แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - niwat

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
ดันครับ

2
เป็นcustom reportครับ ต้องแก้รหัสห้องจ่ายยาก่อนนะครับ

3
ขอด้วยครับ  รพ.สุวรรณภูมิ 101 niwatsudcharee@gmail.com ผมลองทำครั้งหนึ่งแล้วไม่ผ่านว่าจะมีโครงการทำให้ได้ปีงบน่าจะได้ใช้หรือเปล่า อาจต้องรบกวนอาจารย์ทุกท่านไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ

4
3.56.4.22 สั่งlab แล้วค้างครับ  database เป็น 3.56.4.22 แล้ว  upgarde แล้ว หลายรอบด้วยครับ ตอนนี้เลย ดาต้าเบสเป็น 3.56.4.22 ลูกข่ายดาวน์ลงมาครับ   

5
ผม upgrade เวอร์ชั่น 3.56.4.22 สั่งlabแล้ว  ค้างครับ

6
ได้แล้วครับ รายการยาวันเดย์ จะเป็นไม่ได้

7
EurekaLog 6.1.04

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 10 Jan 2013 16:38:41 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.55.7.5
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 5 Jul 2012 13:41:43 +0700
  1.6 Up Time         : 4 minutes, 36 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 10 Jan 2013 16:43:17 +0700
  2.2 Address       : 004212BF
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.55.7.5
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (String).
  2.7 ID            : 6995
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : giiuser
  3.2 Name      : Mr_Blue
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : BBBbamblueCOMPUTER_COM
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : PC_RX_128
  5.2 Total Memory  : 3425 Mb
  5.3 Free Memory   : 2687 Mb
  5.4 Total Disk    : 69.37 Gb
  5.5 Free Disk     : 55.57 Gb
  5.6 System Up Time: 3 hours, 17 minutes, 9 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz
  5.8 Display Mode  : 1600 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) HD Graphics (driver 6.14.10.5415)
  5.11 Printer      : HP LaserJet Professional P1102 (driver 2011.0402.1.35248)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.000.128
  7.2 Submask   : 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 192.168.000.001
  7.4 DNS 1     : 110.164.252.222
  7.5 DNS 2     : 110.164.252.223
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11070 [รพช. สุวรรณภูมิ]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.5.20-55-log
                                  Database hos @ 192.168.0.249]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select o.*,concat(s.name,' ',s.strength,' ',s.units) as name ,d.shortlist  from medplan_ipd o  left outer join s_drugitems s on s.icode=o.icode  left outer join drugusage d on d.drugusage=o.drugusage  where o.an='560000178'   and ((o.orderdate<='2013-01-10'  and (o.offdate>'2013-01-10' or o.offdate = '1899-12-30' or o.offdate IS NULL)) or  ( (o.orderdate = o.offdate) and (o.orderdate='2013-01-10')  )  )   order by o.icode_type,o.med_plan_number
  8.6 No 2                     : select d.vn,d.doctor_code,d.rx_queue,d.doctor_order_print_date_time,d.patient_name,t.name as doctor_name,d.diagnosis_name,d.order_no,count(d.doctor_order_print_code) as label_count  from doctor_order_print d  left outer join doctor t on t.code=d.doctor_code  where d.doctor_order_print_date_time between '2013-01-10 00:00:01' and '2013-01-10 23:59:59' and d.print_status='N' and d.print_server='IPD'  group by d.vn,d.doctor_code,d.rx_queue,d.doctor_order_print_date_time,d.patient_name,t.name ,d.diagnosis_name,d.order_no  order by d.rx_queue,d.doctor_order_print_date_time  limit 50
  8.7 No 3                     : select sum(sum_price) as tt  from opitemrece where an='560000178' and order_no = -999
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr
                                 big_tables = ON
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_direct_non_transactional_updates = OFF
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 binlog_stmt_cache_size = 32768
                                 bulk_insert_buffer_size = 134217728
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = NO_CHAIN
                                 concurrent_insert = ALWAYS
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_storage_engine = InnoDB
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expand_fast_index_creation = OFF
                                 expire_logs_days = 3
                                 external_user =
                                 fast_index_creation = ON
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/suwanaphum.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_profiling = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_response_time_distribution = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = suwanaphum.mbsmaster
                                 identity = 143346571
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_flushing = OFF
                                 innodb_adaptive_flushing_method = estimate
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_adaptive_hash_index_partitions = 1
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_blocking_buffer_pool_restore = OFF
                                 innodb_buffer_pool_instances = 1
                                 innodb_buffer_pool_restore_at_startup = 0
                                 innodb_buffer_pool_shm_checksum = ON
                                 innodb_buffer_pool_shm_key = 0
                                 innodb_buffer_pool_size = 4294967296
                                 innodb_change_buffering = all
                                 innodb_checkpoint_age_target = 0
                                 innodb_checksums = OFF
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_corrupt_table_action = assert
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_dict_size_limit = 0
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_doublewrite_file =
                                 innodb_fake_changes = OFF
                                 innodb_fast_checksum = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 0
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = ON
                                 innodb_file_format_max = Antelope
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_flush_neighbor_pages = area
                                 innodb_force_load_corrupted = OFF
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 1
                                 innodb_ibuf_max_size = 2147467264
                                 innodb_import_table_from_xtrabackup = 0
                                 innodb_io_capacity = 10000
                                 innodb_kill_idle_transaction = 0
                                 innodb_large_prefix = OFF
                                 innodb_lazy_drop_table = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_block_size = 512
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 524288000
                                 innodb_log_files_in_group = 3
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 45
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_old_blocks_pct = 37
                                 innodb_old_blocks_time = 0
                                 innodb_open_files = 30000
                                 innodb_page_size = 16384
                                 innodb_purge_batch_size = 20
                                 innodb_purge_threads = 1
                                 innodb_random_read_ahead = OFF
                                 innodb_read_ahead = linear
                                 innodb_read_ahead_threshold = 56
                                 innodb_read_io_threads = 16
                                 innodb_recovery_stats = OFF
                                 innodb_recovery_update_relay_log = OFF
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_rollback_segments = 128
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_spin_wait_delay = 6
                                 innodb_stats_auto_update = 1
                                 innodb_stats_method = nulls_equal
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_stats_update_need_lock = 1
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 30
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_global_flush_log_at_trx_commit = ON
                                 innodb_use_native_aio = ON
                                 innodb_use_sys_malloc = ON
                                 innodb_use_sys_stats_table = OFF
                                 innodb_version = 1.1.8-rel24.1
                                 innodb_write_io_threads = 16
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 134217728
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 143346571
                                 lc_messages = en_US
                                 lc_messages_dir = /usr/share/mysql/
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 lock_wait_timeout = 31536000
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_error = /var/lib/mysql/suwanaphum.mbsmaster.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_admin_statements = OFF
                                 log_slow_filter =
                                 log_slow_queries = ON
                                 log_slow_rate_limit = 1
                                 log_slow_slave_statements = OFF
                                 log_slow_sp_statements = ON
                                 log_slow_verbosity =
                                 log_warnings = 1
                                 log_warnings_suppress =
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 536870912
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_binlog_stmt_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 10000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 536870912
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_long_data_size = 536870912
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 metadata_locks_cache_size = 1024
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 536870912
                                 myisam_mmap_size = 18446744073709551615
                                 myisam_recover_options = DEFAULT
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 134217728
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 50000
                                 optimizer_fix = ON
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on
                                 performance_schema = OFF
                                 performance_schema_events_waits_history_long_size = 10000
                                 performance_schema_events_waits_history_size = 10
                                 performance_schema_max_cond_classes = 80
                                 performance_schema_max_cond_instances = 1000
                                 performance_schema_max_file_classes = 50
                                 performance_schema_max_file_handles = 32768
                                 performance_schema_max_file_instances = 10000
                                 performance_schema_max_mutex_classes = 200
                                 performance_schema_max_mutex_instances = 1000000
                                 performance_schema_max_rwlock_classes = 30
                                 performance_schema_max_rwlock_instances = 1000000
                                 performance_schema_max_table_handles = 100000
                                 performance_schema_max_table_instances = 50000
                                 performance_schema_max_thread_classes = 50
                                 performance_schema_max_thread_instances = 1000
                                 pid_file = /var/lib/mysql/suwanaphum.mbsmaster.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 proxy_user =
                                 pseudo_thread_id = 3490
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 268435456
                                 query_cache_strip_comments = OFF
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 query_response_time_range_base = 10
                                 query_response_time_stats = OFF
                                 rand_seed1 = 0
                                 rand_seed2 = 0
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 1048576
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 1048576
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_recovery = OFF
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_name_resolve = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slave_type_conversions =
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = ON
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/suwanaphum-slow.log
                                 slow_query_log_timestamp_always = OFF
                                 slow_query_log_timestamp_precision = second
                                 slow_query_log_use_global_control =
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 1048576
                                 sql_auto_is_null = OFF
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = ON
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter = 0
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = InnoDB
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 sync_master_info = 0
                                 sync_relay_log = 0
                                 sync_relay_log_info = 0
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 400
                                 table_open_cache = 1500
                                 thread_cache_size = 1000
                                 thread_concurrency = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 thread_statistics = OFF
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1357810769
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 userstat = OFF
                                 version = 5.5.20-55-log
                                 version_comment = Percona Server (GPL), Release rel24.1, Revision 217
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = Linux
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

8
ขอบคุณครับจารย์  พอดีได้ my.cnf จากจารย์ป๊อบมากำลัง restore emergency mode เดียวรายงานผลครับจารย์

9
คือว่าผม ลง format server ใหม่ครับ
ลงเป็น centos 6.2 +percona server 5.5  ผลที่ได้ออกมาคือ
มันไม่อ่านภาษาไทษครับมันเป็น เครื่องหมายคำถามไม่ทราบว่าต้องแก้งัยครับ จารย์
เดียวเครื่องลูกผมเปลี่ยนตัวใหม่ครับ

ขอบคุณครับ

10
EurekaLog 6.1.04

Application:
------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 3 Jan 2013 19:58:49 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.55.7.5
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 5 Jul 2012 13:41:43 +0700
  1.6 Up Time         : 27 seconds

Exception:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 3 Jan 2013 19:59:16 +0700
  2.2 Address       : 0305B02D
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.55.7.5
  2.5 Type          : Exception
  2.6 Message       : Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (tis620_thai_ci,IMPLICIT) for operation '='.
  2.7 ID            : 92D8
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Pc_107
  3.2 Name      : Pc_107
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Computer:
----------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : PC-B67B7EA074E4
  5.2 Total Memory  : 447 Mb
  5.3 Free Memory   : 47 Mb
  5.4 Total Disk    : 29.3 Gb
  5.5 Free Disk     : 0.3 Gb
  5.6 System Up Time: 18 minutes, 56 seconds
  5.7 Processor     : Genuine Intel(R) CPU            2160  @ 1.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1280 x 800, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : SiS Mirage 3 Graphics (driver 6.14.10.3910 - RAM 64 MB)
  5.11 Printer      : Microsoft Office Document Image Writer Driver (driver 11.3.2175.0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.000.097
  7.2 Submask   : 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 192.168.000.001
  7.4 DNS 1     : 110.164.252.222
  7.5 DNS 2     : 110.164.252.223
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : []
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [5.5.20-55
                          Database hos @ 192.168.0.251]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : select get_serialnumber('test') as cc
  8.6 No 2             : create function get_serialnumber(param1 varchar(150)) returns int  begin   declare serial_exist int;   declare xserial_no  int;   if param1='' then      select 'test' into param1;   end if;    select count(serial_no) into serial_exist from serial where name = param1;   if serial_exist = 0 then   insert into serial (name,serial_no) values (param1,0);   end if;   update serial set serial_no = serial_no + 1 where name = param1;   select serial_no into xserial_no from serial where name = param1;   return xserial_no;  end;


11
processlist ดูเวลาให้หน่อยครับ บางครั้งก้อconnecได้ บางครั้งก้อหลุดเฉยๆ เกิดจากเวลาในการconnecหรือเปล่าครับ หรือว่า virus

12
ver 3.55.9.21 อาจารย์น่าจะปรับ icd101 ให้แล้วนะครับ เพราะข้อมูลต่างกันเยอะอยู่ แต่ผมลืมว่ามันต่างกันเท่าไหร่งะ.

13
ที่ไหน up client ver3.55.9.* บ้างแล้วหนอครับ
แบบว่า กลัวแพทย์บ่น...ครับ
แบบเครื่องลูกมีหลายเวอร์ชั่นมันรู้สึกแปลกๆครับ
แต่server เป็น 3.55.9.21 ไปแล้วครับ

14
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

15
รหัสวัคซินผิดครับผม...ขอบคุณมากครับจารย์

16
จากตารางการได้รับvaccineจากที่อื่นไม่พบMMR กับ MEAS ไม่ทราบต้องเพิ่มที่ไหนครับ

17
หนึ่งหน่วยงาน   ใช้ 1 userครับ

18
ได้แล้วครับ   ปิดnod  ใช้chrome 

19
สุดยอดเลยครับจารย์ ตั้งตารอเลยครับ แต่cloud1 เข้าไม่ได้เลยครับ ทั้ง firefox และchrome

20
ไม่ทราบเกิดจากอะไรครับ

21
ที่สุวรรณก้ออาการนี้เลยครับ  ผมเลยต้องถอยเครื่องลูกเป็น 3.55.7.5 มันฟ้องerror บ่อยมากแบบไม่มีเหตุผล(แบบว่าผมไม่รู้เหตุ เลยไม่รู้จะแก้งัยเลยถอยก่อยครับ ดีกว่า)
 ส่วนserver 3.55.8.21 และเวชสถิติ 3.55.8.14

55555  ขายผ้าเอาหน้ารอดก่อนครับผม

22
ไม่เห็นมีเบอร์โทรศัพท์เลยครับ

23
lab link ครับ 
เวลา update opd screen lab result  มันจะไปconnection ตัวมันเองครับ 127.0.0.1  ครับจารย์

24
error ส่งออก 21 แฟ้ม ปี 56ครับ มีแนวทางแก้ไขมัยครับ
ver 3.55.8.14

25
ข้อมูลใน DATASET ที่มาพร้อมupgrade versionคืออะไรครับ ;D ;D

26
แสดงว่าข้อมูลในdataset เป็นข้อมูลที่ถูกต้แง  ผ่านการตรวจสอบแล้วใช่ปะครับ สามารถนำมาทับตัวเดิมได้ใช่มัยครับจารย์

 ;D ;D ;D

27
เปลี่ยน IP SERVER มีผลต่ออะไรบ้างครับ พอดีเปลี่ยนไปแล้วลืมถามครับ
 IP server เดิม 192.168.1.A   IP server ใหม่ 192.168.0.A
ที่เจอคือ
1. เวลาupgarde version httpยังถามหาเลขเดิม
2. เวลา backup ที่ตาราง lab_order มันบอกว่าไรไม่รู้ครับเดียวดูใหม่

อาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

28
จารย์ครับเขียน รายงานมันบอก incompatible type
จำนวนครั้งที่ของผู้รับบริการที่วินิจฉัย S010-S019
type มันไม่เข้ากัน

29
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Sticker IPD
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 06:26:07 AM »
ติกที่ print ctl ด้านล่างหน้าจอนี้เลยครับ

30
ยินดีต้อนรับ / Re: คำชี้แจงจาก BMS ครับ
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 00:33:28 AM »
เป็นกำลังใจครับ  สู้ๆ  ;D ;D ;D

31
ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกใช้ได้ 2 วิธี
1. ใช้กล้องwebcam ถ่ายsave เข้าในhosxp ห้องบัตร
2. ใช้ดึงรูปมาจากบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านเครื่องอ่านsmartcard

ผู้ป่วยในนี้ยังไม่ได้ทำ ก็แค่summary ผู้ป่วยในครับ

32
สอบถามเพิ่มเติมครับ
            ระบบประกาศข่าว  อยากให้คนที่ไม่ใช้ admin ก็ประกาศได้ครับผม  เพราะตอนนี้ใช้ user admin ประกาศให้ครับ   อยากให้ user ที่ได้รับอนุญาตประกาศได้ครับ  ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนหนอครับ

 ;D ;D ;D

33
 :'( :'( :'( ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

34
 :'( :'( :'( ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

35
ok ครับได้แล้ว
 

ติกไม่คิดค่ารักษา OPD IPD

36
อยากลบรายการที่บวกเพิ่มกับยาลบงับครับ
ลอง กด delete แล้วไม่ลบ
คลิกขวาก้อไม่มีไรขึ้นมา

37
Networking / Re: ใช้คำสั่ง ping ไม่เจอ server
« เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 10:07:28 AM »
ที่ รพ.เคยเจอนะครับ
เกิดจากระบบ network/ hub ตรวจสอบ
    1.1 port ที่ละ port เลยครับ (port เสียเป็นบาง port)
    1.2 hub (hub เสียทั้งอันเลย)
    1.3 สายแลน (อาจมี สายแลนสองสายที่ต่อเชื่อ HUB ต่อ HUB)
    1.4 คอมพิวเตอร์ในระบบบางเครื่องClient  (computer / IP / อื่นๆ)
    1.5 ระบบไฟฟ้า( ดับบ่อยมัย เครื่องสำรองไฟทั้ง server/hub/client)
    1.6 server ดูnetwork lancard /IP สูงไว้แต่อยู่ในวงครับ

38
อยากไปดด้วยจัง  ปีหน้าไม่พลาดแน่

39
Delphi / Pascal / Re: ออกให้ทดสอบ DSHOS-TOOL & DSHOS-SERVICE
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 20:32:08 PM »
loadช่วยทดสอบครับเทพ

40
ไม่ได้ติกครับ  ติกถูกใหม่แล้ว กำลังรอคนไข้ครับ

41
ปกติจะเป็นแบบ รูปscan-pic007 คือตามหมวด16หมวดผู้ป่วยในincome_std_group
แต่เวลาสั่งพิมพ์  มันดันออกตามรูป scan-pic008
ซึ่งตรวจดูใน system setting/สิทธิการรักษา แท๊บการคิดค่าบริการก็อยู่ในหมวด income ปกติ

42
 ;D ;D ;Dสวัสดีปีใหม่ครับ  ;D ;D ;D
ชาว hosxpมีความสุขตลอดไปครับ

43
ตามรูปเลยครับจารย์

44
แก้ไขDID24หลักไม่ได้ ver3.54.12.20ครับ
เลือก จากเลขทะเบียนยา เช่น 1A 120/45 ลบdidแล้ว เพิ่มหรือแก้ไข24หลักไม่ได้ มันเป็นช่องว่างครับ

45
จัดให้เลย

46
 ;D ;D ;Dตอนแรกก้อคิกว่างั้นแหละครับ  พอดีเข้าไปดูแล้วมันเป็นเครื่องที่ผมไม่เคยใช้งานพอดี...5555

47
มีมือไม่ดีremote มาลบบางuser

48
การลบtable opduser แล้ว append จากไฟล์ที่ backup ทำได้หรือไม่

49
thank you เจอเครื่องแล้วครับต่อไปหา userต่อ

50
พอดี มีadmin ลาออกแบบไม่ประทับใจเจ้าหน้าที่1คน และที่เหลืออาจ error บางเวลาก้อเลยไม่ทราบเกิดจากสาเหตุไหนครับกำลังหาอยู่ครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 9