แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sumkiat

หน้า: [1]
2
my.cnf
[client]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
#basedir   = /var/lib/mysql
#datadir   = /var/lib/mysql/data
default-character-set=tis620

[xtrabackup]
target_dir=/mysqlbackup
datadir=/var/lib/mysql

[mysqld]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-locking

###RAM 18432 ##

key_buffer = 1800M
max_allowed_packet = 512M
table_cache = 1000
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
max_heap_table_size = 128M
myisam_sort_buffer_size = 128M
thread_cache = 8
query_cache_size= 256M

thread_concurrency = 8
default-character-set=tis620
skip-name-resolve
innodb_file_per_table
skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_heap_table_size = 256M
max_connections = 500

######################################## 5.1.25--->X  cpu multicore
innodb_thread_concurrency = 0

########################################

innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/

#############################   mysql 5.1.X
#innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
#############################

#############################
# add rc.local  --->  ulimit -n 30000     
#############################
innodb_buffer_pool_size = 8000M
innodb_additional_mem_pool_size = 20M
innodb_log_file_size = 1000M
innodb_log_buffer_size = 8M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
#innodb_open_files = 900
innodb_open_files = 2000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
join_buffer_size = 2M
concurrent_insert = 2
############### percona
innodb_adaptive_checkpoint = 1
innodb_io_capacity = 10000
innodb_write_io_threads = 16
innodb_read_io_threads = 16
###############
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 256M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 1M
write_buffer = 1M

[myisamchk]
key_buffer = 128M
sort_buffer_size = 128M
read_buffer = 1M
write_buffer = 1M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
---------------------------------------------------------------
เดิมเป็น RAM 18 GB ต้องการปรับให้ใช้กับ 2 GB (เพื่อใช้ทดสอบระบบ)
ใช้ my 5.5.30
client 1 เครื่อง
ไม่ได้ใช้ tool xtra backup ในการติดตั้ง

3
มีปัญหาปรับแก้อย่างไรบ้าง

4
ในหน้า  replicate log manager เมื่อสำรอง replicate แล้วจึงลบทิ้งปรากฎว่า ข้อมูลที่ลบมากว่าข้อมูลที่สำรองไว้
ตามที่ผมเข้าใจคือ ตอนที่สำรองก็จะมีจำนวนรายการถึง ณ เวลาที่สำรอง แต่หลังจากนั้นเมื่อลบ คือกดปุ่ม clear replicate log ก็จะเป็นจำนวนรายการ ณ ตอนลบ ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง อยากให้ตอบลบ ก็ลบ log  ถึงแค่  ณ เวลาที่สำรอง

5
คืออยากให้ทาง hosxp เปิดหมวด upgrade version hosxp
ขึ้นอีกหมวดมันจะได้ตรงประเด็นไปเลย
(ข้อมูลแต่ละ version ดูมันแสนจะลึกลับเหลือเกิน )
และถ้าทาง hosxp ออก version upgrade hosxp ใหม่ขึ้นมา ทางทีม hosxp
ก็ควรตั้งกระทู้ตามชื่อ version ขึ้นมาในหมวด upgrade version hosxp
และเป็นไปได้ช่วยบรรยายรายละเอียดที่คิดว่าใน version นี้มีการ upgrage
ตารางที่ใหญ่อะไรบ้าง แล้วใครที่ upgrade แล้วเกิด error อะไรขึ้นจะได้มา
ช่วย post และทาง hosxp จะมาตอบหรือทางผู้ใช้งานแต่ละ รพ. จะมาช่วยตอบก็ดี
ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ผมว่างานของทาง hosxp ก็จะเบาขึ้น ผู้จะ upgrade
ก็จะได้มีข้อมูลตัดสินใจง่ายขิน

6
พอขึ้น error ดังด้านล่าง เครื่องลูกก็จะรวนเข้าไม่ได้
ตอนนี้ก็แก้โดย restart mysql ก็พอใช้ได้แล้วก็จะเป็นอีก รบกวนขอวิธีแก้ด้วย
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_screen_taste.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_screen_year.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_smoking_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_taste_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_typelist1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_typelist2.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/risk_user_access.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/room_reserve.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/room_reserve_status.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/room_reserve_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/room_status_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/roomno.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/roomtype.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/row_number_counter.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rpt_504_code.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rpt_504_name.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rpt_505_code.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rpt_505_name.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rpt_accident_code.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rpt_accident_name.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rtfreport.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_accident.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_accident_case_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_accident_request_history.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_accident_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_consider.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_dead_status.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_department_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_invoice.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_invoice_consider.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_invoice_history.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_invoice_history_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_result_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rvp_victim_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rx_audit.frm' (errno: 24)
130226 11:34:13 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rx_depcode.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rx_operator.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rx_operator_log.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rx_pay_template.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/rx_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sc_pg_af.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sc_pg_membrane.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sc_pg_presenation.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sccredit.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scguarantorcut.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/schedule_recurrence.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/schedule_resource.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/schedule_task.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/school_health_promotion.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/school_officer_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/school_officer_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/school_pp_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/school_trimester.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sclendmoney.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scloan.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scloandt.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scmember.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scpay.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scshare.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/scsystem.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/serial_cluster.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/service_pay.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/service_right.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/service_time.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sex.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sigtoidr.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_benefit_plan_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_bill.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_bill_dispensing.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_bill_dispensing_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_bill_opbill.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_bill_tran.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_claim_category_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_claim_control_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_dispense_status.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_product_category.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_product_selection_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sks_reimb_user_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/smoking_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/social_aid.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sp_use.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/spclty.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/special_prop_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sss_chronic_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sss_chronic_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sss_export_icd10.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sss_export_ignore_icd10.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stat_clinic.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stat_queue.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/station_immigration.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/station_immigration_count.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_disease_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_doctor.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_occupation_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_counseling.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_group_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_hostess_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_lab_confirmation_test_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_lab_gram_stain_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_lab_pap_smear_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_lab_rapid_test_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_lab_rpr_vdrl_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_lab_wet_smear_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_msm_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_queue.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_appointment.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_appointment_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_cause.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_cause_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_condom.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_condom_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_disease.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_follow.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_follow_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_group.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_lab.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_risk.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_risk_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_register_status_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_std.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_vct_counseling_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_patient_visit.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_queue.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_source_partner_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sti_source_sex_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sticker_control.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_adj_item_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_adjust_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_adjust_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_adjust_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bdg_year.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bestow.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bestow_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bestow_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bestow_return.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bestow_return_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_bestow_return_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_borrow.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_borrow_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_borrow_return.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_borrow_return_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_borrow_return_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_borrow_status_remark.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_budget.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_budget_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_budget_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_capital_cost.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_capital_cost_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_card.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cary_forward.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_check_warehouse_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_check_warehouse_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cheque_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cheque_check_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cheque_check_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cheque_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cheque_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cheque_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_class.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_co_po_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_co_po_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_committee.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_committee_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_committee_group.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_committee_position.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cutpay.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cutpay_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_cutpay_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_deliver.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_deliver_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_department.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_department_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_department_item_level.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_department_route.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_department_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_draw.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_draw_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_draw_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_drug_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_employee.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_employee_salary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_expire.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_group_standard.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_balance_history.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_cost_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_drugitems.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_history.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_month_rate.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_picture.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_regist.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_remain.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_standard.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_type_price.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_unit.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_item_warehouse.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_labor_cost.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_labor_cost_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_listdrawpay.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_listdrawpay_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_manual_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_manual_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_manual_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_mastercommittee.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_mastercommitteeposition.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_masterunit.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_material_cost.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_material_cost_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_opitemrece.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_opitemrece_err.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_opitemrece_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_ovst.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_paid_status.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_plan.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_plan_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_committee.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_item_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_special.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_special_committee.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_special_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_po_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_project.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_project_plan.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_proviso.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_proviso_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_purchase_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_register_inventory.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_remain_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_request.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_request_committee.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_request_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_request_subject.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_request_subject_person.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return_cutpay.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return_cutpay_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return_stock.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_return_stock_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_right.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_salary_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_abc.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_detail_point.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_document.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_document_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_document_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_document_type_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_setting_inventory.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_snapshot_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_snapshot_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_subcard.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_subdraw.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_subdraw_department.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_subdraw_department_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_subdraw_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_subdraw_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_substock_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_supplier.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_supplier_agent.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_supplier_agent_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_supplier_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_supplier_parent.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_supplier_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_test.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_trancation.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_trancation_itemdata.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_transfer_draw.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_transfer_draw_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_transfer_draw_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_user.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_user_department.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_user_right.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_user_warehouse.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_warehouse.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_warehouse_adj_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_warehouse_adj_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_warehouse_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_warehouse_room.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stock_warehouse_sub_department.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stockcard.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stockconfig.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/stockin.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_anemia_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_anemia_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_dental_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_dental_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_ear_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_ear_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_ear_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_eye_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_eye_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_eye_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_hair_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_hct_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_hear_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_lice_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_lice_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_mouth_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_neck_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_nose_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_regulation.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_regulation_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_regulation_period_report.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_regulation_period_report_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_self_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_self_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_skin_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_teeth_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_thalassemia_check.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_thalassemia_check_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_thyroid_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_vaccine.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_vaccine_place.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/student_year_period.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/suicide_screen_answer.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/suicide_screen_evaluate.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/suicide_screen_question.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_hospital.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_member.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_member_507.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_member_dw.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_member_log.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_metropol.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/surveil_process_status.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_allurement_pcu.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_chanthaburi_year.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_satisfy_choice_pcu.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_satisfy_head_pcu.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_satisfy_pcu.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_satisfy_screen_pcu.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_tobe_number_one_pcu.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/survey_year_period.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sys_app_script.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sys_lab_code.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/sys_lab_link.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/system_backup_log.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/table1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/table_archive.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/table_archive_history.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/table_stat.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tb_touch_screen.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tb_touch_screen_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tb_touch_screen_question.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp412a061.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp412a071.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp412a091.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp412b031.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp412b051.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp412b091.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/temp421d071.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempball1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempblue_command1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempcom41.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempdental1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempmanoi_xp1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempmanoi_xp2.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempreport.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tempthabo_151.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/test.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/thaiaddress.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/thaiaddress_region.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/thalassaemia_location_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/thalassaemia_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/thalassaemia_risk_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/tip_trick.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/trend_report.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/trend_report_current.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_reason.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_reason_system.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk1.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk2.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk3.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk4.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk5.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk6.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk7.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/type_risk8.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_detail_subvalue.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_form.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_form_department.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_form_design.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_form_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_item_class.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/universal_item_value_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/user_finger_scan.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/user_finger_template.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/users_account.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vaccine.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vaccine_combination.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vaccine_lookup.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vagina_cancer_result.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vagina_cancer_test.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vagina_test_place.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/validitaken.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vallop_curve.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_cause.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_cause_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_counseling.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_counseling_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_group_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_head.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_hiv_post_test.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_hiv_post_test_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_hiv_pretest.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_hiv_pretest_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_hiv_result_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_partner_blood_result_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_partner_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vct_patient_register_service_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_agri_group_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_agri_surveillance.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_agri_surveillance_member.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_allurement.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_basis_doctor.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_basis_health_center.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_hospital.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_hospital_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_nursery.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_nursery_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_school.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_school_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_store_cigar_alcohal.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_store_cigar_alcohal_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_store_food.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_chanthaburi_store_food_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_club.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_club_member.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_community_activity.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_community_activity_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_drug_store.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_drug_store_picture.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_drug_store_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_factory.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_factory_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_farm.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_farm_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_garbage_place.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_gis_location.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_healthcare_center.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_healthcare_center_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_healthmed.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_map_point.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_market_standard_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_market_survey.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_market_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_news_tower.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_nursery.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_nursery_child.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_nursery_child_service.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_organization.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_organization_member.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_organization_member_service.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_organization_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_priest.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_priest_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_radio_tower.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_rain_tank.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_recycle_tank.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_religion_leader.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school_class.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school_room.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school_service.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school_service_staff.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school_shift.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_school_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_cfgt_evaluate.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_food_sample.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_location_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_picture.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_subtype.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_summary.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_training.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_training_course.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_store_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_student.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_student_screen.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_student_vaccine.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_student_vaccine_list.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_survey_detail.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_survey_item.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_temple.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_temple_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_toilet_survey.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_toilet_survey_image.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_toilet_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_water.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/village_water_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_charge.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_name.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_note.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_note_department.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_pay_plan.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_plan.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_protect.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_pttype.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_pttype_change.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_time_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/visit_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vital_sign.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vital_sign_data.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vn_insert.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vn_opd_complete.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/vn_stat.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/ward_admit_snapshot.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_breast_feed_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_development_assess.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_location_type.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_period.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_service.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_transfer.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/wbc_vaccine.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/web_board.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/web_conf.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/web_pwd.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/web_script.frm' (errno: 24)
130226 11:34:14 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't open file: './hos/web_session.frm'

7
คือ พอ login ผ่านหน้า แล้ว ก็มี pop up เล็กเขียนว่า
 error nuber 27 resource error not found
เข้าใจว่า ตัว database น่าจะมีปัญหา

8
ในระบบรายงาน 506
เมื่อเลือกผู้ป่วยขึ้นมา เพื่อบันทึก ตรงช่อง diag จะกลายเป็นช่องว่าง
ผู้ใช้ต้องใช้วิธีกรอกเพิ่มลงไป แล้วจึงบันทึกได้
แต่อาการ diag หาย เป็นเฉพาะกับบางรายการ
ขอวิธีแก้ไขด้วย
ใช้ hosxp 55.9.21

9
คือค้างมา 2 วันแล้ว
ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ

10
คือหน้ากรอก บันทึกหัตถการทันตกรรม พอใส่ข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ ก็เกิด error ตามรูป
และ log ที่ เก็บได้
EurekaLog 6.1.04

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Wed, 29 Feb 2012 10:47:09 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.55.2.19
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Sun, 19 Feb 2012 10:33:05 +0700
  1.6 Up Time         : 2 hours, 50 minutes, 7 seconds

Exception:
------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Wed, 29 Feb 2012 13:37:16 +0700
  2.2 Address       : 0056CECC
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.55.2.19
  2.5 Type          : EDatabaseError
  2.6 Message       : DTmainCDS: Field 'pregnacy' not found.
  2.7 ID            : D0F2
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Administrator
  3.2 Name      : iLLuSioN
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : Microsoft Corporation
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Computer:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : DENTXP2
  5.2 Total Memory  : 2038 Mb
  5.3 Free Memory   : 1572 Mb
  5.4 Total Disk    : 14.65 Gb
  5.5 Free Disk     : 8.47 Gb
  5.6 System Up Time: 5 hours, 30 minutes, 56 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (driver 6.14.10.4396)
  5.11 Printer      : Canon LBP6000/LBP6018 (driver 1.00)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.192
  7.2 Submask   : 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 10732 [โรงพยาบาล มะการักษ์]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.1.30-percona
                                  Database hos @ 192.168.1.8]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select count(*) as cc from dtmain where hn = '380028970'  and vstdate = '2012-02-29' and pregnancy='Y'
  8.6 No 2                     : select vn from opdscreen where vn = '550229092755'
  8.7 No 3                     : select count(*) as cc from doctor where code = '445'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /
                                 big_tables = OFF
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = 0
                                 concurrent_insert = 2
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/HosXP1.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_community_features = YES
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = NO
                                 have_partitioning = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = NO
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = HosXP1
                                 identity = 423543844
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_checkpoint = 1
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_size = 8388608000
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_doublewrite = OFF
                                 innodb_extra_undoslots = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = Antelope
                                 innodb_file_io_threads = 4
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                 innodb_flush_method =
                                 innodb_flush_neighbor_pages = 1
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 0
                                 innodb_ibuf_max_size = 4194287616
                                 innodb_io_capacity = 10000
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = ON
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 1048576000
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 90
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_open_files = 2000
                                 innodb_read_ahead = both
                                 innodb_read_io_threads = 16
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = OFF
                                 innodb_sync_spin_loops = 20
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_version = 1.0.2-1
                                 innodb_write_io_threads = 16
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 2097152
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 1887436800
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 language = /usr/share/mysql/english/
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 423543844
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = OFF
                                 log_bin_trust_function_creators = OFF
                                 log_bin_trust_routine_creators = OFF
                                 log_error = /var/lib/mysql/HosXP1.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_warnings = 1
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 536870912
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709551615
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 500
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 268435456
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036854775807
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 134217728
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 50000
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 pid_file = /var/lib/mysql/HosXP1.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 pseudo_thread_id = 2811224
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 268435456
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 rand_seed1 =
                                 rand_seed2 =
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 1048576
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 1048576
                                 relay_log =
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 0
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/HosXP1-slow.log
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 1048576
                                 sql_auto_is_null = ON
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = OFF
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_log_update = ON
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter =
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = MyISAM
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 256
                                 table_lock_wait_timeout = 50
                                 table_open_cache = 1000
                                 table_type = MyISAM
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1330487316
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 version = 5.1.30-percona
                                 version_comment = MySQL Community Server (GPL)
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = unknown-linux-gnu
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

11
คือ ต้องการหาว่าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลครั้งหลังสุด วันที่ ?
ที่ลองทำ ใช้ table patient เชื่อมกับ vn_stat
ตาม code
select a.hn,b.vstdate from patient a left outer join vnstat on a.hn=b.hn group by hn order by hn
ปรากฎว่า ได้เป็น วันที่มาโรงพยาบาลครั้งแรก
ถ้าต้องการรายการสุดท้ายของแต่ละ hn ต้องเขียน Code อย่างไร

12
ได้ตรวจสอบที่ c:\windows\temp ก็พบแฟ้ม .sql ในทุกวัน
แต่ใน folder แยกวันที่สร้างแฟ้ม .7z มีบางวันไม่พบแฟ้ม .7z
ใน drive c:\ มีพื้นที่ว่าง มากกว่า 60 GB
เช็คใน schedul task มีการ run backup ตามวันและเวลาที่กำหนด
ได้เช็คแล้ว ไม่มีการ restart server หรือ client ในช่วงเวลา backup
ใช้ hos v3.54.7.4
ทำอย่างไรให้ run ทุกวัน ?

13
คือบาง share แค่ระบุ path ก็เข้าไปใช้ได้เลย ไม่ต้อง มีหน้าจอ username password
ไม่ทราบว่าจะทำได้ไหม ?

14
นำแต่ละ record มาเปรียบเทียบกันว่า คนไข้คนเดียวกันมาห่างกันกี่วัน ในวันถัดๆไป
ขอทราบวิธีการเขียน code sql ด้วย

หน้า: [1]