ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งออก 18 แฟ้ม สอ.แล้ว Error ครับ  (อ่าน 3234 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ panus_t

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,368
 • Respect: +8
  • ดูรายละเอียด
ส่งออก 18 แฟ้ม สอ.แล้ว Error ครับ
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 13:53:17 PM »
0
ส่งออก 18 แฟ้ม สอ.แล้ว Error ครับ
ตาราง provis_diag ทำหน้าที่อะไรครับ
Select count(*) as cc from provis_diag where provis_diag_id = 40756 แล้วเท่ากับ 0 

EurekaLog 6.0.25
Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Mon, 29 Aug 2011 11:43:25 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.11.30
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Tue, 30 Nov 2010 19:31:37 +0700
  1.6 Up Time         : 5 minutes, 22 seconds

Exception:
--------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Mon, 29 Aug 2011 11:48:48 +0700
  2.2 Address       : 00FBDB97
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.53.11.30
  2.5 Type          : EZDatabaseError
  2.6 Message       : SQL Error: Duplicate entry '255407-015980-218205-Z30' for key 2.

  2.7 ID            : 9BA4
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : SPT
  3.2 Name      : PCU
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-----------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TPCUExport18FileProvis2554Form
  4.2 Form Text    : ส่งออกข้อมูล PCU 18 แฟ้ม มาตรฐาน
  4.3 Control Class: TJvDirectoryEdit
  4.4 Control Text :

Computer:
----------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : SPT1
  5.2 Total Memory  : 1015 Mb
  5.3 Free Memory   : 350 Mb
  5.4 Total Disk    : 35.16 Gb
  5.5 Free Disk     : 4.76 Gb
  5.6 System Up Time: 3 hours, 52 minutes, 28 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 CPU          4400  @ 2.00GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) 82945G Express Chipset Family (driver 6.14.10.4704)
  5.11 Printer      : Canon LBP2900 (driver 3.00)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.000.001 - 010.136.150.219
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.255.255.255
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 010.136.150.219
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000 - 061.019.245.245
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 061.019.245.246
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF           

Custom Information:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 99892 [ศสช. สระประทีป]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.0.77-log
                                  Database hos @ 192.168.0.111]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : INSERT INTO provis_diag (provis_diag_id,export_month,pid,seq,date_serv,diagtype,diagcode,hos_guid,d_update,clinic) VALUES (40756,'255407','015980','218205','20110704','1','Z30',NULL,'20110730083024','00000')
  8.6 No 2                     : select count(*) as cc from provis_diag where provis_diag_id = 40756

  8.7 No 3                     : UNLOCK TABLES
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr/
                                 bdb_cache_size = 8384512
                                 bdb_home = /var/lib/mysql/
                                 bdb_log_buffer_size = 262144
                                 bdb_logdir =
                                 bdb_max_lock = 10000
                                 bdb_shared_data = OFF
                                 bdb_tmpdir = /tmp/
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 1
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 engine_condition_pushdown = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_archive = NO
                                 have_bdb = YES
                                 have_blackhole_engine = NO
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = NO
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_example_engine = NO
                                 have_federated_engine = NO
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_isam = NO
                                 have_merge_engine = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_query_cache = YES
                                 have_raid = NO
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = hosxp.ss-hospital.go.th
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 1048576
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_buffer_pool_awe_mem_mb = 0
                                 innodb_buffer_pool_size = 8388608
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir =
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_doublewrite = ON
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                 innodb_flush_method =
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = OFF
                                 innodb_log_arch_dir =
                                 innodb_log_archive = OFF
                                 innodb_log_buffer_size = 1048576
                                 innodb_log_file_size = 5242880
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = ./
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 300
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_support_xa = ON
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 8
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 131072
                                 key_buffer_size = 402653184
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = ON
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_error =
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 16777216
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 1000
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 16777216
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 276824064
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 5000
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 pid_file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
                                 plugin_dir =
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 67108864
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 16777216
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 12582912
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 1
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_load_tmpdir = /tmp/
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 16777216
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_cache = 556
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 tmp_table_size = 33554432
                                 tmpdir = /tmp/
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.0.77-log
                                 version_bdb = Sleepycat Software:_Berkeley DB 4.1.24:_(January 29, 2009)
                                 version_comment = Source distribution
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = redhat-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800

โรงพยาบาลเสิงสาง จ.นครราชสีมา (ขนาด  60  เตียง ปี2554)  ขึ้นระบบโดยทีมงาน BMS  เมื่อเดือนเมษายน 2551
ก่อนหน้านั้นขึ้นระบบเมื่อ 07/07/07 ฤกษ์ดี  Master Server  IBM System x3500M4  RAM ECC 24 GB. HardDisk SAS 450x3 GB. ServerRAID M1100 Series Zero RAID5  OS:CentOS 6.4  MySQLPercona : 5.5.30-30.1

ออฟไลน์ pop_hosxp

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,131
 • Respect: +39
  • ดูรายละเอียด
  • Phanomphrai Hospital
Re: ส่งออก 18 แฟ้ม สอ.แล้ว Error ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 14:16:46 PM »
0
ลบข้อมูลในเดือน 7/54 ของตาราง provis_diag ออกเลย แล้ว export ใหม่ครับ
pop434241@gmail.com
รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด www.phanomphrai.net

ออฟไลน์ panus_t

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,368
 • Respect: +8
  • ดูรายละเอียด
Re: ส่งออก 18 แฟ้ม สอ.แล้ว Error ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 09:09:17 AM »
0
delete from provis_diag where export_month = "255407" ใช่หรือเปล่าครับ
provis_diag ใช่เก็บขอ้มูลชั่วคราวหรือถาวรครับ  สามารถลบข้อมูลทั้งตารางเลยได้หรือไม่ครับ  หรือว่าเอาไว้รันเลข seq ต่อด้วย    ;D
โรงพยาบาลเสิงสาง จ.นครราชสีมา (ขนาด  60  เตียง ปี2554)  ขึ้นระบบโดยทีมงาน BMS  เมื่อเดือนเมษายน 2551
ก่อนหน้านั้นขึ้นระบบเมื่อ 07/07/07 ฤกษ์ดี  Master Server  IBM System x3500M4  RAM ECC 24 GB. HardDisk SAS 450x3 GB. ServerRAID M1100 Series Zero RAID5  OS:CentOS 6.4  MySQLPercona : 5.5.30-30.1

ออฟไลน์ pop_hosxp

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,131
 • Respect: +39
  • ดูรายละเอียด
  • Phanomphrai Hospital
Re: ส่งออก 18 แฟ้ม สอ.แล้ว Error ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 14:06:26 PM »
0
ลบทิ้งทั้งตารางก็ได้ครับ เพราะเป็นตารางเก็บข้อมูลการส่งออกเฉย ๆ
pop434241@gmail.com
รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด www.phanomphrai.net