แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มะโหน่ง

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
451
นอกเรื่อง / Re: เบื่อ ToT
« เมื่อ: มีนาคม 08, 2009, 10:53:44 AM »
ที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มี เจ้า เดียว ที่เป็น ADSL
เท่าที่ใช้มา ไม่เคย ดี เกิน 1 เดือน มีปัญหา นั้นนี่
ตลอด ช่วง นี้ หลุด วันล่ะ 20 ครั้งขึ้น ... ครับ

452
ขอบคุณครับ เดี๋ยว จะ ลอง ทำดู ก่อน ถ้าไม่ได้ คงต้อง ถอยไปที่ 3.52.2.3 ครับ

453
อีก Error ที่พบ ใน Version 3.52.2.16

EurekaLog 6.0.18

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 19 Feb 2009 09:07:00 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.52.2.16
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Mon, 16 Feb 2009 23:12:58 +0700
  1.6 Up Time         : 3 minutes, 23 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 19 Feb 2009 09:10:23 +0700
  2.2 Address       : 00521EC0
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.52.2.16
  2.5 Type          : EDatabaseError
  2.6 Message       : Field 'alive_child_count' not found.
  2.7 ID            : BCD8
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : UNU
  3.2 Name      : nong
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : TLabourEntryForm
  4.2 Form Text    : LabourEntryForm
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
----------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : NONG
  5.2 Total Memory  : 1022 Mb
  5.3 Free Memory   : 569 Mb
  5.4 Total Disk    : 15 Gb
  5.5 Free Disk     : 1.5 Gb
  5.6 System Up Time: 5 minutes, 45 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : HP LaserJet 2300 Series PCL 6 (driver 6.0.6001.22116)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 172.010.010.002 - 192.168.001.200
  7.2 Submask   : 255.255.000.000 - 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 172.010.010.254 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 172.010.010.001 - 192.168.001.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF           

Custom Information:
------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : 11208 [รพช. ปางมะผ้า]
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [4.1.12-nt-log
                          Database hos @ 172.10.10.1]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : select pdx from an_stat where an = '520000249'
  8.6 No 2             : select * from ipt_pregnancy where an = '520000249'
  8.7 No 3             : SHOW KEYS FROM hos.person_anc
  8.8 DBMS Variables   :
  8.9                  :
  8.10 back_log        : 50
                         basedir = C:\Program Files\HOSxP\MySQL\
                         binlog_cache_size = 32768
                         bulk_insert_buffer_size = 8388608
                         character_set_client = tis620
                         character_set_connection = tis620
                         character_set_database = tis620
                         character_set_results = tis620
                         character_set_server = tis620
                         character_set_system = utf8
                         character_sets_dir = C:\Program Files\HOSxP\MySQL\share\charsets/
                         collation_connection = tis620_thai_ci
                         collation_database = tis620_thai_ci
                         collation_server = tis620_thai_ci
                         concurrent_insert = ON
                         connect_timeout = 5
                         datadir = D:\HosBase\MySQL\data\
                         date_format = %Y-%m-%d
                         datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                         default_week_format = 0
                         delay_key_write = ON
                         delayed_insert_limit = 100
                         delayed_insert_timeout = 300
                         delayed_queue_size = 1000
                         expire_logs_days = 0
                         flush = OFF
                         flush_time = 1800
                         ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                         ft_max_word_len = 84
                         ft_min_word_len = 4
                         ft_query_expansion_limit = 20
                         ft_stopword_file = (built-in)
                         group_concat_max_len = 1024
                         have_archive = NO
                         have_bdb = NO
                         have_blackhole_engine = NO
                         have_compress = YES
                         have_crypt = NO
                         have_csv = NO
                         have_example_engine = NO
                         have_geometry = YES
                         have_innodb = YES
                         have_isam = NO
                         have_ndbcluster = NO
                         have_openssl = NO
                         have_query_cache = YES
                         have_raid = NO
                         have_rtree_keys = YES
                         have_symlink = YES
                         init_connect =
                         init_file =
                         init_slave =
                         innodb_additional_mem_pool_size = 16777216
                         innodb_autoextend_increment = 8
                         innodb_buffer_pool_awe_mem_mb = 0
                         innodb_buffer_pool_size = 33554432
                         innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                         innodb_data_home_dir =
                         innodb_fast_shutdown = ON
                         innodb_file_io_threads = 4
                         innodb_file_per_table = ON
                         innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                         innodb_flush_method =
                         innodb_force_recovery = 0
                         innodb_lock_wait_timeout = 50
                         innodb_locks_unsafe_for_binlog = OFF
                         innodb_log_arch_dir =
                         innodb_log_archive = OFF
                         innodb_log_buffer_size = 4194304
                         innodb_log_file_size = 2097152
                         innodb_log_files_in_group = 2
                         innodb_log_group_home_dir = .\
                         innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                         innodb_max_purge_lag = 0
                         innodb_mirrored_log_groups = 1
                         innodb_open_files = 300
                         innodb_table_locks = ON
                         innodb_thread_concurrency = 8
                         interactive_timeout = 28800
                         join_buffer_size = 131072
                         key_buffer_size = 67108864
                         key_cache_age_threshold = 300
                         key_cache_block_size = 1024
                         key_cache_division_limit = 100
                         language = C:\Program Files\HOSxP\MySQL\share\english\
                         large_files_support = ON
                         license = GPL
                         local_infile = ON
                         log = OFF
                         log_bin = ON
                         log_error = .\server.err
                         log_slave_updates = OFF
                         log_slow_queries = OFF
                         log_update = OFF
                         log_warnings = 1
                         long_query_time = 10
                         low_priority_updates = OFF
                         lower_case_file_system = OFF
                         lower_case_table_names = 1
                         max_allowed_packet = 33553408
                         max_binlog_cache_size = 4294967295
                         max_binlog_size = 1073741824
                         max_connect_errors = 10
                         max_connections = 1000
                         max_delayed_threads = 20
                         max_error_count = 64
                         max_heap_table_size = 16777216
                         max_insert_delayed_threads = 20
                         max_join_size = 4294967295
                         max_length_for_sort_data = 1024
                         max_relay_log_size = 0
                         max_seeks_for_key = 4294967295
                         max_sort_length = 1024
                         max_tmp_tables = 32
                         max_user_connections = 0
                         max_write_lock_count = 4294967295
                         myisam_data_pointer_size = 4
                         myisam_max_extra_sort_file_size = 2147483648
                         myisam_max_sort_file_size = 2147483647
                         myisam_recover_options = OFF
                         myisam_repair_threads = 1
                         myisam_sort_buffer_size = 33554432
                         named_pipe = OFF
                         net_buffer_length = 16384
                         net_read_timeout = 30
                         net_retry_count = 10
                         net_write_timeout = 60
                         new = OFF
                         old_passwords = OFF
                         open_files_limit = 2048
                         pid_file = D:\HosBase\MySQL\data\server.pid
                         port = 3306
                         preload_buffer_size = 32768
                         protocol_version = 10
                         query_alloc_block_size = 8192
                         query_cache_limit = 1048576
                         query_cache_min_res_unit = 4096
                         query_cache_size = 0
                         query_cache_type = ON
                         query_cache_wlock_invalidate = OFF
                         query_prealloc_size = 8192
                         range_alloc_block_size = 2048
                         read_buffer_size = 258048
                         read_only = OFF
                         read_rnd_buffer_size = 520192
                         relay_log_purge = ON
                         relay_log_space_limit = 0
                         rpl_recovery_rank = 0
                         secure_auth = OFF
                         shared_memory = OFF
                         shared_memory_base_name = MYSQL
                         server_id = 1
                         skip_external_locking = ON
                         skip_networking = OFF
                         skip_show_database = OFF
                         slave_net_timeout = 3600
                         slave_transaction_retries = 0
                         slow_launch_time = 2
                         sort_buffer_size = 33554424
                         sql_mode =
                         storage_engine = MyISAM
                         sql_notes = ON
                         sql_warnings = ON
                         sync_binlog = 1
                         sync_replication = 0
                         sync_replication_slave_id = 0
                         sync_replication_timeout = 0
                         sync_frm = ON
                         system_time_zone = SE Asia Standard Time
                         table_cache = 519
                         table_type = MyISAM
                         thread_cache_size = 0
                         thread_stack = 196608
                         time_format = %H:%i:%s
                         time_zone = SYSTEM
                         tmp_table_size = 33554432
                         tmpdir =
                         transaction_alloc_block_size = 8192
                         transaction_prealloc_size = 4096
                         tx_isolation = REPEATABLE-READ
                         version = 4.1.12-nt-log
                         version_comment = Official MySQL binary
                         version_compile_machine = ia32
                         version_compile_os = Win32
                         wait_timeout = 28800

454
ปัจจุบันใช้  ที่ รพ. ใช้ Version 3.52.2.16 พบปัญหาเรื่องการลงข้อมูลการคลอด ของห้องคลอดไม่ได้ครับ ตามรูปครับ
ตั้งแต่ แทบ ระยะรอคลอด และ ทารก มาครับ โดยสามารถลงข้อมูลได้เพียงบางช่อง บางส่วนที่เป็นเมนู Drop down มันเลือกไม่ได้ ครับ ส่วน แทบ ทารก เหมือนกับว่าเราต้องไปแก้ไข้รายการก่อนหรือป่าว ว่าเป็นอะไร หรือ ว่า จะมีรูปแบบมาตรฐานออกมา

เวลาลงข้อมูลเท่าที่ลงได้แล้ว กดบันทึกจะแจ้ง Debugform ว่า
System Message
SQL Error: Duplicate entry '26' for key 'PRIMARY'
select * from labor where an = '520000249'


455
ตกลงตอนนี้ เราจะใช้ ตำราไหน ครับ
มาตรฐาน ที่สุด ตอนนี้ แบบไหนครับ
ขนาดไม่ใช่คนทำงานยังรู้สึกมึน ๆ แทน  ???  ::)  ;D

456
... อาจารย์ ชัยพร ช่วยที ครับ อยากว่า แก้ไขเอง ได้ไหมครับ ...
เพราะว่า เขาแจ้งว่า ต้องใช้เกณฑ์ตามของกระทรวง ในการรายงาน
ความครอบคลุมของ การได้รับ ANC 4 ครั้งก่อนคลอด ครับ

457
งานส่งเสริม แจ้งเรื่อง ขอ แก้ไข ครั้งที่มา ANC กับจำนวน อายุครรภ์ ที่เป็นสัปดาห์ครับ
เนื่องจากโปรแกรม จะ คำนวณ ให้แต่ว่า ไม่ตรงกับการนับของ โรงพยาบาล ใช้อยู่
เช่น

ANC ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 1 - 27 สัปดาห์
ANC ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 28 - 31 สัปดาห์
ANC ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 32 - 35 สัปดาห์
ANC ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ขึ้นไป

สามารถแก้ไขได้ที่ไหน ...

459
FUNCTION hos.getserialnumber does not exist  ตกลง มันคือ อะไรครับ
มัน Error ที่โปรแกรม หรือ ว่า มัน Error ที่ MySQL เพราะเท่าที่ทดสอบ
จะมีปัญหาบาง Server เท่านั้น เช่น ของ ผม Server ที่ OS windows ไม่มี
ปัญหาครับ แต่ Server ที่เป็น FreeBSD จะแจ้ง Error ดังกล่าว เลยอยาก
ถามพี่ ๆ ว่า มันคือ อะไร ครับ จะได้ตามไปแก้ถูก ..  :-\

460
HOSxP Web Services / Re: ระบบงาน COMPUTER SERVICE
« เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 15:59:07 PM »
พอมีพื้นที่ ให้วาง ครับ แต่ ขอ File ด้วยครับ (อิอิ) ขออานิสง
วางที่ webServer รพ. ให้ ครับ ท่านที่ มี File ต่าง ๆ นานา
ที่ ขนาด ใหญ่ ส่งมาให้ผม ช่วยวางได้ ครับ แล้ว จะ เอา Link
มาวาง ไว้ให้ครับ ...

461
โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ขอ ส่งหนังสือ มา ด้วยนะครับ
รอบที่เชียงใหม่ พลาดเรื่อง โอนเงิน เลย ไม่ได้ไป ครับ

ที่อยู่ 240 ม.1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
โทรศัพท์ 053617154 - 105 Fax 053617153

462
HOSxP PCU / Re: การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วย มาในบัญชี 1
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 19:48:49 PM »
ขอบคุณครับ ...  :)

463
แล้วจะมีผล กับ Hosxp ในส่วนของ งานเชิงรุก ไหมครับ
ที่มีระบบบัญชี 1-8 ด้วย  ::)

464
คือ ผมมีปัญหาเรื่องการใช้งาน HOSXP +HOS_PCU
ว่า Version ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาครับ เพราะ
ถ้าใช้ HOS_PCU ติดต่อกะฐานข้อมูลของ HOSXP
มักจะติดนั้นนี่ ต้อง Upgrade Structure ของ HOS_PCU
ซึ่งไม่แน่ใจว่า มัน จะมีผลกับ HOSXP ไหม

465
HOSxP PCU / Re: การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วย มาในบัญชี 1
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 08:16:56 AM »
ขอบคุณครับ หา เจอแล้ว ครับ นำเข้าแล้ว ตอนนี้ กำลังให้งานเวช เขา Clear ข้อมูลอยู่ อยากสอบถามเรื่อง CID เพิ่มเติมครับ เท่าที่ลงข้อมูล จำเป็นต้องลงข้อมูล บัตรประชาชน 13 หลักทุกรายถึงจะบันทึกข้อมูลได้ แต่พื้นที่แม่ฮ่องสอน มีกลุ่มที่เป็นประชากรที่ไม่มีบัตรเป็นจำนวนมาก พูดง่าย ๆ ก็กลุ่มต่างด้าวที่ไม่บัตร และ ก็ เป็นกลุ่มที่เข้ามาอยู่นานนับสิบปี ซึ่งคาดว่าเขาคงไม่ไปไหนแล้ว ซึ่งทาง CUP ให้นำประชากรกลุ่มนี้เข้าเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานสาธารณสุข ด้วย ปัญหาคือ การออก เลข CID ที่ถูกต้อง ให้นี่เขาทำยังไงครับ เพราะเห็นว่ามันต้องมีการคำนวณ ที่ได้ค่าที่ถูกต้องด้วยระบบถึงจะยอมรับ ขอบคุณครับ

466
HOSxP PCU / การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วย มาในบัญชี 1
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 14:14:25 PM »
คือ อยากสอบถามเรื่องการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลผู้ป่วยมาลงในบัญชี 1 ไม่ทราบว่าทำได้ไหมครับ เรพาะว่าจะลดเวลาในการนั่งลงข้อมูลใหม่ในบัญชี 1 ของ HOSPCU มาก หรือ ว่ามันทำได้อยู่แล้วแต่ผมไม่มีรู้ ขออาจารย์ ช่วยแนะนำด้วยครับ เพราะว่าตอนนี้จะเริ่มใช้ HOS PCU ในโรงพยาบาลครับ

467
HOSxP PCU / Field 'person_labor_type_id' not found.
« เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 10:55:14 AM »
ตอนนี้ที่ รพ. กำลังจะเริ่มใช้ระบบ PCU ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552
พอลงข้อมูลใน HOS_PCU และ เรียกข้อมูลของบุคคลเพื่อนำมา
แก้ไขในส่วนของบัญชี หนึ่ง ก็จะพบ Error Field 'person_labor_type_id' not found.
ซึ่ง อันนี้ผมลอง HOSxP_Full_Setup_3.51.8.6 และ up HOSXP Ver 3.51.8.7

โดยใช้เป็นฐานข้อมูล hos และลง HOS_PCU Ver3.51.9.24 ครับ
โดยฐานข้อมูลทั้งหมดลงใหม่และ import มาจากฐานข้อมูล HOSXP
เดิมที่ใช้อยู่ ครับ แก้ไขไงดีครับ จารย์


468
HOSxP PCU / Re: GoogleearthกับHosXP_PCUกรณีใช้กับต่างจังหวัด
« เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:53:44 AM »
อาจารย์ ในพื้นที่ชนบท มันแทบที่จะดูไม่ได้เลย ไม่ทราบจะ เปลี่ยน
มาเป็นของ Point Asia จะทำได้ไหมครับ เพราะว่าให้รายละเอียดที่ดีกว่า
มาก พื้นที่ชายแดน ยัง มองเห็นเป็นหลังคาบ้านเลย ครับ ..

469
HOSxP PCU / Re: ลง ใหม่ครับ แล้วก็มี Error
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 15:05:07 PM »
ลืม บอก Version ที่ใช้ ครับ 3.51.7.7 ครับ

470
HOSxP PCU / ลง ใหม่ครับ แล้วก็มี Error
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2008, 14:55:03 PM »
ผมลงใหม่ ครับ จารย์ พอ Login พบ Error ดังรูป ครับ

Server OS FreeBSD 6.2 MySQL 5.0.45 ครับ

471
เรื่องเรื่องคือ เจอปัญหา แล้ว หาคำตอบ ที่กระจ่างแจ้ง ยากครับ เลย เอามา Post ไว้เผื่อใครเจอ
จะได้ไม่ต้อง งม เหมือนผม เข้าเรื่องเลยล่ะ กันครับ ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยการ ใช้คำสัง
เหล่านี้กับ MySQL Server ของเราครับ

mysql_upgrade
mysql_fix_privilege_tables
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

ซึ่งบอกแบบนี้ท่านที่เชียวชาญ MySQL คงเข้าใจและจัดการต่อได้ แต่ ผม ไม่ได้กระจ่างแจ้งปานนั้น
เลยเอามาบอกต่อครับ กรณีของ ผมใช้ OS คือ FreeBSD 6.2 หลังจากเข้าระบบผ่าน SSH แล้ว ก็จัด
การทดลอง เลย แต่ ก็ ต้อง มาคิดว่า แล้วจะ เข้าหอย (Shell) ธรรมดาหรือ ว่า ใช้เมื่อ Login MySQL

หลังหาอยู่พักใหญ่ก็ได้คำตอบ ว่า คำสัง
1.) mysql_upgrade
2.) mysql_fix_privilege_tables

เข้าไปที่ Shell# ของ Root ธรรมดา นี่เอง ส่วน
3.) SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;  ต้อง Login เข้า MySQL ก่อนครับ

เริ่มดำเนินการ

Shell# mysql_upgrade -u root -p
Enter password:
Looking for 'mysql' in: mysql
FATAL ERROR: Can't find 'mysql'

ปรากฎว่าพบ Error ครับ มันแจ้งว่าหา เจ้า mysql ไม่เจอ ซึ่งผมก็ต้อง งม อยู่อีกพักใหญ่ เลยได้คำตอบว่า
เข้าเข้ามาที่นี่ก่อน

1.) cd /usr/local/mysql/bin  (จากนั้นค่อย Run คำสั่งครับ)
2.) ./mysql_upgrade -u root -pxxxxxx (xxxxx นี่มันคือ Root Password นะครับ)

เป็นอันว่าเรียบร้อย ทุกอย่าง ดำเนินไปได้ด้วยดี ครับ แล้วจากนั้น ระบบจะแจ้งว่า

Running 'mysql_fix_privilege_tables'...
OK

จากนั้น ให้เรา Login เข้า MySQL และทำตามนี้ เป็นอันเสร็จพิธีปลุกเสก

root@mysqlserver~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 5.1.22-rc-log FreeBSD port: mysql-server-5.1.22

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>

ท่านใด มีปัญหา อันใดเพิ่ม ก็ ไม่ต้องถามผมนะครับ ช่วยกันหา แล้ว มาเล่า ต่อ ๆ กัน
ไปท่าทางจะ Work กว่า อิอิ ... ไปล่ะครับ

472
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: Error Version 3.51.5.29
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2008, 13:26:10 PM »
ตกลง มันมีปัญหา เกี่ยวกับอะไร ครับ

473
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: Error Version 3.51.5.29
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 16:26:37 PM »
Log File จาก Error รูปที่ สอง ครับ

EurekaLog 6.0.13

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 12 Jun 2008 16:08:48 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.51.5.29
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 29 May 2008 15:00:36 +0700
  1.6 Up Time         : 42 seconds

Exception:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 12 Jun 2008 16:09:31 +0700
  2.2 Address       : 01FC3197
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.51.5.29
  2.5 Type          : Exception
  2.6 Message       : SQL Error: This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable).
  2.7 ID            : 8710
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : UNU
  3.2 Name      : UNU
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
----------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TApplication
  4.2 Form Text    : :: HOSxP ???. ??????? ::
  4.3 Control Class: TApplication
  4.4 Control Text : :: HOSxP ???. ??????? ::

Computer:
----------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : NONG
  5.2 Total Memory  : 1022 Mb
  5.3 Free Memory   : 618 Mb
  5.4 Total Disk    : 15 Gb
  5.5 Free Disk     : 6.97 Gb
  5.6 System Up Time: 6 hours, 19 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : HP Officejet 6200 series (driver 2.335.5.0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.236 - 172.010.010.221
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 172.010.010.254
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000 - 172.010.010.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 172.010.010.254
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF           

Custom Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : 11208 [???. ???????]
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [5.0.45-log
                          Database hos2 @ 172.10.10.251]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : create function get_serialnumber(param1 varchar(150)) returns int  begin   declare serial_exist int;   declare xserial_no  int;   if param1='' then      select 'test' into param1;   end if;    select count(serial_no) into serial_exist from serial where name = param1;   if serial_exist = 0 then   insert into serial (name,serial_no) values (param1,0);   end if;   update serial set serial_no = serial_no + 1 where name = param1;   select serial_no into xserial_no from serial where name = param1;   return xserial_no;  end;
  8.6 No 2             : drop function get_serialnumber
  8.7 No 3             : select get_serialnumber('test')

Call Stack Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module   |Unit                  |Class                      |Procedure/Method     |Line      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=356; Priority=0; Class=; [Main]                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|01FC3197|HOSMy.exe|MainU.pas             |TMainForm                  |LoginTimerTimer      |7668[2171]|
|02027075|HOSMy.exe|HOSMy.dpr             |                           |Initialization       |1266[119] |
|00FBE9F1|HOSMy.exe|ZDbcMySqlUtils.pas    |                           |CheckMySQLError      |363[7]    |
|00FBE914|HOSMy.exe|ZDbcMySqlUtils.pas    |                           |CheckMySQLError      |356[0]    |
|00FF979C|HOSMy.exe|ZDbcMySqlStatement.pas|TZMySQLStatement           |ExecuteUpdate        |233[25]   |
|00FAF4F6|HOSMy.exe|ZDbcStatement.pas     |TZEmulatedPreparedStatement|ExecuteUpdate        |1957[1]   |
|00FAF622|HOSMy.exe|ZDbcStatement.pas     |TZEmulatedPreparedStatement|ExecuteUpdatePrepared|1997[1]   |
|0102532F|HOSMy.exe|ZAbstractRODataset.pas|TZAbstractRODataset        |ExecSQL              |1402[16]  |
|01FC3137|HOSMy.exe|MainU.pas             |TMainForm                  |LoginTimerTimer      |7659[2162]|
|01FCB8ED|HOSMy.exe|MainU.pas             |TMainForm                  |FormShow             |9117[22]  |
|00998BCB|HOSMy.exe|JvFormPlacement.pas   |TJvFormPlacement           |FormShow             |604[8]    |
|02006DF9|HOSMy.exe|HOSMy.dpr             |                           |AddVNCPort           |1138[14]  |
|008B455D|HOSMy.exe|dxRibbonForm.pas      |TdxCustomRibbonForm        |WndProc              |999[64]   |
|008D9E1C|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |814[6]    |
|008D9DE8|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |808[0]    |
|008DB0A2|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinFormController      |WndProc              |1503[6]   |
|008B455D|HOSMy.exe|dxRibbonForm.pas      |TdxCustomRibbonForm        |WndProc              |999[64]   |
|008D9E1C|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |814[6]    |
|008D9DE8|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinWinController       |DefWndProc           |808[0]    |
|008DB0A2|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas       |TdxSkinFormController      |WndProc              |1503[6]   |
|02027075|HOSMy.exe|HOSMy.dpr             |                           |Initialization       |1266[119] |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modules Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle  |Name          |Description                                                          |Version         |Size    |Modified           |Path                                                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00400000|HOSMy.exe     |                                                                     |3.51.5.29       |58564608|2008-05-29 15:00:38|C:\Program Files\HOSxP                                                                              |
|04750000|vsmidi.dll    |                                                                     |                |126464  |2003-05-08 15:10:14|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05480000|libintl-2.dll |                                                                     |                |51016   |2003-02-01 15:51:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05490000|libiconv-2.dll|                                                                     |                |916849  |2003-01-31 18:41:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05570000|krb5_32.dll   |Kerberos v5 - MIT GSS / Kerberos v5 distribution                     |1.3.5.0         |524288  |2005-10-12 09:32:32|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05600000|ssleay32.dll  |OpenSSL Shared Library                                               |0.9.8.1         |200704  |2005-11-03 11:50:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|09680000|libmysql41.dll|                                                                     |                |1056768 |2004-07-12 14:36:18|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|10000000|libeay32.dll  |OpenSSL Shared Library                                               |0.9.8.1         |1064960 |2005-11-03 11:50:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|1C000000|comerr32.dll  |COM_ERR - Common Error Handler for MIT Kerberos v5 / GSS distribution|1.3.5.0         |24576   |2005-10-12 08:32:34|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|20000000|xpsp2res.dll  |Service Pack 2 Messages                                              |5.1.2600.2180   |2897920 |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|4DE10000|msado15.dll   |Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects                         |2.81.1128.0     |536576  |2007-09-21 23:49:04|C:\Program Files\Common Files\System\ado                                                            |
|4EC50000|gdiplus.dll   |Microsoft GDI+                                                       |5.1.3102.2180   |1712128 |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82        |
|58D40000|Wship6.dll    |IPv6 Helper DLL                                                      |5.1.2600.2180   |14336   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5A730000|wbemdisp.dll  |WMI Scripting                                                        |5.1.2600.2180   |178176  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|5AD70000|UxTheme.dll   |Microsoft UxTheme Library                                            |6.0.2900.2845   |218624  |2007-09-21 23:50:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5B860000|netapi32.dll  |Net Win32 API DLL                                                    |5.1.2600.3175   |337408  |2007-09-21 23:49:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5EDD0000|olepro32.dll  |                                                                     |5.1.2600.2180   |83456   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|629C0000|LPK.DLL       |Language Pack                                                        |5.1.2600.2180   |22016   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|63100000|libpq.dll     |PostgreSQL Access Library                                            |8.1.1.5344      |175085  |2005-12-10 14:26:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|662B0000|hnetcfg.dll   |Home Networking Configuration Manager                                |5.1.2600.2180   |344064  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71190000|agentmpx.dll  |Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL                          |2.0.0.3422      |49152   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\msagent                                                                                  |
|711D0000|agentctl.dll  |Microsoft Agent Control                                              |2.0.0.3422      |214016  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\msagent                                                                                  |
|71A50000|mswsock.dll   |Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider                       |5.1.2600.2180   |245248  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71A90000|wshtcpip.dll  |Windows Sockets Helper DLL                                           |5.1.2600.2180   |19968   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71AA0000|WS2HELP.dll   |Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT                             |5.1.2600.2180   |19968   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AB0000|WS2_32.dll    |Windows Socket 2.0 32-Bit DLL                                        |5.1.2600.2180   |82944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AD0000|wsock32.dll   |Windows Socket 32-Bit DLL                                            |5.1.2600.2180   |22528   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71B20000|mpr.dll       |Multiple Provider Router DLL                                         |5.1.2600.2180   |59904   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D10000|msacm32.drv   |Microsoft Sound Mapper                                               |5.1.2600.0      |20480   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D20000|wdmaud.drv    |WDM Audio driver mapper                                              |5.1.2600.2180   |23552   |2004-08-04 00:56:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73000000|winspool.drv  |Windows Spooler Driver                                               |5.1.2600.2180   |146432  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73BC0000|dciman32.dll  |DCI Manager                                                          |5.1.2600.2180   |8704    |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74290000|icmp.dll      |ICMP DLL                                                             |5.1.2600.2180   |3584    |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|746C0000|msls31.dll    |Microsoft Line Services library file                                 |3.10.349.0      |146432  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74720000|MSCTF.dll     |MSCTF Server DLL                                                     |5.1.2600.3147   |297984  |2007-09-21 23:49:06|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74C80000|oleacc.dll    |Active Accessibility Core Component                                  |4.2.5406.0      |163328  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74D90000|USP10.dll     |Uniscribe Unicode script processor                                   |1.420.2600.2180 |406528  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74E30000|RICHED20.DLL  |Rich Text Edit Control, v3.0                                         |5.30.23.1230    |433664  |2007-09-21 23:50:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74ED0000|wbemsvc.dll   |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |43520   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|74EF0000|wbemprox.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75020000|wmiutils.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |95232   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75290000|wbemcomn.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |214528  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75690000|fastprox.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |472064  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75E90000|SXS.DLL       |Fusion 2.5                                                           |5.1.2600.3019   |713216  |2007-09-21 23:50:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76080000|MSVCP60.dll   |Microsoft (R) C++ Runtime Library                                    |6.2.3104.0      |413696  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76380000|msimg32.dll   |GDIEXT Client DLL                                                    |5.1.2600.2180   |4608    |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76390000|imm32.dll     |Windows XP IMM32 API Client DLL                                      |5.1.2600.2180   |110080  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|763B0000|comdlg32.dll  |Common Dialogs DLL                                                   |6.0.2900.2180   |276992  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|765B0000|MSDART.DLL    |Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines                      |2.81.1117.0     |151552  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76780000|SHFolder.dll  |Shell Folder Service                                                 |6.0.2900.2180   |25088   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|767A0000|NTDSAPI.dll   |NT5DS                                                                |5.1.2600.2180   |67072   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76B20000|ATL.DLL       |ATL Module for Windows XP (Unicode)                                  |3.5.2284.0      |58880   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76B40000|winmm.dll     |MCI API DLL                                                          |5.1.2600.2180   |176128  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76BF0000|psapi.dll     |Process Status Helper                                                |5.1.2600.2180   |23040   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76C30000|WINTRUST.dll  |Microsoft Trust Verification APIs                                    |5.131.2600.2180 |176640  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76C90000|IMAGEHLP.dll  |Windows NT Image Helper                                              |5.1.2600.2180   |144384  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76D60000|iphlpapi.dll  |IP Helper API                                                        |5.1.2600.2912   |94720   |2007-09-21 23:48:42|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76F20000|DNSAPI.dll    |DNS Client API DLL                                                   |5.1.2600.3316   |147968  |2008-02-20 12:19:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76F60000|WLDAP32.dll   |Win32 LDAP API DLL                                                   |5.1.2600.2180   |172032  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76FB0000|winrnr.dll    |LDAP RnR Provider DLL                                                |5.1.2600.2180   |16896   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|76FC0000|rasadhlp.dll  |Remote Access AutoDial Helper                                        |5.1.2600.2938   |7680    |2007-09-21 23:49:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76FD0000|CLBCATQ.DLL   |                                                                     |2001.12.4414.312|498688  |2007-09-21 23:48:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77050000|COMRes.dll    |                                                                     |2001.12.4414.258|792064  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77120000|oleaut32.dll  |                                                                     |5.1.2600.3266   |551936  |2007-12-05 01:29:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|771B0000|wininet.dll   |Internet Extensions for Win32                                        |6.0.2900.3354   |666624  |2008-04-21 13:57:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|773D0000|comctl32.dll  |User Experience Controls Library                                     |6.0.2900.2982   |1054208 |2007-09-21 23:51:20|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03|
|774E0000|ole32.dll     |Microsoft OLE for Windows                                            |5.1.2600.3124   |1287168 |2007-09-21 23:49:48|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77920000|SETUPAPI.dll  |Windows Setup API                                                    |5.1.2600.2938   |985088  |2007-09-21 23:50:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77A80000|CRYPT32.dll   |Crypto API32                                                         |5.131.2600.2180 |597504  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77B20000|MSASN1.dll    |ASN.1 Runtime APIs                                                   |5.1.2600.2180   |57344   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77BD0000|midimap.dll   |Microsoft MIDI Mapper                                                |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77BE0000|MSACM32.dll   |Microsoft ACM Audio Filter                                           |5.1.2600.2180   |71680   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77C00000|version.dll   |Version Checking and File Installation Libraries                     |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77C10000|msvcrt.dll    |Windows NT CRT DLL                                                   |7.0.2600.3085   |343040  |2007-09-21 23:49:28|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77DD0000|ADVAPI32.dll  |Advanced Windows 32 Base API                                         |5.1.2600.2180   |616960  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77E70000|RPCRT4.dll    |Remote Procedure Call Runtime                                        |5.1.2600.3173   |582656  |2007-07-09 20:16:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77F10000|GDI32.dll     |GDI Client DLL                                                       |5.1.2600.3316   |282624  |2008-02-20 13:52:44|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77F60000|SHLWAPI.dll   |Shell Light-weight Utility Library                                   |6.0.2900.3354   |474112  |2008-04-21 13:56:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77FE0000|Secur32.dll   |Security Support Provider Interface                                  |5.1.2600.2180   |55808   |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7C800000|kernel32.dll  |Windows NT BASE API Client DLL                                       |5.1.2600.3119   |986112  |2007-09-21 23:48:48|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7C900000|ntdll.dll     |NT Layer DLL                                                         |5.1.2600.2180   |708096  |2004-08-04 11:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7C9C0000|shell32.dll   |Windows Shell Common Dll                                             |6.0.2900.3241   |8460288 |2007-10-26 10:34:02|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7DF70000|oledlg.dll    |Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support                 |5.1.2600.3016   |122880  |2007-09-21 23:49:50|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7E410000|USER32.dll    |Windows XP USER API Client DLL                                       |5.1.2600.3099   |578048  |2007-09-21 23:50:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|7E4B0000|hhctrl.ocx    |Microsoft? HTML Help Control                                         |5.2.3790.2847   |546304  |2007-09-21 23:48:38|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processes Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ID  |Name                    |Description                                 |Version      |Memory  |Priority|Threads|Path                                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4   |System                  |                                            |             |102400  |Normal  |79     |                                          |
|188 |spoolsv.exe             |Spooler SubSystem App                       |5.1.2600.2696|4661248 |Normal  |11     |C:\WINDOWS\system32                       |
|528 |ekrn.exe                |Eset Service                                |3.0.642.0    |28352512|Normal  |14     |C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus|

474
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Error Version 3.51.5.29
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2008, 16:22:41 PM »
หลังจาก update Structure เสร็จ แล้ว
Login อีกครั้ง พบ Error Update จาก
Version 3.51.1.8 MySQL 5.0.45
Server FreeBSD 6.1

รูปที่ 1 และ 2 เกิด Error เมื่อ Login ครับ
และ รูป ที่ 3 เกิด เมื่อ มีการ Logout ครับ
475
ที่ รพ.ปางมะผ้า ก็ เริ่ม ที่ จะ ทดสอบ ระบบ แล้วนะครับ จารย์ เห็นด้วยกับประเด็นนี้ ครับ อย่างน้อยที่สุดก็สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้เลย ไม่ต้อง มาลงข้อมูลบางอย่างทั้งหมดครับ

476
อีกรอบ นะครับ ผม Click Send แล้วแต่ก็ Error ในการส่งครับ

477
ดำเนินาการให้แล้ว ครับ จารย์ อีก อย่างครับ ในส่วน Folder ที่เราเก็บ ข้อมูลใน LocalBackup จำเป็นต้อง ระบุใหม่ทุกครั้งหรือ ไม่ครับ เพระว่ายังยังคงจำค่าเดิมอยู่ ขอบคุณครับ

478
EurekaLog 6.0.6

Application:
------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Fri, 9 Nov 2007 11:33:26 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.50.11.8
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 8 Nov 2007 22:33:54 +0700
  1.6 Up Time         : 38 minutes, 38 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Fri, 9 Nov 2007 12:12:04 +0700
  2.2 Address       : 018E7386
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.50.11.8
  2.5 Type          : EcxEditError
  2.6 Message       : The system cannot find the file specified.
  2.7 ID            : 1F4E
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

479
ปัจจุบันนี้ที่ รพ.ใช้ Server  2 ตัว โดย Server เดิม ที่ ใช้อยู่เป็น Windown 2003 Server R2
MySQL 4.1  Xenon RAM 512 MB  HDD 36 GB RIAD 1
ตัวที่สอง เป็น FreeBSD 6.2 MySQL 5.0 RAM 767 MB HDD 80 GB

ผมย้าย ฐานข้อมูล MySQL จากตั้วที่ 1 มาที่ สอง พบ Error Out of memory. โดยใช้ Tool Upgrade_Helper.exe ครับ มันแจ้งดังนี้ครับ อาจารย์ พอจะแนะนำ แก้ไข ไง ได้ บ้างครับ


Exception:
---------------------------------------------
  2.1 Date   : Thu, 8 Nov 2007 12:17:02 +0700
  2.2 Address: 0040613A
  2.3 Module : Upgrade_Helper.exe
  2.4 Type   : EOutOfMemory
  2.5 Message: Out of memory.

Active Controls:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.1 Form Class   : TMainform
  3.2 Form Text    : HOSxP Upgrade Helper
  3.3 Control Class: TcxCustomInnerMemo
  3.4 Control Text : C:\Nsoft\HoSxP_UPDATE\HOSxP_Server_Upgrade_Helper\mysqldump41.exe --allow-keywords --opt --default-character-set=tis620 --single-transaction --databases hos --host=172.10.10.1  --user=sa --password=sa --tables access_menu -r "D:\DOCUME~1\Myway\LOCALS~1\Te

Computer:
------------------------------------------------------
  4.1 Name          : PLAN
  4.2 User          : Myway
  4.3 Total Memory  : 767 Mb
  4.4 Free Memory   : 411 Mb
  4.5 Total Disk    : 96.03 Gb
  4.6 Free Disk     : 29.85 Gb
  4.7 System Up Time: 19 hours, 11 minutes, 22 seconds
  4.8 Processor     : AMD Sempron(tm) Processor 2800+
  4.9 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit

Operating System:
------------------------------------
  5.1 Type    : Microsoft Windows XP
  5.2 Build # : 2600
  5.3 Update  : Service Pack 2
  5.4 Language: Thai

480
หลังจาก update เป็น V3.50.3.7 ระบบแจ้งเรื่องการระบุเรื่อง Code506 ครับ ไม่ทราบว่าจะต่อยังไงดี
เพราะเข้าไปดูที่ ตาราง name506 Field code506 แล้วก็ยังงง ๆ ไม่รู้ว่าความหมายจริง  ๆ ของมันว่าหมายถึง
อะไร และ จะมีความเชื่อมโยงกับ ส่วนของ รหัสโรคยังไงบ้าง ใครที่รู้เรื่องนี้ ช่วยอธิบายทีครับ

481
ขอบคุณครับ ตอนนี้แก้ไขแล้ว พิมพ์ ได้เร็วขึ้นมากครับ

482
อยากสอบถามเรื่องการ print Sticker ยาผ่าน print Server คือว่าปัจจุบันนี้ print server เป็นเครื่องเดียวกันกับที่ที่ใช้ key ยา แต่ว่ามันทำงานได้ช้า หลังการส่งข้อมูล จะมะ หน้าต่างแสดง คิวการสั่ง print แสดงประมาณ 3 วินาที ทำให้การ key ไม่ต่อเนื่องต้องรอให้ pop up ดังกล่าว หายไปก่อนถึงจะเริ่ม key ข้อมูลต่อได้ มีทางไหนบ้างท่ไม่อยากให้ pop up ดังกล่าวแสดงขึ้นมา และสามารถ ลงข้อมูลยาได้แบบต่อเนื่องไม่รอให้ pop up ดังกล่าว หายไปก่อน เพราะว่าจะช่วยให้การลงข้อมูลทำได้เร็วมากยิ่งขึ้น ม่านใดทราบช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

483
ปัญหานี้มีคำตอบที่ DNS Server ครับ การ Set DNS Server ของระบบ Intranet แล้ว map ip ดังกล่าว เป็น Domain ที่ต้องการได้ครับ โดยำหนดให้เครื่องลูกข่าย ใช้ DNS Server ที่เราตั้งขึ้นมา

484
MySQL / Re: การกำหนดระบบ Replication ของ MySQL
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 03:15:47 AM »
ERROR 1187 (HY000): Failed rebuilding the index of  dumped table 'credit_card_type'

Server ที่ทำเป็น Slave เป็น FreeBSD 6.2 MySQL 5.0.27 ส่วน Master เป็น windows 2003 Server MySQL 4.1.12 ครับ มันแจ้ง Error เหมือนข้างบนครับ ไม่รู้ว่า จะแก้ไขยังไงครับ

485
อันนี้ความรู้สึกนะครับ คือ การ Access www.hosxp.net ช่วงนี้ทำได้ลำบากมากครับ ส่วนเรื่อง Download หาก File อยู่ที่ Server hosxo.net ก้จะ Download ยากมากครับ บ้างครั้งก็หลุดไปเฉย ๆ ผมใช้ Internet ipstar 512/256 Mbps ครับ ช่วงเวลาเดียวกันเข้า web อื่น ๆ ได้ตามปกติครับ  ::)

486
แก้ไข อย่างที่บอกแล้วครับ แต่ว่าปัญหายังคงมีเหมือนเดิม ยังคงมีปัญหาอยู่ครับ

487


เวลาจะเพิ่มรายการการใช้ยา จะมี Error ดังภาพครับ

488
ตอนนี้ยังมีให้ download ไหม ครับ

489
ยืนยันอีกคนหนึ่งครับ ว่า Net ipstar มันห่วยมาก ณ ตอนนี้นะครับ Download File ขนาดเกิน 2 MB 80 % จะเสียครับ แต่ถ้าหากเป็นพวก p2p อย่างที่อาจารย์บอก จะไม่ค่อยเสีย ครับ ส่วน ณ ปัจจุบัน ก็ดันมาหลุดบ่อย อีก ที่ โรงพยาบาลใช้ ipstar อยู่ครับ เพราะว่าเป็นพื้นที่ปลอด ADSL ครับ  :'(

490
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เนื่องที่ CUP มีแผนว่าจะใช้ Hosxp ในการเป็นระบบเวชระเบียนหลัก สำหรับสถานีอนามัยในเครือข่าย ซึ่ง จริง ๆ แล้ว CUP มีแนวนโนบายอยากที่จะให้ 1 CUP 1 HN เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทั้ง CUP และมีความเชื่อโยงให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจุบันนี้เป็นปัญหาหลักของ ทั้ง CUP ยังไงเอาใจช่วยนะครับนะครับ ขอให้ บรรลุจุดยุติเรื่องนี้เร็ว ๆ เพื่อจะได้มีแนวทางในการพัฒนาต่อ ๆ ไป

หน้า: 1 ... 8 9 [10]