แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มะโหน่ง

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
401
วันนี้ พอมาทำงานก็ เริ่ม ปวดหัวเลย ครับ
ห้องบัตรบอกว่า ลง ทะเบียน ส่งตรวจไม่ได้ เจอ
Error ซึ่ง ผใก็ งง ว่า มัน เป็นไร เพราะว่าไม่ได้
มีการแก้ไข หรือ ว่า ทำไร กะ ระบบ เลย งง ๆ
เหมือนกัน

มี Error ดังนี้ ครับ
EurekaLog 6.0.22

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 18 Feb 2010 08:47:40 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.2.9
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Wed, 10 Feb 2010 07:17:18 +0700
  1.6 Up Time         : 1 minute, 4 seconds

Exception:
------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 18 Feb 2010 08:48:44 +0700
  2.2 Address       : 011651BC
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.53.2.9
  2.5 Type          : EJvInterpreterError
  2.6 Message       : 'unit' expected but 'Procedure' found.
  2.7 ID            : F198
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : user
  3.2 Name      : user
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : TOffice97Balloon
  4.2 Form Text    : Save Data
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
----------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : NONG
  5.2 Total Memory  : 1022 Mb
  5.3 Free Memory   : 657 Mb
  5.4 Total Disk    : 15 Gb
  5.5 Free Disk     : 2.08 Gb
  5.6 System Up Time: 3 days, 9 minutes, 50 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : GelSprinter GX 3050N PCL 6 (driver 1.1.0.0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 172.010.010.002
  7.2 Submask   : 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 172.010.010.253
  7.4 DNS 1     : 172.010.010.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11208 [โรงพยาบาล ปางมะผ้า]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.36-log
                                  Database hosxp2009 @ 172.10.10.10]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : SHOW KEYS FROM hosxp2009.sys_app_script
  8.6 No 2                     : select * from sys_app_script where script_name = 'SYS_VN_SCRIPT'
  8.7 No 3                     : SHOW COLUMNS FROM hosxp2009.monitor_criteria LIKE '%'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/local/
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/local/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/db/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/db/mysql/pangmapha.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = DISABLED
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = pangmapha.com
                                 identity = 17881128
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect =
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 134217728
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 157286400
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir =
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 33554432
                                 innodb_log_file_size = 209715200
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = ./
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_legacy_cardinality_algorithm = ON
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 268435456
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/local/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 17881128
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = ON
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_bin_trust_routine_creators = ON
                                 log_error = /var/db/mysql/pangmapha.com.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 33554432
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 536870912
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 67108864
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 ndb_autoincrement_prefetch_sz = 1
                                 ndb_cache_check_time = 0
                                 ndb_connectstring =
                                 ndb_extra_logging = 0
                                 ndb_force_send = ON
                                 ndb_index_stat_cache_entries = 32
                                 ndb_index_stat_enable = OFF
                                 ndb_index_stat_update_freq = 20
                                 ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip = 3
                                 ndb_report_thresh_binlog_mem_usage = 10
                                 ndb_use_copying_alter_table = OFF
                                 ndb_use_exact_count = ON
                                 ndb_use_transactions = ON
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 1000000
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 11095
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/db/mysql/pangmapha.com.pid
                                 plugin_dir = /usr/local/lib/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 43614
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 33554432
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 4194304
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 4194304
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 1
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /var/tmp/
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/db/mysql/pangmapha-slow.log
                                 socket = /tmp/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 4194304
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 256
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 16384
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1266457702
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /var/tmp/
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.36-log
                                 version_comment = FreeBSD port:_mysql-server-5.1.36
                                 version_compile_machine = amd64
                                 version_compile_os = portbld-freebsd7.2
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

402
Development / Re: อยากให้พัฒนาโมดูลทันตกรรมครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 10:43:10 AM »
ดันอีก คน ฮิ  :)

403
Development / Re: 3.53.2.17 มาแล้ว
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 09:39:37 AM »
มีไร ใหม่ มั้ง เอ่ย  :D

404
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: ขอความช่วยเหลือ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 11:31:50 AM »
อืม น่าจะให้ข้อมูล มากกว่านี้หน่อยนะครับ .. จะได้ ตามไปงม ได้ถูก  ::)

405
Report Exchange / Re: FORM-Doctor-OPDCARD ขนาด A5 ภาค2
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 11:29:50 AM »
แบบว่า เป็น กำลังใจให้ ทำไม่ได้ ขอ รอใช้ละกันครับ  ;D

406
HOSxP PCU / Re: สอบถามเรื่อง Vaccine ทั้งระบบ ครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 10:22:51 AM »
เท่าที่ไป งม ๆ ซาม ๆ ดู ตาราง Vaccine ของผมไม่มีข้อมูลครับ
แต่จะ มีที่

Person_vaccine
EPI_vaccine
WBC_Vaccine
Student_Vaccine

ลองสมมุติ ว่า จะ เพิ่มวัคซีน 1 ตัวเข้าไปในระบบ
ผมจะต้องไปลงข้อมูลที่ไหน มั้ง และมันมีผลต่อ
ความครอบคลุม ที่ระบบ จะ แจ้งยังไงครับ ...  ???

408
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: table anc_service
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:46:17 AM »
ตั้งแต่ 5-12 มันไม่ใช่วัคซีน มันมี Vaccine Code ด้วยเหรอครับ

409
HOSxP PCU / สอบถามเรื่อง Vaccine ทั้งระบบ ครับ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:22:44 AM »
เนื่องจากมานั่งไล่เรียง ดูแล้ว ปรากฎว่า ยัง ไม่มั่นใจในความเข้าใจเท่าไหร่ครับ เลยเอามาถามผู้รู้น่าจะ ดีกว่า คนที่ไม่รู้เหมือนผมเขาจะได้รู้ด้วย มีคำถามอย่างนี้ครับ
 
1. ตารางที่เก็บข้อมูล วัคซีนนั้น หลัก ๆ ทั้งระบบ จะมี เท่านี้หรือ เปล่าครับ (ไม่เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ)
    - person_vaccine
    - person_vaccine_group_lot
    - student_vaccine
    - student_vaccine_place
    - epi_vaccine
    - vaccine_combination
    - vaccine

2. แต่ละตารางมีความสำครัญเยี่ยงนี้หรือ เปล่า
    - ตาราง person_vaccine เป็นตารางที่เก็บข้อมูลชนิดของวัคซีนหลัก ๆ ที่ใช้อยู่ทั้งหมด ทั้งกลุุ่่ม ชื่อ รหัส ที่ส่งออก 18 แฟ้ม

    - ตาราง person_vaccine_group_lot ใช้ในการเก็บข้อมูล Lot No. ของวัคซีนที่ผู้ใช้ต้องไปลงเอง ในส่วนของข้อมูลวัคซีน โดยจำแนกตามกลุ่มของวัคซีน

    - ตาราง student_vaccine เป็นตารางที่เก็บข้อมูลที่จะให้ในกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งจะมีชื่อวัคซีน และ Code ในการส่งออกวัคซียนในระบบ 18 แฟ้ม และ ผมสงสัยว่า มันเชื่อมโยงกับตาราง Person Vaccine หรือ เปล่า

    - ตาราง student_vaccine_place เก็บข้อมูลสถานที่ ให้บริการวัคซียนในเด็กนักเรียน

    - ตาราง epi_vaccine เก็บข้อมูลของวัคซีนที่ให้บริการแก่เด็กกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี 11 เดือน 30 วัน เก็บข้อมูลชื่อ และ Code ส่งออกวัคซีนในระบบ 18 แฟ้ม รวมทั้งอายุ ของกลุ่มเป้าหมายในวัคซีนกลุ่ม นั้น ๆ 

    - ตาราง vaccine_combination เป็นตารางที่เก็บข้อมูล วัคซีนรวมต่าง ๆ โดยอ้างอิงจาก รหัสวัคซีน และ รหัสวัคซีนรวม ซึ่งผมเองยังไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมโยงกันตางรางอื่น ๆ หรือ ไม่

    - ตาราง Vaccine ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไม เพราะว่า ไม่เห็นมีข้อมูลในตารางนี้ ทั้ง ที่ตามชื่อน่าจะเป็นตารางหลังในระบบวัคซีน

3. ขอรบกวนท่าน อาจารยื และ เหล่าจอมยุทธ ทั้งหลายช่วยอธิบาย หรือ เพิ่มเติมความเข้าใจของผมด้วยครับ ทั้ง นี้เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางต่อไปกรณี ที่จะต้อง ไปลงระบบ วัคซีน หสกต้องการเพิ่มวัคซีนเข้าไปในระบบ ต้องไปจัดการเรื่องใด อย่างไร บ้าง หาก จะ เป็น ไม่รบกวนเกินไปอยบ่างได้ตารางตัวอย่าง ไว้เป็นที่อ้างอิงต่อไปครับ

ขอบคุณครับ   ;D

410
ขอดันเรื่อง นี้ อีกคน ครับ มีปัญหาเหมือน กัน เรื่องความครอบคลุมของ วัคซีน ที่ระบบแจ้ง ครับ

411
กำลัง Load ครับ แล้ว จะ มารายงานผลครับ

ส่วนเรื่องส่งออก 18 แฟ้ม กรณีที่ ข้อมูลลงด้วยโปรแกรม Hosxp PCU เอง Version 3.53.2.3 ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าในเดือนนั้น มีข้อมูลที่นำเ้ข้ามาจาก HCIS ปนอยู่ด้วยมันจะมีปัญหาส่งออกแล้วค้างที่แฟ้ม Drug ครับตาม Error ที่แจ้งไว้ครับ  :o

412
ไม่รู้ว่าใช่ป่าวครับจารย์  ::)

413
ส่งออกผ่าน Hosxp ผ่านครับ ส่วนตารางยา ผมก็ ตรวจสอบ แล้ว
พบ ปัญหา กรณีที่ Import HCIS แล้วได้ ข้อมูลที่เป็น Visit มาด้วย
ผมลอง ลบ ข้อมูลจาก HCIS ให้ คง ไว้เฉพาะ ที่เริมลงจาก Hosxp PCU

แต่ Hosxp PCU ก็ Error อยู่ดี ครับ   ::)

414
ตอนนี้ สอ.ทุกแห่ง ใช้ Hosxp PCU หมดแล้วครับที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
ตอนนี้ใช้ Hosxp PCU Ver 3.53.2.3 ส่งออกข้อมูลแล้วมี Error ตามด้านล่าง
ครับ ติดที่ แฟ้ม Drug ทีแรกนึกว่าคงมีปัญหาที่เกิดจากการ Import จาก HCIS
แต่ผมลองลบ Visit ที่นำเข้าจาก HCIS ในช่วงเดือน หมดแล้ว ส่งออกอีกครั้งก็ยัง
มี Error ตามด้านล่างครับ แก้ไขไงดีครับ


EurekaLog 6.0.22

Application:
------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Sat, 6 Feb 2010 13:40:41 +0700
  1.2 Name/Description: Turbo_HOSxP_PCU.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.2.3
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Wed, 3 Feb 2010 00:35:04 +0700
  1.6 Up Time         : 8 minutes, 22 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Sat, 6 Feb 2010 13:49:03 +0700
  2.2 Address       : 0041E977
  2.3 Module Name   : Turbo_HOSxP_PCU.exe
  2.4 Module Version: 3.53.2.3
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (Double).
  2.7 ID            : 7493
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : user
  3.2 Name      : user
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : IMWindowClass
  4.2 Form Text    : u - Conversation
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
--------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : USER
  5.2 Total Memory  : 3063 Mb
  5.3 Free Memory   : 2431 Mb
  5.4 Total Disk    : 31.85 Gb
  5.5 Free Disk     : 24.23 Gb
  5.6 System Up Time: 35 minutes, 59 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T5470  @ 1.60GHz
  5.8 Display Mode  : 1280 x 800, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (driver 6.14.10.4935)
  5.11 Printer      : PDFCreator (driver 5.1.2600.1106)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 010.059.000.002 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.2 Submask   : 255.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.3 Gateway   : 010.059.000.001 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 172.010.010.001 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF             - ON              - ON             

415
Development / Re: HOSxP 3.53.1.30 มาแล้ว
« เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 14:29:30 PM »
ต้องรอ อีก นิดป่าว ครับ หรือ บรรเลง ได้เลย  ::)

416
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP ในวารสารครับ
« เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 21:38:23 PM »
ยินดีด้วยอีกคน  :o

417
ยินดีต้อนรับ / Re: New report gallery
« เมื่อ: มกราคม 24, 2010, 12:48:05 PM »
อ.mn แล้ว รพ. ที่ อ.mn ขึ้นระบบให้ สมัย ยังไม่ใช่ MBS จะได้รับ อานิสง นี้ด้วยไหม ครับ  :D

418
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP.Net ISP Change
« เมื่อ: มกราคม 24, 2010, 12:29:43 PM »
แสดงว่า เรา จะ เข้า web ได้เร็วขึ้น ใช่ไหมครับจารย์  ;D

420
ห้องฟันฝากสอบถามเรื่อง การคิดราคาการให้บริการถอนฟัน
กรณีที่ถอนฟันมากกว่า 1 ซี่ ค่าบริการต่อซี่ 300 บาท แต่ระบบ
ยังคำนวณค่าบริการแค่ 300 บาทครับ ต้องมาระบุเองตลอด
บางครั้งเกรงว่าราคารักษา จะหลุดไปครับมีวิธีการที่จะให้ระบบ
สามารถ คำนวณ อัตโนมัติไหมครับ


421
แล้วกรณีที่ มัน ไม่ขึ้นล่ะ ครับ มันคือ อะไรต้องไปแก้ไร เพิ่มอีกหรือเปล่า  ???

422
นอกเรื่อง / Re: Server HOSxP ป่วยหรือเปล่าครับ :)
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 08:31:08 AM »
ยังไม่แน่ ใจ ว่า OK ยัง ขอดู วันนี้ อีก ที ที่ผ่านมา 1 สัปดาห์ ท่าทาง จะ ป่วย จริง  ;D

423
อยู่วง LAN เดียวกัน หรือป่าว หากอยู่ วง เดียวกันลงตรวจสอบ Firewall ทั้งสองฝั่ง ดู
หาก อยู่คนละ วง ดู ว่า มี Firewall ที่ Router ที่เชื่อม ทั้ง สอง วง หรือ เปล่า ครับ  ::)

424
Admin tools / Re: e-office ของ ม.บูรพา โหลดได้แล้วจ้า
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 10:12:31 AM »
ขอบคุณครับ  ;D

425
HOSxP PCU / Re: JHCIS to Hosxp_PCU
« เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 09:26:24 AM »
ขอด้วยคนครับ
tinnakornc@ h o t m a i l .com

426
Development / Re: HOSxP 3.52.9.11
« เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 13:45:56 PM »
มีที่ไหน ลอง แล้ว บ้าง ครับ ... จะได้ตาม  :P

427
แก้ได้แล้ว ครับ นั่งดู Error ดี ๆ ปรากฎว่า ตาราง monitor_criteria
ท่าทาง จะ เสีย ผม เลย ของ ฐานข้อมูลเดิม ที่ Backup ไว้ไปทับ ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติ แล้วครับ แต่ อยากรู้เหมือนกันว่า เจ้าตาราง นี้ มี ไว้ทำหน้าที่อะไร ครับ ทำไมพอมันเสีย แล้ว Save ข้อมูล ไม่ได้ซักอย่าง เลย ... ท่านใดทราบ ช่วยบอกที ครับ ขอบคุณครับ

428
MySQL คนละ Version ป่าว ครับ
ลอง Uninstall Service แล้ว install Service MySQL ใหม่ดูนะครับ
ถ้าข้อมูล ไม่ได้ อยู่ ที่ Folder เดียวกัน น่า จะ ได้ครับ

429
ขอความช่วยเหลือ ด่วนมากครับ ตอนนี้ ระบบ ใช้งานไม่ได้เลย
ขึ้น Error ว่า Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)

แล้ว Save ข้อมูล ไมใด้เลย ครับ ใช้ Version 3.52.8.20 ลอง ลง 3.52.9.2 แล้ว
อาการ นี้ก็ ไม่หายเหมือนกันครับ ไม่ทราบว่า เกิดขึ้นเพราะว่าอะไร เพราะว่าอยู่
ดี ๆ ก้ เป็นครับ ซึ่ง ไม่ได้ทำไรกับ ระบบฐานข้อมูลเลย ไม่ทราบว่าจะแก้ไงดีครับ
ใช้ FreeBSD 7.2 64 bit MySQL 5.1.36  ครับ

Error ฉะบับเต็มดังนี้ ครับ

EurekaLog 6.0.20

Application:
------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Thu, 3 Sep 2009 20:33:07 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.52.9.2
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Wed, 2 Sep 2009 17:58:11 +0700
  1.6 Up Time         : 2 minutes, 35 seconds

Exception:
-----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Thu, 3 Sep 2009 20:35:42 +0700
  2.2 Address       : 0041AB4C
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.52.9.2
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (Integer).
  2.7 ID            : C8B6
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : user
  3.2 Name      : user
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : TOffice97Balloon
  4.2 Form Text    : Save Data
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
----------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : NONG
  5.2 Total Memory  : 1022 Mb
  5.3 Free Memory   : 597 Mb
  5.4 Total Disk    : 15 Gb
  5.5 Free Disk     : 1.98 Gb
  5.6 System Up Time: 2 hours, 48 minutes, 45 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : HP LaserJet 2300 Series PCL 6 (driver 6.0.6001.22116)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 172.010.010.100 - 000.000.000.000
  7.2 Submask   : 255.255.000.000 - 000.000.000.000
  7.3 Gateway   : 172.010.010.253 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 172.010.010.001 - 172.010.010.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11208 [รพช. ปางมะผ้า]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.36-log
                                  Database hosxp2009 @ 172.10.10.10]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     :
  8.6 No 2                     : SHOW KEYS FROM hosxp2009.monitor_criteria
  8.7 No 3                     : select * from monitor_criteria
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/local/
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/local/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/db/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/db/mysql/dl380.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = DISABLED
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = dl380.pangmapha.com
                                 identity = 10213450
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect =
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 134217728
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 157286400
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir =
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 33554432
                                 innodb_log_file_size = 209715200
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = ./
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_legacy_cardinality_algorithm = ON
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 268435456
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/local/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 10213450
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = ON
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_bin_trust_routine_creators = ON
                                 log_error = /var/db/mysql/dl380.pangmapha.com.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 33554432
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 536870912
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 67108864
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 ndb_autoincrement_prefetch_sz = 1
                                 ndb_cache_check_time = 0
                                 ndb_connectstring =
                                 ndb_extra_logging = 0
                                 ndb_force_send = ON
                                 ndb_index_stat_cache_entries = 32
                                 ndb_index_stat_enable = OFF
                                 ndb_index_stat_update_freq = 20
                                 ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip = 3
                                 ndb_report_thresh_binlog_mem_usage = 10
                                 ndb_use_copying_alter_table = OFF
                                 ndb_use_exact_count = ON
                                 ndb_use_transactions = ON
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 1000000
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 11095
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/db/mysql/dl380.pangmapha.com.pid
                                 plugin_dir = /usr/local/lib/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 5362
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 33554432
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 4194304
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 4194304
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 1
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /var/tmp/
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/db/mysql/dl380-slow.log
                                 socket = /tmp/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 4194304
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 256
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 16384
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1251984932
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /var/tmp/
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.36-log
                                 version_comment = FreeBSD port:_mysql-server-5.1.36
                                 version_compile_machine = amd64
                                 version_compile_os = portbld-freebsd7.2
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

430
ถือว่า ช้า ครับ ถ้าเทียบ กะ web อื่น ๆ

431
ขอคุณครับ ตอนนี้ แก้ปัญหาได้แล้ว ครับ สาเหตุ อาจจะเกิดจาก Server ผม Ram มันน้อน ครับ
แค่ 512MB เอง ใช้มานานนมหลายปี ตอนนี้ ก้ เพียงแก้ไขให้ใช้งานได้ไปก่อนครับ เพราะว่าจะ
ได้ Server ใหม่ เดือนหน้านี้แล้วครับ ยังไง คงได้รบกวนอาจารย์ ทุกท่านอีกรอบ แล้ว มีใครใช้
FreeBSD บ้างไหม ครับ ขอบคุณครับ

432
ขอบคุณครับ อยู่ระหว่าง รอ Server ใหม่ อยู่ ครับ
ตอนนี้ ต้อง แก้ไข ไปก่อน พลาง ๆ ขอบคุณครับ  :-\

433
คือ ตอนนี้ Login ได้แต่ทำไร ไม่ได้ เลยครับ ระบบ แจ้ง ว่า
table 'xxx' was not locked with LOCK TABLE

XXX คือ ตารางที่ระบบ เรียกใช้งานครับ


OS Windows 2003 Server MySQL 5.1.28-rc-community

Error Log  มีอยู่ว่า

ช่วงแรก ๆ


InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
090405 14:35:46  InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 100 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
InnoDB: Progress in MB: 100
090405 14:35:48  InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 64 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
090405 14:35:50  InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 64 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
InnoDB: Foreign key constraint system tables created
090405 14:35:53  InnoDB: Started; log sequence number 0 0
090405 14:35:54 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
090405 14:35:54 [Note] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Version: '5.1.28-rc-community'  socket: ''  port: 3306  MySQL Community Server (GPL)
090405 14:58:07  InnoDB: Error: table `pangmapha`.`access_menu` does not exist in the InnoDB internal
InnoDB: data dictionary though MySQL is trying to drop it.
InnoDB: Have you copied the .frm file of the table to the
InnoDB: MySQL database directory from another database?
InnoDB: You can look for further help from
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
090405 14:58:07  InnoDB: Error creating file '.\pangmapha\access_menu.ibd'.
090405 14:58:07  InnoDB: Operating system error number 80 in a file operation.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/operating-system-error-codes.html
InnoDB: The file already exists though the corresponding table did not
InnoDB: exist in the InnoDB data dictionary. Have you moved InnoDB
InnoDB: .ibd files around without using the SQL commands
InnoDB: DISCARD TABLESPACE and IMPORT TABLESPACE, or did
InnoDB: mysqld crash in the middle of CREATE TABLE? You can
InnoDB: resolve the problem by removing the file '.\pangmapha\access_menu.ibd'
InnoDB: under the 'datadir' of MySQL.
090405 14:58:08  InnoDB: Error: table `pangmapha`.`accessoperation` does not exist in the InnoDB internal
InnoDB: data dictionary though MySQL is trying to drop it.
InnoDB: Have you copied the .frm file of the table to the
InnoDB: MySQL database directory from another database?
InnoDB: You can look for further help from
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
090405 14:58:08  InnoDB: Error creating file '.\pangmapha\accessoperation.ibd'.
090405 14:58:08  InnoDB: Operating system error number 80 in a file operation.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/operating-system-error-codes.html
InnoDB: The file already exists though the corresponding table did not
InnoDB: exist in the InnoDB data dictionary. Have you moved InnoDB
InnoDB: .ibd files around without using the SQL commands
InnoDB: DISCARD TABLESPACE and IMPORT TABLESPACE, or did
InnoDB: mysqld crash in the middle of CREATE TABLE? You can
InnoDB: resolve the problem by removing the file '.\pangmapha\accessoperation.ibd'
InnoDB: under the 'datadir' of MySQL.
090405 14:58:09  InnoDB: Error: table `pangmapha`.`active_medication` does not exist in the InnoDB internal
InnoDB: data dictionary though MySQL is trying to drop it.
InnoDB: Have you copied the .frm file of the table to the
InnoDB: MySQL database directory from another database?
InnoDB: You can look for further help from
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
090405 14:58:09  InnoDB: Error creating file '.\pangmapha\active_medication.ibd'.
090405 14:58:09  InnoDB: Operating system error number 80 in a file operation.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/operating-system-error-codes.html
InnoDB: The file already exists though the corresponding table did not
InnoDB: exist in the InnoDB data dictionary. Have you moved InnoDB
InnoDB: .ibd files around without using the SQL commands
InnoDB: DISCARD TABLESPACE and IMPORT TABLESPACE, or did
InnoDB: mysqld crash in the middle of CREATE TABLE? You can
InnoDB: resolve the problem by removing the file '.\pangmapha\active_medication.ibd'
InnoDB: under the 'datadir' of MySQL.
090405 14:58:09  InnoDB: Error: table `pangmapha`.`adr_cause` does not exist in the InnoDB internal
InnoDB: data dictionary though MySQL is trying to drop it.
InnoDB: Have you copied the .frm file of the table to the
InnoDB: MySQL database directory from another database?
InnoDB: You can look for further help from
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
090405 14:58:09  InnoDB: Error creating file '.\pangmapha\adr_cause.ibd'.
090405 14:58:09  InnoDB: Operating system error number 80 in a file operation.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/operating-system-error-codes.html
InnoDB: The file already exists though the corresponding table did not
InnoDB: exist in the InnoDB data dictionary. Have you moved InnoDB
InnoDB: .ibd files around without using the SQL commands
InnoDB: DISCARD TABLESPACE and IMPORT TABLESPACE, or did
InnoDB: mysqld crash in the middle of CREATE TABLE? You can
InnoDB: resolve the problem by removing the file '.\pangmapha\adr_cause.ibd'
InnoDB: under the 'datadir' of MySQL.
090405 14:58:10  InnoDB: Error: table `pangmapha`.`adr_continue_rechallenge` does not exist in the InnoDB internal
InnoDB: data dictionary though MySQL is trying to drop it.
InnoDB: Have you copied the .frm file of the table to the
InnoDB: MySQL database directory from another database?
InnoDB: You can look for further help from
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
090405 14:58:10  InnoDB: Error creating file '.\pangmapha\adr_continue_rechallenge.ibd'.
090405 14:58:10  InnoDB: Operating system error number 80 in a file operation.
InnoDB: Some operating system error numbers are described at
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/operating-system-error-codes.html
InnoDB: The file already exists though the corresponding table did not
InnoDB: exist in the InnoDB data dictionary. Have you moved InnoDB
InnoDB: .ibd files around without using the SQL commands
InnoDB: DISCARD TABLESPACE and IMPORT TABLESPACE, or did
InnoDB: mysqld crash in the middle of CREATE TABLE? You can
InnoDB: resolve the problem by removing the file '.\pangmapha\adr_continue_rechallenge.ibd'
InnoDB: under the 'datadir' of MySQL.
090405 14:58:10  InnoDB: Error: table `pangmapha`.`adr_death` does not exist in the InnoDB internal
InnoDB: data dictionary though MySQL is trying to drop it.
InnoDB: Have you copied the .frm file of the table to the
InnoDB: MySQL database directory from another database?

ช่วงหลัง ๆ

090515 14:48:24 [ERROR] Cannot find or open table pangmapha_blank/ovst from
the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the
table exists. Maybe you have deleted and recreated InnoDB data
files but have forgotten to delete the corresponding .frm files
of InnoDB tables, or you have moved .frm files to another database?
or, the table contains indexes that this version of the engine
doesn't support.
See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
how you can resolve the problem.

090515 14:49:17 [ERROR] Cannot find or open table pangmapha_blank/ovst from
the internal data dictionary of InnoDB though the .frm file for the
table exists. Maybe you have deleted and recreated InnoDB data
files but have forgotten to delete the corresponding .frm files
of InnoDB tables, or you have moved .frm files to another database?
or, the table contains indexes that this version of the engine
doesn't support.
See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-troubleshooting.html
how you can resolve the problem.

090515 14:55:24 [Note] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Normal shutdown

090515 14:55:24 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 1988  user: 'sa'

090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 1987  user: 'sa'

090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 1961  user: 'sa'

090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 400  user: 'sa'

090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 372  user: 'sa'

090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 367  user: 'sa'

090515 14:55:26 [Warning] D:\HOSxP\MySQL\bin\mysqld.exe: Forcing close of thread 366  user: 'sa'

434
Upgrate Structue แล้วเกิด Error ในช่วงที่กำลัง Update MySQL Lost connect จากนั้น ฐานข้อมูล ก็ เข้าใช้งานไม่ได้เลย ครับ ระบบแจ้ง Table 'xxxx' was not locked with LOCK TABLES ต้องแก้ไขไง ดี ครับ และ แย่กว่าคือ เครื่อง ที่ Backup ผม ก็ เจ้ง ไปด้วย ขอความช่วยเหลือ ด้วยครับ

435
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: Version 3.52.5.6
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 13:30:31 PM »
อีก อย่างครับ Logout แล้ว Auto-hide the Taskbar ยังคง Active อยู่ ปกติ Version ก่อน ๆ จะ กลับ มาเป็นไม่ซ่อน หน้า จอ เหมือนเดิม ครับ เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ ไม่ใช่ปัญหาครับ

436
Development / Re: ฉลากยา แบบออกแบบเอง มีรูป
« เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 09:03:08 AM »
สนใจครับ ... อยู่ในพื้นที่ ที่ผู้รับบริการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สื่อภาษา ก็ไม่ค่อยเข้าใจกัน  มีแนวทางยังไงครับ คือ จะ เอารูป ไปใส่ได้ยังไงครับ

437
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: กำหนด SubStock
« เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 11:48:25 AM »
ช่วยอธิบายความหมาย และ แนวทางในการดำเนินการกำหนด เรื่อง Stock และ Sub Stock
ได้ไหม ครับ ผมเอง ก็ ไม่ค่อยเข้าในเรื่อง นี้ เท่าไหร่   จะได้เอามาจัดการเรื่อง ระบบ Stock ยา
ของโรงพยาบาลด้วยครับ ขอบคุณครับ  :D

438
ขอบคุณครับ จารย์ MN  ;D

439
แฟ้มที่ชื่อ Home ส่งออกมาแล้ว ดู เหมือน ว่า ในส่วนของ Field LOCATYPE จะผิดครับ
เพราะว่า File ที่ส่งออกมามี รหัส เลข 6 ออกมาด้วย ซึ่ง จากการตรวจสอบคราว ๆ พบว่ามาจาก
Field ที่ชื่อ House_type_id  ซึ่งจริง ๆ น่าจะมาจาก Field ที่ชื่อ Location_area_id ในตาราง
house ครับ จากภาพ คือ File home ที่ส่งออกจาก Hosxp , ภาพ จากตาราง house และ
มาตรฐาน 18 file  สปสช. ครับ

440
Development / Re: ช่วยผมแก้โจท นี้ทีครับ
« เมื่อ: เมษายน 06, 2009, 09:42:15 AM »
ดันครับ ... ใคร มีความคิดดี ๆ หรือ การปรับใช้งาน HOSXP ให้ตอบโจทย์ ที่ว่า ช่วยแนะทีครับ

441
Development / ช่วยผมแก้โจท นี้ทีครับ
« เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 10:19:15 AM »
เรื่องการให้บริการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย NCD ครับ

คือที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่จะให้บริการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย NCD และในการออกเยี่ยมบ้านแต่ละครัง พยาบาลที่ออกหน่วยก็จะเอายา ต่าง ๆ ไปให้ผู้ป่วยด้วย โดยยการเอา OPD Card มาให้แพทย์ประจำบ้านดูแล้วก็ลงว่า จะ ให้ยาอะไร ลด หรือ เพิ่มยาอะไร แล้วให้พยาบาลที่ออกไปเยี่ยม นำยาไปให้ แล้ว ก็ วัดสัญญาณชีพต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือ เจาะเลือด เพื่อนำกลับมาตรวจที่โรงพยาบาล จากนั้น ก็ เอาข้อมูลมาลงที่ OPD Card เพื่อรอให้หมอสั่งยา ในการออก ครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งสาเหตุที่ทำแบบนี้ เพราะว่า พื้นที่ตั้งของหมู่บ้าน มัน อยู่ไกลลิบครับ บ้างในหุบเขา บ้างก็ยอดเขา ในการออกไปหมู่บ้านแต่ละครั้ง ก็ต้องออกเป็นกลุ่ม มีทั้งเจ้าหน้าที่ สอ. และ พยาบาล เพื่อจะออกไปทำงานสาธารณสุข ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด เพราะถ้ารอให้ชาวบ้านลงมา ... ก็ หายไปหมดครับ ไม่ได้ตามแผนการรักษา ... แล้วแบบนี้ผมจะทำไงดี ครับ

ตอนนี้ก็ ให้ลงทะเบียนเหมือนการมาที่โรงพยาบาลแต่เลือกเป็นคนไข้ ออกหน่วย  เพื่อที่ห้องยาเองก็จะสามารถลงข้อมูลการเบิกจ่ายได้ แต่ ห้องบัตรก็มีปัญหาเพราะว่า ข้อมูล จะ มากวน จำนวน Visit ที่มาโรงพยาบาล ส่วน Clinic NCD ก็ บ่นเพราะว่าข้อมูลไปขึ้น ที่ มารับบริการแต่ว่าทาง Clinic พิเศษ เองไม่ได้ลงการให้บริการเพราะว่า คนไข้ไม่ได้มาจริง ๆ

ผมเอง เลยไม่รู้จะทำไง ครับ

เลยมีคำถามว่า
1. มีการลงข้อมูลการใช้ยากรณีที่ออกเยียมบ้าน แบบ ที่ ข้อมูลไม่ได้มากวน Visit จริงที่โรงพยาบาลไหมครับ
2. การเชื่อมโยงผู้ป่วย Clinic พิเศษ ต่าง ๆ กับข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในบัญชี 1-8 มันสามารถที่จะ Link ข้อมูลกันได้ไหม ครับ ทั้งนี้เวลาออก เยียมบ้านก้มาลงข้อมูลที่ บัญชี 1-8 และ มีการเชื่อโยงประวัติไปยังหน้า HOSXP ในส่วนของ Clinic NCD ต่าง ๆ

ช่วยผมทีครับ ...  :'(

442
ขอบคุณมากครับ  ;D

443
คือ อยากได้รายงานที่แสดงชื่อ บุคคล ที่มารับบริการ โดยจำแนกตาม ประเภทการมา
เช่น คนไข้ทั่วไป คน ไข้ออกหน่วย คนไข้ PCU ตามภาพครับ 
เอา เป็นชื่อคน อายุ โรค ค่าใช้จ่าย และ ที่อยู่ ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใด
มีมั้งครับ ขอ เชิญทุกท่านร่วมทำบุญก่อนวันสงกรานต์ ด้วยครับ
(ปล. ไม่รู้ว่า field ไหน ตารางอะไร เก็บ ค่าประเภทผู้ป่วยดังกล่าว)

444
HOSxP PCU / Re: ปัญหา 18 แฟ้ม สนย provis แก้ไขด่วน
« เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 10:03:56 AM »
ตกลงที่ผมเข้าใจถูกไหม ครับ เพราะตอนนี้ Pcode & NHSO_Code ของผม เป็นค่าเดียวกันเลย ... ในตาราง pttype

445
HOSxP PCU / Re: ปัญหา 18 แฟ้ม สนย provis แก้ไขด่วน
« เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 08:59:51 AM »
หมายถึง เอา Code  ในส่วนของ MAININSCL ตามรหัสมาตรฐานของ สนย. ไป Update ที่ ตาราง pttype ของ HOSXP field ที่ชื่อ NHSO_CODE ใช่ไหมครับ


ตัวอย่าง

INSCL      INSCL_NAME                                                MAININSCL
01         สิทธิประกันสังคม                                                SSS
02         สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ                                    OFC
03         สถานะคนไทยในต่างประเทศ                                    FRG
04         สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ            SOF
05         สิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมือง                              BFC
06         ไม่มีสิทธิใดๆ      
07         สถานะคนต่างด้าว                                                NRD
08         สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมือง                           PBF
09         สิทธิทหารผ่านศึก                                                VET
10         สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ                  PSO
11         สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ                                 VOF
12         สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก                              VSS
13         สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง                        VBF
14         สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ               VSO
15   สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมือง            VSB


446
แล้วของ Hosxp PCU ต้อง Setting ตรงไหน ครับ ให้สามารถ Download Report ได้
เท่าที่ลอง มา ไม่ได้ เลย ซัก ครั้งหนึ่ง ...  :-[

447
HOSxP PCU / Re: ส่ง18แฟ้มerrorในperson กับ house
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 12:28:50 PM »
ฝากต่อเรื่อง Locatype สามารถ กำหนด แบบ เป็นหมู่บ้านเลย ได้ไหม ครับ เช่น
หมู่บ้าน ก. อยู่เขต อบต. ต่อไป เมื่อเพิ่มหลังคาเรือนไหม่ ทุก ครั้ง ในหม่บ้านดังกล่าว
ก็จะ ขึ้น Locatype ตามที่เราตั้งไว้ หรือ กรณี ที่ เปลี่ยน มาเป็น เทศบาล ก็สามารถ
เปลี่ยน ไป เป็น อย่างอื่นได้ ไม่รู้ว่า แบบ นี้ จะ ดีไหม ครับ .. แสดงความคิดเห็นเท่านั้น
นะครับ ขอบคุณครับ ..  :)

448
Development / เรื่อง DW ครับ
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 11:05:07 AM »
ตอนนี้กำลัง จะ ให้ สอ.ใช้ HOSXP PCU แล้ว อยากให้เขาส่งเข้า DW
ครับ ไม่ทราบว่า จะ เริ่มยังไงดี ลอง ทำดู และ ปรับนั้น ๆ นี่ ๆ ดู ตอนนี้
พบว่า ข้อมูลเชิงรับ รับได้ทั้งหมด แต่ เชิงรุก มาค้าง ที่ 99 % ครับ
และ ในส่วนของ การบริหารจัดการฐานข้อมูล ของ DW ใช้ Tool เฉพาะ
หรือ ว่า ใช้ ของ HOSXP ครับ

็ตอนนี้ทดสอบ HOSxP PCU Version 3.52.3.5 ครับ
ส่วน DW ไม่ทราบว่า มี Version ไหนบ้าง แล้วสามารถ
หาข้อมูลได้ที่ไหน ครับ ขอบคุณครับ

449
Report Exchange / Re: การ Download รายงาน ของ hosxp pcu
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 10:53:09 AM »
ลืมบอก รายละเอียด ครับ ตอนนี้ใช้ Version 3.52.3.5 ครับ
กำลัง ทำ ฐานข้อมูลล ให้ ให้ สอ.สามารถทำได้ครบทุกระบบ

450
Report Exchange / การ Download รายงาน ของ hosxp pcu
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 10:49:39 AM »
คือ ผม เข้า Download รายงานของ Hosxp PCU ไม่ได้ครับ ต้อง
เข้าไป Set อะไรเพิ่ม เติมไหใ ครับ

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10