แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - udomchok

หน้า: 1 ... 165 166 [167]
8301
Admission เดียว แต่มี 2 AN แล้ว เวลาทำข้อมูลส่ง สกส. ทำอย่างไรครับ ไม่สับสนแย่เหรอ บอกตึกไปเลยครับ ว่าโดยหลักการแล้ว...คนไข้ 1 คน เมื่อ admit จะมีเลข AN เพียงหมายเลขเดียว (มีข้อยกเว้นคือ กรณีผู้ป่วยเบิกได้ แล้วนอนนานหรือมีการเปลี่ยนภาวะ acute เป็น non-acute ต้องเปลี่ยน AN เพื่อตัดยอกส่งเบิก...อันนี้อย่าไปบอกเขานะครับ เดี๋ยวเขาจะเถียงกันไณ้จบครับ)

8302
พยายาม update structure และ backup ข้อมูล HOSxP ผ่านทาง menu ในโปรแกรม แต่ติดปัญหา Incorrect information in file (ตามด้วยชื่อตาราง) เป็นเช่นนี้หลายตารางครับ
อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวฐานข้อมูล และมีใธแก้ไขอย่างไรบ้าง

ส่งตัวอย่างมาให้ดู ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่กำลัง update โครงสร้าง

EurekaLog 6.0.6

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Mon, 26 Nov 2007 21:50:24 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.50.10.6
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Sat, 6 Oct 2007 11:26:27 +0700
  1.6 Up Time         : 2 hours, 11 minutes, 28 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 27 Nov 2007 00:01:53 +0700
  2.2 Address       : 008571C9
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.50.10.6
  2.5 Type          : EZSQLException
  2.6 Message       : SQL Error: Incorrect information in file: './hos/advice_list.frm'.
  2.7 ID            : F82A
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : udc
  3.2 Name      : ICT01
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : Somdejprasangkharach XVII Hospital
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TCheckDBForm
  4.2 Form Text    : Check primary key nutrition_items
  4.3 Control Class: TcxButton
  4.4 Control Text : Full Upgrade

Computer:
----------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : ICT1
  5.2 Total Memory  : 255 Mb
  5.3 Free Memory   : 39 Mb
  5.4 Total Disk    : 19.17 Gb
  5.5 Free Disk     : 0.97 Gb
  5.6 System Up Time: 8 hours, 20 minutes, 57 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Celeron(TM) CPU                1100MHz
  5.8 Display Mode  : 800 x 600, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : SiS 315 (driver 5.1.2001.0 - RAM 32 MB)
  5.11 Printer      : AdobePS Acrobat Distiller (driver 5.2.3790.1830)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 203.157.132.002 - 192.168.001.093 - 005.041.008.005
  7.2 Submask   : 255.255.255.240 - 255.255.255.000 - 255.000.000.000
  7.3 Gateway   : 203.157.132.003 - 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 203.157.000.152 - 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 203.157.000.153 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF             - ON              - ON             

Custom Information:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 10733 [ 17]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.0.22
                                 Database hos @ 192.168.1.13]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : SHOW COLUMNS FROM hos.advice_list LIKE '%'
  8.6 No 2                     : SHOW TABLES FROM hos LIKE 'advice_list'
  8.7 No 3                     : select * from hosxp_ddl_field where table_name='active_medication' order by field_number
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/
                                 bdb_cache_size = 8388600
                                 bdb_home = /var/lib/mysql/
                                 bdb_log_buffer_size = 512000
                                 bdb_logdir =
                                 bdb_max_lock = 10000
                                 bdb_shared_data = OFF
                                 bdb_tmpdir = /tmp/
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = latin1
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = latin1_swedish_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 1
                                 connect_timeout = 5
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_archive = NO
                                 have_bdb = YES
                                 have_blackhole_engine = NO
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = NO
                                 have_example_engine = NO
                                 have_federated_engine = NO
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = DISABLED
                                 have_isam = NO
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_query_cache = YES
                                 have_raid = NO
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_symlink = YES
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_buffer_pool_awe_mem_mb = 0
                                 innodb_buffer_pool_size = 268435456
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_doublewrite = ON
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                 innodb_flush_method =
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = OFF
                                 innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_log_archive = OFF
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 67108864
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 300
                                 innodb_support_xa = ON
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 8
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 131072
                                 key_buffer_size = 268435456
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_error =
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 16776192
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709551615
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 100
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 16777216
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036854775807
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 134217728
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 2110
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 pid_file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
                                 prepared_stmt_count = 0
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 protocol_version = 10
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 33554432
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 range_alloc_block_size = 2048
                                 read_buffer_size = 1044480
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 4190208
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_load_tmpdir = /tmp/
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 1048568
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_warnings = ON
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_cache = 1000
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 tmp_table_size = 33554432
                                 tmpdir =
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.0.22
                                 version_bdb = Sleepycat Software:_Berkeley DB 4.1.24:_(May 25, 2006)
                                 version_comment = Source distribution
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = redhat-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800

8303
อ้าว...อ๊อด...แล้วไปใช้อะไรของพังงาเขาด้วยล่ะ

บอกเขาว่าเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin ด้วย ยังใช้ตัวเดิมอยู่ ระวังโดยพี่ hack นะ

8304
Development / Re: HOSxP 3.50.11.17
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 12:24:16 PM »
HOSxp never stop!!!

8305
ข้อ 11 รังษีรักษาน่ะ ฝากให้ อ. MN แก้เป็นรังสีรักษาด้วยนะ

8306
Development / Re: ถ้าเปลี่ยนเมนูใหม่ เป็นแบบนี้
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 00:37:44 AM »
ไม่ใช่ Windows Vista นะอ๊อด แต่เป็น MS Office 2007
(HOSxp Version MS Office 2007)

8307
Linux / Re: ใครใช้ Ubuntu เป็น Database Sever บ้างครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 19:51:41 PM »
Ubuntu เป็น OS ของ Server ครับ ไม่ได้เป็น Database Server
ตัว Database Server ยังคงเป็น MySQL หรือ PostgreSQL ครับ
 ::)

8308
เอามาจากหน้า web ของ สปสช. ครับ หน้าที่ใช้ค้นข้อมูลน่ะ

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจพบผู้ใช้บางรายใช้งานตรวจสอบสิทธิ์ผ่านโปรแกรมช่วยที่พัฒนาเองโดยไม่ได้ผ่านหน้าเว็บที่สปสช.ให้บริการ และมีการใช้งานมากผิดปกติจนมีผลกระทบต่อการให้บริการของสปสช. โดยทำให้ผู้ใช้ทั่วประเทศ ตรวจสอบสิทธิได้ช้าลงและกระทบต่อการทำงานของเครื่องแม่ข่าย ในการนี้ สปสช.โดยสำนักบริหารสารสนเทศการประกันจะทำการติดตามผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวเพื่อยกเลิกสิทธิการเข้าใช้งานอย่างถาวรและเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน พร้อมทั้งดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้พัฒนา เนื่องจากทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

8309
Development / Re: การเปลี่ยน Thai DRG Grouper (TGRP33) เป็นรุ่น 3.3.2
« เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 01:42:58 AM »
เร็ว ๆ นี้ version 4 ก็จะออกตามมาอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้านี้แล้ว
กำหนดการคร่าว ๆ เป็นแบบนี้ครับ
25, 29 ม.ค. 50 ให้บรรดาอาจารย์ตามราชวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยดูข้อมูล
ปลาย ก.พ. 50 จะออกให้ประชาพิจารณ์
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ปลาย มี.ค. 50 คลอดแน่

8310
ยินดีต้อนรับ / Re: icd10 ไข้หวัดนก มาแย้วๆๆๆๆ
« เมื่อ: มกราคม 17, 2007, 01:36:12 AM »
แหม...อุตส่าห์ scan มาให้ ที่จริงไปดูที่นี่ก็ได้ครับ http://www.nhso.go.th/NHSOFront/SelectViewItemAction.do?folder_id=000000000000519&item_id=000000000008216

8311
ถ้ามีหลายราคา ต้องหาคำตอบไว้ด้วยนะครับ ว่าทำไมคิดราคาไม่เท่ากันระหว่างนาย ก. ที่มีสิทธิ A และนาย ข. ที่มีสิทธิ B ครับ

8312
ยินดีต้อนรับ / อ๊อด : ADO and Logical Data Type
« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2006, 00:43:00 AM »
ลองดูที่นี่หรือยัง
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/0d6d6c1e(VS.80).aspx
เผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง

8313
ลองดูนะครับ
http://www.cgd.go.th/knowldata_detail.asp?id=2714

มีการเปลี่ยนแปลงรหัสบางรายการด้วยครับ ดังนั้นใครมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ ตรวจสอบให้ดี ๆ ก่อนใช้งานนะครับ

8314
อ๊อด ไม่ นn msn ล่ะ โทรใม่ได้เลยตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว ฝากข้อความตลอด จะบอกว่า 30/10/49 - 5/11/49 เนี่ย OK แล้ว เดี๋ยวจะเตรียมเครื่องไว้ได้สัก 10 เครื่อง อยากรู้ schedule + task ของแต่ละวันและจำนวนวิทยากรด้วย

8315
ยินดีต้อนรับ / Re: Harddisk เครื่อง server พัง
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2006, 09:26:04 AM »
นั่นสิ...ถึงว่าเข้ามาดูไม่ได้ :)

หน้า: 1 ... 165 166 [167]