แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - niwat

หน้า: [1] 2
1
3.56.4.22 สั่งlab แล้วค้างครับ  database เป็น 3.56.4.22 แล้ว  upgarde แล้ว หลายรอบด้วยครับ ตอนนี้เลย ดาต้าเบสเป็น 3.56.4.22 ลูกข่ายดาวน์ลงมาครับ   

2
EurekaLog 6.1.04

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 10 Jan 2013 16:38:41 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.55.7.5
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 5 Jul 2012 13:41:43 +0700
  1.6 Up Time         : 4 minutes, 36 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 10 Jan 2013 16:43:17 +0700
  2.2 Address       : 004212BF
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.55.7.5
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (String).
  2.7 ID            : 6995
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : giiuser
  3.2 Name      : Mr_Blue
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : BBBbamblueCOMPUTER_COM
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : PC_RX_128
  5.2 Total Memory  : 3425 Mb
  5.3 Free Memory   : 2687 Mb
  5.4 Total Disk    : 69.37 Gb
  5.5 Free Disk     : 55.57 Gb
  5.6 System Up Time: 3 hours, 17 minutes, 9 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz
  5.8 Display Mode  : 1600 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) HD Graphics (driver 6.14.10.5415)
  5.11 Printer      : HP LaserJet Professional P1102 (driver 2011.0402.1.35248)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.000.128
  7.2 Submask   : 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 192.168.000.001
  7.4 DNS 1     : 110.164.252.222
  7.5 DNS 2     : 110.164.252.223
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11070 [รพช. สุวรรณภูมิ]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.5.20-55-log
                                  Database hos @ 192.168.0.249]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select o.*,concat(s.name,' ',s.strength,' ',s.units) as name ,d.shortlist  from medplan_ipd o  left outer join s_drugitems s on s.icode=o.icode  left outer join drugusage d on d.drugusage=o.drugusage  where o.an='560000178'   and ((o.orderdate<='2013-01-10'  and (o.offdate>'2013-01-10' or o.offdate = '1899-12-30' or o.offdate IS NULL)) or  ( (o.orderdate = o.offdate) and (o.orderdate='2013-01-10')  )  )   order by o.icode_type,o.med_plan_number
  8.6 No 2                     : select d.vn,d.doctor_code,d.rx_queue,d.doctor_order_print_date_time,d.patient_name,t.name as doctor_name,d.diagnosis_name,d.order_no,count(d.doctor_order_print_code) as label_count  from doctor_order_print d  left outer join doctor t on t.code=d.doctor_code  where d.doctor_order_print_date_time between '2013-01-10 00:00:01' and '2013-01-10 23:59:59' and d.print_status='N' and d.print_server='IPD'  group by d.vn,d.doctor_code,d.rx_queue,d.doctor_order_print_date_time,d.patient_name,t.name ,d.diagnosis_name,d.order_no  order by d.rx_queue,d.doctor_order_print_date_time  limit 50
  8.7 No 3                     : select sum(sum_price) as tt  from opitemrece where an='560000178' and order_no = -999
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr
                                 big_tables = ON
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_direct_non_transactional_updates = OFF
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 binlog_stmt_cache_size = 32768
                                 bulk_insert_buffer_size = 134217728
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = NO_CHAIN
                                 concurrent_insert = ALWAYS
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_storage_engine = InnoDB
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expand_fast_index_creation = OFF
                                 expire_logs_days = 3
                                 external_user =
                                 fast_index_creation = ON
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/suwanaphum.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_profiling = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_response_time_distribution = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = suwanaphum.mbsmaster
                                 identity = 143346571
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_flushing = OFF
                                 innodb_adaptive_flushing_method = estimate
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_adaptive_hash_index_partitions = 1
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_blocking_buffer_pool_restore = OFF
                                 innodb_buffer_pool_instances = 1
                                 innodb_buffer_pool_restore_at_startup = 0
                                 innodb_buffer_pool_shm_checksum = ON
                                 innodb_buffer_pool_shm_key = 0
                                 innodb_buffer_pool_size = 4294967296
                                 innodb_change_buffering = all
                                 innodb_checkpoint_age_target = 0
                                 innodb_checksums = OFF
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_corrupt_table_action = assert
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_dict_size_limit = 0
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_doublewrite_file =
                                 innodb_fake_changes = OFF
                                 innodb_fast_checksum = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 0
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = ON
                                 innodb_file_format_max = Antelope
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_flush_neighbor_pages = area
                                 innodb_force_load_corrupted = OFF
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 1
                                 innodb_ibuf_max_size = 2147467264
                                 innodb_import_table_from_xtrabackup = 0
                                 innodb_io_capacity = 10000
                                 innodb_kill_idle_transaction = 0
                                 innodb_large_prefix = OFF
                                 innodb_lazy_drop_table = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_block_size = 512
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 524288000
                                 innodb_log_files_in_group = 3
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 45
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_old_blocks_pct = 37
                                 innodb_old_blocks_time = 0
                                 innodb_open_files = 30000
                                 innodb_page_size = 16384
                                 innodb_purge_batch_size = 20
                                 innodb_purge_threads = 1
                                 innodb_random_read_ahead = OFF
                                 innodb_read_ahead = linear
                                 innodb_read_ahead_threshold = 56
                                 innodb_read_io_threads = 16
                                 innodb_recovery_stats = OFF
                                 innodb_recovery_update_relay_log = OFF
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_rollback_segments = 128
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_spin_wait_delay = 6
                                 innodb_stats_auto_update = 1
                                 innodb_stats_method = nulls_equal
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_stats_update_need_lock = 1
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 30
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_global_flush_log_at_trx_commit = ON
                                 innodb_use_native_aio = ON
                                 innodb_use_sys_malloc = ON
                                 innodb_use_sys_stats_table = OFF
                                 innodb_version = 1.1.8-rel24.1
                                 innodb_write_io_threads = 16
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 134217728
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 143346571
                                 lc_messages = en_US
                                 lc_messages_dir = /usr/share/mysql/
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 lock_wait_timeout = 31536000
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_error = /var/lib/mysql/suwanaphum.mbsmaster.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_admin_statements = OFF
                                 log_slow_filter =
                                 log_slow_queries = ON
                                 log_slow_rate_limit = 1
                                 log_slow_slave_statements = OFF
                                 log_slow_sp_statements = ON
                                 log_slow_verbosity =
                                 log_warnings = 1
                                 log_warnings_suppress =
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 536870912
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_binlog_stmt_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 10000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 536870912
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_long_data_size = 536870912
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 metadata_locks_cache_size = 1024
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 536870912
                                 myisam_mmap_size = 18446744073709551615
                                 myisam_recover_options = DEFAULT
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 134217728
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 50000
                                 optimizer_fix = ON
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on
                                 performance_schema = OFF
                                 performance_schema_events_waits_history_long_size = 10000
                                 performance_schema_events_waits_history_size = 10
                                 performance_schema_max_cond_classes = 80
                                 performance_schema_max_cond_instances = 1000
                                 performance_schema_max_file_classes = 50
                                 performance_schema_max_file_handles = 32768
                                 performance_schema_max_file_instances = 10000
                                 performance_schema_max_mutex_classes = 200
                                 performance_schema_max_mutex_instances = 1000000
                                 performance_schema_max_rwlock_classes = 30
                                 performance_schema_max_rwlock_instances = 1000000
                                 performance_schema_max_table_handles = 100000
                                 performance_schema_max_table_instances = 50000
                                 performance_schema_max_thread_classes = 50
                                 performance_schema_max_thread_instances = 1000
                                 pid_file = /var/lib/mysql/suwanaphum.mbsmaster.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 proxy_user =
                                 pseudo_thread_id = 3490
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 268435456
                                 query_cache_strip_comments = OFF
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 query_response_time_range_base = 10
                                 query_response_time_stats = OFF
                                 rand_seed1 = 0
                                 rand_seed2 = 0
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 1048576
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 1048576
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_recovery = OFF
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_name_resolve = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slave_type_conversions =
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = ON
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/suwanaphum-slow.log
                                 slow_query_log_timestamp_always = OFF
                                 slow_query_log_timestamp_precision = second
                                 slow_query_log_use_global_control =
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 1048576
                                 sql_auto_is_null = OFF
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = ON
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter = 0
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = InnoDB
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 sync_master_info = 0
                                 sync_relay_log = 0
                                 sync_relay_log_info = 0
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 400
                                 table_open_cache = 1500
                                 thread_cache_size = 1000
                                 thread_concurrency = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 thread_statistics = OFF
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1357810769
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 userstat = OFF
                                 version = 5.5.20-55-log
                                 version_comment = Percona Server (GPL), Release rel24.1, Revision 217
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = Linux
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

3
EurekaLog 6.1.04

Application:
------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 3 Jan 2013 19:58:49 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.55.7.5
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 5 Jul 2012 13:41:43 +0700
  1.6 Up Time         : 27 seconds

Exception:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 3 Jan 2013 19:59:16 +0700
  2.2 Address       : 0305B02D
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.55.7.5
  2.5 Type          : Exception
  2.6 Message       : Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (tis620_thai_ci,IMPLICIT) for operation '='.
  2.7 ID            : 92D8
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Pc_107
  3.2 Name      : Pc_107
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Computer:
----------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : PC-B67B7EA074E4
  5.2 Total Memory  : 447 Mb
  5.3 Free Memory   : 47 Mb
  5.4 Total Disk    : 29.3 Gb
  5.5 Free Disk     : 0.3 Gb
  5.6 System Up Time: 18 minutes, 56 seconds
  5.7 Processor     : Genuine Intel(R) CPU            2160  @ 1.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1280 x 800, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : SiS Mirage 3 Graphics (driver 6.14.10.3910 - RAM 64 MB)
  5.11 Printer      : Microsoft Office Document Image Writer Driver (driver 11.3.2175.0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.000.097
  7.2 Submask   : 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 192.168.000.001
  7.4 DNS 1     : 110.164.252.222
  7.5 DNS 2     : 110.164.252.223
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : []
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [5.5.20-55
                          Database hos @ 192.168.0.251]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : select get_serialnumber('test') as cc
  8.6 No 2             : create function get_serialnumber(param1 varchar(150)) returns int  begin   declare serial_exist int;   declare xserial_no  int;   if param1='' then      select 'test' into param1;   end if;    select count(serial_no) into serial_exist from serial where name = param1;   if serial_exist = 0 then   insert into serial (name,serial_no) values (param1,0);   end if;   update serial set serial_no = serial_no + 1 where name = param1;   select serial_no into xserial_no from serial where name = param1;   return xserial_no;  end;


4
processlist ดูเวลาให้หน่อยครับ บางครั้งก้อconnecได้ บางครั้งก้อหลุดเฉยๆ เกิดจากเวลาในการconnecหรือเปล่าครับ หรือว่า virus

5
ที่ไหน up client ver3.55.9.* บ้างแล้วหนอครับ
แบบว่า กลัวแพทย์บ่น...ครับ
แบบเครื่องลูกมีหลายเวอร์ชั่นมันรู้สึกแปลกๆครับ
แต่server เป็น 3.55.9.21 ไปแล้วครับ

6
จากตารางการได้รับvaccineจากที่อื่นไม่พบMMR กับ MEAS ไม่ทราบต้องเพิ่มที่ไหนครับ

7
ไม่ทราบเกิดจากอะไรครับ

8
error ส่งออก 21 แฟ้ม ปี 56ครับ มีแนวทางแก้ไขมัยครับ
ver 3.55.8.14

9
ข้อมูลใน DATASET ที่มาพร้อมupgrade versionคืออะไรครับ ;D ;D

10
เปลี่ยน IP SERVER มีผลต่ออะไรบ้างครับ พอดีเปลี่ยนไปแล้วลืมถามครับ
 IP server เดิม 192.168.1.A   IP server ใหม่ 192.168.0.A
ที่เจอคือ
1. เวลาupgarde version httpยังถามหาเลขเดิม
2. เวลา backup ที่ตาราง lab_order มันบอกว่าไรไม่รู้ครับเดียวดูใหม่

อาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

11
จารย์ครับเขียน รายงานมันบอก incompatible type
จำนวนครั้งที่ของผู้รับบริการที่วินิจฉัย S010-S019
type มันไม่เข้ากัน

12
อยากลบรายการที่บวกเพิ่มกับยาลบงับครับ
ลอง กด delete แล้วไม่ลบ
คลิกขวาก้อไม่มีไรขึ้นมา

13
ปกติจะเป็นแบบ รูปscan-pic007 คือตามหมวด16หมวดผู้ป่วยในincome_std_group
แต่เวลาสั่งพิมพ์  มันดันออกตามรูป scan-pic008
ซึ่งตรวจดูใน system setting/สิทธิการรักษา แท๊บการคิดค่าบริการก็อยู่ในหมวด income ปกติ

14
แก้ไขDID24หลักไม่ได้ ver3.54.12.20ครับ
เลือก จากเลขทะเบียนยา เช่น 1A 120/45 ลบdidแล้ว เพิ่มหรือแก้ไข24หลักไม่ได้ มันเป็นช่องว่างครับ

15
การลบtable opduser แล้ว append จากไฟล์ที่ backup ทำได้หรือไม่

16
ขอคำสั่งsql ที่ตรวจสอบการลบuser บางคนหน่อยครับ
ลบในตาราง opduser  และลบบางคน ผมหาดูในตารางreplicate_log แล้วลายตาครับ
ช่วยหาตัวคนร้ายหน่อยครับ เกิดขึ้นแล้วประมาณ 3 ครั้ง
ช่วยด่วนครับ

17
win7 ไม่สามารถ save ทับไฟล์เดิมที่แก้ไขแล้วได้

เช่น my.ini  แก้ไขไฟล์แล้วไม่สามารถ save ทับตัวเดิมได้มีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ

 

18
 ;D ;D ;Dพึ่งได้ดูครับ  stable version มาแว้ว พอดีไปประชุมขอนแก่นพึ่งกลับมา พึ่งได้ดูver stable เก็บไว้ก่อนครับ

19
ขอวิธีrestoreหรือdumpข้อมูลแบบเร็วหน่อยครับ

ปัญหาคือมันช้าครับ
มีแล้ว 1. OS windows xp เป็น note book  HDD300G  ram 2 G(pen3ขึ้นไปครับ)
         2.ติดตั้ง hosxp ver 3.53.7.10 full + upgrade 3.54.9.29 แล้วครับ
         3. ปรับ files my.ini  โดยเพิ่ม ค่า innodb_buffer_pool_size=1028M 50%ของRAM
         4. ใส่ skip-innodb ใน[mysqld]  แล้ว
         5. ข้อมูลหลัง restore ประมาณ 30 G

ผมใช้วิธีrestore ผ่าน mysql เพราะได้ข้อมูลที่แม่นยำกว่า  แต่การrestoreบางครั้งก้อช้า(18ชม)บางครั้งก้อเร็ว(4ชั่วโมง)
และผมลองstop mysql copy ไปเลย upstruc  ไม่ผ่าน  จุดประสงค์คือต้องการเอาnote book ออกชุมชน (ต้องการใช้งานบนOS windowsครับผม ) แบบoff line ท่านใดมีวิธีทำให้มันเร็วหน่อยช่วยด้วยครับ............20
ตามรูปเลยครับ แพทย์เริ่มบนแล้วเป็นบ้างเครื่องเท่านั้นครับผม
3.54.9.9

21
อาจารย์ครับ ขอเพิ่มให้ป๊อบอัพให้แสดงคนไข้จ่ายตรงที่ห้องจ่ายยาครับ
เนื่องจากกรมบัญชีกลางให้พิมพ์ใบรับรองแล้วให้คนไข้เซ็นต์รับทราบที่ห้องจ่ายยาครับ  พร้อมกับพิมพ์stickerยาครับ
ตรงคิวรับยาครับ

22
พอดีผมติก พิมพ์ใบมาร์โฮมแล้วมันไม่พิมพ์ครับ  ด่วนครับผม

23
update opduser   set   accessright ="opdgroup.accessright"

where opduser.groupname="select opdgroup.groupname

from opdgroup.groupname is not null"

24
ขอวิธีRESTORE DATBASEลงwindowsแบบเร็วๆหน่อครับ
ของผมใช้เวลาประมาณ 2 วัน รีสโตร์ลงวิโดว์สครับ

spaceเครื่องสุดๆแล้ว และข้อมูลก็มากด้วยครับ  กรณี stand aloneครับผม
ver ปัจจุบันสุดครับ
รพ.สุวรรณภูมิ 101
นิวัฒน์  สุดชารี
080-7643445
niwatsudcharee@gmail.com

25
งานผู้ป่วยในครับตรงรายการยาอื่นaddมาที่ใบสั่งยาได้เปล่าครับ
ผมลองลงรายการแล้วแต่ addมาในรายการไม่ได้ครับ
รายการยาที่เพิ่มจะอยู่ที่ตาราง pt_medication_hostoryครับ
ดูตามรูปเลยครับผม

26
บันทึกแล้ว ไม่คำนวณเลยครับ

27
Report Exchange / ขอใบเบิกยาstock-PO-1.cdsครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 17:26:45 PM »
ขอใบเบิกยาstock-PO-1.cdsครับ

แบบว่ามี1.rateต่อเดือน
2.ปริมาณคงคลัง
3.จำนวนที่ใช้ไป
4.จำนวนที่เบิก


ครับ....

28
ver 3.54.2.10b printserver ipdไม่พิมพ์stickerครับ
up โครงสร้างแล้วครั้งแรกไม่print sticker opd เลยกลับมาใช้ver 3.54.2.2(เฉพาะเครื่องที่ใช้printserver)
ขึ้นerror ครับ พิมพ์สติกเกอร์ผู้ป่วยในไม่ได้เลยครับ

29
อยากได้ปุ่ม remed เฉพาะยาเรื้อรังครับ
เนื่องจากการ remed ยาของแพทย์มีปริมาณการใช้ที่ยอดฮิตมาก  remed ทุกอย่างทำให้ปริมาณการจ่ายยามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ(แบบว่าไม่ลบรายการเก่า  แต่สั่งรายการใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆ)  ถ้ามีปุ่ม remed เฉพาะยาเรื้อรังน่าจะมีการใช้ยาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลมากขึ้น  น่าจะตรงจุดประสงค์ในการรักษาต่อเนื่องมากกว่า
ก้อเพิ่มรายการในทะเบียนยา ให้ติกว่ารายการยานี้เป็นยาเรื้อรังเฉยๆ น่าจะwork ครับ....

30
printserver ผู้ป่วยไม่printครับ
up แล้ว ver 3.54.2.10b เป็นเฉพาะผู้ป่วยนอก  ส่วนผู้ป่วย printตามปกติครับ

31
ขอชื่นชม admin หน่อยครับ สุดยอดเลยมีอาจารย์หลายท่านเข้ามา update ตลอด ขนาด 6 ทุ่มผมลงเวรบ่าย
ยังมีอาจารย์มาคอยแก้ปัญหาให้ เจ็ด แปดท่าน เลยครับ  สุดยอด แบบนี้รักตายเลยครับ..... ;D ;D ;D

32
ทำไมห้องตรวจทันตกรรมorder_no,item_noจึงเป็นศูนย์ หรือมีค่าว่าง
ซึ่งเลขที่สั่งและลำดับการสั่ง  มันน่าจะมีเลขลำดับเกิดชึ้นครับ

เกิดในระบบงานทันตกรรม

ด่วนนะครับ

33
ขอกำหนดการประชุมhosxpครั้งที่4ที่โรงแรมวีวันหน่อยครับ
แบบว่าทำหายครับ จะเอาไปแนบเบิกตังค์ครับ  ยังไม่ได้เบิกเลย
ขอด่วนนะครับ

ขอบคุณครับ

34
ระบบเตือนแพทย์หลังผลแล็ปยืนยันผล
ไม่ทราบว่าติกที่รายงานผลแล็ป จากห้องแล็ปแล้วมีที่ต้องset อีกมัยครับ

35
ขอตาราง wbc_vaccine หน่อยครับ(hosxp รพ.)

ตอนนี้ปวดหัวมากเลยครับ มีadmin ปล่อยให้user แก้ไขรายการในตารางเอง
แล้วตอนนี้ก็จำไม่ได้ว่าแก้อะไรไปบ้าง  ขอที่เป็นมาตรฐานนะครับ

36
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / database errorครับ
« เมื่อ: กันยายน 02, 2010, 09:40:01 AM »
database error ครับ
พอดีrestore ข้อมูลเข้าnote book ครับ  แล้วลืม upgrade structure  ไม่ทราบว่าต้องแก้ไงครับ

37
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / 3.53.8.26 stableด้วย
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 15:30:33 PM »
3.53.8.26 stableด้วยครับ....น่าสน ;D ;D ;D

38
อยากได้ check box ให้ซ้อน userที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับ
เนื่องจากตอนนี้ 1 userมาก เลยต้องการปิดuserที่ไม่ได้ใช้งาน
ให้ซ้อนตรงรายชื่อผู้ใช้งานระบบครับ

39
จำเป็นต้องลบ vn insert หรือเปล่าครับ  มันบอกว่าใหญ่มาก

40
3.53.6.28  ข่าวประกาศไม่ขึ้นครับ
พิมพ์เพื่อประกาศใน system setting แล้วครับ แต่เวลาเข้าใช้งานครั้งแรกหรือเปลี่ยนผู้ใช้ไม่แสดงตอนlog inเข้าครั้งแรกครับ.....
และมีerror ด้วยครับไม่สามารถสั่งlabได้ครับ....

41
ช่วยแก้ปัญหาprintserver hosxp_pcuหน่อยครับ
ด่วนด้วยนะครับ กำลังแก้ไขอยู่ที่ สอ.ครับ

42
ขอวิธีแก้ print server pcu หน่อยครับด่วน
กำลัง set printer ที่ pcu ครับ

43
error_hosxp_pcu สั่งพิมพ์ครับ

มัน error ตอนสั่งพิมพ์ครับ ทำไมมันถามหา mysql on 192.168.1.249 ซึ่งเป็นserver อีกตัวครับ
ผมเลยเข้าไปแก้ ไฟล์ hos-win32.ini ตรงบรรทัด DB_serverจากเดิมที่มันขึ้น 192.168.1.249 เป็น 127.0.0.1
ก็ไม่หายครับ

ช่วยดูหน่อยนะครับ

44
log_out อัตโนมัติ 30 นาทีครับ

ตรงประกาศเข้าใหม่  แก้ไงครับ ;D ;D ;D

45
ขอเวลา ในorder IPD ต้องการออก IPD-mar.cdsครับ
ในตารางไหนครับผม  ..
พยาบาลเขาอยากได้เวลาครับ ขอวิธีสั่งยาในรูปที่ 2 ด้วยนะครับ...

46
HOSxP PCU / ขอวิธีตั้งค่าPrintserver ในone stop service ครับ hosxp_pcu
« เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 02:40:36 AM »
ขอวิธีตั้งค่าPrintserver ในone stop service ครับ hosxp_pcu
เนื่องจาก ผมทำแล้ว
1. เปิด printserver  ที่ c:\program files\hosxp_pcu\hosxpstickerprintserver แล้ว
2. ตั้งค่าprinterใน one stop service

ปัญหาคือ
1.print sticker ยาไม่ออกครับ   
2.OPD drug entry ในone stop service คืออะไรครับ
3.เราตั้งค่า print server ใน one stopservice อย่างไร
4.เราตั้งค่า print server ใน hosxpstickerprintserver อย่างไร
เพราะไม่ที่ตั้งชื่อprintserverว่าเป็น IPD อีกอย่างครับ  RTC ของ hosxp_pcu ผมหาไม่เจอครับ (RTCพบเฉพาะในHosxpโรงพยาบาล)  หรือว่าผมหาไม่เจอครับจารย์

ช่วยเหลือด่วนครับลูกพี่... ;D ;D ;D

47
SELECT op.icode,sum(op.sum_price)as prices
FROM opitemrece op
INNER JOIN vn_stat vn ON vn.vn = op.vn  and vn.vstdate BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-31'
WHERE   op.icode IN('1510041', '1500061', '1510039', '1000369', '1070070', '1000475',
  '1070530', '1000474', '1070030', '1000418', '1000417', '1000149', '1070058',
  '1000148', '1000333', '1000539', '1000031', '1000258', '1000482', '1000172',
  '1070008', '1000340', '1070009', '1000344', '1220040', '1000348', '1220030',
  '1000668', '1220020', '1000048', '5000260', '1000349', '1900059', '1000310',
  '1510043', '1510042', '1000309', '1000302', '1070150', '1500004', '1070170',
  '1000730', '1000378', '2180311', '1000617', '1070290', '1000761', '1070130',
  '1000264', '1500019', '1000378', '2180311', '1000765', '1000403', '1000703',
  '1070020', '1000707', '1070580', '1500009', '1000766', '1070190', '1900065',
  '1000300', '1500005', '1500006', '1000734', '1000789', '1000012', '1070320')
  AND op.vstdate BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-31' and
  vn.pdx IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx0 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx1 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx2 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx3 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx4 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx5 IN ('J069', 'J060', 'J068')
GROUP BY op.icode
ORDER BY op.icode

ที่ต้องการคือ รายงานมูลค่าการใช้ยาantibiotic ที่ diag URI =j060,j068,j069 และรายการยาครับ

48
3.53.3.12
รหัสในตาราง IPD_MAR กับ DRUGUSAGE ไม่ตรงกันครับ
ปัญหาคือ รหัสในตาราง IPD_MAR.drugusage มี 4 หลัก แต่ DRUGUSAGE.drugusage มีทั้ง 4 หลักและ7 หลักครับ
เวลาสั่งยา  ในตาราง IPD_MAR.drugusage จะบันทึกแค่ 4 ตัวแรกของ DRUGUSAGE.drugusage ทำให้รหัสไม่ตรงกันครับ  อาจเกิดจากตาราง DRUGUSAGE.drugusage มันโอนมาจากตัวโปรแกรมเก่าที่ใช้งานอยู่ครับ แต่ถ้ายกเลิกการใช้งานของวิธีใช้ยาเก่า ก็ต้องมานั่งแก้ไขประมาณ 1,200 รายการครับ อาจารย์มีแนวทางแก้ไขมัยครับ

49
ต้องการลบข้อมูลสำรองข้อมูลครับ
ไม่ทราบว่าต้องลบรายการที่ตารางไหนครับแบบว่ารายการมันยาวเกินไปครับ ร้อยกว่ารายการครับ...

50
บันทึกจ่ายยาผู้ป่วยในที่ไหนครับ  ต้องการเวลาจ่ายยาIPD   หาระยะเวลารอคอยรองรับยาIPDครับ...

หน้า: [1] 2