BMS-HOSxP Community

HOSxP => HOSxP : XE => ข้อความที่เริ่มโดย: Call Center ที่ มิถุนายน 30, 2022, 16:58:05 PM

หัวข้อ: ๊Update การใช้งานเมนู แก้ไขราคา ในข้อมูลทะเบียนเวชภัณฑ์ (แก้ราคาให้ตรง drugcat)
เริ่มหัวข้อโดย: Call Center ที่ มิถุนายน 30, 2022, 16:58:05 PM
       ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลรายการยาเพื่อเบิกเคลมเงิน แต่พบปัญหาติด error ราคาไม่ตรงกับ drug catalog ที่แจ้งไว้ สามารถปรับแก้ไขราคายาเพื่อให้ตรงกับ drug catalog ที่เคยแจ้งไว้ในช่วงดังกล่าวได้ โดยการใช้เมนูแก้ไขราคา เพื่อให้ราคายาที่สั่งกับผู้ป่วยตรงกับราคาที่แจ้งใน drug catalog

ขั้นตอนการใช้งาน เมนูแก้ไขราคา

เข้าสู่เมนูทะเบียนเวชภัณฑ์ เลือกรายการยาที่ต้องการแก้ไขราคา กดแก้ไขรายการ
[attach=1]

เข้าหน้าต่างระบบปรับปรุงราคารายการเพื่อแก้ไขการส่งเบิก กำหนดเงื่อนไขสำหรับการเลือกข้อมูลเพื่อมาปรับปรุงราคา
1. เลือก สิทธิการรักษาที่มีปัญหาในการส่งเบิกเคลมเงินไม่ได้ ติดปัญหาราคายาไม่ตรงกับ drug catalog สามารถติ๊ก เลือกได้หลายสิทธิการรักษาพร้อมกัน
2. เลือกช่วงวันที่ของข้อมูลรายการที่ผู้ป่วยได้รับยารายการนี้ไป เมื่อกด Preview รายการผู้ป่วยที่ได้รับยารายการนี้ไปตามช่วงวันและสิทธิการรักษาที่เลือก จะแสดงรายการโดยมี ข้อมูล HN ,VN , ชื่อผู้มารับบริการ , วันที่มา , เวลามา,ราคาต่อหน่วย , จำนวน , ราคารวม และสิทธิการรักษา
3.  ใส่รหัส Authorization Code = รหัสสถานพยาบาล + เดือนและปี (ค.ศ.) ของวันที่ทำการกดแก้ไขราคา
เช่น ใส่ Authorization code = 999990622
รหัสสถานพยาบาล =99999
ทำการกดวันที่ = 30/06/2522
และใส่ราคาที่ต้องการปรับ และกดปุ่ม Apply โปรแกรมจะขึ้น popup ให้ยืนยันการทำการปรับราคา ให้กด ปุ่ม Yes

[attach=2]

เมื่อระบบปรับราคาเสร็จแล้ว จะมีประวัติรายการของการปรับราคาขึ้นมาแสดง โดยแสดงราคาใหม่ที่มีการปรับ และช่วงข้อมูลที่มีการปรับราคาไป

[attach=3]

หมายเหตุ :
หลังจากมีการใช้งาน การแก้ไขราคายาแล้ว จะมีผลต่อยอดเงินของใบสั่งยาที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นก่อนส่งเบิกรายการใหม่ ควรมีดำเนินการตามขั้นตอนของการตรวจสอบยอดทางการเงิน ซึ่งเมื่อยอดเปลี่ยนแปลงต้องยกเลิกและบันทึกลูกหนี้ ใหม่อีกครั้งให้ตรงตามยอดค่าใช้จ่ายใหม่ที่เกิดขึ้น