แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มะโหน่ง

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
201
ดังภาะ ครับ Ver 5.28 and 6.30b ก็ ดุไม่ได้ครับ
ดังภาพครับ

EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Fri, 1 Jul 2011 11:27:32 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.54.6.30
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 30 Jun 2011 21:46:12 +0700
  1.6 Up Time         : 4 minutes, 32 seconds

Exception:
----------------------------------------------------
  2.1 Date          : Fri, 1 Jul 2011 11:32:04 +0700
  2.2 Address       : 011F1FF1
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.54.6.30
  2.5 Type          : EOleException
  2.6 Message       : The parameter is incorrect.
  2.7 ID            : C319
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : dent
  3.2 Name      : Microsoft
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : Microsoft Corporation
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : TDentalEntryForm
  4.2 Form Text    : ,
  4.3 Control Class: TcxButton
  4.4 Control Text : EMR

Computer:
-------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : DENT1
  5.2 Total Memory  : 759 Mb
  5.3 Free Memory   : 280 Mb
  5.4 Total Disk    : 17.89 Gb
  5.5 Free Disk     : 4.99 Gb
  5.6 System Up Time: 3 hours, 17 minutes, 38 seconds
  5.7 Processor     : AMD Sempron(tm) Processor 2800+
  5.8 Display Mode  : 1280 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : VIA/S3G UniChrome Pro IGP (driver 6.14.10.223 - RAM 8 MB)
  5.11 Printer      : Microsoft XPS Document Writer (driver 6.0.6001.22204)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 172.010.010.026
  7.2 Submask   : 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 172.010.010.253
  7.4 DNS 1     : 172.010.010.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11208 [โรงพยาบาล ปางมะผ้า]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.36
                                  Database hosxp2009 @ 172.10.10.10]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select sys_value from sys_var where sys_name='base_web_url'
  8.6 No 2                     : select count(*) as cc from sys_var where sys_name='base_web_url'
  8.7 No 3                     : select sys_value from sys_var where sys_name='base_web_url'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/local/
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/local/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/db/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/db/mysql/pangmapha.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = DISABLED
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = pangmapha.com
                                 identity = 36577044
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect =
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 16777216
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 67108864
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir =
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 4194304
                                 innodb_log_file_size = 67108864
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = ./
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_legacy_cardinality_algorithm = ON
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 134217728
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/local/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 36577044
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_bin_trust_routine_creators = ON
                                 log_error = /var/db/mysql/pangmapha.com.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 2097152
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 134217728
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 67108864
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 ndb_autoincrement_prefetch_sz = 1
                                 ndb_cache_check_time = 0
                                 ndb_connectstring =
                                 ndb_extra_logging = 0
                                 ndb_force_send = ON
                                 ndb_index_stat_cache_entries = 32
                                 ndb_index_stat_enable = OFF
                                 ndb_index_stat_update_freq = 20
                                 ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip = 3
                                 ndb_report_thresh_binlog_mem_usage = 10
                                 ndb_use_copying_alter_table = OFF
                                 ndb_use_exact_count = ON
                                 ndb_use_transactions = ON
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 1000000
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 11095
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/db/mysql/pangmapha.com.pid
                                 plugin_dir = /usr/local/lib/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 82278
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 33554432
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 4194304
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 8388608
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 1
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /var/tmp/
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/db/mysql/pangmapha-slow.log
                                 socket = /tmp/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 4194304
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 256
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 16384
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1309494517
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /var/tmp/
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.36
                                 version_comment = FreeBSD port:_mysql-server-5.1.36
                                 version_compile_machine = amd64
                                 version_compile_os = portbld-freebsd7.2
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

202
มีแมลง ไหม ครับ ช่วงนี้ ไม่ค่อยกล้า Up เลย

203
คือ ที่ รพ.มี หมอมาใหม่ ครับ ที นี้ อาการไม่คุ้น เลยสั่งถูกสั่งผิดข่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ ยา ทางเภสัยเลยจะช่วยแก้ให้ แต่ เข้าแก้ไขไม่ได้เพราะว่า ระบบ มัน Lock เอาไว้ว่า จะ ให้ User ที่สั่งเท่านั้นที่แก้ ไข พอ จะ มี แนวทางแก้ไขให้ User อื่นเข้าแก้ไขได้ไหม ครับ ทั้งที่รู้ว่าผิดต่อระบบความปลอดภัย แต่ ทาง User เขาไปคุยกันแล้่ว ว่าขอช่วยแก้ไขช่วงแรก ๆ ทำไงดี ครับ

204
รวม HN ครับ เพราะว่าเขาคือคน ๆ เดียวกัน เลข 13 หลักก็คล้าย ๆ กับ ชื่อ แต่ เป็น ชื่อ ที่หลวงตั้งให้เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งประเทศ ส่วนเรื่องสิทธิการรักษา นั้น เป็นข้อมูลราย Visit ครับ เหมือนคนมีบัตรทอง แต่ ขับมอเตอร์ไซค์ ล้ม มารับบริการก็ต้องเป็นสิทธิ์ พรบ. ไม่ใช่บัตรทอง วันหนึ่งไปสมัครงานบริษัท มาใช้บริการอีกที อาจจะเป็นประกันสังคม ครับ การมีหลาย ๆ HN จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและสับสนได้

205
อาจารย์ครับ มีเวอร์ชันสำหรับ รพ. ที่ไม่ได้ใช้ CentOS หรือยังครับ ....  ;D ;D

กำลัง จะ ถามเลยครับ Server ผม เป็น FreeBSD

206
ของผม เป็นมานาน ครับเรื่อง นี้ แต่เป็น Version 4 node นะครับ  ::)
็HOSXP PCU ตั้งแต่ Version 54.4.xxxx มาเลย

207
ออกใบเสร็จ แล้ว Error จำเพาะประกันสังคม ครับ Ver 3.54.5.28 ใคร เป็นบ้างครับ


EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 31 May 2011 08:54:20 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.54.5.28
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Sun, 29 May 2011 16:45:41 +0700
  1.6 Up Time         : 3 minutes, 7 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 31 May 2011 08:57:27 +0700
  2.2 Address       : 0052638C
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.54.5.28
  2.5 Type          : EDatabaseError
  2.6 Message       : FCDS2: Field 'reportname' not found.
  2.7 ID            : 10CB
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : pharm
  3.2 Name      : Personal
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : iLLUSiON Group
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : TOffice97Balloon
  4.2 Form Text    : Save Data
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : BILLING
  5.2 Total Memory  : 367 Mb
  5.3 Free Memory   : 101 Mb
  5.4 Total Disk    : 9.77 Gb
  5.5 Free Disk     : 7.12 Gb
  5.6 System Up Time: 1 hour, 4 minutes, 20 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : S3 Graphics ProSavageDDR (driver 6.14.10.12 - RAM 16 MB)
  5.11 Printer      : HP LaserJet P2035 (driver 6,1,0,0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 172.010.010.053
  7.2 Submask   : 255.255.000.000
  7.3 Gateway   : 172.010.010.254
  7.4 DNS 1     : 172.010.010.001
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11208 [โรงพยาบาล ปางมะผ้า]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.36
                                  Database hosxp2009 @ 172.10.10.10]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select * from income_report_sss order by order_number
  8.6 No 2                     : SHOW KEYS FROM hosxp2009.tempreport
  8.7 No 3                     : SHOW COLUMNS FROM hosxp2009.tempreport LIKE '%'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/local/
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/local/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/db/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/db/mysql/pangmapha.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = DISABLED
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = pangmapha.com
                                 identity = 35041922
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect =
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 16777216
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 67108864
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir =
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
                                 innodb_flush_method = O_DIRECT
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 4194304
                                 innodb_log_file_size = 67108864
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = ./
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_legacy_cardinality_algorithm = ON
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 134217728
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/local/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 35041922
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_bin_trust_routine_creators = ON
                                 log_error = /var/db/mysql/pangmapha.com.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 2097152
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 134217728
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 67108864
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 ndb_autoincrement_prefetch_sz = 1
                                 ndb_cache_check_time = 0
                                 ndb_connectstring =
                                 ndb_extra_logging = 0
                                 ndb_force_send = ON
                                 ndb_index_stat_cache_entries = 32
                                 ndb_index_stat_enable = OFF
                                 ndb_index_stat_update_freq = 20
                                 ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip = 3
                                 ndb_report_thresh_binlog_mem_usage = 10
                                 ndb_use_copying_alter_table = OFF
                                 ndb_use_exact_count = ON
                                 ndb_use_transactions = ON
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 1000000
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 11095
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
                                 pid_file = /var/db/mysql/pangmapha.com.pid
                                 plugin_dir = /usr/local/lib/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 149908
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 33554432
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 4194304
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 8388608
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 1
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /var/tmp/
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/db/mysql/pangmapha-slow.log
                                 socket = /tmp/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 4194304
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 256
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 16384
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1306806907
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /var/tmp/
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.36
                                 version_comment = FreeBSD port:_mysql-server-5.1.36
                                 version_compile_machine = amd64
                                 version_compile_os = portbld-freebsd7.2
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

208
Development / Re: มาแล้วครับ 3.54.5.30
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 08:33:40 AM »
พึ่ง Up .28b ไปเมื่อวาน เอง  :o

209
ปัญหาหนึ่งที่คิดว่ามันทำให้เกิดการ Error คือ ในเดือน นี้ File Rep_xxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx.zip
ไม่มีข้อมูลแฟ้ม PP & MCH ครับ คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดการ Error ซึ่ง ปกติระบบส่งออก 18 แฟ้ม จะส่งออกแฟ้ม Person ออกหลังสุดจากการส่งออกแฟ้มต่าง ๆ เสร็จแล้ว ดังนั้น เมื่อหาแฟ้ม  PP & MCH และเกิด Error จึงไม่ File Person ออกมา ซึ่งไม่สามารถส่งออก Zip เป็น Package PP File ส่งออกใหเ้ สปสช. ได้อยู่ดี ครับ ท่านอื่น ๆ มีแนวทางในการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ  ???

210
โค๊ด: Text
 1. กลับมารบกวนต่อครับ Package OP ส่งออกได้สบายดีไม่ปัญหาครับ แต่ Package PP ติด Error ที่ แฟ้ม PP ดังถาะ ครับ ต้องแก้ไขต่อยังไงครับ
 2.  
 3. [color=red][b]Error [/b][/color]
 4.  
 5. EurekaLog 6.1.01
 6.  
 7. Application:
 8. -------------------------------------------------------
 9.   1.1 Start Date      : Mon, 30 May 2011 15:13:09 +0700
 10.   1.2 Name/Description: HOSMy.exe
 11.   1.3 Version Number  : 3.54.5.28
 12.   1.4 Parameters      :
 13.   1.5 Compilation Date: Sun, 29 May 2011 16:45:41 +0700
 14.   1.6 Up Time         : 5 minutes, 49 seconds
 15.  
 16. Exception:
 17. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18.   2.1 Date          : Mon, 30 May 2011 15:18:58 +0700
 19.   2.2 Address       : 026F20D9
 20.   2.3 Module Name   : HOSMy.exe
 21.   2.4 Module Version: 3.54.5.28
 22.   2.5 Type          : EAccessViolation
 23.   2.6 Message       : Access violation at address 026F20D9 in module 'HOSMy.exe'. Read of address 00000000.
 24.   2.7 ID            : DA76
 25.   2.8 Count         : 1
 26.   2.9 Status        : New
 27.   2.10 Note         :
 28.  
 29. User:
 30. -------------------------------------------------------
 31.   3.1 ID        : user
 32.   3.2 Name      : user
 33.   3.3 Email     :
 34.   3.4 Company   :
 35.   3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
 36.                   SeSecurityPrivilege             - OFF
 37.                   SeBackupPrivilege               - OFF
 38.                   SeRestorePrivilege              - OFF
 39.                   SeSystemtimePrivilege           - OFF
 40.                   SeShutdownPrivilege             - OFF
 41.                   SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
 42.                   SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
 43.                   SeDebugPrivilege                - OFF
 44.                   SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
 45.                   SeSystemProfilePrivilege        - OFF
 46.                   SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
 47.                   SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
 48.                   SeLoadDriverPrivilege           - ON
 49.                   SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
 50.                   SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
 51.                   SeUndockPrivilege               - ON
 52.                   SeManageVolumePrivilege         - OFF
 53.                   SeImpersonatePrivilege          - ON
 54.                   SeCreateGlobalPrivilege         - ON
 55.  
 56. Active Controls:
 57. -----------------------------------------------------
 58.   4.1 Form Class   : TPCUExport18FileNHSO2554Form
 59.   4.2 Form Text    : ส่งออกข้อมูล PCU 18 แฟ้ม มาตรฐาน
 60.   4.3 Control Class: TJvDirectoryEdit
 61.   4.4 Control Text :
 62.  
 63. Computer:
 64. ----------------------------------------------------------------------------
 65.   5.1 Name          : PLAN
 66.   5.2 Total Memory  : 1022 Mb
 67.   5.3 Free Memory   : 510 Mb
 68.   5.4 Total Disk    : 30 Gb
 69.   5.5 Free Disk     : 12.79 Gb
 70.   5.6 System Up Time: 2 days, 23 hours, 3 minutes, 4 seconds
 71.   5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
 72.   5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
 73.   5.9 Display DPI   : 96
 74.   5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400 (driver 6.14.11.7516 - RAM 512 MB)
 75.   5.11 Printer      : GelSprinter GX e3300N (driver 1.0.0)
 76.  
 77. Operating System:
 78. ------------------------------------
 79.   6.1 Type    : Microsoft Windows XP
 80.   6.2 Build # : 2600
 81.   6.3 Update  : Service Pack 3
 82.   6.4 Language: Thai
 83.   6.5 Charset : 222
 84.  
 85. Network:
 86. ---------------------------------------------------------------------
 87.   7.1 IP Address: 172.010.010.002 - 192.168.247.001 - 192.168.042.001
 88.   7.2 Submask   : 255.255.000.000 - 255.255.255.000 - 255.255.255.000
 89.   7.3 Gateway   : 172.010.010.254 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
 90.   7.4 DNS 1     : 172.010.010.254 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
 91.   7.5 DNS 2     : 008.008.008.008 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
 92.   7.6 DHCP      : OFF             - OFF             - OFF            
 93.  
 94. Custom Information:
 95. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 96.   8.1 Hospital Code            : 11208 [โรงพยาบาล ปางมะผ้า]
 97.   8.2 Database Type            : MySQL
 98.   8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.36
 99.                                   Database hosxp2009 @ 172.10.10.10]
 100.   8.4                          :
 101.   8.5 No 1                     : INSERT INTO provis_anc_pp (provis_anc_id,export_month,pid,seq,date_serv,aplace,gravida,ancno,ga,ancres,hos_guid,d_update) VALUES (9007,'255402','017140','164987','20110225','11208','','1','13','1',NULL,'20110225151446')
 102.   8.6 No 2                     : select count(*) as cc from provis_anc_pp  where provis_anc_id = 9007
 103.   8.7 No 3                     : select get_serialnumber('provis_anc_id') as cc
 104.   8.8 DBMS Variables           :
 105.   8.9                          :
 106.   8.10 auto_increment_increment: 1
 107.                                  auto_increment_offset = 1
 108.                                  autocommit = ON
 109.                                  automatic_sp_privileges = ON
 110.                                  back_log = 50
 111.                                  basedir = /usr/local/
 112.                                  big_tables = OFF
 113.                                  binlog_cache_size = 32768
 114.                                  binlog_format = STATEMENT
 115.                                  bulk_insert_buffer_size = 8388608
 116.                                  character_set_client = tis620
 117.                                  character_set_connection = tis620
 118.                                  character_set_database = tis620
 119.                                  character_set_filesystem = binary
 120.                                  character_set_results = tis620
 121.                                  character_set_server = tis620
 122.                                  character_set_system = utf8
 123.                                  character_sets_dir = /usr/local/share/mysql/charsets/
 124.                                  collation_connection = tis620_thai_ci
 125.                                  collation_database = tis620_thai_ci
 126.                                  collation_server = tis620_thai_ci
 127.                                  completion_type = 0
 128.                                  concurrent_insert = 2
 129.                                  connect_timeout = 10
 130.                                  datadir = /var/db/mysql/
 131.                                  date_format = %Y-%m-%d
 132.                                  datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
 133.                                  default_week_format = 0
 134.                                  delay_key_write = ON
 135.                                  delayed_insert_limit = 100
 136.                                  delayed_insert_timeout = 300
 137.                                  delayed_queue_size = 1000
 138.                                  div_precision_increment = 4
 139.                                  engine_condition_pushdown = ON
 140.                                  error_count = 0
 141.                                  event_scheduler = OFF
 142.                                  expire_logs_days = 0
 143.                                  flush = OFF
 144.                                  flush_time = 0
 145.                                  foreign_key_checks = ON
 146.                                  ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
 147.                                  ft_max_word_len = 84
 148.                                  ft_min_word_len = 4
 149.                                  ft_query_expansion_limit = 20
 150.                                  ft_stopword_file = (built-in)
 151.                                  general_log = OFF
 152.                                  general_log_file = /var/db/mysql/pangmapha.log
 153.                                  group_concat_max_len = 1024
 154.                                  have_community_features = YES
 155.                                  have_compress = YES
 156.                                  have_crypt = YES
 157.                                  have_csv = YES
 158.                                  have_dynamic_loading = YES
 159.                                  have_geometry = YES
 160.                                  have_innodb = YES
 161.                                  have_ndbcluster = DISABLED
 162.                                  have_openssl = DISABLED
 163.                                  have_partitioning = YES
 164.                                  have_query_cache = YES
 165.                                  have_rtree_keys = YES
 166.                                  have_ssl = DISABLED
 167.                                  have_symlink = YES
 168.                                  hostname = pangmapha.com
 169.                                  identity = 35028054
 170.                                  ignore_builtin_innodb = OFF
 171.                                  init_connect =
 172.                                  init_file =
 173.                                  init_slave =
 174.                                  innodb_adaptive_hash_index = ON
 175.                                  innodb_additional_mem_pool_size = 16777216
 176.                                  innodb_autoextend_increment = 8
 177.                                  innodb_autoinc_lock_mode = 1
 178.                                  innodb_buffer_pool_size = 67108864
 179.                                  innodb_checksums = ON
 180.                                  innodb_commit_concurrency = 0
 181.                                  innodb_concurrency_tickets = 500
 182.                                  innodb_data_file_path = ibdata1:100M:autoextend
 183.                                  innodb_data_home_dir =
 184.                                  innodb_doublewrite = OFF
 185.                                  innodb_fast_shutdown = 1
 186.                                  innodb_file_io_threads = 4
 187.                                  innodb_file_per_table = ON
 188.                                  innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
 189.                                  innodb_flush_method = O_DIRECT
 190.                                  innodb_force_recovery = 0
 191.                                  innodb_lock_wait_timeout = 50
 192.                                  innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
 193.                                  innodb_log_buffer_size = 4194304
 194.                                  innodb_log_file_size = 67108864
 195.                                  innodb_log_files_in_group = 2
 196.                                  innodb_log_group_home_dir = ./
 197.                                  innodb_max_dirty_pages_pct = 90
 198.                                  innodb_max_purge_lag = 0
 199.                                  innodb_mirrored_log_groups = 1
 200.                                  innodb_open_files = 2000
 201.                                  innodb_rollback_on_timeout = OFF
 202.                                  innodb_stats_on_metadata = ON
 203.                                  innodb_support_xa = OFF
 204.                                  innodb_sync_spin_loops = 20
 205.                                  innodb_table_locks = ON
 206.                                  innodb_thread_concurrency = 0
 207.                                  innodb_thread_sleep_delay = 10000
 208.                                  innodb_use_legacy_cardinality_algorithm = ON
 209.                                  insert_id = 0
 210.                                  interactive_timeout = 28800
 211.                                  join_buffer_size = 2097152
 212.                                  keep_files_on_create = OFF
 213.                                  key_buffer_size = 134217728
 214.                                  key_cache_age_threshold = 300
 215.                                  key_cache_block_size = 1024
 216.                                  key_cache_division_limit = 100
 217.                                  language = /usr/local/share/mysql/english/
 218.                                  large_files_support = ON
 219.                                  large_page_size = 0
 220.                                  large_pages = OFF
 221.                                  last_insert_id = 35028054
 222.                                  lc_time_names = en_US
 223.                                  license = GPL
 224.                                  local_infile = ON
 225.                                  locked_in_memory = OFF
 226.                                  log = OFF
 227.                                  log_bin = OFF
 228.                                  log_bin_trust_function_creators = ON
 229.                                  log_bin_trust_routine_creators = ON
 230.                                  log_error = /var/db/mysql/pangmapha.com.err
 231.                                  log_output = FILE
 232.                                  log_queries_not_using_indexes = OFF
 233.                                  log_slave_updates = OFF
 234.                                  log_slow_queries = OFF
 235.                                  log_warnings = 1
 236.                                  long_query_time = 10.000000
 237.                                  low_priority_updates = OFF
 238.                                  lower_case_file_system = OFF
 239.                                  lower_case_table_names = 0
 240.                                  max_allowed_packet = 2097152
 241.                                  max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
 242.                                  max_binlog_size = 1073741824
 243.                                  max_connect_errors = 10
 244.                                  max_connections = 1000
 245.                                  max_delayed_threads = 20
 246.                                  max_error_count = 64
 247.                                  max_heap_table_size = 134217728
 248.                                  max_insert_delayed_threads = 20
 249.                                  max_join_size = 18446744073709551615
 250.                                  max_length_for_sort_data = 1024
 251.                                  max_prepared_stmt_count = 16382
 252.                                  max_relay_log_size = 0
 253.                                  max_seeks_for_key = 18446744073709551615
 254.                                  max_sort_length = 1024
 255.                                  max_sp_recursion_depth = 0
 256.                                  max_tmp_tables = 32
 257.                                  max_user_connections = 0
 258.                                  max_write_lock_count = 18446744073709551615
 259.                                  min_examined_row_limit = 0
 260.                                  multi_range_count = 256
 261.                                  myisam_data_pointer_size = 6
 262.                                  myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
 263.                                  myisam_recover_options = OFF
 264.                                  myisam_repair_threads = 1
 265.                                  myisam_sort_buffer_size = 67108864
 266.                                  myisam_stats_method = nulls_unequal
 267.                                  myisam_use_mmap = OFF
 268.                                  ndb_autoincrement_prefetch_sz = 1
 269.                                  ndb_cache_check_time = 0
 270.                                  ndb_connectstring =
 271.                                  ndb_extra_logging = 0
 272.                                  ndb_force_send = ON
 273.                                  ndb_index_stat_cache_entries = 32
 274.                                  ndb_index_stat_enable = OFF
 275.                                  ndb_index_stat_update_freq = 20
 276.                                  ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip = 3
 277.                                  ndb_report_thresh_binlog_mem_usage = 10
 278.                                  ndb_use_copying_alter_table = OFF
 279.                                  ndb_use_exact_count = ON
 280.                                  ndb_use_transactions = ON
 281.                                  net_buffer_length = 16384
 282.                                  net_read_timeout = 30
 283.                                  net_retry_count = 1000000
 284.                                  net_write_timeout = 60
 285.                                  new = OFF
 286.                                  old = OFF
 287.                                  old_alter_table = OFF
 288.                                  old_passwords = OFF
 289.                                  open_files_limit = 11095
 290.                                  optimizer_prune_level = 1
 291.                                  optimizer_search_depth = 62
 292.                                  optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on
 293.                                  pid_file = /var/db/mysql/pangmapha.com.pid
 294.                                  plugin_dir = /usr/local/lib/mysql/plugin
 295.                                  port = 3306
 296.                                  preload_buffer_size = 32768
 297.                                  profiling = OFF
 298.                                  profiling_history_size = 15
 299.                                  protocol_version = 10
 300.                                  pseudo_thread_id = 142110
 301.                                  query_alloc_block_size = 8192
 302.                                  query_cache_limit = 1048576
 303.                                  query_cache_min_res_unit = 4096
 304.                                  query_cache_size = 33554432
 305.                                  query_cache_type = ON
 306.                                  query_cache_wlock_invalidate = OFF
 307.                                  query_prealloc_size = 8192
 308.                                  rand_seed1 =
 309.                                  rand_seed2 =
 310.                                  range_alloc_block_size = 4096
 311.                                  read_buffer_size = 4194304
 312.                                  read_only = OFF
 313.                                  read_rnd_buffer_size = 8388608
 314.                                  relay_log =
 315.                                  relay_log_index =
 316.                                  relay_log_info_file = relay-log.info
 317.                                  relay_log_purge = ON
 318.                                  relay_log_space_limit = 0
 319.                                  report_host =
 320.                                  report_password =
 321.                                  report_port = 3306
 322.                                  report_user =
 323.                                  rpl_recovery_rank = 0
 324.                                  secure_auth = OFF
 325.                                  secure_file_priv =
 326.                                  server_id = 1
 327.                                  skip_external_locking = ON
 328.                                  skip_networking = OFF
 329.                                  skip_show_database = OFF
 330.                                  slave_compressed_protocol = OFF
 331.                                  slave_exec_mode = STRICT
 332.                                  slave_load_tmpdir = /var/tmp/
 333.                                  slave_net_timeout = 3600
 334.                                  slave_skip_errors = OFF
 335.                                  slave_transaction_retries = 10
 336.                                  slow_launch_time = 2
 337.                                  slow_query_log = OFF
 338.                                  slow_query_log_file = /var/db/mysql/pangmapha-slow.log
 339.                                  socket = /tmp/mysql.sock
 340.                                  sort_buffer_size = 4194304
 341.                                  sql_auto_is_null = ON
 342.                                  sql_big_selects = ON
 343.                                  sql_big_tables = OFF
 344.                                  sql_buffer_result = OFF
 345.                                  sql_log_bin = ON
 346.                                  sql_log_off = OFF
 347.                                  sql_log_update = ON
 348.                                  sql_low_priority_updates = OFF
 349.                                  sql_max_join_size = 18446744073709551615
 350.                                  sql_mode =
 351.                                  sql_notes = ON
 352.                                  sql_quote_show_create = ON
 353.                                  sql_safe_updates = OFF
 354.                                  sql_select_limit = 18446744073709551615
 355.                                  sql_slave_skip_counter =
 356.                                  sql_warnings = OFF
 357.                                  ssl_ca =
 358.                                  ssl_capath =
 359.                                  ssl_cert =
 360.                                  ssl_cipher =
 361.                                  ssl_key =
 362.                                  storage_engine = MyISAM
 363.                                  sync_binlog = 0
 364.                                  sync_frm = ON
 365.                                  system_time_zone = ICT
 366.                                  table_definition_cache = 256
 367.                                  table_lock_wait_timeout = 50
 368.                                  table_open_cache = 256
 369.                                  table_type = MyISAM
 370.                                  thread_cache_size = 16384
 371.                                  thread_handling = one-thread-per-connection
 372.                                  thread_stack = 262144
 373.                                  time_format = %H:%i:%s
 374.                                  time_zone = SYSTEM
 375.                                  timed_mutexes = OFF
 376.                                  timestamp = 1306743220
 377.                                  tmp_table_size = 16777216
 378.                                  tmpdir = /var/tmp/
 379.                                  transaction_alloc_block_size = 8192
 380.                                  transaction_prealloc_size = 4096
 381.                                  tx_isolation = REPEATABLE-READ
 382.                                  unique_checks = ON
 383.                                  updatable_views_with_limit = YES
 384.                                  version = 5.1.36
 385.                                  version_comment = FreeBSD port:_mysql-server-5.1.36
 386.                                  version_compile_machine = amd64
 387.                                  version_compile_os = portbld-freebsd7.2
 388.                                  wait_timeout = 28800
 389.                                  warning_count = 0

211
HOSxP PCU / Re: Hosxp PCU ลงข้อมูลตรวจวัดสายตา ยังไงครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 15:58:49 PM »
ขอบคุณครับ อาจารย์ที่ กรุณา ครับ จะรีบบอก สอ. UpVer ให้สามารถใช้ได้ครับ  ;D

212
HOSxP PCU / Re: Hosxp PCU ลงข้อมูลตรวจวัดสายตา ยังไงครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 22:23:01 PM »
โปรดชี้แนะครับ  :'(

213
เออ เนาะ ผม ก็ โง่ ไป ได้ XML ตอบกลัับ Package ก็ เลือกส่งออกเฉพาะ OP หรือ PP จะ มารายงานต่อครับ ขอบคุณครับ

214
มีภาพ อีก 2 ถาพ ครับ

215
มาลองสังเกตุดู คือ มัน Error File FP.XML ซึ่งตามการส่งออกแบบ สปสช. ย่อมไม่มี File นี้อย่างแน่นอน และ อีกประการครับที่เริ่มสงสัยคือ File rep_fop_xxxxx_xxxxxxxxxxxxxx.zip นั้นจะแยกกันระหว่าง OP & PP แต่การส่งออก 18 นั้น ระบบของ Hosxp จะส่งออกทั้งสอง Package ในครั้งเดียว แต่ช่องส่งข้อมูลซ่อมจากแฟ้มตอบกลับนั้น มีเพียง หนึ่งเดียว ก็เลย ทำให้ งง ๆ เพิ่มเข้าไปอีกครับ ท่านพอชี้ทางสว่างเรื่องนี้ รบกวนด้วยนะครับ

216
ไม่ทราบว่าท่านใดเคยลองใช้มาแล้วบ้างครับ คือ ผมลองเอา Fille XML มาประกอบการส่งออก 18 แฟ้มอีกรอบแล้วขึ้น Error ดังภาพ ครับ เป็นเหมือนกันไหมครับ Version 3.54.5.24 ครับ

217
HOSxP PCU / Re: Hosxp PCU ลงข้อมูลตรวจวัดสายตา ยังไงครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 10:20:52 AM »
ไม่มีใคร มีปัญหา เยี่ยงนี้เลย ฤา ไร นอ  ::)

218
HOSxP PCU / Hosxp PCU ลงข้อมูลตรวจวัดสายตา ยังไงครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 11:15:45 AM »
คือ สอ.ถามว่า จะลงข้อมูลการตรวจวัดสายตา หรือ VA ยังไงครับ ก็รณีที่ไม่ใช่เด็กนักเรียน เช่น ผู้มารับบริการปกติ เป็นต้น ครับ

219
ลองใช้

localhost แทน ครับ

220
ขอ ให้ สุขขี สุขขัง สุขกระมัง สุขกระมาย ครับ ...  ;D

221
ใช้ User ที่บันทึก ข้อมูล นั้น ๆ เข้าแก้ไข ดู ครับ

222
ลอง ใช้ User ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด มาแก้ไข ครับ

223
udomchok ที่ กันยายน 21, 2010, 05:49:33 PM

แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2011, 10:13:12 AM โดย udomchok

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก  ;D ;D

224
ช่วยอีกแรง

225
Delphi / Pascal / Re: EMRprovis by James (Demo ให้ทดสอบครับ)
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 14:03:02 PM »
ดูแล้ว น่า จะ เป็น MySQL นะครับ

226
คือ เภสัชเขามีปัญหาในการหารหัส 24 หลัก ของ PETHIDINE ครับ หายังไงก็ ไม่เจอ ท่าใดทราบ ขอคำแนะนำด้วยครับ

227
Development / Re: ลงผลการวัด V/A
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 14:48:55 PM »
แล้ว มี รายงานแถมมาด้วยไหม ครับ  ;D

228
Development / Re: ลงผลการวัด V/A
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 16:08:03 PM »
รวดเร็วทันใจไฉไล เห็น ๆ  ;D

ขอบคุณคราบบบ

229
Development / ลงผลการวัด V/A
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 15:24:14 PM »
เขาลงผลกันที่ไหนครับ ใน Hosxp PCU สอ.ถามมาผมตอบไม่ได้เหมือนกัน มีให้ลงแต่ในบัญชี 5
แล้วกรณีที่เราคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ จะ เอาผลมาลงยังไง ครับ ให้สามรถ
ออกรายงานได้ ด้วย หรือ ท่านใดมี UE เรื่องนี้รบกวนด้วยนะครับ

230
ขอบคุณคราบบบบ  ;D

231
HOSxP Web Services / Re: ออกให้ทดสอบครับ computer service 2011 by armds
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2011, 09:10:31 AM »
ยังพบ ปัญหา อยู่ ครับ

232
Development / Re: สงสัยพวก icon ต่าง
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 11:08:24 AM »
ขอบคุณครับ หลากหลาย มากมาย ครับ ..  ;D

233
Development / สงสัยพวก icon ต่าง
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:20:50 AM »
ดูไปดู มา บาง ที ก็ เกิดความสงสัย ขึ้นมาครับว่า icon ต่าง ๆ เขาแทนความหมายว่ากระไร ทั้งที่ใช้มาตั้ง นาน แต่ ก็ รู้จักไม่หมดครับ ท่านใดรู้แจ้ง เรื่องนี้ วานบอก ครับ

234
Development / 3.54.1.19 มีใครลอง ยัง
« เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 11:41:12 AM »
เมื่อวาน พึ่ง Up 3.54.1.18 ไป วันนี้ มา เจอ อีก ล่ะ ใครลองแล้ว มั้ง ผลว่า กระไรวานบอก ... ;D

235
รองหาดู ใน BackUp ครับ ว่า ช่วงก่อนหน้าที่จะ มีปัญหา ได้ Backup ไว้ไหม ถ้ามีก็ Restore เฉพาะตาราง นี้ตครับ

236
ถ้าเป็นข้าราชการได้ จะ ดีมากมาย ครับ แน่นอน มั่นคง อยากให้น้องที่ฝ่ายได้ บรรจุ เหมือน กัน ครับ กลัว น้องมันลาออก ไปหางานใหม่  ;D

237
Development / Re: Hosxp_PCU Version 3.54.1.10
« เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 10:05:17 AM »
ฝั่ง DW แจ้ง Error แบบนี้ครับ

238
Development / Re: Hosxp_PCU Version 3.54.1.10
« เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 09:56:55 AM »
มาว่ากันเรื่อง การส่ง ออก 18 แฟ้ม และ ส่งสำรองเข้า DW Version 4 Node เชียงใหม่ V3 ครับ ผลการส่งแบบที่ 1ดังภาพ

239
Development / Disable Auto Update Hosxp PCU
« เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 09:28:07 AM »
Disable Auto Update Hosxp PCU ไม่ทราบว่าทำไงครับ เพราะว่า บาง สอ.ที่เขามี ADSL มักจะถูกถามว่าจะ Update Version ไหม แล้ว น้องส่วนมากก็จะ OK ไว้ก่อน ไม่ว่าอะไรเด้งมา สุดท้าย Up Version แต่ ไม่ Up โครงสร้าง เกิด Error ไม่ก็ บาง Ver ก็มี Bug จะปิดการ Up อัตโนมัติยังไงครับ

240
Development / Re: Hosxp_PCU Version 3.54.1.10
« เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 09:20:09 AM »
ส่งออก 18 แฟ้ม Provis 54 แฟ้ม Service Price เป็น 0 หมดเลย ครับ หรือ Price คือ เงินที่ผู้ป่วยจ่ายจริงครับ เพราะส่วนมาก ผู้รับบริการที่ สอ. จะเป็นสิทธิ์ UC ไม่เสียตังค์ อยู่แล้ว

241
แล้วแต่เจตนาของท่านละ ครับ ระบบปฏิบัติการแต่ละตัวถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่างกัน ไม่งั้น ก็ไม่ต้องมี windowsNT,2000,2003,2008 ,windows98,xp,vista,win7 ,linux,unix
ระบบปฎิบัติการตระกูล windows มันง่ายต่อการใช้งานแต่ จะปลอดภัยและแข็งแรงเท่ากับตระกูล linux นั้น มันก็อยู่ที่เราจะจัดการมัน ครับ


Confirm ครับ หากเราคล่อง Winxp และสามารถจัดการให้มันเสถียรได้ มันก็สามารถรอรับงานได้ ครับ แต่ว่า หากจะเอา winxp มารองรับ เครื่องลูกข่ายที่มีปริมาณข้อมูลและการคำนวณจำนวนมากนั้น อาจจะสู้ พวก OS ที่ทำเพื่อการนั้น ๆ ไม่ได้ ย้ำนะครับว่า แค่สู้ไม่ได้ แต่ ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ สมัยก่อน ผมยังเคยเอา WinMe มาทำ Webserver ใช้ได้เป็นเรื่องเป็นราว นั้นเพราะว่า รู้จัก WinMe มากกว่า  WinNT สมัยนั้น แต่ก็หลัง ๆ ก็เริ่มตระหนักว่า ประสิทธิภาพ ที่ได้มันต่างกัน ใน Hardware ที่พอ ๆ กัน และ พอจะ Run มันได้ทั้งสอง OS จากนั้นเลยเริ่มเรียนรู้พวก OS Server มากขึ้น จนช่วงหนึ่งยังรักใน Windows เพราะว่าดูเหมือน จะจับต้องมองเห็นมากกว่าพวก Linux ใน Text Mode จนปัจจุบัน มาหลังรัก FreeBSD ทั้งที่ ลง ยาก วุ่นวาย จะทำไร ก็ ต้อง พิมพ์สั่งมันอย่างเดียว นั้นล่ะครับ กาลเปลี่ยน รสนิยม ก็เปลี่ยนไปตามประสพการณ์ ชีวิตที่ผ่านมา ... พิมพ์เอง งง เอง มันตรงกะคำถามเขาป่าวนะ  ::)

242
Development / Hosxp_PCU Version 3.54.1.10
« เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 16:30:56 PM »
Hosxp_PCU Version 3.54.1.10  มาอีกแล้ว ครับ ท่าน 54.1.9 Up Structure ยังไม่ทันเสร็จเลย

243
Admin tools / Re: ทำ SERVER YouTube เองดีกว่าครับ
« เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 10:20:42 AM »
อ.อ๊อด ผมลอง แล้วครับ http://media.pangmapha.com

กว่าจะ Set ได้ เหนื่อย เลย OS FreeBSD ครับ

244
HOSxP PCU / Re: HOSxP_PCU 3.54.1.9 ออกให้ทดสอบแล้วครับท่าน
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 16:25:02 PM »
กำลัง ลอง ครับ  ;D
http://123.242.185.90/HOSxP_PCU_Setup_3.54.1.9.exe

245
นอกเรื่อง / Re: โปรแกรมเจ๋ง ๆ
« เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 21:39:40 PM »
ขอบคุณครับ

246
Development / Re: HOSxP 3.54.1.3
« เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 10:56:38 AM »
Version นี้แก้ปัญหาระบบงาน ส่งเสริม และ การส่งออก ข้อมูล วัคซีน ที่นำ item ไม่ใช่วัคซีนออกมาใน แฟ้ม EPI หรือ ยังครับ

247
ยินดี ด้วย ครับ ตอบไปแล้ว พึ่ง มาตามดูกระทู้ ว่า แก้ ไข ได้ยัง ...  ;D

248
Development / Re: HOSxP 3.53.12.29b
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 09:55:07 AM »
แก้ไข ระบบงานส่งเสริม ยัง ครับ บัญชี 3 บัญชี 5 และ การส่งออก แฟ้ม EPI

249
ใช่แล้ว ครับ แต่ ล่ะ รพ. ก็ อาจจะต่างกันไปแล้วแต่ยาคุม ว่า เป็น ของ บริษัท ไร ชนิด ไหน ครับ คง ให้ไปแล้ว Copy ลงเลยไม่ได้ครับ เพราะว่า DID มันจะแตกต่างกันไปครับ  :o

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10