย.59 ณ โรงแรม Centara Hotel & Convention Center  ขอนแก่น
              โรงแรม Centara Hotel & Convention Center  ขอนแก่น  ** จองและชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม
                 ค่าห้องพัก Superior (พัก 1ท่าน)  ราคา  1,200  บาท/ห้อง/คืน 
                ค่าห้องพัก Superior (พัก 2ท่าน)   ราคา  1,400  บาท/ห้อง/คืน
   
รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 25-27 พ.ค. 59   ณ โรงแรม เอส ทารา แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี   
       โรงแรม เอส ทารา แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี  ** จองและชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม
           ห้องพัก Superior Single (พัก 2 ท่าน)  ราคา  900  บาท/ห้อง/คืน

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 4GB ติดตั้ง Windows 7 หรือ Window8 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.59.1.28d ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต. มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การปรับปรุงเวอร์ชั่นและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย (Server) โปรแกรม HOSxP”

วันที่                            เวลา                                          เนื้อหา

 8) วันแรก  8)
   
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.   รู้จักกับ CentOS 7 
                             - แนะนำความสามารถ/การเปลี่ยนแปลงใน CentOS 7

10.30 - 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.   การติดตั้ง Linux Server 
                             - การใช้งานเบื้องต้น
                             - คำสั่งที่ใช้ในการดูแลและจัดการระบบ ที่ควรทราบ
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 - 14.30 น.   การตรวจสอบการทำงานของระบบ จาก Log System
   
14.30 - 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
14.45 - 16.30 น.   การติดตั้งและ Upgrade MySQL

 8) วันที่สอง  8)
   
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน
   
09.00 -10.30 น.   การกำหนดค่าการทำงานของ MySQL
                        การติดตั้ง  MySQL ผ่าน โปรแกรม BMSxTraBackupGUI
   
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
10.45 -12.00 น.   การสร้าง/ย้าย ฐานข้อมูล HOSxP /HOSxP PCU
   
12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 -14.30 น.   การตรวจสอบ/ปรับปรุงโครงสร้าง ฐานข้อมูล HOSxP/HOSxP PCU
                        การสำรองข้อมูล และนำข้อมูลที่สำรองมาใช้
   
14.30 -14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
14.45 -16.00 น.   การmonitor การทำงาน และ ตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของ ฐานข้อมูล ในระบบ HOSxP
8) วันที่สาม  8)   
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน
   
09.00 -10.30 น.   การจัดทำ Image Server
   
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
10.45 -12.00 น.   การปรับปรุงโครงสร้างและสำรองข้อมูล เครื่อง Image Server
   
12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 -14.30 น.   การจัดทำระบบ Replication
   
14.30 -14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
14.45 -16.00 น.   การตรวจสอบและบำรุงรักษาการทำงานของระบบ Replication

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

*** แจ้งผู้เข้าสมัครอบรมทุกท่าน เนื่องจากหลักสูตรอบรม รุ่นที่2 จ.ขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลง รร.จากเดิมเป็น รร. กราเซีย เปลี่ยนแปลงเป็น รร. Centara Hotel & Convention Center  ขอนแก่น  ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณคะ***


:-* รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่2 :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
   1  คุณรัชเดช สิงห์น้อย       รพ. สิรินธร      ขอนแก่น      5/4/2559   
   2 คุณวรพงษ์ หลอดทอง       รพ.เลย      เลย      29/2/2559   
   3 คุณโชติกร เชียงแก้ว       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น      18/4/2559   
   4 คุณนพรัตน์ชัย โพธิ์ชนะชัย       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น      18/4/2559   
   5 คุณศิริขวัญ นิลมาตย์       รพ.รัตนบุรี      สุรินทร์      16/4/2559   
   6 คุณเรืองเดช พุทธวงค์       รพ.พญาเม็งราย      เชียงราย      2/4/2559   
   7 คุณทิวา แก้วอ่อน       รพ.พญาเม็งราย      เชียงราย      2/4/2559   
   8 คุณวีรชิต กลิ่นหอม       รพ.โพทะเล      พิจิตร      8/4/2559   
   9 คุณศุภรัตน์ เพชรวาว       รพ.โพทะเล      พิจิตร      8/4/2559   
   10 คุณสิริวัชร ภวะภูตานนท์       รพ.ไชยวาน      อุดรธานี      4/4/2559   
   11 คุณปัญญา ตวยกระโทก       รพ.จักราช        นครราชสีมา         
   12 คุณธีรศักดิ์ สวนสุวรรณ       รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง      อุดรธานี      7/4/2559   
   13 คุณพฤษนัย พิมบูรณ์       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด      8/4/2559   
   14 คุณเยี่ยม จันทะวงค์       รพ.ร้องกวาง      แพร่      7/4/2559   
   15 คุณศรันยู สรศาสตร์       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี         
   16 คุณภัทรพล แสงอรุณ       รพ.สุวรรณคูหา      หนองบัวลำภู      7/4/2559   
   17 คุณวัฒนชาติ ใบยา       รพ.สอง      แพร่      5/4/2559   
   18 คุณพงศ์วิทย์ สนองบุญ       รพ.บางมูลนาก      พิจิตร      8/4/2559   
   19 คุณสุพัตรา หอมหวล       รพ.ตากฟ้า      นครสวรรค์      8/4/2559   
   20 คุณเกียรติกำจร รู้ทำนอง       รพ.เวียงเชียงรุ้ง      เชียงราย         
                         

:-* รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่3 :-*

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
   1 คุณศักดิ์รินทร์ บุญสุขวีรวัฒน์       รพ. พนัสนิคม      ชลบุรี      2/3/2559   
   2 คุณเฟาซี โสะตา       รพ.สตูล      สตูล      2/3/2559   
   3 คุณอิบรอหิม ปาละวัล       รพ.สตูล      สตูล      2/3/2559   
   4 คุณบดินทร์ สงชัย       รพ.หลังสวน      ชุมพร         
   5 คุณเด๊ะแว แซดาโอ๊ะ       รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา      ยะลา      24/3/2559   
   6 คุณประวิทย์ ดงวัง       รพ.เกาะสมุย      สุราษฎร์ธานี      8/4/2559   
   7 คุณวิชญ์พล เทพสุริบูรณ์       รพ.คีรีรัฐนิคม      สุราษฎร์ธานี      11/5/2559   
   8 คุณศิริพันธ์ จันทร์สว่าง       รพ.ท่าฉาง      สุราษฎร์ธานี      28/4/2559   
   9 คุณกิ่งแก้ว คำชมภู       รพ.พระแสง      สุราษฎร์ธานี         
   10 ร.อ.สันทัด ศรีนวล       รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร      นครศรีธรรมราช      10/5/2559   

29
หลักสูตรอบรมผู้ใช้งาน
เรื่อง “การตั้งค่าและการตรวจสอบข้อมูล โปรแกรม HOSxP
เพื่อการส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน”วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการกำหนด/ตั้งค่า ข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก กองทุนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ให้ส่งออกข้อมูลได้ตามโครงสร้างมาตรฐานฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการสำรวจต่างๆ ด้วยโปรแกรม HOSxP ให้ส่งออกข้อมูลได้ตามโครงสร้างมาตรฐานฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.
เนื้อหา
1.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องวัคซีน (ปีงบ 59)
2.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพัฒนาการเด็ก ตามคู่มือ DSPM
3.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลที่ค่าบริการต่างๆ เพื่อส่งออกกองทุนแรงงานต่างด้าว
4.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลที่ค่าบริการต่างๆ เพื่อส่งออกบริษัทกลางประกันภัย
5.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล บริการสาธารณสุข เพื่อการส่งออกฯ
6.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การสำรวจ เพื่อการส่งออกฯ
7.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล บริการทันตกรรม และ บริการกายภาพบำบัด เพื่อการส่งออกฯ
8.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานกองทุนต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย
-   ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่จากงานประกันของหน่วยบริการ
-   เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลงานตรวจรักษา , ข้อมูลการสำรวจ
วิทยากร       
         คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม
         จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม   2 วัน /รุ่น  

  :o ค่าลงทะเบียน  :o    
      สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ จะได้รับราคาค่าลงทะเบียน พิเศษ
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก  รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

   รุ่น      ราคาปกติ      ชำระก่อนวันที่      พิเศษจ่ายเพียง   
   รุ่นที่1 21-22 มี.ค. 59       6,500 บาท      15 มี.ค.59      5,900 บาท   
   รุ่นที่2 25-26 เม.ย. 59       6,500 บาท      8 เม.ย.59      5,900 บาท   
   รุ่นที่3 23-24 พ.ค. 59       6,500 บาท      30 เม.ย.59         5,900 บาท   


จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน  จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น 50-70 คน

*** หากจำนวนผู้เข้าสมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทขอยกเลิกการจัดอบรม ***

วันที่และสถานที่จัดอบรม
 
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 21-22 มี.ค. 59 ณ โรงแรม ibis Styles Hotels จ.เชียงใหม่
       โรงแรม ibis Styles Hotels จ.เชียงใหม่  ** จองและชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม
          ค่าห้องพัก Superior (พัก เดี่ยว/คู่)  ราคา  1,400  บาท/ห้อง/คืน 
   
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 25-26 เม.ย.59 ณ โรงแรม Centara Hotel & Convention Center  ขอนแก่น
              โรงแรม Centara Hotel & Convention Center  ขอนแก่น  ** จองและชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม
                 ค่าห้องพัก Superior (พัก 1ท่าน)  ราคา  1,200  บาท/ห้อง/คืน 
                ค่าห้องพัก Superior (พัก 2ท่าน)   ราคา  1,400  บาท/ห้อง/คืน
   
รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 23-24 พ.ค. 59   ณ โรงแรม เอส ทารา แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี   
       โรงแรม เอส ทารา แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี  ** จองและชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม
           ห้องพัก Superior Single (พัก 2 ท่าน)  ราคา  900  บาท/ห้อง/คืน

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง Windows XP หรือ Windows 7/8 นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน
พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.59.1.28d ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การตั้งค่าและการตรวจสอบข้อมูล โปรแกรม HOSxP

เพื่อการส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน”

วันที่             เวลา              เนื้อหา
  :-* วันแรก  :-*   
8.30 - 9.00 น.   ลงทะเบียน
   
9.00 – 9.30 น.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐาน งานวัคซีน (ปีงบ 59)
                                 - การเพิ่ม/แก้ไข รายชื่อวัคซีน
                                 - การบันทึกการให้บริการวัคซีน และการบันทึกเพื่อความครอบคลุม
   
9.30 -10.30 น.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐาน งานประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือDSPM
                                 - การเพิ่ม/แก้ไข รายการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามช่วงอายุเดือน
                                 - การบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก

   
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
10.45 -12.00 น.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามโครงสร้าง ข้อมูลกองทุนแรงงานต่างด้าว
                                 - โครงสร้างมาตรฐาน ของกองทุนแรงงานต่างด้าว
                                 - การกำหนด/ตั้งค่า ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อส่งออกกองทุนแรงงานต่างด้าว
                                 - หน้าจอบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกองทุนแรงงานต่างด้าว
   
12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 -14.30 น.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามโครงสร้าง ข้อมูลบริษัทกลางประกันภัย
                                - โครงสร้างมาตรฐาน ของบริษัทกลางประกันภัย
                                - การกำหนด/ตั้งค่า ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อส่งออกบริษัทกลางประกันภัย
                                - หน้าจอบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกบริษัทกลางประกันภัย
   
14.30 -14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
14.45 -16.30 น.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล บริการสาธารณสุข เพื่อการส่งออกฯ

:-* วันที่สอง  :-*   
8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน
   
9.00 -10.30 น.     การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล บริการทันตกรรม และ บริการกายภาพบำบัด เพื่อการส่งออกฯ
   
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
10.45 -12.00 น.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การสำรวจ เพื่อการส่งออกฯ
   
12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 -14.30 น.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานกองทุนต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง
   
14.30 -14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   
14.45 -16.00 น.   ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล กองทุนต่างๆ
 

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าร่วม

*** แจ้งผู้เข้าสมัครอบรมทุกท่าน เนื่องจากหลักสูตรอบรม รุ่นที่2 จ.ขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลง รร.จากเดิมเป็น รร. กราเซีย เปลี่ยนแปลงเป็น รร. Centara Hotel & Convention Center  ขอนแก่น  ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณคะ***


  :-* รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรุ่นที่2  :-*
               
   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล                   จังหวัด             โอนเงิน   
   1 คุณศุภวัตร นิลรักษา       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                    ระยอง    3/3/2559   
                                       พระเทพรัตนาราชสุดาฯ                
   5 คุณธิติพันธ์ คุณภู่       รพ.สิรินธร       ขอนแก่น      5/4/2559   
   6 คุณอาภัสรา อติโรจน์       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   7 คุณนุชจรี มิชำนาญ       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   8 คุณสุชานันท์ รักษ์กระโทก       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   9 คุณนที ศุภลักษณ์       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา         
   10 คุณสุพรรณี ชะเอมน้อย       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   11 คุณปวีณา เรืองกระโทก       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   12 คุณพัชรินทร์ อัมพรมราช       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   13คุณจันทร์จิรา ไล่กระโทก       รพ.ครบุรี      นครราชสีมา      18/4/2558   
   14 คุณวีรชิต กลิ่นหอม       รพ.โพทะเล      พิจิตร      8/4/2559   
   15 คุณภวัต ชาติวรกิจ       รพ.โพทะเล      พิจิตร      8/4/2559   
   16 คุณสิริวัชร ภวะภูตานนท์       รพ.ไชยวาน      อุดรธานี      4/4/2559   
   17 คุณธีรศักดิ์ สวนสุวรรณ       รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง      อุดรธานี      7/4/2559   
   18 คุณจิราวัฒน์ ชรินทร์       รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง      อุดรธานี      7/4/2559   
   19 คุณสมชาย ชมภูธวัช       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด      8/4/2559   
   20 คุณศรันยู สรศาสตร์       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี         
   21 คุณวีระ ปฏิรูปา       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี         
   22 คุณณัฐธิดา ศรีจันทะ        รพ.สุวรรณคูหา      หนองบัวลำภู      7/4/2559   
   23 คุณภูวดล เลิศศรี       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร      8/4/2559   
   24 คุณณัฐพงศ์ กองพิธี       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร      8/4/2559   
   25 คุณวศินภัทร์ ไพศาลยศกุล       รพ.เวียงเชียงรุ้ง      เชียงราย         
   26 คุณวีระชัย ไชยวงค์       รพ.ศูนย์บริการสาธารณสุข      เชียงใหม่      9/4/2559   
          เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง               
   27 คุณอภิรักษ์ นนทสาร       รพ.ชนบท       ขอนแก่น         
   28 คุณกรรณิการ์ ป้องนาชัย       รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา      หนองบัวลำภู         
   29 คุณจีรภา สุวรรณศรี       รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา      หนองบัวลำภู         
  :-* รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรุ่นที่3  :-*


   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงินลงทะเบียน   
   1 คุณจารุทรรศน์ ไชยณรงค์       รพ.สตูล      สตูล      21/4/2559   
   2 คุณระวิวรรณ ไชยแก้ว       รพ.สตูล      สตูล      21/4/2559   
   3 คุณขจรศักดิ์ เสวกสูตร       รพ.หลังสวน      ชุมพร         
   4 คุณลิปปนนท์ ตุวิชรานนท์       รพ.หลังสวน      ชุมพร         
   5 คุณสุทิน ลำแก้ว       รพ.กันตัง      ตรัง      25/4/2559   
   6 คุณจิตยา ทินขำล้อม       รพ.ท่าฉาง      สุราษฎร์ธานี      28/4/2559   
   7 คุณศิริพันธ์ จันทร์สว่าง       รพ.ท่าฉาง      สุราษฎร์ธานี      28/4/2559   
   8 คุณประสิทธิ์พร สุวรรณมณี       รพ.หนองจิก      ปัตตานี         
   9 คุณทศวรรษ จันทรแจ่มเสน       รพ.แม่ลาน      ปัตตานี         
   10 คุณพิเชษฐ ชาติรักษา       รพ.แม่ลาน      ปัตตานี         
   11 คุณวันอัศรี ยะโก๊ะ       รพ.ศูนย์ยะลา      ยะลา      29/4/2559   
   12 คุณสมชาย นาคบุญช่วย       รพ.เกาะพะงัน      สุราษฎร์ธานี         

30
นอกเรื่อง / การเพิ่มวัคซีนในโปรแกรม HOSxP , HOSxP PCU
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2015, 11:47:17 AM »
สวัสดีครับ

เนื่องจากวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากร

หัวข้อเรื่อง “การปรับเปลี่ยนรหัสมาตรฐานและการจัดทำข้อมูลในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” ซึ่งงานนี้จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จากการจัดงานในครั้งนี้ ผมจึงได้จัดทำเอกสารตัวอย่างวิธีการเพิ่ม วัคซีนสำหรับโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU ขึ้นมา

โดยหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นดูแลระบบ และผู้ที่สนใจ นะครับ


สันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์
หัวหน้าทีมฝ่ายฝึกอบรม 

31

หลักสูตรอบรมผู้ใช้งาน
เรื่อง“การบันทึกข้อมูลระบบงานส่งเสริมสุขภาพ (เชิงรับ-เชิงรุก)”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบงานเชิงรุก-เชิงรับในโปรแกรม HOSxP XE V.4 ได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมสามารถบันทึกข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
3.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ  ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

เนื้อหา
1. การตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP XE V.4 เพื่อบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขาภาพ
2. การบันทึกข้อมูลระบบงานประชากรในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ และงานสำรวจและงานบริการชุมชน
3. การบันทึกข้อมูลระบบงานเชิงรุก
4. การบันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยฝากครรภ์ และวางแผนครอบครัว
5. การบันทึกข้อมูลบริการงานผู้ป่วยฉีดวัคซีน และบันทึกภาวะโภชนาการ
6. การส่งออกข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม

กลุ่มเป้าหมาย
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานส่งเสริมสุขภาพ
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานวัคซีน และภาวะโชนาการเด็ก
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานฝากครภ์ (ANC)
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด      
ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น  จัดอบรมวันที่
2-4 พฤศจิกายน 2558

สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 8,800บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

จำนวนผู้เข้าอบรม   15 คนต่อรุ่น

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP XE V.4 เวอร์ชั่น 3.58.1.1 ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ. มาให้เรียบร้อย

;D สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ :D
   1.คู่มืออบรมการบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพ (เชิงรุก-เชิงรับ)

ตารางการอบรม
เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระบบงานส่งเสริมสุขภาพ (เชิงรับ-เชิงรุก)”

 :o วันที่1  :o   การตรวจสอบและตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP XE V.4
        การบันทึกข้อมูลครัวเรือน,ประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
        การบันทึกข้อมูลงานบริการและกิจกรรมในชุมชน
        การบันทึกข้อมูลสภาพสุขาภิบาล การบริโภคเกลือไอโอดีน และระดับสถานะสุขภาพครอบรัว
        การบันทึกข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานระดับชุมชน
        การบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

  :o วันที่2 :o   การบันทึกข้อมูลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0-11 เดือน
        การบันทึกข้อมูลงานโภชนาการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กอายุ 1-5 ปี 11 เดือน 29 วัน
        การบันทึกข้อมูลงานอนามัยเด็กวัยเรียน งานโภชนาการและงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
        การบันทึกข้อมูลการให้บริการและการสำรวจงานวางแผนครอบครัว

 :o วันที่3 :o   การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (เชิงรับ)
        การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และตรวจทันตสุขภาพ
        การส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพผู้ป่วย 43 แฟ้ม

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


32

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นสูง”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือ (Components) ในกำหนดรูปแบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน Report Designer ได้อย่างเหมาะสม
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้าง แบบฟอร์ม และรายงานสำหรับ
หน่วยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหา
   1. การใช้ SubReport ในการสร้างรายงาน เพื่อให้รายงานแสดงผลได้ดีและสวยงามยิ่งขึ้น
   2. การใช้ CrossTab ในการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น
   3. การสร้างรายงานโดย การเขียน Script ในโปรแกรม Report Designer
   4. การเปรียบเทียบความสามารถและเทคนิคการแสดงผลรายงาน ด้วย Components   
   5. การเปรียบเทียบความสามารถและเทคนิคการแสดงผลรายงาน ด้วยการเขียน Script ในรายงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
หรือผู้ที่มีทักษะความรู้เรื่องคำสั่ง SQL การใช้งาน Report Designer และการเขียนโปรแกรม

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น      จัดอบรมวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558

สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน      ท่านละ 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   15 คน/รุ่น

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***


 8) การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม 8)
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลของรพ. หรือฐานข้อมูลของ รพ.สต.มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นสูง”

 :-* วันที่1 :-*   การประยุกต์การสร้างรายงานด้วย Function ที่ซับซ้อน
การใช้ SubReport ในการสร้างรายงาน
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่2 :-*   การใช้ SubReport ในการสร้างรายงาน ร่วมกับ Function และ Component อื่นๆ
การใช้ CrossTab ในการสร้างรายงาน
การเขียน Script ในรายงาน
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่3 :-*   การเขียน Script ในรายงาน (ต่อ)
การเลือกใช้วิธีสร้างรายงานให้เหมาะสมกับรายงาน
แบบฝึกหัด

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


33
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้คำสั่ง SQL ที่ซับซ้อน
มากขึ้นในการจัดการฐานข้อมูลได้
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถการใช้งาน Report Designer
ให้สามารถออกแบบ สร้างรายงาน และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้

เนื้อหา
1.   การใช้คำสั่งภาษา SQL เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
2.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
3.   การสร้างรายงานโดยใช้โปรแกรม Report Designer
4.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
5.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
6.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น 

รุ่นที่ 2    วันที่ 21-25 กันยายน 2558
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 


ค่าลงทะเบียน     ท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ
           และอาหารว่าง 10 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร   


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม    15-20 คน/รุ่น
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***

 ;D การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม  ;D
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลของรพ. หรือฐานข้อมูลของ รพ.สต.มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม

เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

 ;) วันที่1 ;)   คำสั่ง SQL สำหรับการจัดการข้อมูลและเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อการทำรายงาน
แบบฝึกหัด

 ;) วันที่2 ;)   การใช้ภาษา Pascal เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
การใช้ Function สร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด

 ;) วันที่3 ;)   การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน
การใช้ Variable ช่วยในการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น
แบบฝึกหัด

 ;) วันที่4 ;)   การใช้ Function ในการสร้างรายงาน
การใช้ Function ช่วยในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด

 ;) วันที่5 ;)   การสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ
การประยุกต์การใช้ Component และFunction สร้างรายงาน
แบบฝึกหัด

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****
 
 ;D รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม  ;D

1. คุณพัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ รพ.แก่งคอย

2.คุณทิวา แก้วอ่อน รพ.พญาเม็งราย

3.เรืองเดช พุทธวงค์ รพ.พญาเม็งราย

4.คุณศิริธร สักทอง รพ.องครักษ์

5.คุณอรุณี บุญมาก รพ.องครักษ์

6.คุณฐิตาภา เชื้ออินท์ รพ.พระนารายณ์มหาราช

7.คุณชัยวัฒน์ กองจำปี รพ.พระนารายณ์มหาราช

8. คุณไฟซอล สาและ รพ.รามัน

9.คุณอินทิรา เตตะสังข์ สสอ.สามง่าม

10.คุณแคทรียา จันทรคณา สอ.กำแพงดิน

11.คุณทวีศักดิ์ ปานสีลา สอ.มาบกระเปา

12.คุณธิติมา ผลปาน รพ.สามง่าม

13.คุณปัญญา ตวยกระโทก รพ.จักราช

14.คุณวาสนา พุ่มพวง รพ.บางบ่อ

15.คุณพงษ์ศักดิ์ มีน้อย รพ.พนัสนิคม

34
สวัสดีครับทุกท่าน

สำหรับวันนี้ทางฝ่ายฝึกอบรมได้รวบรวมเอกสาร Slide ในการสอนประชุมวิชาการทั้ง 3 วันมาให้ทุกๆท่านดาวโหลดครับ
โดยจะแยกไว้ให้เป็นวันๆครับ

***อย่าลืม Login เข้าระบบก่อนนะครับ เพื่อให้สามารถมองเห็นไฟล์แนบ

Link ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ 2558 http://hosxp.net/joomla25/index.php/bms-events/bms-activities

35
WOW Wow  wow !!!   มาร่วมสนุกกัน ณ ริมชายหาดชลจันทร์  จ.ชลบุรี ได้ในค่ำคืนวันที่ 18 มิ.ย. นี้นะค่ะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันแต่งกายด้วยสีสันสดใสกันนะคะ

เนื่องจากมีการประกวดการแต่งกาย ด้วยธีมงานที่ชื่อว่า "Colorful Party on The Beach 2015"

อย่าลืมแพ็กเสื้อผ้าสไตล์ Colorful ลงกระเป๋า แล้วมาร่วมงานในครั้งนี้กันนะคะ

และพบกับกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้มากมายค่ะ
 :) :) :) :) :) :)

36
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ

เรื่อง “การสร้างรายงานด้วยคำสั่ง SQL และการสร้างรายงานด้วย Report Designer พื้นฐาน”


วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
   3.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้
   4.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือใน Report Designer ให้สามารถออกแบบ สร้างรายงาน และแก้ไขรายงานในโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU ระดับเบื้องต้นได้

เนื้อหา
1.ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม HOSxP /HOSxP PCU
2.การค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.การค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และการ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
5.การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
6.การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
7.การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
8.การใช้ ComponentsและFunction ต่างๆในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
9.การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด   
ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น      จัดอบรมวันที่ 13-17 กรกฏาคม 2558


สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน       
ท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   15-20 คน/รุ่น
 
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลของรพ. หรือฐานข้อมูลของ รพ.สต.มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม

เรื่อง “การสร้างรายงานด้วยคำสั่ง SQL และการสร้างรายงานด้วย Report Designer พื้นฐาน”

 :-* วันที่1 :-*   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม
การค้นหาตารางข้อมูลและการค้นหาแบบฟอร์มในระบบ
การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล และความสัมพันธ์กันของตารางในฐานข้อมูล
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่2 :-*   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
การใช้เครื่องมือ(Component)ในการออกแบบรายงาน
การใช้ System Variable ในการสร้างรายงาน
รูปแบบการสร้างรายงานเบื้องต้น
การออกแบบรายงานด้วยข้อมูลจากคำสั่ง SQL
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่3 :-*   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น
การใช้ Function พื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล
การใช้ Function พื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลแบบคำนวณ
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่4 :-*   การใช้ Variable ในการสร้างรายงานแบบคำนวณ
การใช้ Function สร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
การสร้างรายงานแบบแบ่งตามกลุ่มข้อมูล
แบบฝึกหัด

 :-* วันที่5 :-*   การประยุกต์ใช้ Variable
การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
แบบฝึกหัด

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


รายชื่อผู้เข้าสมัคร

1. คุณกิตติกร ขำอินทร์      รพ.แก่งคอย

2.คุณอภิวัฒน์ สมสิรินวกุล    รพ.เกษตรสมบูรณ์

3.คุณวศินภัทร์ ไพศาลยศกุล รพ.เวียงเชียงรุ้ง


4.คุณเรืองเดช พุทธวงค์ รพ.พญาเม็งราย

5.คุณทิวา แก้วอ่อน รพ.พญาเม็งราย

6.คุณกฤษตเดชภ์ ผิวมณี รพ.หนองม่วงไข่

7.คุณศิริธร สักทอง รพ.องครักษ์

8.คุณอรุณี บุญมาก  รพ.องครักษ์

9.คุณอินทิรา เตตะสังข์  สสอ.สามง่าม

10.คุณแคทรียา จันทรคณา สอ.กำแพงดิน

11.คุณทวีศักดิ์ ปานสีลา สอ.มาบกระเปา

12.คุณธิติมา ผลปาน  รพ.สามง่าม

13.คุณปัญญา ตวยกระโทก รพ.จักราช

14.คุณวาสนา พุ่มพวง รพ.บางบ่อ

15.คุณพงษ์ศักดิ์ มีน้อย รพ.พนัสนิคม

37
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง“การติดตั้งและจัดการเครื่องแม่ข่าย (LINUX Server)”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถดูแลเครื่องแม่ข่าย (ระบบปฎิบัติการ    Linux) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถเข้าใจ และสามารถดูแลการใช้งาน MySQL ในเครื่องแม่ข่ายได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศของโรงพยาบาลให้มีความเข้าใจในการ  Upgrade โปรแกรมเป็นรุ่นใหม่

เนื้อหา
1. การติดตั้งระบบปฏิบัติ Linux
2. การติดตั้งและ Upgrade MySQL
3. การกำหนดค่าการทำงาน Config MySQL
4. การ Upgrade HOSxP /HOSxP PCU
5. การสำรองข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ
6. การทำ Replication ใน HOSxP
7. การทำ Offline Data
8. การกำหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
9. การทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการใช้งานโปรแกรม

กลุ่มเป้าหมาย
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด      
ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น  จัดอบรมวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
 

สถานที่อบรม    
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน       
      ท่านละ 8,800บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ
      และอาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร
จำนวนผู้เข้าอบรม   15 คนต่อรุ่น

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม       
NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.58.1.1 ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต. มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
 เรื่อง “การติดตั้งและจัดการเครื่องแม่ข่าย (LINUX Server)”

 ;D วันที่1 ;D   การติดตั้ง Linux Server 
- การทำงานของระบบปฏิบัติการ Linux
- คำสั่งต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ Linux
- การจัดการกับบัญชีผู้ใช้ (Users)
- การใช้งาน Text Editor ของ Linux
- การใช้งานโปรแกรม Putty
การติดตั้งและ Upgrade MySQL

 ;D วันที่2 ;D   การกำหนดค่าการทำงานของ MySQL
การสร้างฐานข้อมูล HOSxP /HOSxP PCU
การติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และ MySQL ใน Windows
การ Upgrade HOSxP/HOSxP PCU และ Upgrade Structure
การสำรองข้อมูล และนำข้อมูลที่สำรองมาใช้
 ;D วันที่3  ;D   การใช้งานระบบ Replication
การกำหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
การทำข้อมูลพื้นฐาน

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

38

หลักสูตรอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 16 แฟ้ม”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุข และนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.

เนื้อหา
1.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
2.   การตรวจสอบและกำหนดรหัส TMT TPU Code เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
3.   การตรวจสอบและการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
4.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
5.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
6.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การเงิน ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
7.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
-   ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่จากงานประกันของหน่วยบริการ
-   เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลงานตรวจรักษา งานจ่ายยา และงานการเงิน

วิทยากร    
         ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน / รุ่น  จัดอบรมวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558

สถานที่จัดอบรม    
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน       
      ท่านละ 8,600บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ
      และอาหารว่าง 4 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร
จำนวนผู้เข้าอบรม   15 คน/รุ่น

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม

   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.58.1.1 ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.มาให้เรียบร้อย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้       
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset" เพื่อรองรับระบบ National Clearing House
   2.Tool ที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลพื้นฐานและส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"
   3.Tool ที่ใช้ในการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue

ตารางการอบรม       
เรื่อง “การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 16 แฟ้ม”    

วันที่1   -การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง e-Claim Dataset
-การตรวจสอบ/กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
-การกำหนดข้อมูลยาและ TMT TPU Code เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue และการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
-การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ห้องจ่ายยา และห้องการเงิน(ผู้ป่วยนอก)

วันที่2   -การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ห้องจ่ายยา และห้องการเงิน(ผู้ป่วยใน)
-การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
-การนำเข้าข้อมูล e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
-ทำ Workshop บันทึกและส่งออกข้อมูล ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP Eclaim Export

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

39
  โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2558

เรื่อง “HOSxP 4 Innovation”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ทำงานด้านสารสนเทศในสถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริม ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทีมสารสนเทศในสถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพให้เข้าใจ แนวคิดการพัฒนาและการใช้โปรแกรม HOSxP Version 4 ที่ครอบคลุมงานทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.   เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่รับผิดชอบงานในโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU มีความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาและการใช้งานในระบบงานที่พัฒนาใหม่ ของโปรแกรม HOSxP Version 4 และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหา
1.   การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายสุขภาพ
2.   การบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3.   การใช้งานโปรแกรม HOSxP  version 4
3.1.    ระบบงานผู้ป่วยนอก (OPD) ได้แก่ เวชระเบียน ซักประวัติ ห้องแพทย์ ห้องยา การเงิน
3.2.    ระบบงานผู้ป่วยใน (IPD) ได้แก่ ระบบผู้ป่วยใน สั่งอาหาร ห้องยาใน ผ่าตัด
3.3.    ระบบงานสนับสนุนบริการ (Back Office)  ได้แก่ ระบบสแกนแฟ้มเวชระเบียน ระบบคิว
ระบบตรวจสุขภาพ ระบบผ้าและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
4.   การใช้งานระบบงานบริหารคลังสินค้า (Inventory)

กลุ่มเป้าหมาย
1.   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ / ผอ.รพ.สต.
2.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
4.   ผู้ใช้งานโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน    วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2558

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 300 คน

สถานที่อบรม   โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้ออาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

Update รายชื่อผู้สมัคร

   ชื่อ-สกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      ชำระค่าลงทะเบียน   
   1 คุณกำพล ศิริกุล       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   2 คุณเรืองศักดิ์ ใจโพธิ์       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   3 คุณลาวัณย์ สันติชินกุล       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   4 คุณประวีณา นันกระโทก       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   5 คุณสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง       รพ.บ้านนา      นครนายก      21/5/2558   
   6 คุณวรรณเพ็ญ โชติกุล       รพ.บ้านนา      นครนายก      21/5/2558   
   7 คุณภัทร์ชรัสมิ์ ถือมั่น       รพ.บ้านนา      นครนายก      21/5/2558   
   8 คุณภาณุ ภักดีสาร       รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย      เลย      11/5/2558   
   9 ว่าที่ ร.ต. เดชา สายบุญตั้ง       รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย      เลย      11/5/2558   
   10 คุณอุปถัมภ์ พูลหน่าย       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      29/5/2558   
   11 คุณทัศนะ ศรีสุราษฎร์       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      29/5/2558   
   12 คุณเกษมสันต์ ชูเวช       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      29/5/2558   
   13 คุณวิภูษิต คงแก้ว       รพ.ทับปุด      พังงา         
   14 คุณกิตติพงศ์ บุญเพ็ง       รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า      เพชรบูรณ์      28/5/2558   
   15 คุณสยาม แตงเขียว       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   16 คุณวิฑูรย์ เรืองทอง       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   17 คุณอุดมโชค สมหวัง       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17       สุพรรณบุรี      30/4/2558   
   18 คุณนพดล สหสุนทรวุฒิ       รพ.ปากเกร็ด      นนทบุรี      28/5/2558   
   19 คุณฉัตรพัฒน์ เหลืองสถิตกุล       รพ.ปากเกร็ด      นนทบุรี      28/5/2558   
   20 คุณวีระชัย ไชยวงค์       ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง      เชียงใหม่      25/5/2558   
   21 คุณนิยม สีทองแดง       รพ.แม่เมาะ      ลำปาง      22/5/2558   
   22 คุณเจษฎา ชัมพาลี       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19       กาญจนบุรี       26/5/2558   
   23 คุณชัยพร จำปานิล       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19       กาญจนบุรี       26/5/2558   
   24 คุณอนุรักษ์ วงษ์นิ่ม       รพ.เสริมงาม      ลำปาง      26/5/2558   
   25 คุณอนิรุทธิ์ ปีบ้านใหม่       รพ.เกาะคา      ลำปาง      26/5/2558   
   26 คุณนนธภพ ยาระพัฒน์       รพ.เถิน      ลำปาง      28/5/2558   
   27 คุณเกิดสุข เมืองสมบัติ       รพ.ท่ายาง      เพชรบุรี      27/5/2558   
   28 คุณเมธา สุขารมย์       รพ.สต. ท่ายาง      เพชรบุรี      27/5/2558   
   29 คุณสุภัตรา พิศาภาคย์       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      18/5/2558   
   30 คุณประภาศรี ปั้นดี       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      18/5/2558   
   31 คุณเกรียงไกร ชาติสุทธิ์       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      18/5/2558   
   32 คุณรัตน์ บรรลุพันธุนาถ       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      18/5/2558   
   33 คุณสุจินต์ สุกกล้า       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      18/5/2558   
   34 คุณจามร ใยแก้ว       รพ.ระนอง      ระนอง      26/5/2558   
   35 คุณขวัญตา แก้วกาหลง       รพ.ระนอง      ระนอง      26/5/2558   
   36 คุณชินโชติ สุวิทย์       รพ.แม่สะเรียง      แม่ฮ่องสอน         
   37 คุณเข็มศักดิ์ พุ่มจันทร์       รพ.นาจะหลวย      อุบลราชธานี      29/5/2558   
   38 คุณลาวัณย์ เพชรคำ       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      11/5/2558   
   39 คุณยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      11/5/2558   
   40 คุณทพิพัฒน์ จันทร์มาลา        รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      11/5/2558   
   41 คุณวีระชาติ แผ่นทอง       รพ.ปง      พะเยา      18/5/2558   
   42 คุณรัตนาภรณ์ นาแพร       รพ.ปง      พะเยา      18/5/2558   
   43 คุณวรรณภา สอนเสือ       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก       24/5/2558   
   44 คุณศิรินชา พึ่งวงษ์เขียน       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก       24/5/2558   
   45 คุณภาณุ ดำเอี่ยม       รพ.บึงสามพัน      เพชรบูรณ์         
   46 คุณคณวัชร คำชัย       รพ.นาเชือก      มหาสารคาม      29/5/2558   
   47 คุณสมรินทร์ กรไธสง       รพ.สต.หนองบัวแดง      มหาสารคาม      29/5/2558   
   48 คุณกฤษดา โพธิญาณพาณิชย์กุล       รพ.เลย      เลย      27/5/2558   
   49 คุณวรพงษ์ หลอดทอง       รพ.เลย      เลย      27/5/2558   
   50 คุณสมเกียรติ พงษ์พินิจภิญโญ       รพ.มะการักษ์      กาญจนบุรี      28/5/2558   
   51 คุณเอกชัย โพธินันทวงศ์       รพ.มะการักษ์      กาญจนบุรี      28/5/2558   
   52 คุณสุพัตรา หอมหวล       รพ.ตากฟ้า      นครสวรรค์       21/5/2558   
   53 คุณณัฐวุฒิ ขามโคกกรวด       รพ.วิเชียรบุรี      เพชรบูรณ์      4/6/2558   
   54 คุณคมสันต์ เบญญาภากร       รพ.หนองบัวแดง      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   55 คุณสุดใจ สีหานาม       รพ.โพธิ์ชัย      ร้อยเอ็ด         
   56 คุณพัชราภรณ์ สงพัด       รพ.อุบลรัตน์      ขอนแก่น       14/5/2558   
   57 คุณวีระชน พันธะ       รพ.หนองไผ่      เพชรบูรณ์      29/5/2558   
   58 คุณญาณทิพย์ สุทธิโสภณ       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร      26/5/2558   
   59 คุณเกียรติศักดิ์ ขวัญทอง       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร      26/5/2558   
   60 ภก.ปิยเชษฐ จตุเทน        รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      27/5/2558   
   61 คุณณัฐพัชร์ มะธิปิไข        รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      27/5/2558   
   62 คุณฐิติชญา สมอชัย        รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      27/5/2558   
   63 คุณศิริศักดิ์ ภูพันนา       รพ.บึงกาฬ      บึงกาฬ      29/5/2558   
   64 คุณธิติ พันจำปา       รพ.บึงกาฬ      บึงกาฬ      29/5/2558   
   65 คุณกัญญาภัค พันจำปา       รพ.บึงกาฬ      บึงกาฬ      29/5/2558   
   66 คุณธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ       รพ.คลองขลุง      กำแพงเพชร         
   67 คุณจิราพัชร กันทา       รพ.คลองขลุง      กำแพงเพชร         
   68 คุณจารุณี ทิพศรีราช       รพ.กันทรวิชัย      มหาสารคาม      27/5/2558   
   69 คุณวรวิทย์ มีศุภะ       รพ.กันทรวิชัย      มหาสารคาม      27/5/2558   
   70 คุณจักรกฤษณ์ ชุมภูชนะภัย       รพ.เชียงม่วน      พะเยา      22/5/2558   
   71 ส.ต. ไตรรงค์ คงมีผล       รพ.ค่ายวชิราวุธ      นครศรีธรรมราช      15/5/2558   
   72 คุณคมสัน อาษา       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว      8/6/2558   
   73 คุณภูวินท์ ยาหอม       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว      8/6/2558   
   74 คุณศักดิ์สิทธิ์ รัฐวร       รพ.ชุมชนธวัชบุรี      ร้อยเอ็ด         
   75 คุณสุทธิพร เพ็งจันทร์       รพ.จุฬาภรณ์      นครศรีธรรมราช       26/5/2558   
   76 คุณยอดยิ่ง คงคะจันทร์       รพ.ปัตตานี      ปัตตานี      9/6/2558   
   77 คุณนิวัฒน์ วงศ์ประทุม       รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง      อุดรธานี      28/5/2558   
   78 คุณอภิสิทธิ์ บุรัตน์       รพ.แหลมฉบัง      ชลบุรี      26/5/2558   
   79 คุณอรนุช บุญช่วย       รพ.เกาะจันทร์      ชลบุรี      27/5/2558   
   80 คุณบุรินทร์ เสรีกุลพานิช       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี      25/5/2558   
   81 คุณชัพ ธิราขันธิ์       รพ.เกาะสีชัง      ชลบุรี      19/5/2558   
   82 คุณปรินทร์ บูรณะ       รพ.เกาะสีชัง      ชลบุรี      19/5/2558   
   83 คุณอัมพิกา ใจกล้า       รพ.จุน      พะเยา      21/5/2558   
   84 คุณจงจิตร์ ทองอินทร์       รพ.หนองใหญ่      ชลบุรี      25/5/2558   
   85 คุณเจษฎา วงศ์ติขะ       รพ.แม่ฟ้าหลวง      เชียงราย      20/5/2558   
   86 คุณเฉลิมพล ธะนะคำมา       รพ.แม่ฟ้าหลวง      เชียงราย      20/5/2558   
   87 คุณอภิวัฒน์ สมสิรินวกุล       รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ       19/5/2558   
   88 คุณกุมพล ตอพล       รพ.แก้งคร้อ      ชัยภูมิ      27/5/2558   
   89 คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีโฉม       รพ.แก้งคร้อ      ชัยภูมิ      27/5/2558   
   90 คุณสุธีรเดช คำกระสบ       รพ.แก้งคร้อ      ชัยภูมิ      27/5/2558   
   91 คุณกวิน สรอยเหลือง       รพ.ศูนย์ราชบุรี      ราชบุรี         
   92 คุณพงษ์ภาณุ แก้วสยศ       รพ.ธัญญารักษ์สงขลา      สงขลา      19/5/2558   
   93 คุณสังเวียน เชื้อสามารถ       รพ.คอนสาร      ชัยภูมิ      21/5/2558   
   94 คุณสมศักดิ์ ตาลี       รพ.วังน้ำเย็น      สระแก้ว      21/5/2558   
   95 คุณวาสนา เรืองการิน       รพ.วังน้ำเย็น      สระแก้ว      20/5/2558   
   96 คุณกฤษณา พิมพันธ์       รพ.บรรพตพิสัย      นครสวรรค์      27/5/2558   
   97 คุณณัฐวัฒน์ จำปาสด       รพ.บรรพตพิสัย      นครสวรรค์      27/5/2558   
   98 คุณอวยชัย เมืองโคตร       รพ.หว้านใหญ่      มุกดาหาร         
   99 คุณกิตติพงษ์ เดชแพง       รพ.หว้านใหญ่      มุกดาหาร         
   100 คุณศิริฤกษ์ คณาดี       รพ.หัวตะพาน      อำนาจเจริญ      21/5/2558   
   101 คุณนงลักษณ์ คชพรหม       รพ.หัวตะพาน      อำนาจเจริญ      21/5/2558   
   102 คุณธิติพันธ์ คุณภู่       รพ.สิรินธร      ขอนแก่น      29/5/2558   
   103 คุณรัชเดช สิงห์น้อย       รพ.สิรินธร      ขอนแก่น      29/5/2558   
   104 คุณสืบสกุล ทับทิมอ่อน       รพ.ภูเขียว      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   105 คุณดุลชาติ ศิริวัลลภ       รพ.ภูเขียว      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   106 คุณชวลิต บุญเบ้า       รพ.ภูเขียว      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   107 คุณชยณัฐ สุวะมาตย์       สสจ.บึงกาฬ      บึงกาฬ         
   108 คุณจัตุรงค์ สวนมาลา       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   109 คุณปาณิสรา วันแอเลาะ       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   110 คุณภาวิณี พูลน้อย       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   111 คุณฐาปนี จานทอง       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   112 คุณศิริธร สักทอง       รพ.องครักษ์      นครนายก       29/5/2558   
   113 คุณอรุณี บุญมาก       รพ.องครักษ์      นครนายก       29/5/2558   
   114 คุณภวัต  ชาติวรกิจ       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   115 คุณวีรชิต  กลิ่นหอม       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   116 คุณสุภารัตน์  เพชรวาว       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   117 คุณบุญสม  เขบัว       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   118 คุณอัครนัส  ทุมแก้ว       รพ.โซ่พิสัย      หนองคาย         
   119 คุณสันทัด  มามาก       รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์      สมุทรปราการ         
   120 คุณชัชพล  พิพิธภราดร       รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์      สมุทรปราการ         
   121 พ.อ.ชัยพร  สุวรรณโสภณศิริ       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   122 ส.ต.หญิงเตือนใจ ศิริวัฒพงศ์    รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   123 ภก.หญิงจันธิมา  สมศรี       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   124 คุณไพรัช  พงศ์เมตต์       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   125 คุณกฤติเดช  สุขะตะวิจิตร       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   126 คุณทัศนีย์   ศรีอรุณ       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   127 คุณวินิจ  ประดา       รพ.พังโคน      สกลนคร      22/5/2558   
   128 คุณมิตรชัย  เวยสาร       รพ.พังโคน      สกลนคร      22/5/2558   
   129 คุณยุทธกร  อิโน       รพ.พยัคฆภูมิพิสัย      สกลนคร      29/5/2558   
   130 คุณเฉลิมชัย พันทวี       รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี       22/5/2558   
   131 คุณธีรรัตน์ ทิมมณีสวัสดิ์       รพ.ท่าอุเทน      นครพนม      22/5/2558   
   132 คุณนฤทธิ์  บุญเพชร       รพ.ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      28/5/2558   
   133 คุณวรัตถ์  อยู่สี       รพ.ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      28/5/2558   
   134 คุณศรีสุนันท์  หาคม       รพ.ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      28/5/2558   
   135 คุณสุชาติ  กัสโก       รพ.ยางสีสุราช      มหาสารคาม      29/5/2558   
   136 คุณรวีฤทธิ์  ฉิมสกุล       รพ.บางจาก      สมุทรปราการ      25/5/2558   
   137 คุณณิชชาอร  กะเหลี่ยง       รพ.บางจาก      สมุทรปราการ      25/5/2558   
   138 คุณวรวิทย์  ถามูลเลศ       รพ.ศรีวิไล      บึงกาฬ      28/5/2558   
   139 คุณชาญณรงค์  นามกว้าง       รพ.ศรีวิไล      บึงกาฬ      28/5/2558   
   140 คุณสุรเชษฐ์  เกษทองมา       รพ.เพ็ญ      อุดรธานี         
   141 คุณฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      น่าน      28/5/2558   
   142 คุณกิตติชัย  หอมดอก       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      น่าน      28/5/2558   
   143 คุณพันสิน  อุบาลี       รพ.ปางมะผ้า      แม่ฮ่องสอน      27/5/2558   
   144 คุณสุทธิพงศ์  เถาวัลย์ไพร       รพ.ปางมะผ้า      แม่ฮ่องสอน      27/5/2558   
   145 คุณเฉลิมเพชร  ไชยวงศ์ษา       รพ.ปางมะผ้า      แม่ฮ่องสอน      27/5/2558   
   146 คุณณัฏฐ์  ขันชัยภูมิ       รพ.คอนสวรรค์      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   147 คุณไชยพงศ์  แก้วศรีสด       รพ.คลองท่อม      กระบี่      29/5/2558   
   148 คุณนนทวัฒน์  ศรีมาลา       รพ.คลองท่อม      กระบี่      29/5/2558   
   149 คุณองค์อ่อน บุตรลิ่ม       รพ.คลองท่อม      กระบี่      29/5/2558   
   150 คุณสุธาสินี  บุญพ่วง       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   151 คุณภัทร์จิตรา  อมาตรเสนา       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   152 คุณกิตติศักดิ์  เปล่งรัศมีจันทร์       รพ.วัดสิงห์      ชัยนาท      28/5/2558   
   153 คุณณัฐติยา  สุขกะ       รพ.วัดสิงห์      ชัยนาท      28/5/2558   
   154 คุณพัชรีวรรณ  ต๊ะแก้ว       รพ.ทุ่งช้าง      น่าน      29/5/2558   
   155 คุณชลากร  จันทรัตน์       รพ.เชียงคาน      เลย         
   156 คุณดนัย  สอนไสย       รพ.เชียงคาน      เลย         
   157 คุณธวัชชัย  เข็มอุทา       รพ.แก่งคอย      สระบุรี         
   158 คุณสุริยา  ชื่นวิเศษ       รพ.ปากน้ำหลังสวน      ชุมพร      25/5/2558   
   159 คุณสุวรรณา  เวชพัฒน์       รพ.ปากน้ำหลังสวน      ชุมพร      28/5/2558   
   160 คุณภูมิธพัฒน์  มายุศิริ       รพ.ปากน้ำหลังสวน      ชุมพร      28/5/2558   
   161 คุณชาติชาย  กิจตะวงษ์       รพ.ศรีสัชนาลัย      สุโขทัย      29/5/2558   
   162 คุณพูลศักดิ์  ทองดี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   163 คุณชาญชัย  สุทธานี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   164 คุณขจรศักดิ์  เสวกสูตร       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   165 คุณฐิตาพร  คนดี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   166 ว่าที่ ร.ท.วินิต  แก่นจำปา       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   167 ว่าที่ ร.อ.โรช  วิจิตขจี       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   168 คุณดวงดาว  วรนุช       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   169 คุณอภิชญา  จำปาวงศ์       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   170 คุณพิทักษ์  ลาตำแย       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   171 คุณประดิษฐ์  สุทธิแสน       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   172 คุณปิยะวัฒน์  ประภูชะกา       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   173 นพ.ธนวัตน  ทิพย์พิมานชัย       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   174 คุณมรกต เครือชารี       รพ.โนนสะอาด      อุดรธานี      29/5/2558   
   175 คุณบรรจง กิตติสว่างวงค์       รพ.นาน้อย      น่าน      29/5/2558   
   176 คุณปริญญา เม้าโมลี       รพ.ไทรงาม      กำแพงเพชร      27/5/2558   
   177 คุณเอกชัย งึ้มนันใจ       รพ.นาหมื่น      น่าน      25/5/2558   
   178 คุณลำดวน  ก้อนสมบัติ       รพ.เวียงสา      น่าน      26/5/2558   
   179 คุณพงศ์ธร  ปริกเพ็ชร       รพ.เวียงสา      น่าน      26/5/2558   
   180 คุณพงศ์วิทย์  สนองบุญ       รพ.บางมูลนาก      พิจิตร      29/5/2558   
   181 คุณตะวัน  พรหมสี       รพ.บ้านแพง      นครพนม      8/6/2558   
   182 คุณเจษฎา  วงศ์ษา       รพ.นาแห้ว      เลย      26/5/2558   
   183 คุณวีระ  ปฏิรูปา       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี      27/5/2558   
   184 คุณศรันยู  สรีศาสตร์       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี      27/5/2558   
   185 คุณวิเชียร  นุ่นศรี       รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์      พังงา         
   186 คุณคารม  ทรัพย์เจริญพันธ์       รพ.บึงสามัคคี      กำแพงเพชร      27/5/2558   
   187 นายแพทย์ธนะชัย  ธัญกุลสัจจา       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      26/5/2558   
   188 คุณวรพงศ์  พ่วงพลับ       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      26/5/2558   
   189 คุณสุมิตร  สีตาแนน       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      8/6/2558   
   190 คุณสำรวย  ช้างจวง       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      8/6/2558   
   191 คุณเกื้อกูล  เยื่อปุย       รพ.ปากท่อ      ราชบุรี      28/5/2558   
   192 จ่าสิบตรีวฎากร  เนียมหอม       รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์      เพชรบุรี      25/5/2558   
   193 คุณเปี่ยมศักดิ์  รุ่งเจริญ       รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์      เพชรบุรี      25/5/2558   
   194 คุณอธิศักดิ์  จันเทพา       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร         
   195 คุณชัยชนะ ยาทองไชย       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร         
   196 คุณสราวุธ  ควรเนตร       สสจ.พระนครศรีอยุธยา      พระนครศรีอยุธยา      26/5/2558   
   197 คุณปิยชาติ  สุดใจ       รพ.ปากพลี      นครนายก      27/5/2558   
   198 คุณณรงค์  คำแหวน       รพ.แวงใหญ่      ขอนแก่น         
   199 คุณสิริญา  รักไทย       รพ.แวงใหญ่      ขอนแก่น         
   200 คุณนพพล  ตู้ทอง       รพ.พรหมบุรี      สิงห์บุรี     26/5/2558      
   201 คุณธันยา  สุระคำแหง       รพ.บ้านโป่ง      ราชบุรี      5/6/2558   
   202 คุณวิทยา  กังขอนนอก       รพ.ชุมพวง      นครราชสีมา      27/5/2558   
   203 คุณอลิษา  สะนันตา       รพ.สองแคว      น่าน      27/5/2558   
   204 คุณณัฐรดา  พิษมอญ       รพ.สองแคว      น่าน      27/5/2558   
   205 คุณวิทยา  กิจสมุทร์       รพ.บางซ้าย      พระนครศรีอยุธยา      27/5/2558   
   206 คุณประพนธ์  ฉิมธนู       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      26/5/2558   
   207 คุณทฤษฎี  เป้าบ้านเซ่า       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      26/5/2558   
   208 คุณวัชรินทร์  พวงเปลี้ย       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      26/5/2558   
   209 คุณวรวลัญช์  ชูสังฆ์วาลย์       รพ.หนองม่วง      ลพบุรี      27/5/2558   
   210 คุณศุภากร  แสนทำพล       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   211 คุณพชร  เพ็ชรยิ้ม       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   212 คุณอรุณโรจน์  เฉลิมสิน       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   213 คุณพรรณี  สมัครคุณ       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   214 คุณสุธาทิพย์  ทองกุล       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   215 คุณกานดา  สุทธิบาก       รพ.จุรีเวช      ร้อยเอ็ด      28/5/2558   
   216 คุณนิมิตร์  จันทะปัน       รพ.บางละมุง      ชลบุรี      27/5/2558   
   217 คุณสุรชัย  ทองอุดร       รพ.บางละมุง      ชลบุรี      27/5/2558   
   218 คุณสิริวัชร  ภวะภูตานนท์       รพ.ไชยวาน      อุดรธานี      28/5/2558   
   219 คุณศิริวงค์  เกาะสังข์       รพ.โนนแดง      นครราชสีมา      28/5/2558   
   220 คุณอธิพงษ์  หูวอง       รพ.ป่าติ้ว      ยโสธร      27/5/2558   
   221 คุณศราวุธ  ชาตาดี       รพ.จังหาร      ร้อยเอ็ด      8/6/2558   
   222 คุณภูวดล  เสิศศรี       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร      4/6/2558   
   223 คุณณรงค์ฤทธิ์  สหจิตตา       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร      4/6/2558   
   224 คุณนันทัช  พระแก้ว       รพ.พยุหะคีรี      นครสวรรค์      29/5/2558   
   225 คุณพงศธร  ศรีนานนท์       รพ.ศรีธาตุ      อุดรธานี      9/6/2558   
   226 คุณศิริพันธ์  จันทร์สว่าง       รพ.ท่าฉาง      สุราษฎร์ธานี      28/5/2558   
   227 คุณอภิเชษฐ์  สมควร       รพ.เชียงดาว      เชียงใหม่      28/5/2558   
   228 คุณอิสะมะแอ  สะ       รพ.ทุ่งยางแดง      ปัตตานี      28/5/2558   
   229 คุณรอฮานี  กะโยะ       รพ.ทุ่งยางแดง      ปัตตานี      28/5/2558   
   230 คุณพิมพ์ประไพ  เต็มเปี่ยม       รพ.วัฒนานคร      สระแก้ว      29/5/2558   
   231 คุณนพรัตน์ หงษ์มัง       รพ.วัฒนานคร      สระแก้ว      29/5/2558   
   232 คุณวสันต์  บุตรหนัน       รพ.วัฒนานคร      สระแก้ว      29/5/2558   
   233 คุณภศล  สุริยะ       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      28/5/2558   
   234 คุณฉันท์  บูรณะพล       รพ.ทับคล้อ      พิจิตร      26/5/2558   
   235 คุณปรีชา  บุญมี       รพ.ทับคล้อ      พิจิตร      26/5/2558   
   236 คุณทวีศักดิ์  มีสวัสดิ์       รพ.ทับคล้อ      พิจิตร      29/5/2558   
   237 คุณฉัตรพงศ์  มงคลสิน       รพ.วังสะพุง      เลย      29/5/2558   
   238 คุณรัฐชัย  มหาสิงห์       รพ.วังสะพุง      เลย      29/5/2558   
   239 คุณธนชัย  ใจสุข       รพ.เชียงคำ      พะเยา      28/5/2558   
   240 คุณชนพล  สุปินะเจริญ       รพ.เชียงคำ      พะเยา         
   241 ร้อยตรีผิน  ฮ่มป่า       รพ.โคกศรีสุพรรณ      สกลนคร      29/5/2558   
   242 คุณจิรวัฒน์  ยาทองไชย       รพ.โคกศรีสุพรรณ      สกลนคร      29/5/2558   
   243 คุณเจ๊ะซาฟูเร๊าะ  เลาะแม       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      28/5/2558   
   244 คุณไซนะ  อาแซ       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      28/5/2558   
   245 คุณสุทิน  ลำแก้ว       รพ.กันตัง      ตรัง      28/5/2558   
   246 คุณสุพงษ์  กันทา       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      28/5/2558   
   247 คุณรังสิมันตุ์  ฉันทะ       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      28/5/2558   
   248 คุณพิมนภา  อ้นเถื่อน       รพ.พิชัย      อุตรดิตถ์      28/5/2558   
   249 คุณปราณี  นาคีสิน       รพ.มาบอำมฤต      ชุมพร      28/5/2558   
   250 คุณศุภกานต์  กุลสติ       รพ.มาบอำมฤต      ชุมพร      28/5/2558   
   251 คุณสุรีย์วรรณ  ภาสศุภร       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   252 คุณวิบูล  รัตนกูล       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   253 คุณกรรฤทัย  กิตติคุณ       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   254 คุณคุณาพจน์  พุฒิกุลบวร       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   255 คุณเอกวิทย์  แสนจันทร์       รพ.ทรายมูล      ยโสธร      29/5/2558   
   256 คุณนิรุทธ์  บัวล้ำล้ำ       รพ.คำตากล้า      สกลนคร      29/5/2558   
   257 คุณปวร  โปร่งจิตต์       รพ.ทุ่งหัวช้าง      ลำพูน      28/5/2558   
   258 คุณพิมพรรณ  อ่อนน้อม       รพ.วัดเพลง      ราชบุรี      29/5/2558   
   259 คุณเกียรติศักดิ์ เก่งสาริกัน       รพ.ศรีเทพ      เพชรบูรณ์         
   260 คุณสิริพงษ์  บุญเทพ       รพ.เชียงกลาง      น่าน      28/5/2558   
   261 คุณสมัย  จุลเหลา       รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม      อุบลราชธานี      29/5/2558   
   262 คุณอัณณพ  สมดี       รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม      อุบลราชธานี      29/5/2558   
   263 คุณปฐมชัย  ปัญญาวงค์       รพ.ท่าวังผา      น่าน      29/5/2558   
   264 คุณพฤษนัย  พิมบูรณ์       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด      29/5/2558   
   265 คุณบุศรอ  ซาเร๊าะ       รพ.ศรีสาคร      นราธิวาส      29/5/2558   
   266 คุณสุรัตน์  สดชื่น       รพ.พิจิตร      พิจิตร      29/5/2558   
   267 คุณนิรัชชา  สุขอยู่       รพ.พิจิตร      พิจิตร      29/5/2558   
   268 คุณกาญจนา  หวานชุม       รพ.เขาสวนกวาง      ขอนแก่น      29/5/2558   
   269 คุณสนั่น  เทียนทอง       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      28/5/2558   
   270 คุณวัชเรนทร์  เพชรล้วน       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      28/5/2558   
   271 คุณอมร  ไพลดำ       รพ.ประทาย      นครราชสีมา      5/6/2558   
   272 คุณบุญนาม  งามศิริ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3      ชลบุรี      29/5/2558   
   273 คุณนิธิศ  วีระธิดิศ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3      ชลบุรี      29/5/2558   
   274 คุณณัฐพล  รัตนากร       รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน      กาญจนบุรี      29/5/2558   
   275 คุณนุจรี  คลังนาค       รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน      กาญจนบุรี      29/5/2558   
   276 คุณอภิรักษ์  นนทสาร       รพ.ชนบท      ขอนแก่น         
   277 คุณนคร  ธรรมโท๊ะ       รพ.ฝาง      เชียงใหม่      29/5/2558   
   278 คุณสายป่าน  วรรณมณี       รพ.ปราณบุรี      ประจวบคีรีขันธ์      29/5/2558   
   279 คุณบัลลังค์  ศรีโฉมงาม       สถานีอนามัยตำบลบางด้วน      สมุทรปราการ      29/5/2558   
   280 คุณบุญญฤทธิ์  มุสิกสาร       รพ.สวี      ชุมพร      2/6/2558   
   281 คุณเกียรติธนพัฒน์  มนตรี       รพ.ปราสาท      สุรินทร์         
   282 คุณสุบรรชา  วิเสิศรัมย์       รพ.ปราสาท      สุรินทร์         
   283 คุณพยุงศักดิ์  การสมจิตร์       รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      29/5/2558   
   284 คุณวัชระ  สุวรรณจรัส       รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      29/5/2558   
   285 คุณณพัชนันท์  ศรีพันดอน       รพ.หนองแสง      อุดรธานี      4/6/2558   
   286 คุณอรรถพล  หัตถะปนิตย์       รพ.หนองแสง      อุดรธานี      4/6/2558   
   287 คุณสลิ  แสนสุข       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา      พระนครศรีอยุธยา      29/5/2558   
   288 คุณสุดาพร  มากผูน       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี      นครราชสีมา      2/6/2558   
   289 คุณพัฒนพงศ์  สมหนองหว้า       รพ.หนองฮี      ร้อยเอ็ด      9/6/2558   
   290 คุณสถาพร  อ่อนวัน       รพ.บ้านด่านลานหอย      สุโขทัย         
   291 คุณวรวุฒิ  เย็นใจ       รพ.ท่าตูม      สุรินทร์      29/5/2558   
   292 คุณกิตติพงธ์  มิตรประพันธ์       รพ.ศรีมโหสถ      ปราจีนบุรี      29/5/2558   
   293 คุณวิรัตน์  ชูกุศล       รพ.สามง่าม      พิจิตร      29/5/2558   
   294 คุณธงชัย  สุขปั๋น       รพ.พะเยา      พะเยา      29/5/2558   
   295 คุณอุดมศักดิ์   จำรัส       รพ.พะเยา      พะเยา      29/5/2558   
   296 คุณนพดล  วิลัยพฤกษ์       รพ.วังน้อย      พระนครศรีอยุธยา      29/5/2558   
   297 คุณเพ็ญพักตร์  พงษ์พันธ์       รพ.วังน้อย      พระนครศรีอยุธยา      29/5/2558   
   298 ร.ท.เชาวลิต  พันทะกะ       รพ.ทหารเรือกรุงเทพ      กรุงเทพมหาตร         
   299 คุณชญานี  วรรณวรวงค์       รพ.ทหารเรือกรุงเทพ      กรุงเทพมหาตร         
   300 พ.ท.บุริน เลาหะวัฒนะ       รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก      บุรีรัมย์         
   301 คุณปรีดา พะสีรัมย์       รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก      บุรีรัมย์         
   302 คุณวรไตร ขันนารัตน์       รพ.ศิริเวชลำพูน      ลำพูน      29/5/2558   
   303 คุณพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ       รพ.โคกเจริญ      ลพบุรี         
   304 คุณรตีพักตร์ มั่นสติ       รพ.โคกเจริญ      ลพบุรี         
   305 คุณสุรนนท์ ประกอบพร       รพ.นครนายก      นครนายก      29/5/2558   
   306 คุณวุฒิชัย ดวงสุวรรณ์       รพ.นครนายก      นครนายก      29/5/2558   
   307 คณชำนาญ สูญสิ้นภัย       รพ.ห้วยพลู      นครปฐม      29/5/2558   
   308 คุณวัฒนะ แซ่ลี้       รพ.ห้วยพลู      นครปฐม      29/5/2558   
   309 คุณอลงกต ทองแท้       รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา      ตรัง      29/5/2558   
   310 คุณไพรรัตน์ สุขแจ่ม       รพ.ศรีนคร      สุโขทัย      29/5/2558   
   311 คุณสรกฤช  สิริปรีดากุล       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   312 คุณวาสนา  ลิ้มแจ่ม       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   313 คุณสิริวุฒิ  เอี่ยมสอาด       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   314 คุณณัฐพงศ์  เจริญพลนภาชัย       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   315 คุณวรวิทย์  แสนผาลา       รพ.ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2 มมส      มหาสารคาม         
   316 คุณสมพงษ์ แต้มสี       รพ.ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2 มมส      มหาสารคาม         
   317 คุณอิสระ  พลสรรค์       รพ.ปากคาด      บึงกาฬ      3/6/2558   
   318 คุณศักดนัย สร้อยพุดตาน       รพ.เจ็ดเสมียน      ราชบุรี      3/6/2558   
   319 คุณอภิศักดิ์ บุญเลิศ       รพ.สวนผึ้ง      ราชบุรี      4/6/2558   
   320 คุณอภิรักษ์ ชุ่มชะอุ่ม       รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี      ราชบุรี      2/6/2558   
   321 คุณตารมีซี เจะแว       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   322 คุณกะย๊ะ แขวงบู       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   323 คุณพลวัฒน์ บุตรแสน       รพ.เชียงยืน      มหาสารคาม         
   324 คุณสุชาติ  อุดม       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   325 คุณสมชาย  อาจหาญ       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   326 คุณชลธิชา  ระดมทอง       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   327 คุณวรนุช  พวงสุดรัก       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   328 นพ.สุทธิศักดิ์  ม้วนชาวนา       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   329 คุณรักพงษ์  สายพิรุณ       รพ.แม่สอด      ตาก         
   330 คุณชัยยุทธ  อินหว่าง       รพ.แม่สอด      ตาก         
   331 คุณอำนาจ  แก้วทันคำ       รพ.แม่สอด      ตาก         
   332 คุณตะวัน  จันทฑีโร       รพ.สระโบสถ์      ลพบุรี         
   333 คุณสมิง  ศรีบุตรตา       รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์      เลย         
   334 ทพ.สมเกียรติ  จริยเมตางกูร       รพ.บางพลี      สมุทรปราการ      29/5/2558   
   335 คุณปรีชา  ท้าวแก่น       รพ.แม่ลาน้อย      แม่ฮ่องสอน      8/6/2558   
   336 คุณสุพัฒน์  โพธิชาติ       รพ.หนองกุงศรี      กาฬสินธุ์         
   337 คุณพิริยะ  ศรีปัญญา       รพ.หนองกุงศรี      กาฬสินธุ์         
   338 คุณวรนพ  ชวนินทวิสุทธิ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   339 คุณฤทธิเกียรติ  พัฒนโชติ       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   340 คุณเลิศชัย  อุดมพันธ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   341 คุณวินัย  โยลัย       รพ.บ้านม่วง      สกลนคร      5/6/2558   
   342 คุณราเชนทร์  กันใจมา       รพ.แม่จริม      น่าน      29/5/2558   
   343 คุณทรงวุฒิ  อุดมสิน       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   344 คุณโชติกร  เชียงแก้ว       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   345 คุณอดิเรก  จำปาทอง       รพ.บางแพ      ราชบุรี      2/6/2558   
   346 คุณวิษณุ  บุญเลิศ       รพ.ท่าช้าง      สิงห์บุรี      4/6/2558   
   347 คุณมนตรี  มณีพิพัฒน์       รพ.ลำสนธิ      ลพบุรี         
   348 คุณวราเมธ  นุชศรีลา       รพ.ลำสนธิ      ลพบุรี         
   349 คุณณรงค์ศักดิ์  ทาให้งาม       รพ.เซกา      บึงกาฬ         
   350 คุณธราพงษ์  ชำนาญ       รพ.พร้าว      เชียงใหม่      3/6/2558   
   351 ภก.สาธิน  ศรีนวล       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   352 คุณสมเกียรติ  ชุ่มใจ       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   353 คุณธัญพิสิษฐ์  สืบสาย       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   354 คุณหทัยรัตน์  ต้นศิริ       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   355 คุณปิยศักดิ์ ธรรมบุตร       รพ.พิปูน      นครศรีธรรมราช         
   356 คุณสุรชัย ต่วนโต       รพ.วังโป่ง      เพชรบูรณ์         
   357 คุณโกเมนทร์ ชวฤทธิ์       รพ.ท่าหลวง      ลพบุรี      5/6/2558   
   358 คุณประจักษ์ หนูหมาด       รพ.ปะเหลียน      ตรัง         
   359 คุณรจนา นาท้าว       รพ.ลืออำนาจ      อำนาจเจริญ         
   360 คุณรชตวรรณ วรรณโก       รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี      ชลบุรี      28/5/2558   
   361 คุณกัมปนาท บุตรจันทร์       สสจ.เลย      เลย         
   362 คุณสุทิตร์ บุญเรือง       รพ.บางกระทุ่ม      พิษณุโลก         
   363 พ.ต.หญิงกัญญ์ชัญญ์ จันทร์ชนะ       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      4/6/2558   
   364 ร.อ.ภูมิพัฒน์ สมิทธนโชติ       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      4/6/2558   
   365 จ.ส.อ.กานต์ กานตะศิลป์       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      4/6/2558   
   366 คุณวิษณุ ไกรนรา       รพ.นาบอน      นครศรีธรรมราช         
   367 คุณอุมาพร ภู่พงษ์       รพ.นาบอน      นครศรีธรรมราช         
   368 คุณอดุลย์ จันทินา       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่       5/6/2558   
   369 คุณวีระวัฒน์ ใจอินผล       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่       5/6/2558   
   370 คุณวราวุธ  ชมภูศรี       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่       5/6/2558   
   371 คุณณัฏฐดนัย ชมภูทีป       รพ.จัตุรัส      ชัยภูมิ         
   372 คุณพนิศรา ทองฤทธิ์       รพ.ห้วยยอด      ตรัง         
   373 คุณวิภาพร มีลา       รพ.ปากชม      เลย      4/6/2558   
   374 คุณอัครพล วุฒิเสลา       สสจ.อำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ         
   375 คุณกิตติชัย เบ็ญระเหม       รพ.รัษฎา       ตรัง         
   376 คุณนราธิป อินทร์พรหม       ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา      พะเยา      4/6/2558   
   377 คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       รพ.พนัสนิคม      ชลบุรี      5/6/2558   
   378 คุณมาติน ดำสนิท       รพ.สต.บ้านลานทอง      กำแพงเพชร      4/6/2558   
   379 คุณมานพ พรมมี       รพ.สต.วังตะแบก      กำแพงเพชร      4/6/2558   
   380 คุณณัฐกานต์ พรมมี       รพ.สต.คุยประดู่      กำแพงเพชร      4/6/2558   
   381 คุณกำพล  พงศ์ทวีบุญ       รพ.หนองบัว      นครสวรรค์      5/6/2558   
   382 ร.ท.หญิงเกริดา  บำรุงญาติ       รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์      ชุมพร      8/6/2558   
   383 ส.ต.หญิงอุมารินทร์  ผ่านสำแดง       รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      ร้อยเอ็ด      8/6/2558   
   384 คุณประวิตร  อนุวรรค       รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      5/6/2558   
   385 คุณดวงเนตร  ทาจวง       รพ.ทรายทองวัฒนา      กำแพงเพชร         
   386 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ พรมแสน       รพ.กุมภวาปี      อุดรธานี         
   387 คุณอธิพงษ์ ดรเขื่อนลม       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   388 คุณปรเมศวร์ แสงวิเวก       รพ.บางปลาม้า      สุพรรณบุรี      28/5/2558   
   389 คุณปฏิภาน สว่างวงษ์       รพ.ท่าแซะ      ชุมพร      9/6/2558   
   390 คุณไพโรจน์ ริ้วลาวัณย์       รพ.สมุทรสาคร      สมุทรสาคร         
   391 คุณทุติพงศ์ พันเสนา       รพ.สมุทรสาคร      สมุทรสาคร         
   392 จ.ส.อ.พิทักษ์ บุญฉลวย       รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์      อุบลราชธานี         
   393 ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   394 คุณกณวรรธน์  เพชรก้อน       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   395 คุณกัลปังหา  เทพสาร       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   396 คุณพิมลพรรณ  กิติเงิน       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   397 คุณวศิน  แสงเขียว       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   398 คุณสกาวรัตน์ แดงมันฮับ       สสจ.สุรินทร์      สุรินทร์         
   399 คุณมโหธร ผลสมหวัง       สสจ.สุรินทร์      สุรินทร์         
   400 ปรีชา กระแสโสม       สสจ.สุรินทร์      สุรินทร์         http://hosxp.net:5888

สามารถ Download ไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ตามเอกสารแนบนะครับ (อย่าลืม login ด้วยนะครับ)
ปิดรับสมัครแล้วนะครับ

40
นอกเรื่อง / !!! มาแล้วครับ การประชุมวิชาการ 2558
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 17:31:54 PM »
การประชุมวิชาการ 2558   

สำหรับการจัดประชุมวิชาการ ของปี 2558 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับ ทางฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกๆที่ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จะจัดประชุมวิชาการในปีนี้
โดยจะมีตัวเลือกให้ช่วยกันโหวต  หรือสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของท่านลงในกระทู้นี้ได้ครับ และบริษัทจะนำไปเป็นเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางต่อไป

หรือท่านอยากจะได้รับบรรยาการของประชุม แบบสบายๆตามสไตล์ของท่าน ลองแนะนำกันเข้ามานะครับ ว่าอยากจะให้งานประชุมวิชาการที่กำลังจะเกิดขึ้นไปจัดกันในสถานที่ประเภทไหน เช่น
-ทะเล
-ภูเขา
-น้ำตก

ลองเสนอความคิดของท่านเข้ามาดูนะครับ   ;D ;D ;D

แล้วเตรียมตัวให้พร้อมไว้พบ การประชุมวิชาการ ปี 2558    Coming Soon

41
หลักสูตรอบรมผู้ใช้และผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP PCU
เรื่อง“การบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ได้สม่ำเสมอ และถูกต้อง
2.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.สต.

เนื้อหา
1. การตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP PCU เพื่อการส่งออกฯ
2. การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
3. การบันทึกข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลประชากรในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
4. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานสำรวจและงานบริการชุมชน เพื่อการส่งออกฯ
5. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อการส่งออกฯ
6. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการส่งออกฯ
7. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
8. การส่งออกข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม

กลุ่มเป้าหมาย
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานประชากร 
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยนอก ,  และทันตสุขภาพ 
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานระบาดวิทยา และส่งออกข้อมูลระบาด
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
   
ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น  จัดอบรมวันที่ 28-30 เมษายน 2558

สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140


ค่าลงทะเบียน   
      ท่านละ 8,800บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ
      และอาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

 :-*จำนวนผู้เข้าอบรม   15 คนต่อรุ่น  :-*

 ;D***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์*** ;D

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.58.1.1 ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาให้เรียบร้อย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"
   2.Tool ที่ใช้ในการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม


ตารางการอบรม
เรื่อง “การบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558”

วันที่1   การตรวจสอบและตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP PCU
              การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 43แฟ้ม
              การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน,ประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
              การบันทึกข้อมูลงานบริการและกิจกรรมในชุมชน
              การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (แม่)

วันที่2   การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (เด็ก)
              การบันทึกข้อมูลการให้บริการและการสำรวจงานวางแผนครอบครัว
              การบันทึกข้อมูลในระบบงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
              การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก

วันที่3   การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อ) และงานระบาดวิทยา 
              การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และตรวจทันตสุขภาพ
              วิธีการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพผู้ป่วย 43 แฟ้ม

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

:o :oทั้งนี้เราได้แนบไฟล์เอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ :o :o


:-* :-* :-*อย่าลืม !!! สมัครกันเข้ามานะคร้าบ ส่งใบสมัครกันเข้ามาได้เรยนะคร้าบ:-* :-* :-*

ผู้เข้าสมัครอบรม

1. โรงพยาบาล สสอ. ตะพานหิน คุณพิพัฒน์ ทัดเที่ยง

2. รพ.สต ไผ่หลวง คุณนัฐยา เม่นรักษ์

3.รพ.สต ครบุรี 2 ท่าน
คุณสุพรรณี ชะเอมน้อย
คุณจันทร์จิรา ไล่กระโทก

42
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ

เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์” (รุ่นที่1)

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้คำสั่ง SQL ที่ซับซ้อน
มากขึ้นในการจัดการฐานข้อมูลได้
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถการใช้งาน Report Designer
ให้สามารถออกแบบ สร้างรายงาน และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้


เนื้อหา
1.   การใช้คำสั่งภาษา SQL เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
2.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
3.   การสร้างรายงานโดยใช้โปรแกรม Report Designer
4.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
5.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
6.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.  เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
   
ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น 
รุ่นที่ 1       วันที่ 20-24 เมษายน 2558
รุ่นที่ 2       วันที่ 21-25 กันยายน 2558

สถานที่อบรม 
 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140


ค่าลงทะเบียน      ท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ
           และอาหารว่าง 10 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

:-*จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   15-20 คน/รุ่น :-*

:o***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์*** :o

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลของรพ. หรือฐานข้อมูลของ รพ.สต.    มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

วันที่1       คำสั่ง SQL สำหรับการจัดการข้อมูลและเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
                การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อการทำรายงาน
                แบบฝึกหัด

วันที่2       การใช้ภาษา Pascal เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
                การใช้ Function สร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
                แบบฝึกหัด

วันที่3       การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน
                การใช้ Variable ช่วยในการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น
                แบบฝึกหัด

วันที่4       การใช้ Function ในการสร้างรายงาน
                การใช้ Function ช่วยในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
                แบบฝึกหัด

วันที่5       การสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ
                การประยุกต์การใช้ Component และFunction สร้างรายงาน
                แบบฝึกหัด
*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****

 
;)ทั้งนี้เราได้แนบไฟล์เอกสารไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ;)

 
:D :D :Dรีบๆๆ สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคร้าาาา สามารถส่งใบสมัครกันเข้ามาได้เลยนะค่ะ มีจำนวนจำกัดน้าาา :D :D :D

โรงพยาบาลที่สมัครเข้ามากันแล้วนะคะ

1. โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จสอ.กานต์ กานตะศิลป์

2. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คุณชนกพันธ์ สุวรรณทิพย์
                                                                                 
คุณนัฏฐชัย โตวัฒนกูร

3. โรงพยาบาลแหลมงอบ คุณธีรศักดิ์ รัตนพฤกษ์
คุณนภา มาลีหวล
คุณดนัย เพียรประเสริฐ

4. โรงพยาบาลบ้านค่าย คุณชัยชนะ ไทยยิ่ง

5. โรงพยาบาลคลองใหญ่ คุณสุธี สายสอาด
                           
คุณกิตติศักดิ์ เจริญสุข

;D ;D ;Dตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามา 9 ท่านแล้วนะคร้าาา ;D ;D ;D43
หลักสูตรอบรมผู้ใช้และผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP
เรื่อง“การบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล ให้สามารถส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ได้สม่ำเสมอ และถูกต้อง
2.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

เนื้อหา
1. การตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP เพื่อการส่งออกฯ
2. การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
3. การบันทึกข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลประชากรในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
4. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานสำรวจและงานบริการชุมชน เพื่อการส่งออกฯ
5. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อการส่งออกฯ
6. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการส่งออกฯ
7. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
8. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยใน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
9. การส่งออกข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม

กลุ่มเป้าหมาย
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานเวชกรรมสังคม และงานส่งเสริมสุขภาพ
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยนอก , ห้องฉุกเฉิน และทันตสุขภาพ 
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานระบาดวิทยา และส่งออกข้อมูลระบาด
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยใน
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ

วิทยากร  ทีมงาน แผนกฝึกอบรม  จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
      
ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น  จัดอบรมวันที่ 24-26 มีนาคม 2558

สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน   
      ท่านละ 8,800บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ
      และอาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร


 :-*จำนวนผู้เข้าอบรม 15 คน ต่อรุ่น :-*
 
 ***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.58.1.1 ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมาให้เรียบร้อย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับโรงพยาบาล"
   2.Tool ที่ใช้ในการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มตารางการอบรม
 เรื่อง “การบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่1      การตรวจสอบและตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP
               การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 43แฟ้ม
               การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน,ประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
               การบันทึกข้อมูลงานบริการและกิจกรรมในชุมชน
               การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (แม่)

วันที่2       การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (เด็ก)
                การบันทึกข้อมูลการให้บริการและการสำรวจงานวางแผนครอบครัว
                การบันทึกข้อมูลในระบบงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
                การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก

วันที่3      การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อ) และงานระบาดวิทยา 
               การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และตรวจทันตสุขภาพ
               การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน
               วิธีการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพผู้ป่วย 43 แฟ้ม

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


:oทั้งนี้เราได้แนบไฟล์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ :o

:-* :-* :-*สามารถส่งใบสมัครมาได้เลยนะคร้าา  จำนวนมีจำกัดนะคร้าบบบป๋ม :-* :-* :-*

ตอนนี้มีโรงพยาบาลสมัครเข้ามาแล้วนะคร้าาา

1. โรงพยาบาล บางบ่อ คุณปรารถนา เนตรศิริ

2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2ท่าน

- คุณศุภวัตร นิลรักษา
- คุณกฤษณะ พัวพันธ์

3. โรงพยาบาลกันทรวิชัย คุณจารุณี ทิพศรีราช

4. โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จ.ส.อ.กานต์ กานตะศิลป์

5.โรงพยาบาลวัดโบสถ์ คุณนครินทร์ เกตุวีระพงศ์

6. โรงพยาบาลศรีมโหสถ คุณกิตติพงษ์ มิตรประพันธ์

7. โรงพยาบาลครบุรี 3 ท่าน
- คุณอาภัสรา อติโรจน์
- คุณนุชจรี มิชำนาญ
-คุณประวีณา นันกระโทก

8. โรงพยาบาลด่านขุนทด 2ท่าน
- คุณทุมพร สุนทรพุทธศาสน์
- ทพญ.เอ็นดู จันทร์ทวีทิพย์


9. โรงพยาบาลแหลมงอบ คุณธรีศักดิ์ รัตนพฤกษ์

10. โรงพยาบาลแม่ลาน 2 ท่าน
- คุณพิเชษฐ ชาติรักษา
- คุณทศวรรษ จันทรแจ่มเสน

11. โรงพยาบาลละแม คุณสมโชค แบนเพชร

12. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย คุณปรีชา ท้าวแก่น

13. โรงพยาบาลแม่สะเรียง 2 ท่าน
- คุณธนิษฐา สิงห์สา
- คุณรัถการ ตรงดี

;Dและกำลังจะตามมาอีกหลายโรงพยาบาลเลยนะคร้าาาาา รีบๆส่งใบสมัครกันมานะคะ  ตอนนี้ 19 ท่านแล้วนะคะ 
เราจะรับผู้โชดดีอีกเพียง 1 ท่านเท่านั้นนะคร้าาาา ;D !!!!!!!

44
นอกเรื่อง / หลักสูตรอบรม ปี 2558
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 11:51:23 AM »
 :D สวัสดีค่ะทุกๆท่าน :D

;D ;Dสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรอบรมประจำปี 2558 ของบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด ;D ;D

สามารถสมัครเข้ามาได้แล้วนะค่ะ

:-*บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านนะค่ะ :-*

ตารางหลักสูตรอบรมประจำปี 2558

ลำดับ    ชื่อหลักสูตร                                                                                                                                                       วันที่อบรมใหม่                จำนวนวัน
 1        ประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2558                                                                                                                   17-19 มิ.ย.2558                  3

 2        เรื่อง “การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับโรงพยาบาล”                                    24-26 มี.ค.2558                 3

 3        เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์ (รุ่นที่ 1)”                                                                         20-24 เม.ย.2558                5

 4        เรื่อง “การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”       28-30 เม.ย.2558               3

 5        เรื่อง “การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 16 แฟ้ม”                                                                   3-4 มิ.ย.2558                   2

 6        เรื่อง “การติดตั้งและจัดการเครื่องแม่ข่าย (LINUX Server)”                                                                                         1-3 ก.ค.2558                   3

 7        เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”                                                                                        13-17 ก.ค.2558                5

 8        เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์ (รุ่นที่ 2)”                                                                          21-25 ก.ย.2558                 5

 9        เรื่อง “การสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นสูง”                                                                                               28-30 ต.ค.2558               3

10       เรื่อง “การบันทึกข้อมูลระบบงานส่งเสริมสุขภาพ (เชิงรับ-เชิงรุก) เวอร์ชั่น 4”                                                                   2-4 พ.ย.2558                 3ทั้งนี้เราได้แนบไฟล์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
45
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BMS สัญจร เรื่อง 43/21 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558”


รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557


วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ได้สม่ำเสมอ และถูกต้อง
2.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุขตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ./ฐานข้อมูลของรพ.สต.


เนื้อหา “BMS สัญจร เรื่อง 43/21 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558”
1. การตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU เพื่อการส่งออกฯ
2. การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
3. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานสำรวจและงานบริการชุมชน เพื่อการส่งออกฯ
4. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อการส่งออกฯ
5. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการส่งออกฯ
6. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
7. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยใน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
8. การส่งออกข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43/21 แฟ้มกลุ่มเป้าหมาย
-   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลและผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยนอก ,ห้องฉุกเฉิน และทันตสุขภาพ 
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานระบาดวิทยา
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยใน
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานเวชกรรมสังคม และงานส่งเสริมสุขภาพ
-   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น 

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ.2557   ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน/รุ่น


สถานที่อบรม
โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น

ห้องพัก Superior ห้องละ 900 บาท/คืน   (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้องพัก Deluxe ห้องละ 1,250 บาท/คืน   (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้องพัก Triple ห้องละ 1,300 บาท/คืน   (รวมอาหารเช้า 3 ท่าน)
 ** ควรรีบจองก่อนห้องพักเต็มค่าลงทะเบียน 
  รุ่นที่ 1  ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก 


วิทยากร คุณหัทยา ทองคงหาญ , คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์ และทีมงานฝึกอบรมจาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัดการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม

   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 1GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP และฐานข้อมูลของรพ.

สิ่งที่ได้ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล 43/21 แฟ้ม"ตารางอบรม “BMS สัญจร เรื่อง 43/21 แฟ้ม ประจำปีงบประมาณ 2558”

วันที่หนึ่ง   
   08.30 –09.00 น.   ลงทะเบียน
    09.00 –10.30 น.   การตรวจสอบและตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU (System Setting)
    10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
    10.45 –11.00 น.   การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 43/21แฟ้ม
    11.00 –12.00 น.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน,ประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
    12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 –13.30 น.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน,ประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ(ต่อ)
    13.30 –14.30 น.   การบันทึกข้อมูลงานบริการและกิจกรรมในชุมชน
    14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
    14.45 –16.30 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (แม่)
วันที่สอง   
   08.30 –09.00 น.   ลงทะเบียน
   09.00 –10.30 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (เด็ก)
    10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
    10.45 –12.00 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการและการสำรวจงานวางแผนครอบครัว
    12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 –14.30 น.   การบันทึกข้อมูลในระบบงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
    14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
    14.45 –16.30 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก
วันที่สาม
      08.30 –09.00 น.   ลงทะเบียน
    09.00 –10.30 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก(ต่อ) และงานระบาดวิทยา 
    10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
    10.45 –12.00 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และตรวจทันตสุขภาพ
    12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 –14.30 น.   การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน
    14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
    14.45 –16.30 น.   วิธีการส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพผู้ป่วย 43/21 แฟ้ม*****ตารางการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


อัพเดตรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม
รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครอบรมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนผู้โอนเงิน
1. รพ.บ้านหม้อ  จ.สระบุรี 
7
-
2. รพ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา 
1
-
3. รพ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 
2
-
4. รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์   จ.กาฬสินธุ์ 
1
-
5. รพ.หนองสูง   จ.มุกดาหาร 
2
-
6. รพ.เลย   จ.เลย 
5
-
7. รพ.ชาติตระการ   จ.พิษณุโลก 
2
-
8. รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร   จ.สกลนคร 
2
-
9. รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน   จ.สกลนคร 
2
2
10. รพ.ยางสีสุราช   จ.มหาสารคาม 
1
-
11. รพ.ห้วยเม็ก   จ.กาฬสินธุ์ 
1
-
12. รพ.เชียงยืน   จ.มหาสารคาม
2
-
13. รพ.เปือยน้อย   จ.ขอนแก่น
1
-
15. รพ.บึงกาฬ   จ.บึงกาฬ
1
-
16. รพ.แม่สะเรียง   จ.แม่ฮ่องสอน
1
-
17.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่
1
-
18. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย   จ.มหาสารคาม
6
-
19. รพ.บ้านธิ   จ.ลำพูน
1
-
20. รพ.กุดบาก จ.สกลนคร
1
-
21. รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1
-
22. วีระพลการแพทย์ จ.หนองบัวลำภู
1
1
23. รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
1
-
24.ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
2
-
25. รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา
1
-
26. รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2
-
27. รพ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2
-
28. รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน
1
-
29. รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
1
-รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 55 ท่าน


ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ

46
โครงการอบรมผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


เรื่อง "เทคนิคการเขียนคำสั่ง SQLและการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน"


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านฐานข้อมูล
   2.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
   3.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจภาษา SQL และการเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้
   4.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเครื่องมือใน Report Designerให้สามารถออกแบบการสร้างและแก้ไขรายงานได้
   5.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designerให้สามารถนำข้อมูลมาแสดงในรายงานได้
   6.เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้เนื้อหา
1.ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม HOSxP /HOSxP PCU
2.เทคนิคในการค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.เทคนิคในการค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น และการ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
5.การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
6.การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
7.การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
8.การใช้ ComponentsและFunction ต่างๆในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
9.การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน


กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด


ระยะเวลาในการอบรม   5 วัน /รุ่น 

รุ่นที่ 1 วันที่ 27-31 ตุลาคม พ.ศ.2557   จัดที่  โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน/รุ่น


สถานที่บรม
โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี

ค่าที่พัก *** ชำระเงินกับทางโรงแรม
โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จ.เพชรบุรี
ห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ห้องละ 1,100 บาท/คืน  รวมอาหารเช้า  ** ควรรีบจองก่อนห้องพักเต็ม


ค่าลงทะเบียน 
ท่านละ 9,200 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ อาหารว่าง 10 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร


วิทยากร คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด


การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม

   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 1GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP และฐานข้อมูลของรพ.


ตารางการอบรม

วันที่1   
   08.00 –08.30 น.   ลงทะเบียน
   08.45 –09.30 น.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม
   09.30 –10.30 น.   เทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและเทคนิคในการค้นหาแบบฟอร์มในระบบ
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล และความสัมพันธ์กันของตารางในฐานข้อมูล
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูลแบบสร้างเงื่อนไข
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   คำสั่ง SQL ด้วยการ Join Tables สำหรับการจัดการข้อมูล

วันที่2   
   08.45 –09.15 น.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น และการสร้างรายงานใหม่
   09.15 –10.30 น.   เครื่องมือ(Component)ใช้ในการออกแบบรายงาน และการใช้ System Variable ในการสร้างรายงาน
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –11.15น.   วิธีการออกแบบด้วยเครื่องมือ
   11.15 –12.00 น.   การออกแบบรายงานด้วยข้อมูลจากคำสั่ง SQL แบบที่ 1 (พื้นฐาน) 
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   รูปแบบการสร้างรายงานเบื้องต้น
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน

วันที่3   
   08.45 –10.00 น.   การออกแบบรายงานด้วยข้อมูลจากคำสั่ง SQL แบบที่ 2 (สำหรับรายงานที่ซับซ้อนขึ้น) 
   10.00 –10.30 น.   การใช้ Function พื้นฐานในการสร้างรายงานที่ควรมีในรายงาน
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การใช้ Function พื้นฐานในการสร้างรายงานที่ควรมีในรายงาน (ต่อ)
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงานที่ต้องมีการคำนวณ
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงานที่ต้องมีการคำนวณ(ต่อ)

วันที่4   
   08.45 –10.30 น.   การใช้ Functionสร้างเงื่อนไขในรายงานพื้นฐาน
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การใช้ Functionสร้างเงื่อนไขในรายงานพื้นฐาน(ต่อ)
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การสร้างรายงานแบบ Group Report เพื่อสรุปข้อมูลแยกตามกลุ่ม
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   ประยุกต์การสร้างรายงานรูปแบบกลุ่มข้อมูล ร่วมกับการใช้ Function ในการสร้างเงื่อนไข

วันที่5   
   08.45 –10.30 น.   ประยุกต์การสร้างรายงานรูปแบบกลุ่มข้อมูล ร่วมกับการใช้ Function ในการสร้างเงื่อนไข(ต่อ)
   10.30 –10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 –12.00 น.   การประยุกต์ใช้ Variable
   12.00 –13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 –14.30 น.   การประยุกต์ใช้ Functionในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
   14.30 –14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
   14.45 –16.30 น.   การประยุกต์ใช้ Functionในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข(ต่อ)


*****ตารางการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมอบรม*****


อัพเดตรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม
รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครอบรมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนผู้โอนเงิน
1. รพ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 
2
-
2. รพ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา 
1
-
3. รพ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 
1
-
4. รพ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   
1
-
5. รพ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์   
1
1
6. รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   
1
-
7. รพ.พานทอง จ.ชลบุรี   
2
-
8. รพ.มายอ จ.ปัตตานี   
2
-
9. รพ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์   
2
-
10. รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   
1
-
11. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี   
1
-
12. รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี   
3
-
13. รพ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์   
1
-
14. รพ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
1
-
15. รพ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู   
1
-

รวมผู้เข้าอบรม  21   ท่าน

47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “BMS สัญจร 3 กองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558”วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุข และนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.

เนื้อหา
1.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
2.   การตรวจสอบและกำหนดรหัส TMT TPU Code เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
3.   การตรวจสอบและการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
4.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
5.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
6.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การเงิน ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
7.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้อง


 กลุ่มเป้าหมาย
-   ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่จากงานประกันของหน่วยบริการ
-   เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลงานตรวจรักษา งานจ่ายยา และงานการเงิน


ระยะเวลาในการอบรม   2วัน /รุ่น


สถานที่อบรม
รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ปัญจดารา  จ.นครราชสีมา


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  40 คน/รุ่นค่าลงทะเบียนคนละ    8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก     รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร


วิทยากร
คุณหัทยา  ทองคงหาญ และ คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์  พร้อมทีมงานฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด


การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.57.7.25b ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.มาให้เรียบร้อย


สิ่งที่ได้ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset" เพื่อรองรับระบบ National Clearing House
   2.Tool ที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลพื้นฐานและส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"
   3.Tool ที่ใช้ในการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue

 

ตารางการอบรม

วันแรก
8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น.  รู้จักกับโครงสร้าง e-Claim Dataset การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูล e-Claim Dataset ในปีงบประมาณ 2558
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.00 น.   การตรวจสอบ/กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
                        -   ข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
                        -   ข้อมูลรายการสิทธิการรักษา
                         ข้อมูลหมวดค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานการกำหนดข้อมูลยา เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue และการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
                        -   ข้อมูลรายการยา
                        -   การกำหนดรหัส TMT TPU Code
                        -   การส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
12.00 –13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30  น.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยนอก)
14.30 –14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.00  น.การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก),การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยนอก)

วันที่สอง
8.00 – 8.30  น.     ลงทะเบียน
8.30 – 10.30  น.  การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยใน)
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 –12.00 น.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยใน)
                              การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยใน)
12.00 –13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30  น.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
14.30 –14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.00  น.   ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP Eclaim Export*****ตารางการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าร่วมอบรม*****
เพิ่มเติม !!! ราคาห้องพัก


ค่าที่พัก  ** ชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม

รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม ปัญจดารา  จ.นครราชสีมา   
ห้องพัก Standard เตียงเดี่ยว,เตียงคู่ ราคา  960  บาท/ห้อง/คืน 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัพเดตผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครอบรมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนผู้โอนเงิน
1. รพ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 
3
-
2. รพ.สุวรรณภูมิ   จ.ร้อยเอ็ด   
2
-
3. รพ.กันทรวิชัย   จ.มหาสารคาม   
2
2
4. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย   จ.มหาสารคาม   
2
-
5. รพ.ปราสาท   จ.สุรินทร์   
1
-
6. รพ.ขุขันธ์   จ.ศรีสะเกษ   
2
-
7.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   จ.สกลนคร   
2
-
8.รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร จ.สกลนคร   
2
2
9.รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   
2
2
10.รพ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ   
1
-
11.รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู   
4
-
12.รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด   
1
1
13.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   
2
-
14.รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร   
1
-
15.รพ.เมือสรวง จ.ร้อยเอ็ด   
2
2
16.รพ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร   
1
-
17.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   
3
-
18.รพ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   
2
-
19.รพ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   
2
2
20.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์   
3
-
21.รพ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   
1
-
22.รพ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด   
2
-
23.รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี   
1
-
24.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร   
3
3
24.รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา   
1
-
25.รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์   
1
1
26.รพ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
1
1
27.รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
2
2


รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 56 ท่าน


ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ

48
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “BMS สัญจร 3 กองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558”วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุข และนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.

เนื้อหา
1.   การตรวจสอบและกำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
2.   การตรวจสอบและกำหนดรหัส TMT TPU Code เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
3.   การตรวจสอบและการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
4.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
5.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
6.   การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล การเงิน ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
7.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้อง


 กลุ่มเป้าหมาย
-   ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่จากงานประกันของหน่วยบริการ
-   เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลงานตรวจรักษา งานจ่ายยา และงานการเงิน


ระยะเวลาในการอบรม   2วัน /รุ่น


สถานที่อบรม
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 25 - 26 กันยายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์  จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  40 คน/รุ่นค่าลงทะเบียนคนละ    8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก     รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร


วิทยากร
คุณหัทยา  ทองคงหาญ และ คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์  พร้อมทีมงานฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด


การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.57.7.25b ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.มาให้เรียบร้อย


สิ่งที่ได้ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset" เพื่อรองรับระบบ National Clearing House
   2.Tool ที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลพื้นฐานและส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"
   3.Tool ที่ใช้ในการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue

 

ตารางการอบรม

วันแรก
8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น.  รู้จักกับโครงสร้าง e-Claim Dataset การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูล e-Claim Dataset ในปีงบประมาณ 2558
10.30 -10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.00 น.   การตรวจสอบ/กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
                        -   ข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
                        -   ข้อมูลรายการสิทธิการรักษา
                         ข้อมูลหมวดค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานการกำหนดข้อมูลยา เพื่อการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue และการส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
                        -   ข้อมูลรายการยา
                        -   การกำหนดรหัส TMT TPU Code
                        -   การส่งออกข้อมูล Drug Catalogue
12.00 –13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30  น.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยนอก)
14.30 –14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.00  น.การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก),การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยนอก)

วันที่สอง
8.00 – 8.30  น.     ลงทะเบียน
8.30 – 10.30  น.  การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยใน)
10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 –12.00 น.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยใน)
                              การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยใน)
12.00 –13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30  น.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
14.30 –14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 –16.00  น.   ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP Eclaim Export*****ตารางการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าร่วมอบรม*****
เพิ่มเติม !!! ราคาห้องพัก


ค่าที่พัก  ** ชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม

รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ท็อปแลนด์  จ.พิษณุโลก   
ห้องพัก Superior Single (พัก 1 ท่าน)  ราคา  1,000  บาท/ห้อง/คืน 
ห้องพัก Superior Twin (พัก 2 ท่าน)   ราคา  1,100  บาท/ห้อง/คืน


รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ห้องพัก Superior Single (พัก 2 ท่าน)  ราคา  1,200  บาท/ห้อง/คืน 
ห้องพัก Superior Twin  (พัก 2 ท่าน)  ราคา  1,200  บาท/ห้อง/คืนโปรโมชั่นพิเศษของโครงการอบรมBMS สัญจร 3 กองทุน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
สำหรับ 7 โรงพยาบาลแรกของการอบรมในแต่ละรุ่น ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ท่าน
โดยท่านที่ 3 เราลดราคาทันทีสำหรับค่าลงทะเบียนเหลือเพียง 3,300  บาทเท่านั้น

โปรโมชั่นนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วววววว....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัพเดตผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครอบรมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนผู้โอนเงิน
1. รพ.โพธิ์ทะเล  จ.พิจิตร 
2
-
2. รพ.ชาติตะการ  จ.พิษณุโลก  
1
-
3. รพ.พระนารายณ์มหาราช  จ.ลพบุรี   
2
-
4. รพ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี
1
1
5. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ จ.ตาก
1
-
6. รพ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1
-
7. รพ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
1
-
8. รพ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
1
9. รพ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
1
-
10. รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1
1
11. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
2
-
12. รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
1
1
13. รพ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
1
1
14. รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
1
1
15. รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ จ.เพชรบุรี
3
-
16. รพ.ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์
1
1
17. รพ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
 1
1
18. รพ.พิจิตร จ.พิจิตร
 1
-
19. รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 2
-
20. รพ.ฝากท่า จ.อุตรดิตถ์
 2
2
21. รพ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
 1
-
22. รพ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
 2
-
23. รพ.คลองขลุง จ.กำเเพงเพชร
 1
-
24. รพ.บางมูลนาค จ.พิจิตร
 1
1
25. รพ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 1
-
26. รพ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
 1
1
27. รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
 3
-
28. รพ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 1
-
29. รพ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
 3
-
30. รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
 2
-
31. รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 1
-
32. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
 1
-
33. รพ.วังโป่ง จ.อุตรดิตถ์
 1
-
34. รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
 1
-
35. รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
 3
-


รวม 50 ท่าน

อัพเดตผู้สมัครเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครอบรมจำนวนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนผู้โอนเงิน
1. รพ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร 
2
2
2. รพ.สมเด็จฯ อ.นาทวี  จ.สงขลา  
1
-
3. รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา  จ.ยะลา  
1
-
4. รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  จ.นครศรีธรรมราช 
1
1
5. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  จ.นราธิวาส 
3
-
6. รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
2
-
7. รพ.สมเด็จพยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี 
2
2
8. รพ.ยะลา จ.ยะลา 
1
1
9. รพ.ระโนด จ.สงขลา 
2
-
10. รพ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี 
1
-
11. รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
1
-
12. รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 
1
-
13. รพ.ระนอง จ.ระนอง 
4
4
14. รพ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี 
1
-
14. รพ.ธัญญารักษ์สงขลา จ.สงขลา 
1
1
15. รพ.หลังสวน จ.ชุมพร 
1
1
16. รพ.ละแม จ.ชุมพร 
1
-
17. รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
1
-
18. รพ.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร 
1
-
19. รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช 
1
-
20. รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
1
-
21. รพ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
3
-
22. รพ.ลำทับ จ.กระบี่ 
1
-
23. รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
2
-รวม 36 ท่าน

49
 ;D หลักสูตรอบรมการสร้างรายงานขั้นประยุกต์ด้วย Report Designer รุ่นที่4  วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556

 


ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมแล้ว มีดังนี้

โรงพยาบาลเกาะสีชัง    1 ท่าน
โรงพยาบาลคลองใหญ่  1 ท่าน
โรงพยาบาลโพทะเล     5 ท่าน
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพบางนา  1 ท่าน
โรงพยาบาลบ้านหมี่   1 ท่าน

ขณะนี้ทางเรายังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้ ยังสามารถติดต่อส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมมาได้นะครับ 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ติดต่อ เบเฮซตี อิลาม (ตี้) เบอร์โทรศัพท์ 086-312-7346  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝึกอบรม

 ขอบคุณครับ  :) :)

50
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"
เพื่อรองรับระบบ National Clearing House (3 กองทุน)

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ/เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP
        ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
2.   เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบริการสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม HOSxP
        ในรูปแบบข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานในการนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถส่งออกข้อมูลบริการสาธารณสุข และนำเข้าโปรแกรม e-Claim ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
4.   เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของรพ.

เนื้อหา

1.   การตรวจสอบ/กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
2.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
3.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
4.   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
5.   การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
-   ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
-   เจ้าหน้าที่จากงานประกันของหน่วยบริการ
-   เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลงานตรวจรักษา งานจ่ายยา และงานการเงิน

วิทยากร   
        คุณหัทยา ทองคงหาญ , คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ และทีมงานฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
      
ค่าลงทะเบียน   
        รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ค่าลงทะเบียนคนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักนะคะ
        รุ่นที่ 3  ค่าลงทะเบียนคนละ 9,800 บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) **ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับโซนทางภาคอีสานคะ อยากรู้ว่าพิเศษอย่างไรให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารโครงการหลักสูตรได้ที่ด้านล่างนะคะ แต่ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักนะคะ

ระยะเวลาการอบรม
        รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 2-3  ธ.ค.56      จำนวน 2 วัน 
        รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 11-12 ธ.ค.56   จำนวน 2 วัน
        รุ่นที่ 3 จัดอบรมวันที่ 16-20 ธ.ค.56   จำนวน 5 วัน  **อบรมรุ่นนี้มีเสริม 43 แฟ้มให้อีก 3 วัน นะคะ เป็นราคาที่หาได้ยากจริงๆคะ พลาดแล้วจะเสียใจนะคะ คิคิ

จำนวนผู้เข้าอบรม   50 คนต่อรุ่น

สถานที่จัดอบรม
        รุ่นที่ 1  ณ โรงแรม วี.แอล. หาดใหญ่  จ.สงขลา
        รุ่นที่ 2  ณ โรงแรม เชียงใหม่รัตนโกสินทร์  จ.เชียงใหม่
        รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมบ้านเชียง  จ.อุดรธานี

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP หรือ Windows 7 นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน
พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP เวอร์ชั่น 3.56.9.30j ขึ้นไป และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ.มาให้เรียบร้อย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   1.คู่มือ "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset" เพื่อรองรับระบบ National Clearing House
   2.Tool ที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลพื้นฐานและส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset"

ตารางการอบรม
เรื่อง "การบันทึกและการส่งออกข้อมูล e-Claim Dataset" เพื่อรองรับระบบ National Clearing House (3 กองทุน)
สำหรับจังหวัดสงขลา และ จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่               เวลา                    เนื้อหา
     วันแรก       8.30 - 9.00 น.       ลงทะเบียน
                      9.00 -10.30 น.      รู้จักกับโครงสร้าง e-Claim Dataset เพื่อรองรับระบบ National Clearing House
                     10.30 -10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
                     10.45 -12.00 น.     การตรวจสอบ/กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามมาตรฐาน e-Claim Dataset
                                                         - ข้อมูลรายการยา
                                                         - ข้อมูลรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
                                                         - ข้อมูลรายการสิทธิการรักษา
                                                         - ข้อมูลหมวดค่ารักษาพยาบาล
                     12.00 -13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
                     13.00 -14.30 น.     การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยนอก)
                     14.30 -14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
                     14.45 -16.30 น.     การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยนอก)
                                                  การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยนอก)
     วันที่สอง     8.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน
                     9.00 -10.30 น.       การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การตรวจรักษาของแพทย์ (ผู้ป่วยใน)   
                    10.30 -10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
                    10.45 -12.00 น.      การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา (ผู้ป่วยใน)
                                                   การบันทึก/ตรวจสอบข้อมูล การเงิน (ผู้ป่วยใน)
                    12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
                    13.00 -14.30 น.      การส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน e-Claim Dataset และการตรวจสอบความถูกต้อง
                    14.30 -14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
                    14.45 -16.00 น.      ฝึกปฏิบัติ บันทึกและส่งออกข้อมูล ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP Eclaim Export

*****กำหนดการอบรมอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ก่อนเข้าร่วมอบรม*****


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะคะ แต่อย่าลืม Log In ก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่เห็นไฟล์นะคะ ขอบคุณคะ


โรงพยาบาลและรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1  ณ โรงแรม วี.แอล. หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลคลองท่อม                                    2คน

โรงพยาบาลสิงหนคร                                      1คน

โรงพยาบาลบางกล่ำ                                      1คน

โรงพยาบาลจะแนะ                                        1คน

โรงพยาบาลทับปุด                                        1คน

โรงพยาบาลระแงะ                                         1คน

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง                             1คน

โรงพยาบาลสุไหงปาดี                                   1คน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์                                2คน

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์                        1คน

โรงพยาบาลแม่ลาน                                       2คน

โรงพยาบาลบาเจาะ                                      1คน

โรงพยาบาลตรัง                                           3คน

โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์                        1คน

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา       2คน

โรงพยาบาลหัวไทร                                        1คน

โรงพยาบาลควนเนียง                                    1คน

โรงพยาบาลชุมชนเจาะไอร้อง                         1คน

โรงพยาบาลกันตัง                                         2คน

โรงพยาบาลศรีสาคร                                      1คน

โรงพยาบาลสุคิริน                                         1คน

โรงพยาบาลรือเสาะ                                       3คน

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช         4คน

โรงพยาบาลทับสะแก                                     2คน

จำนวน 37 คน


โรงพยาบาลและรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่  2  ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จ. เชียงใหม่

โรงพยาบาลแม่สะเรียง                                        3คน

   โรงพยาบาลโพทะเล                                          2คน   

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช           1คน

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย                                       1คน

โรงพยาบาลเกาะสีชัง                                         2คน

โรงพยาบาลลานสัก                                           2คน

โรงพยาบาลราชบุรี                                            1คน

โรงพยาบาลสอง                                               2คน

โรงพยาบาลขุนตาล                                          1คน

โรงพยาบาลเสริมงาม                                        1คน

โรงพยาบาลโกรกพระ                                        1คน

โรงพยาบาลวังจันทร์                                         1คน

โรงพยาบาลวัดสิงห์                                          2คน

โรงพยาบาลสบปราบ                                        2คน

โรงพยาบาลแม่สอด                                          3คน

โรงพยาบาลเทิง                                               1คน

โรงพยาบาลชนแดน                                          1คน

โรงพยาบาลร้องกวาง                                        1คน

โรงพยาบาลบ้านค่าย                                         1คน

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย                               2คน

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร                               2คน

โรงพยาบาลท่าวังผา                                        1คน

โรงพยาบาลชาติตระการ                                   1คน

จำนวน    35 คน


โรงพยาบาลและรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่  3  ณ โรงแรมบ้านเชียง จ. อุดรธานี

โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์                      1คน

โรงพยาบาลสรรพยา                                                  2คน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์                    1คน

โรงพยาบาลวชิรบารมี                                                 1คน

โรงพยาบาลบ้านหมี่                                                   1คน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม                        1คน

โรงพยาบาลนาจะหลวย                                              1คน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ                             6คน

โรงพยาบาลท่าคันโท                                                  1คน

โรงพยาบาลพนา                                                        1คน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2 มมศ.                                1คน

โรงพยาบาลวาปีปทุม                                                 2คน

โรงพยาบาลแก่งคอย                                                 1คน

โรงพยาบาลท่าอุเทน                                                 1คน

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์                                                 1คน

โรงพยาบาลโพนสวรรค์                                              2 คน

โรงพยาบาลโซ่พิสัย                                                  1คน

โรงพยาบาลโคกเจริญ                                               1คน

โรงพยาบาลขุขันธ์                                                    1คน

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร                                       2คน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม                        3คน

โรงพยาบาลคำม่วง                                                   1คน

โรงพยาบาลนาเชือก                                                 2คน

โรงพยาบาลครบุรี                                                     2คน

โรงพยาบาลปากช่องนานา                                        1คน

โรงพยาบาลนากลาง                                                2คน

โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                        1คน

จำนวน    41 คน

            

หน้า: [1] 2 3 4