ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนนี้ปิดรับสมัคร งานประชุมวิชาการ 2558 แล้วนะคะ !! (Update รายชื่อผู้สมัคร)  (อ่าน 39195 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
  โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2558

เรื่อง “HOSxP 4 Innovation”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ทำงานด้านสารสนเทศในสถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริม ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.   เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทีมสารสนเทศในสถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพให้เข้าใจ แนวคิดการพัฒนาและการใช้โปรแกรม HOSxP Version 4 ที่ครอบคลุมงานทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.   เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่รับผิดชอบงานในโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU มีความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาและการใช้งานในระบบงานที่พัฒนาใหม่ ของโปรแกรม HOSxP Version 4 และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหา
1.   การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายสุขภาพ
2.   การบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3.   การใช้งานโปรแกรม HOSxP  version 4
3.1.    ระบบงานผู้ป่วยนอก (OPD) ได้แก่ เวชระเบียน ซักประวัติ ห้องแพทย์ ห้องยา การเงิน
3.2.    ระบบงานผู้ป่วยใน (IPD) ได้แก่ ระบบผู้ป่วยใน สั่งอาหาร ห้องยาใน ผ่าตัด
3.3.    ระบบงานสนับสนุนบริการ (Back Office)  ได้แก่ ระบบสแกนแฟ้มเวชระเบียน ระบบคิว
ระบบตรวจสุขภาพ ระบบผ้าและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
4.   การใช้งานระบบงานบริหารคลังสินค้า (Inventory)

กลุ่มเป้าหมาย
1.   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ สาธารณสุขอำเภอ / ผอ.รพ.สต.
2.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
4.   ผู้ใช้งานโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน    วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2558

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 300 คน

สถานที่อบรม   โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้ออาหารว่าง 6 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร

Update รายชื่อผู้สมัคร

   ชื่อ-สกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      ชำระค่าลงทะเบียน   
   1 คุณกำพล ศิริกุล       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   2 คุณเรืองศักดิ์ ใจโพธิ์       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   3 คุณลาวัณย์ สันติชินกุล       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   4 คุณประวีณา นันกระโทก       รพ. ครบุรี      นครราชสีมา         
   5 คุณสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง       รพ.บ้านนา      นครนายก      21/5/2558   
   6 คุณวรรณเพ็ญ โชติกุล       รพ.บ้านนา      นครนายก      21/5/2558   
   7 คุณภัทร์ชรัสมิ์ ถือมั่น       รพ.บ้านนา      นครนายก      21/5/2558   
   8 คุณภาณุ ภักดีสาร       รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย      เลย      11/5/2558   
   9 ว่าที่ ร.ต. เดชา สายบุญตั้ง       รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย      เลย      11/5/2558   
   10 คุณอุปถัมภ์ พูลหน่าย       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      29/5/2558   
   11 คุณทัศนะ ศรีสุราษฎร์       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      29/5/2558   
   12 คุณเกษมสันต์ ชูเวช       รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย      พิษณุโลก      29/5/2558   
   13 คุณวิภูษิต คงแก้ว       รพ.ทับปุด      พังงา         
   14 คุณกิตติพงศ์ บุญเพ็ง       รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า      เพชรบูรณ์      28/5/2558   
   15 คุณสยาม แตงเขียว       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   16 คุณวิฑูรย์ เรืองทอง       รพ.เพชรบูรณ์      เพชรบูรณ์         
   17 คุณอุดมโชค สมหวัง       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17       สุพรรณบุรี      30/4/2558   
   18 คุณนพดล สหสุนทรวุฒิ       รพ.ปากเกร็ด      นนทบุรี      28/5/2558   
   19 คุณฉัตรพัฒน์ เหลืองสถิตกุล       รพ.ปากเกร็ด      นนทบุรี      28/5/2558   
   20 คุณวีระชัย ไชยวงค์       ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง      เชียงใหม่      25/5/2558   
   21 คุณนิยม สีทองแดง       รพ.แม่เมาะ      ลำปาง      22/5/2558   
   22 คุณเจษฎา ชัมพาลี       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19       กาญจนบุรี       26/5/2558   
   23 คุณชัยพร จำปานิล       รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19       กาญจนบุรี       26/5/2558   
   24 คุณอนุรักษ์ วงษ์นิ่ม       รพ.เสริมงาม      ลำปาง      26/5/2558   
   25 คุณอนิรุทธิ์ ปีบ้านใหม่       รพ.เกาะคา      ลำปาง      26/5/2558   
   26 คุณนนธภพ ยาระพัฒน์       รพ.เถิน      ลำปาง      28/5/2558   
   27 คุณเกิดสุข เมืองสมบัติ       รพ.ท่ายาง      เพชรบุรี      27/5/2558   
   28 คุณเมธา สุขารมย์       รพ.สต. ท่ายาง      เพชรบุรี      27/5/2558   
   29 คุณสุภัตรา พิศาภาคย์       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      18/5/2558   
   30 คุณประภาศรี ปั้นดี       รพ.ลาดบัวหลวง      พระนครศรีอยุธยา      18/5/2558   
   31 คุณเกรียงไกร ชาติสุทธิ์       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      18/5/2558   
   32 คุณรัตน์ บรรลุพันธุนาถ       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      18/5/2558   
   33 คุณสุจินต์ สุกกล้า       รพ.ศรีสังวรสุโขทัย      สุโขทัย      18/5/2558   
   34 คุณจามร ใยแก้ว       รพ.ระนอง      ระนอง      26/5/2558   
   35 คุณขวัญตา แก้วกาหลง       รพ.ระนอง      ระนอง      26/5/2558   
   36 คุณชินโชติ สุวิทย์       รพ.แม่สะเรียง      แม่ฮ่องสอน         
   37 คุณเข็มศักดิ์ พุ่มจันทร์       รพ.นาจะหลวย      อุบลราชธานี      29/5/2558   
   38 คุณลาวัณย์ เพชรคำ       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      11/5/2558   
   39 คุณยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล       รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      11/5/2558   
   40 คุณทพิพัฒน์ จันทร์มาลา        รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน      สกลนคร      11/5/2558   
   41 คุณวีระชาติ แผ่นทอง       รพ.ปง      พะเยา      18/5/2558   
   42 คุณรัตนาภรณ์ นาแพร       รพ.ปง      พะเยา      18/5/2558   
   43 คุณวรรณภา สอนเสือ       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก       24/5/2558   
   44 คุณศิรินชา พึ่งวงษ์เขียน       รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      ตาก       24/5/2558   
   45 คุณภาณุ ดำเอี่ยม       รพ.บึงสามพัน      เพชรบูรณ์         
   46 คุณคณวัชร คำชัย       รพ.นาเชือก      มหาสารคาม      29/5/2558   
   47 คุณสมรินทร์ กรไธสง       รพ.สต.หนองบัวแดง      มหาสารคาม      29/5/2558   
   48 คุณกฤษดา โพธิญาณพาณิชย์กุล       รพ.เลย      เลย      27/5/2558   
   49 คุณวรพงษ์ หลอดทอง       รพ.เลย      เลย      27/5/2558   
   50 คุณสมเกียรติ พงษ์พินิจภิญโญ       รพ.มะการักษ์      กาญจนบุรี      28/5/2558   
   51 คุณเอกชัย โพธินันทวงศ์       รพ.มะการักษ์      กาญจนบุรี      28/5/2558   
   52 คุณสุพัตรา หอมหวล       รพ.ตากฟ้า      นครสวรรค์       21/5/2558   
   53 คุณณัฐวุฒิ ขามโคกกรวด       รพ.วิเชียรบุรี      เพชรบูรณ์      4/6/2558   
   54 คุณคมสันต์ เบญญาภากร       รพ.หนองบัวแดง      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   55 คุณสุดใจ สีหานาม       รพ.โพธิ์ชัย      ร้อยเอ็ด         
   56 คุณพัชราภรณ์ สงพัด       รพ.อุบลรัตน์      ขอนแก่น       14/5/2558   
   57 คุณวีระชน พันธะ       รพ.หนองไผ่      เพชรบูรณ์      29/5/2558   
   58 คุณญาณทิพย์ สุทธิโสภณ       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร      26/5/2558   
   59 คุณเกียรติศักดิ์ ขวัญทอง       รพ.นิคมคำสร้อย      มุกดาหาร      26/5/2558   
   60 ภก.ปิยเชษฐ จตุเทน        รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      27/5/2558   
   61 คุณณัฐพัชร์ มะธิปิไข        รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      27/5/2558   
   62 คุณฐิติชญา สมอชัย        รพ.เสลภูมิ      ร้อยเอ็ด      27/5/2558   
   63 คุณศิริศักดิ์ ภูพันนา       รพ.บึงกาฬ      บึงกาฬ      29/5/2558   
   64 คุณธิติ พันจำปา       รพ.บึงกาฬ      บึงกาฬ      29/5/2558   
   65 คุณกัญญาภัค พันจำปา       รพ.บึงกาฬ      บึงกาฬ      29/5/2558   
   66 คุณธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ       รพ.คลองขลุง      กำแพงเพชร         
   67 คุณจิราพัชร กันทา       รพ.คลองขลุง      กำแพงเพชร         
   68 คุณจารุณี ทิพศรีราช       รพ.กันทรวิชัย      มหาสารคาม      27/5/2558   
   69 คุณวรวิทย์ มีศุภะ       รพ.กันทรวิชัย      มหาสารคาม      27/5/2558   
   70 คุณจักรกฤษณ์ ชุมภูชนะภัย       รพ.เชียงม่วน      พะเยา      22/5/2558   
   71 ส.ต. ไตรรงค์ คงมีผล       รพ.ค่ายวชิราวุธ      นครศรีธรรมราช      15/5/2558   
   72 คุณคมสัน อาษา       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว      8/6/2558   
   73 คุณภูวินท์ ยาหอม       รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      สระแก้ว      8/6/2558   
   74 คุณศักดิ์สิทธิ์ รัฐวร       รพ.ชุมชนธวัชบุรี      ร้อยเอ็ด         
   75 คุณสุทธิพร เพ็งจันทร์       รพ.จุฬาภรณ์      นครศรีธรรมราช       26/5/2558   
   76 คุณยอดยิ่ง คงคะจันทร์       รพ.ปัตตานี      ปัตตานี      9/6/2558   
   77 คุณนิวัฒน์ วงศ์ประทุม       รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง      อุดรธานี      28/5/2558   
   78 คุณอภิสิทธิ์ บุรัตน์       รพ.แหลมฉบัง      ชลบุรี      26/5/2558   
   79 คุณอรนุช บุญช่วย       รพ.เกาะจันทร์      ชลบุรี      27/5/2558   
   80 คุณบุรินทร์ เสรีกุลพานิช       รพ.ชัยบาดาล      ลพบุรี      25/5/2558   
   81 คุณชัพ ธิราขันธิ์       รพ.เกาะสีชัง      ชลบุรี      19/5/2558   
   82 คุณปรินทร์ บูรณะ       รพ.เกาะสีชัง      ชลบุรี      19/5/2558   
   83 คุณอัมพิกา ใจกล้า       รพ.จุน      พะเยา      21/5/2558   
   84 คุณจงจิตร์ ทองอินทร์       รพ.หนองใหญ่      ชลบุรี      25/5/2558   
   85 คุณเจษฎา วงศ์ติขะ       รพ.แม่ฟ้าหลวง      เชียงราย      20/5/2558   
   86 คุณเฉลิมพล ธะนะคำมา       รพ.แม่ฟ้าหลวง      เชียงราย      20/5/2558   
   87 คุณอภิวัฒน์ สมสิรินวกุล       รพ.เกษตรสมบูรณ์      ชัยภูมิ       19/5/2558   
   88 คุณกุมพล ตอพล       รพ.แก้งคร้อ      ชัยภูมิ      27/5/2558   
   89 คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีโฉม       รพ.แก้งคร้อ      ชัยภูมิ      27/5/2558   
   90 คุณสุธีรเดช คำกระสบ       รพ.แก้งคร้อ      ชัยภูมิ      27/5/2558   
   91 คุณกวิน สรอยเหลือง       รพ.ศูนย์ราชบุรี      ราชบุรี         
   92 คุณพงษ์ภาณุ แก้วสยศ       รพ.ธัญญารักษ์สงขลา      สงขลา      19/5/2558   
   93 คุณสังเวียน เชื้อสามารถ       รพ.คอนสาร      ชัยภูมิ      21/5/2558   
   94 คุณสมศักดิ์ ตาลี       รพ.วังน้ำเย็น      สระแก้ว      21/5/2558   
   95 คุณวาสนา เรืองการิน       รพ.วังน้ำเย็น      สระแก้ว      20/5/2558   
   96 คุณกฤษณา พิมพันธ์       รพ.บรรพตพิสัย      นครสวรรค์      27/5/2558   
   97 คุณณัฐวัฒน์ จำปาสด       รพ.บรรพตพิสัย      นครสวรรค์      27/5/2558   
   98 คุณอวยชัย เมืองโคตร       รพ.หว้านใหญ่      มุกดาหาร         
   99 คุณกิตติพงษ์ เดชแพง       รพ.หว้านใหญ่      มุกดาหาร         
   100 คุณศิริฤกษ์ คณาดี       รพ.หัวตะพาน      อำนาจเจริญ      21/5/2558   
   101 คุณนงลักษณ์ คชพรหม       รพ.หัวตะพาน      อำนาจเจริญ      21/5/2558   
   102 คุณธิติพันธ์ คุณภู่       รพ.สิรินธร      ขอนแก่น      29/5/2558   
   103 คุณรัชเดช สิงห์น้อย       รพ.สิรินธร      ขอนแก่น      29/5/2558   
   104 คุณสืบสกุล ทับทิมอ่อน       รพ.ภูเขียว      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   105 คุณดุลชาติ ศิริวัลลภ       รพ.ภูเขียว      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   106 คุณชวลิต บุญเบ้า       รพ.ภูเขียว      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   107 คุณชยณัฐ สุวะมาตย์       สสจ.บึงกาฬ      บึงกาฬ         
   108 คุณจัตุรงค์ สวนมาลา       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   109 คุณปาณิสรา วันแอเลาะ       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   110 คุณภาวิณี พูลน้อย       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   111 คุณฐาปนี จานทอง       รพ.ชลประทาน      นนทบุรี         
   112 คุณศิริธร สักทอง       รพ.องครักษ์      นครนายก       29/5/2558   
   113 คุณอรุณี บุญมาก       รพ.องครักษ์      นครนายก       29/5/2558   
   114 คุณภวัต  ชาติวรกิจ       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   115 คุณวีรชิต  กลิ่นหอม       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   116 คุณสุภารัตน์  เพชรวาว       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   117 คุณบุญสม  เขบัว       รพ.โพทะเล      พิจิตร      29/5/2558   
   118 คุณอัครนัส  ทุมแก้ว       รพ.โซ่พิสัย      หนองคาย         
   119 คุณสันทัด  มามาก       รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์      สมุทรปราการ         
   120 คุณชัชพล  พิพิธภราดร       รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์      สมุทรปราการ         
   121 พ.อ.ชัยพร  สุวรรณโสภณศิริ       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   122 ส.ต.หญิงเตือนใจ ศิริวัฒพงศ์    รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   123 ภก.หญิงจันธิมา  สมศรี       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   124 คุณไพรัช  พงศ์เมตต์       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   125 คุณกฤติเดช  สุขะตะวิจิตร       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   126 คุณทัศนีย์   ศรีอรุณ       รพ.ค่ายจิรประวัติ      นครสวรรค์      22/5/2558   
   127 คุณวินิจ  ประดา       รพ.พังโคน      สกลนคร      22/5/2558   
   128 คุณมิตรชัย  เวยสาร       รพ.พังโคน      สกลนคร      22/5/2558   
   129 คุณยุทธกร  อิโน       รพ.พยัคฆภูมิพิสัย      สกลนคร      29/5/2558   
   130 คุณเฉลิมชัย พันทวี       รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ      อุบลราชธานี       22/5/2558   
   131 คุณธีรรัตน์ ทิมมณีสวัสดิ์       รพ.ท่าอุเทน      นครพนม      22/5/2558   
   132 คุณนฤทธิ์  บุญเพชร       รพ.ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      28/5/2558   
   133 คุณวรัตถ์  อยู่สี       รพ.ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      28/5/2558   
   134 คุณศรีสุนันท์  หาคม       รพ.ชัยนาทนเรนทร      ชัยนาท      28/5/2558   
   135 คุณสุชาติ  กัสโก       รพ.ยางสีสุราช      มหาสารคาม      29/5/2558   
   136 คุณรวีฤทธิ์  ฉิมสกุล       รพ.บางจาก      สมุทรปราการ      25/5/2558   
   137 คุณณิชชาอร  กะเหลี่ยง       รพ.บางจาก      สมุทรปราการ      25/5/2558   
   138 คุณวรวิทย์  ถามูลเลศ       รพ.ศรีวิไล      บึงกาฬ      28/5/2558   
   139 คุณชาญณรงค์  นามกว้าง       รพ.ศรีวิไล      บึงกาฬ      28/5/2558   
   140 คุณสุรเชษฐ์  เกษทองมา       รพ.เพ็ญ      อุดรธานี         
   141 คุณฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      น่าน      28/5/2558   
   142 คุณกิตติชัย  หอมดอก       รพ.เฉลิมพระเกียรติ      น่าน      28/5/2558   
   143 คุณพันสิน  อุบาลี       รพ.ปางมะผ้า      แม่ฮ่องสอน      27/5/2558   
   144 คุณสุทธิพงศ์  เถาวัลย์ไพร       รพ.ปางมะผ้า      แม่ฮ่องสอน      27/5/2558   
   145 คุณเฉลิมเพชร  ไชยวงศ์ษา       รพ.ปางมะผ้า      แม่ฮ่องสอน      27/5/2558   
   146 คุณณัฏฐ์  ขันชัยภูมิ       รพ.คอนสวรรค์      ชัยภูมิ      28/5/2558   
   147 คุณไชยพงศ์  แก้วศรีสด       รพ.คลองท่อม      กระบี่      29/5/2558   
   148 คุณนนทวัฒน์  ศรีมาลา       รพ.คลองท่อม      กระบี่      29/5/2558   
   149 คุณองค์อ่อน บุตรลิ่ม       รพ.คลองท่อม      กระบี่      29/5/2558   
   150 คุณสุธาสินี  บุญพ่วง       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   151 คุณภัทร์จิตรา  อมาตรเสนา       รพ.สิงห์บุรี      สิงห์บุรี         
   152 คุณกิตติศักดิ์  เปล่งรัศมีจันทร์       รพ.วัดสิงห์      ชัยนาท      28/5/2558   
   153 คุณณัฐติยา  สุขกะ       รพ.วัดสิงห์      ชัยนาท      28/5/2558   
   154 คุณพัชรีวรรณ  ต๊ะแก้ว       รพ.ทุ่งช้าง      น่าน      29/5/2558   
   155 คุณชลากร  จันทรัตน์       รพ.เชียงคาน      เลย         
   156 คุณดนัย  สอนไสย       รพ.เชียงคาน      เลย         
   157 คุณธวัชชัย  เข็มอุทา       รพ.แก่งคอย      สระบุรี         
   158 คุณสุริยา  ชื่นวิเศษ       รพ.ปากน้ำหลังสวน      ชุมพร      25/5/2558   
   159 คุณสุวรรณา  เวชพัฒน์       รพ.ปากน้ำหลังสวน      ชุมพร      28/5/2558   
   160 คุณภูมิธพัฒน์  มายุศิริ       รพ.ปากน้ำหลังสวน      ชุมพร      28/5/2558   
   161 คุณชาติชาย  กิจตะวงษ์       รพ.ศรีสัชนาลัย      สุโขทัย      29/5/2558   
   162 คุณพูลศักดิ์  ทองดี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   163 คุณชาญชัย  สุทธานี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   164 คุณขจรศักดิ์  เสวกสูตร       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   165 คุณฐิตาพร  คนดี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      27/5/2558   
   166 ว่าที่ ร.ท.วินิต  แก่นจำปา       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   167 ว่าที่ ร.อ.โรช  วิจิตขจี       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   168 คุณดวงดาว  วรนุช       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   169 คุณอภิชญา  จำปาวงศ์       รพ.กุดชุม      ยโสธร      28/5/2558   
   170 คุณพิทักษ์  ลาตำแย       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   171 คุณประดิษฐ์  สุทธิแสน       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   172 คุณปิยะวัฒน์  ประภูชะกา       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   173 นพ.ธนวัตน  ทิพย์พิมานชัย       รพ.โนนสัง      หนองบัวลำภู         
   174 คุณมรกต เครือชารี       รพ.โนนสะอาด      อุดรธานี      29/5/2558   
   175 คุณบรรจง กิตติสว่างวงค์       รพ.นาน้อย      น่าน      29/5/2558   
   176 คุณปริญญา เม้าโมลี       รพ.ไทรงาม      กำแพงเพชร      27/5/2558   
   177 คุณเอกชัย งึ้มนันใจ       รพ.นาหมื่น      น่าน      25/5/2558   
   178 คุณลำดวน  ก้อนสมบัติ       รพ.เวียงสา      น่าน      26/5/2558   
   179 คุณพงศ์ธร  ปริกเพ็ชร       รพ.เวียงสา      น่าน      26/5/2558   
   180 คุณพงศ์วิทย์  สนองบุญ       รพ.บางมูลนาก      พิจิตร      29/5/2558   
   181 คุณตะวัน  พรหมสี       รพ.บ้านแพง      นครพนม      8/6/2558   
   182 คุณเจษฎา  วงศ์ษา       รพ.นาแห้ว      เลย      26/5/2558   
   183 คุณวีระ  ปฏิรูปา       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี      27/5/2558   
   184 คุณศรันยู  สรีศาสตร์       รพ.วังสามหมอ      อุดรธานี      27/5/2558   
   185 คุณวิเชียร  นุ่นศรี       รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์      พังงา         
   186 คุณคารม  ทรัพย์เจริญพันธ์       รพ.บึงสามัคคี      กำแพงเพชร      27/5/2558   
   187 นายแพทย์ธนะชัย  ธัญกุลสัจจา       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      26/5/2558   
   188 คุณวรพงศ์  พ่วงพลับ       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      26/5/2558   
   189 คุณสุมิตร  สีตาแนน       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      8/6/2558   
   190 คุณสำรวย  ช้างจวง       รพ.พระนารายณ์มหาราช      ลพบุรี      8/6/2558   
   191 คุณเกื้อกูล  เยื่อปุย       รพ.ปากท่อ      ราชบุรี      28/5/2558   
   192 จ่าสิบตรีวฎากร  เนียมหอม       รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์      เพชรบุรี      25/5/2558   
   193 คุณเปี่ยมศักดิ์  รุ่งเจริญ       รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์      เพชรบุรี      25/5/2558   
   194 คุณอธิศักดิ์  จันเทพา       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร         
   195 คุณชัยชนะ ยาทองไชย       รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      สกลนคร         
   196 คุณสราวุธ  ควรเนตร       สสจ.พระนครศรีอยุธยา      พระนครศรีอยุธยา      26/5/2558   
   197 คุณปิยชาติ  สุดใจ       รพ.ปากพลี      นครนายก      27/5/2558   
   198 คุณณรงค์  คำแหวน       รพ.แวงใหญ่      ขอนแก่น         
   199 คุณสิริญา  รักไทย       รพ.แวงใหญ่      ขอนแก่น         
   200 คุณนพพล  ตู้ทอง       รพ.พรหมบุรี      สิงห์บุรี     26/5/2558      
   201 คุณธันยา  สุระคำแหง       รพ.บ้านโป่ง      ราชบุรี      5/6/2558   
   202 คุณวิทยา  กังขอนนอก       รพ.ชุมพวง      นครราชสีมา      27/5/2558   
   203 คุณอลิษา  สะนันตา       รพ.สองแคว      น่าน      27/5/2558   
   204 คุณณัฐรดา  พิษมอญ       รพ.สองแคว      น่าน      27/5/2558   
   205 คุณวิทยา  กิจสมุทร์       รพ.บางซ้าย      พระนครศรีอยุธยา      27/5/2558   
   206 คุณประพนธ์  ฉิมธนู       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      26/5/2558   
   207 คุณทฤษฎี  เป้าบ้านเซ่า       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      26/5/2558   
   208 คุณวัชรินทร์  พวงเปลี้ย       รพ.บ้านหมี่      ลพบุรี      26/5/2558   
   209 คุณวรวลัญช์  ชูสังฆ์วาลย์       รพ.หนองม่วง      ลพบุรี      27/5/2558   
   210 คุณศุภากร  แสนทำพล       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   211 คุณพชร  เพ็ชรยิ้ม       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   212 คุณอรุณโรจน์  เฉลิมสิน       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   213 คุณพรรณี  สมัครคุณ       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   214 คุณสุธาทิพย์  ทองกุล       รพ.หนองคาย      หนองคาย      29/5/2558   
   215 คุณกานดา  สุทธิบาก       รพ.จุรีเวช      ร้อยเอ็ด      28/5/2558   
   216 คุณนิมิตร์  จันทะปัน       รพ.บางละมุง      ชลบุรี      27/5/2558   
   217 คุณสุรชัย  ทองอุดร       รพ.บางละมุง      ชลบุรี      27/5/2558   
   218 คุณสิริวัชร  ภวะภูตานนท์       รพ.ไชยวาน      อุดรธานี      28/5/2558   
   219 คุณศิริวงค์  เกาะสังข์       รพ.โนนแดง      นครราชสีมา      28/5/2558   
   220 คุณอธิพงษ์  หูวอง       รพ.ป่าติ้ว      ยโสธร      27/5/2558   
   221 คุณศราวุธ  ชาตาดี       รพ.จังหาร      ร้อยเอ็ด      8/6/2558   
   222 คุณภูวดล  เสิศศรี       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร      4/6/2558   
   223 คุณณรงค์ฤทธิ์  สหจิตตา       รพ.วานรนิวาส      สกลนคร      4/6/2558   
   224 คุณนันทัช  พระแก้ว       รพ.พยุหะคีรี      นครสวรรค์      29/5/2558   
   225 คุณพงศธร  ศรีนานนท์       รพ.ศรีธาตุ      อุดรธานี      9/6/2558   
   226 คุณศิริพันธ์  จันทร์สว่าง       รพ.ท่าฉาง      สุราษฎร์ธานี      28/5/2558   
   227 คุณอภิเชษฐ์  สมควร       รพ.เชียงดาว      เชียงใหม่      28/5/2558   
   228 คุณอิสะมะแอ  สะ       รพ.ทุ่งยางแดง      ปัตตานี      28/5/2558   
   229 คุณรอฮานี  กะโยะ       รพ.ทุ่งยางแดง      ปัตตานี      28/5/2558   
   230 คุณพิมพ์ประไพ  เต็มเปี่ยม       รพ.วัฒนานคร      สระแก้ว      29/5/2558   
   231 คุณนพรัตน์ หงษ์มัง       รพ.วัฒนานคร      สระแก้ว      29/5/2558   
   232 คุณวสันต์  บุตรหนัน       รพ.วัฒนานคร      สระแก้ว      29/5/2558   
   233 คุณภศล  สุริยะ       รพ.ชาติตระการ      พิษณุโลก      28/5/2558   
   234 คุณฉันท์  บูรณะพล       รพ.ทับคล้อ      พิจิตร      26/5/2558   
   235 คุณปรีชา  บุญมี       รพ.ทับคล้อ      พิจิตร      26/5/2558   
   236 คุณทวีศักดิ์  มีสวัสดิ์       รพ.ทับคล้อ      พิจิตร      29/5/2558   
   237 คุณฉัตรพงศ์  มงคลสิน       รพ.วังสะพุง      เลย      29/5/2558   
   238 คุณรัฐชัย  มหาสิงห์       รพ.วังสะพุง      เลย      29/5/2558   
   239 คุณธนชัย  ใจสุข       รพ.เชียงคำ      พะเยา      28/5/2558   
   240 คุณชนพล  สุปินะเจริญ       รพ.เชียงคำ      พะเยา         
   241 ร้อยตรีผิน  ฮ่มป่า       รพ.โคกศรีสุพรรณ      สกลนคร      29/5/2558   
   242 คุณจิรวัฒน์  ยาทองไชย       รพ.โคกศรีสุพรรณ      สกลนคร      29/5/2558   
   243 คุณเจ๊ะซาฟูเร๊าะ  เลาะแม       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      28/5/2558   
   244 คุณไซนะ  อาแซ       รพ.รือเสาะ      นราธิวาส      28/5/2558   
   245 คุณสุทิน  ลำแก้ว       รพ.กันตัง      ตรัง      28/5/2558   
   246 คุณสุพงษ์  กันทา       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      28/5/2558   
   247 คุณรังสิมันตุ์  ฉันทะ       รพ.เวียงป่าเป้า      เชียงราย      28/5/2558   
   248 คุณพิมนภา  อ้นเถื่อน       รพ.พิชัย      อุตรดิตถ์      28/5/2558   
   249 คุณปราณี  นาคีสิน       รพ.มาบอำมฤต      ชุมพร      28/5/2558   
   250 คุณศุภกานต์  กุลสติ       รพ.มาบอำมฤต      ชุมพร      28/5/2558   
   251 คุณสุรีย์วรรณ  ภาสศุภร       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   252 คุณวิบูล  รัตนกูล       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   253 คุณกรรฤทัย  กิตติคุณ       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   254 คุณคุณาพจน์  พุฒิกุลบวร       รพ.ตรัง      ตรัง      27/5/2558   
   255 คุณเอกวิทย์  แสนจันทร์       รพ.ทรายมูล      ยโสธร      29/5/2558   
   256 คุณนิรุทธ์  บัวล้ำล้ำ       รพ.คำตากล้า      สกลนคร      29/5/2558   
   257 คุณปวร  โปร่งจิตต์       รพ.ทุ่งหัวช้าง      ลำพูน      28/5/2558   
   258 คุณพิมพรรณ  อ่อนน้อม       รพ.วัดเพลง      ราชบุรี      29/5/2558   
   259 คุณเกียรติศักดิ์ เก่งสาริกัน       รพ.ศรีเทพ      เพชรบูรณ์         
   260 คุณสิริพงษ์  บุญเทพ       รพ.เชียงกลาง      น่าน      28/5/2558   
   261 คุณสมัย  จุลเหลา       รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม      อุบลราชธานี      29/5/2558   
   262 คุณอัณณพ  สมดี       รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม      อุบลราชธานี      29/5/2558   
   263 คุณปฐมชัย  ปัญญาวงค์       รพ.ท่าวังผา      น่าน      29/5/2558   
   264 คุณพฤษนัย  พิมบูรณ์       รพ.หนองพอก      ร้อยเอ็ด      29/5/2558   
   265 คุณบุศรอ  ซาเร๊าะ       รพ.ศรีสาคร      นราธิวาส      29/5/2558   
   266 คุณสุรัตน์  สดชื่น       รพ.พิจิตร      พิจิตร      29/5/2558   
   267 คุณนิรัชชา  สุขอยู่       รพ.พิจิตร      พิจิตร      29/5/2558   
   268 คุณกาญจนา  หวานชุม       รพ.เขาสวนกวาง      ขอนแก่น      29/5/2558   
   269 คุณสนั่น  เทียนทอง       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      28/5/2558   
   270 คุณวัชเรนทร์  เพชรล้วน       รพ.ขุขันธ์      ศรีสะเกษ      28/5/2558   
   271 คุณอมร  ไพลดำ       รพ.ประทาย      นครราชสีมา      5/6/2558   
   272 คุณบุญนาม  งามศิริ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3      ชลบุรี      29/5/2558   
   273 คุณนิธิศ  วีระธิดิศ       รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3      ชลบุรี      29/5/2558   
   274 คุณณัฐพล  รัตนากร       รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน      กาญจนบุรี      29/5/2558   
   275 คุณนุจรี  คลังนาค       รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน      กาญจนบุรี      29/5/2558   
   276 คุณอภิรักษ์  นนทสาร       รพ.ชนบท      ขอนแก่น         
   277 คุณนคร  ธรรมโท๊ะ       รพ.ฝาง      เชียงใหม่      29/5/2558   
   278 คุณสายป่าน  วรรณมณี       รพ.ปราณบุรี      ประจวบคีรีขันธ์      29/5/2558   
   279 คุณบัลลังค์  ศรีโฉมงาม       สถานีอนามัยตำบลบางด้วน      สมุทรปราการ      29/5/2558   
   280 คุณบุญญฤทธิ์  มุสิกสาร       รพ.สวี      ชุมพร      2/6/2558   
   281 คุณเกียรติธนพัฒน์  มนตรี       รพ.ปราสาท      สุรินทร์         
   282 คุณสุบรรชา  วิเสิศรัมย์       รพ.ปราสาท      สุรินทร์         
   283 คุณพยุงศักดิ์  การสมจิตร์       รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      29/5/2558   
   284 คุณวัชระ  สุวรรณจรัส       รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      29/5/2558   
   285 คุณณพัชนันท์  ศรีพันดอน       รพ.หนองแสง      อุดรธานี      4/6/2558   
   286 คุณอรรถพล  หัตถะปนิตย์       รพ.หนองแสง      อุดรธานี      4/6/2558   
   287 คุณสลิ  แสนสุข       รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา      พระนครศรีอยุธยา      29/5/2558   
   288 คุณสุดาพร  มากผูน       รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี      นครราชสีมา      2/6/2558   
   289 คุณพัฒนพงศ์  สมหนองหว้า       รพ.หนองฮี      ร้อยเอ็ด      9/6/2558   
   290 คุณสถาพร  อ่อนวัน       รพ.บ้านด่านลานหอย      สุโขทัย         
   291 คุณวรวุฒิ  เย็นใจ       รพ.ท่าตูม      สุรินทร์      29/5/2558   
   292 คุณกิตติพงธ์  มิตรประพันธ์       รพ.ศรีมโหสถ      ปราจีนบุรี      29/5/2558   
   293 คุณวิรัตน์  ชูกุศล       รพ.สามง่าม      พิจิตร      29/5/2558   
   294 คุณธงชัย  สุขปั๋น       รพ.พะเยา      พะเยา      29/5/2558   
   295 คุณอุดมศักดิ์   จำรัส       รพ.พะเยา      พะเยา      29/5/2558   
   296 คุณนพดล  วิลัยพฤกษ์       รพ.วังน้อย      พระนครศรีอยุธยา      29/5/2558   
   297 คุณเพ็ญพักตร์  พงษ์พันธ์       รพ.วังน้อย      พระนครศรีอยุธยา      29/5/2558   
   298 ร.ท.เชาวลิต  พันทะกะ       รพ.ทหารเรือกรุงเทพ      กรุงเทพมหาตร         
   299 คุณชญานี  วรรณวรวงค์       รพ.ทหารเรือกรุงเทพ      กรุงเทพมหาตร         
   300 พ.ท.บุริน เลาหะวัฒนะ       รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก      บุรีรัมย์         
   301 คุณปรีดา พะสีรัมย์       รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก      บุรีรัมย์         
   302 คุณวรไตร ขันนารัตน์       รพ.ศิริเวชลำพูน      ลำพูน      29/5/2558   
   303 คุณพัชราภรณ์ ภูมิบ้านค้อ       รพ.โคกเจริญ      ลพบุรี         
   304 คุณรตีพักตร์ มั่นสติ       รพ.โคกเจริญ      ลพบุรี         
   305 คุณสุรนนท์ ประกอบพร       รพ.นครนายก      นครนายก      29/5/2558   
   306 คุณวุฒิชัย ดวงสุวรรณ์       รพ.นครนายก      นครนายก      29/5/2558   
   307 คณชำนาญ สูญสิ้นภัย       รพ.ห้วยพลู      นครปฐม      29/5/2558   
   308 คุณวัฒนะ แซ่ลี้       รพ.ห้วยพลู      นครปฐม      29/5/2558   
   309 คุณอลงกต ทองแท้       รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา      ตรัง      29/5/2558   
   310 คุณไพรรัตน์ สุขแจ่ม       รพ.ศรีนคร      สุโขทัย      29/5/2558   
   311 คุณสรกฤช  สิริปรีดากุล       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   312 คุณวาสนา  ลิ้มแจ่ม       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   313 คุณสิริวุฒิ  เอี่ยมสอาด       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   314 คุณณัฐพงศ์  เจริญพลนภาชัย       บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด      กรุงเทพมหาตร      4/6/2558   
   315 คุณวรวิทย์  แสนผาลา       รพ.ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2 มมส      มหาสารคาม         
   316 คุณสมพงษ์ แต้มสี       รพ.ศูนย์บริการทางการแพทย์ 2 มมส      มหาสารคาม         
   317 คุณอิสระ  พลสรรค์       รพ.ปากคาด      บึงกาฬ      3/6/2558   
   318 คุณศักดนัย สร้อยพุดตาน       รพ.เจ็ดเสมียน      ราชบุรี      3/6/2558   
   319 คุณอภิศักดิ์ บุญเลิศ       รพ.สวนผึ้ง      ราชบุรี      4/6/2558   
   320 คุณอภิรักษ์ ชุ่มชะอุ่ม       รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี      ราชบุรี      2/6/2558   
   321 คุณตารมีซี เจะแว       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   322 คุณกะย๊ะ แขวงบู       รพ.โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   323 คุณพลวัฒน์ บุตรแสน       รพ.เชียงยืน      มหาสารคาม         
   324 คุณสุชาติ  อุดม       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   325 คุณสมชาย  อาจหาญ       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   326 คุณชลธิชา  ระดมทอง       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   327 คุณวรนุช  พวงสุดรัก       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   328 นพ.สุทธิศักดิ์  ม้วนชาวนา       รพ.ชนแดน      เพชรบูรณ์         
   329 คุณรักพงษ์  สายพิรุณ       รพ.แม่สอด      ตาก         
   330 คุณชัยยุทธ  อินหว่าง       รพ.แม่สอด      ตาก         
   331 คุณอำนาจ  แก้วทันคำ       รพ.แม่สอด      ตาก         
   332 คุณตะวัน  จันทฑีโร       รพ.สระโบสถ์      ลพบุรี         
   333 คุณสมิง  ศรีบุตรตา       รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์      เลย         
   334 ทพ.สมเกียรติ  จริยเมตางกูร       รพ.บางพลี      สมุทรปราการ      29/5/2558   
   335 คุณปรีชา  ท้าวแก่น       รพ.แม่ลาน้อย      แม่ฮ่องสอน      8/6/2558   
   336 คุณสุพัฒน์  โพธิชาติ       รพ.หนองกุงศรี      กาฬสินธุ์         
   337 คุณพิริยะ  ศรีปัญญา       รพ.หนองกุงศรี      กาฬสินธุ์         
   338 คุณวรนพ  ชวนินทวิสุทธิ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   339 คุณฤทธิเกียรติ  พัฒนโชติ       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   340 คุณเลิศชัย  อุดมพันธ์       รพ.กาฬสินธุ์      กาฬสินธุ์         
   341 คุณวินัย  โยลัย       รพ.บ้านม่วง      สกลนคร      5/6/2558   
   342 คุณราเชนทร์  กันใจมา       รพ.แม่จริม      น่าน      29/5/2558   
   343 คุณทรงวุฒิ  อุดมสิน       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   344 คุณโชติกร  เชียงแก้ว       รพ.ชุมแพ      ขอนแก่น         
   345 คุณอดิเรก  จำปาทอง       รพ.บางแพ      ราชบุรี      2/6/2558   
   346 คุณวิษณุ  บุญเลิศ       รพ.ท่าช้าง      สิงห์บุรี      4/6/2558   
   347 คุณมนตรี  มณีพิพัฒน์       รพ.ลำสนธิ      ลพบุรี         
   348 คุณวราเมธ  นุชศรีลา       รพ.ลำสนธิ      ลพบุรี         
   349 คุณณรงค์ศักดิ์  ทาให้งาม       รพ.เซกา      บึงกาฬ         
   350 คุณธราพงษ์  ชำนาญ       รพ.พร้าว      เชียงใหม่      3/6/2558   
   351 ภก.สาธิน  ศรีนวล       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   352 คุณสมเกียรติ  ชุ่มใจ       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   353 คุณธัญพิสิษฐ์  สืบสาย       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   354 คุณหทัยรัตน์  ต้นศิริ       รพ.แพร่      แพร่      29/5/2558   
   355 คุณปิยศักดิ์ ธรรมบุตร       รพ.พิปูน      นครศรีธรรมราช         
   356 คุณสุรชัย ต่วนโต       รพ.วังโป่ง      เพชรบูรณ์         
   357 คุณโกเมนทร์ ชวฤทธิ์       รพ.ท่าหลวง      ลพบุรี      5/6/2558   
   358 คุณประจักษ์ หนูหมาด       รพ.ปะเหลียน      ตรัง         
   359 คุณรจนา นาท้าว       รพ.ลืออำนาจ      อำนาจเจริญ         
   360 คุณรชตวรรณ วรรณโก       รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี      ชลบุรี      28/5/2558   
   361 คุณกัมปนาท บุตรจันทร์       สสจ.เลย      เลย         
   362 คุณสุทิตร์ บุญเรือง       รพ.บางกระทุ่ม      พิษณุโลก         
   363 พ.ต.หญิงกัญญ์ชัญญ์ จันทร์ชนะ       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      4/6/2558   
   364 ร.อ.ภูมิพัฒน์ สมิทธนโชติ       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      4/6/2558   
   365 จ.ส.อ.กานต์ กานตะศิลป์       รพ.ค่ายสุรสิงหนาท      สระแก้ว      4/6/2558   
   366 คุณวิษณุ ไกรนรา       รพ.นาบอน      นครศรีธรรมราช         
   367 คุณอุมาพร ภู่พงษ์       รพ.นาบอน      นครศรีธรรมราช         
   368 คุณอดุลย์ จันทินา       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่       5/6/2558   
   369 คุณวีระวัฒน์ ใจอินผล       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่       5/6/2558   
   370 คุณวราวุธ  ชมภูศรี       รพ.จอมทอง      เชียงใหม่       5/6/2558   
   371 คุณณัฏฐดนัย ชมภูทีป       รพ.จัตุรัส      ชัยภูมิ         
   372 คุณพนิศรา ทองฤทธิ์       รพ.ห้วยยอด      ตรัง         
   373 คุณวิภาพร มีลา       รพ.ปากชม      เลย      4/6/2558   
   374 คุณอัครพล วุฒิเสลา       สสจ.อำนาจเจริญ      อำนาจเจริญ         
   375 คุณกิตติชัย เบ็ญระเหม       รพ.รัษฎา       ตรัง         
   376 คุณนราธิป อินทร์พรหม       ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา      พะเยา      4/6/2558   
   377 คุณอนุพล เหรียญเจริญศิริ       รพ.พนัสนิคม      ชลบุรี      5/6/2558   
   378 คุณมาติน ดำสนิท       รพ.สต.บ้านลานทอง      กำแพงเพชร      4/6/2558   
   379 คุณมานพ พรมมี       รพ.สต.วังตะแบก      กำแพงเพชร      4/6/2558   
   380 คุณณัฐกานต์ พรมมี       รพ.สต.คุยประดู่      กำแพงเพชร      4/6/2558   
   381 คุณกำพล  พงศ์ทวีบุญ       รพ.หนองบัว      นครสวรรค์      5/6/2558   
   382 ร.ท.หญิงเกริดา  บำรุงญาติ       รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์      ชุมพร      8/6/2558   
   383 ส.ต.หญิงอุมารินทร์  ผ่านสำแดง       รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      ร้อยเอ็ด      8/6/2558   
   384 คุณประวิตร  อนุวรรค       รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      5/6/2558   
   385 คุณดวงเนตร  ทาจวง       รพ.ทรายทองวัฒนา      กำแพงเพชร         
   386 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ พรมแสน       รพ.กุมภวาปี      อุดรธานี         
   387 คุณอธิพงษ์ ดรเขื่อนลม       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   388 คุณปรเมศวร์ แสงวิเวก       รพ.บางปลาม้า      สุพรรณบุรี      28/5/2558   
   389 คุณปฏิภาน สว่างวงษ์       รพ.ท่าแซะ      ชุมพร      9/6/2558   
   390 คุณไพโรจน์ ริ้วลาวัณย์       รพ.สมุทรสาคร      สมุทรสาคร         
   391 คุณทุติพงศ์ พันเสนา       รพ.สมุทรสาคร      สมุทรสาคร         
   392 จ.ส.อ.พิทักษ์ บุญฉลวย       รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์      อุบลราชธานี         
   393 ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   394 คุณกณวรรธน์  เพชรก้อน       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   395 คุณกัลปังหา  เทพสาร       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   396 คุณพิมลพรรณ  กิติเงิน       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   397 คุณวศิน  แสงเขียว       รพ.คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด      ตาก         
   398 คุณสกาวรัตน์ แดงมันฮับ       สสจ.สุรินทร์      สุรินทร์         
   399 คุณมโหธร ผลสมหวัง       สสจ.สุรินทร์      สุรินทร์         
   400 ปรีชา กระแสโสม       สสจ.สุรินทร์      สุรินทร์         http://hosxp.net:5888

สามารถ Download ไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ตามเอกสารแนบนะครับ (อย่าลืม login ด้วยนะครับ)
ปิดรับสมัครแล้วนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2015, 08:57:49 AM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ niyomstd

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,270
 • Respect: +15
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลแม่เมาะ
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2015, 16:04:48 PM »
0
Version 3 จะหยุดพัฒนาไหม
นิยม  สีทองแดง
โรงพยาบาลแม่เมาะ  ลำปาง(รพช.30 เตียง)
เริ่มใช้ HOSxP 2 เมษายน 2551
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Master :  CentOS

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,349
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 00:10:22 AM »
0
โรงแรมนี่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจองเองใช่ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2015, 00:17:17 AM โดย udomchok »
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 08:28:58 AM »
0
อาหารเย็น ไม่ใช่  2 มื้อหรือครับ   สามวันน่ะครับ...  วันที่ 17-18  ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2015, 08:34:40 AM โดย เกื้อกูล ครับ.. »
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 130 Client   V.3 Version  3.67.1.XX
Server  : CENTOS  +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ wiphusit

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,426
 • ยอดกมล
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลทับปุด
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 09:34:43 AM »
0
 เนื้อหาช่วงบ่ายวันแรก อยากฟัง 2 ห้องพร้อมกันทำไง   ::) ::) ::) ::) ::) ??? ??? ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2015, 09:41:45 AM โดย wiphusit »
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,349
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 13:19:16 PM »
0
ไปสองคน
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 16:40:36 PM »
0
อาหารเย็น ไม่ใช่  2 มื้อหรือครับ   สามวันน่ะครับ...  วันที่ 17-18  ไหมครับ


สวัสดีค่ะ

ต้องขออภัยด้วยคะอาหารเย็นทางเราจะเลี้ยง 1 มื้อคะ   อย่าลืมส่งใบสมัครเข้ามานะคะ

 ขอบคุณคะ
 ปุณญาพร
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 16:43:24 PM »
0
โรงแรมนี่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจองเองใช่ไหมครับ

สวัสดีคะ
 
เรื่องห้องพักใช่หรือเปล่าคะ ถ้าไม่สะดวกให้ทางเราจองห้องพักได้นะคะ เราจะมีแบบฟร์อมการจองห้องพักให้คะ

 ขอบคุณคะ
 ปุณญาพร (จนท.ประสานงาน)
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ Kanda

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 431
 • Kanda
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • กานดา
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2015, 12:03:57 PM »
0
ให้ดาวโหลดเสนอ ผู้บริหารเองหรือว่าทางบริษัทจะส่งเอกสารมาคะ กลัวซ้ำกัน
Suttibak1@hotmail.com
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด รพ.ขนาด 101 เตียง

ออฟไลน์ jdadmin1

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 6,468
 • "เครื่องชำรุด...งดใช้งานชั่วคราว"
 • Respect: +33
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2015, 12:24:26 PM »
0
อ้างถึง
ให้ดาวโหลดเสนอ ผู้บริหารเองหรือว่าทางบริษัทจะส่งเอกสารมาคะ กลัวซ้ำกัน
;D ;D ;D
เรื่องแค่นี้ถามเด็ก ป.4 ข้างโรงบาลก็ได้ยายกาน หรือไม่งั้นก็รอถามเกื้อกูลครับ อิ อิ อิ
 ;D ;D ;D
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
Master   : HOSxP 3.67.6.5
Slave1   : HOSxP 3.67.6.5
Upgrade 8/06/2567
Facebook : Suntad Mamak

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2015, 13:26:59 PM »
0
อ้างถึง
ให้ดาวโหลดเสนอ ผู้บริหารเองหรือว่าทางบริษัทจะส่งเอกสารมาคะ กลัวซ้ำกัน
;D ;D ;D
เรื่องแค่นี้ถามเด็ก ป.4 ข้างโรงบาลก็ได้ยายกาน หรือไม่งั้นก็รอถามเกื้อกูลครับ อิ อิ อิ
 ;D ;D ;D

ป๋าก็...   เด๋วป้าแกตกกะจายหมดพอดีครับ..  ;D ;D ;D
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 130 Client   V.3 Version  3.67.1.XX
Server  : CENTOS  +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ Kanda

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 431
 • Kanda
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • กานดา
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 22, 2015, 14:46:10 PM »
0
ถามดีๆๆนะคะลุง เดียวก็ไม่ไปซะเลยหรอก  (ไปเที่ยวทะเล) ให้หลิวไปประชุม
Suttibak1@hotmail.com
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด รพ.ขนาด 101 เตียง

ออฟไลน์ @ชายคนหนึ่ง@

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 132
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลบางกล่ำ
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 08:45:06 AM »
0
โรงแรมนี่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจองเองใช่ไหมครับ

สวัสดีคะ
 
เรื่องห้องพักใช่หรือเปล่าคะ ถ้าไม่สะดวกให้ทางเราจองห้องพักได้นะคะ เราจะมีแบบฟร์อมการจองห้องพักให้คะ

 ขอบคุณคะ
 ปุณญาพร (จนท.ประสานงาน)

คงต้องรอก่อนหละครับว่าผอ. จะอนุมัติหรือไม่
Tammarat Kaden : Bangklam Hospital
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Master Server : CentOS 6.5 64Bit IBM x3250 M4
Memory 20GB  HDD  500GB
MariaDB 10.4.7

Slave Server : CentOS 6.4 64bit Dell Power Edge T110 ll
Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz cpu MHz 1600 Memory 4GB HDD  1TB

ออฟไลน์ tangkeaw

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 266
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2015, 14:10:24 PM »
0
เนื้อหาน่าสนใจครับ แต่ส่งไปคนเดี่ยวอยากฟัง 2 ห้องนะ วิ่งผลัดเลยดีไหมนี้
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ขึ้นระบบ ปี 2551
**server IBM Blade Center E
IBM BladeCenter HS22
 ram 72 GB  OS- Linux centos-5.4 64 bit  Mysql  5.5.30
เครื่องสำรอง
server IBM Blade Center IBM BladeCenter HS22
  ram 16 GB   OS- Linux centos-64 bit  mysql 5.5.30
รพ.ขนาด 509 เตียง
คนไข้ต่อวันประมาณ 1,400คน/วัน
เครื่องใช้งาน HOsxp ประมาณ 190 เครื่อง ใช้งานทั้ง IPD และ OPD
ระบบ datacenter ทีม BMS ใช้งาน วันที่ 31 มิย 55
Endian Firewall 2.1.2

ออฟไลน์ wiphusit

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,426
 • ยอดกมล
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลทับปุด
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 28, 2015, 13:15:13 PM »
0
โรงแรมนี่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจองเองใช่ไหมครับ

สวัสดีคะ
 
เรื่องห้องพักใช่หรือเปล่าคะ ถ้าไม่สะดวกให้ทางเราจองห้องพักได้นะคะ เราจะมีแบบฟร์อมการจองห้องพักให้คะ

 ขอบคุณคะ
 ปุณญาพร (จนท.ประสานงาน)
ขอแบบฟอร์มจองห้องพักด้วยครับ
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมาแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 29, 2015, 11:35:03 AM »
0
ให้ทางทีมจองห้องพักให้ก็ได้นะคะ เมื่อทางทีมได้ใบสมัครทางทีมจะรีบติดต่อกลับทันทีคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2015, 15:58:48 PM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ Dear

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 81
 • I'm BMS
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมีคนสมัครแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 29, 2015, 15:59:31 PM »
0
ตอบคุณนิยมค่ะ

จะหยุดพัฒนา V3 มั้ย ต้องมาฟัง ในงานวิชาการ ค่ะ.... ;D
หัทยา ทองคงหาญ (เดียร์)
ฝ่ายฝึกอบรม, บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
081-899-5382

ออฟไลน์ wiphusit

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,426
 • ยอดกมล
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลทับปุด
Re: ประชุมวิชาการมีคนสมัครแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 29, 2015, 20:14:23 PM »
0
ผอ.อนุมัติแล้ว ส่งใบสมัครทาง mail ครับผม
bms-training@hotmail.com
วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลทับปุด
อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
โทรสาร 0-7659-9115
Thailand.

ออฟไลน์ JACK_LOMKAO

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 294
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมีคนสมัครแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 10:06:14 AM »
0
ส่งใบสมัครไปที่ เมล์แล้วครับผม bms-training@hotmail.com
รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เพชรบูรณ์ (รพช.60 เตียง)
เริ่มใช้ HOSxP เมษายน 2552 ปัจจุบันใช้  Version ไหนสมบูรณ์
ก็ใช้ Version นั้น

ออฟไลน์ nao

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 207
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
Re: ประชุมวิชาการมีคนสมัครแว้วว....จร้าาา
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2015, 16:32:28 PM »
0
อยากไป อ่ะ แต่อยากฟังทุกห้องเลย  ไปเต็มที่ 2 คน  โอย  อยากฟังๆ ;D
คนเก็บแผนการอบรม ไปต่างประเทศ   BMS มีพิเศษ ลดอีก จะทันไหมน้อ
รพช.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
MySQL     5.1.30  
ต้องขอขอบคุณ อ.ชัยพร  ที่พัฒนาโปรแกรมดีๆ ให้ใช้กัน

ออฟไลน์ nao

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 207
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2015, 11:50:01 AM »
0
BMS-Training Team  มีใบสมัครแบบ word ไหมค่ะ  ;D ;D
รพช.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
MySQL     5.1.30  
ต้องขอขอบคุณ อ.ชัยพร  ที่พัฒนาโปรแกรมดีๆ ให้ใช้กัน

ออฟไลน์ peenan

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 532
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2015, 16:46:06 PM »
0
ปีนี้คงได้พบกันที่ห้องประชุมครับ คิดถึงทุกๆคน
โดยเฉพาะ ผู้เฒ่าทั้งหลาย
 ;D ;D
Huayploo hospital
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์  สู่ความมั่นคงของระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข
mail:cmn11299@gmail.com

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,349
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re:
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2015, 17:33:00 PM »
0
ปีนี้คงได้พบกันที่ห้องประชุมครับ คิดถึงทุกๆคน
โดยเฉพาะ ผู้เฒ่าทั้งหลาย
 ;D ;D
แสดงว่าไม่คิดถึงผมอ่ะดิ
ปล.ผมเด็กเอ๊าะ ๆ
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ Terminator2015

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,352
 • Achilles : ประวัติศาสตร์จารึกชื่อกษัตริย์ มิได้จารึกชื่อทหาร
 • Respect: +66
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลนาเชือก
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 09:12:30 AM »
0
 ;D update รายชื่อ ยังไม่เห็นเลยครับ 55
นายคณวัชร คำชัย(ทัศ) โรงพยาบาลนาเชือก จ.มหาสารคาม
Mail : nachuak@hotmail.co.th  Tel.  (AIS)0817080646
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง (Paperless OPD)
ดุแล สอ.12 แห่ง HOSxP_PCU 3.59.12.15 NewVersion
ขึ้นระบบเมื่อ 1 ต.ค. 2549

ออฟไลน์ nongnid

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 101
 • พรุ่งนี้คงดีกว่าวันนี้
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 19:05:25 PM »
+1
download หนังสือเชิญได้ที่ไหนคะ ทั้งของ สสอ. รพ.สต. รพช รพท
Hod  hospital  chiangmai .50240 tel053.461095 ,0871826882 ขึ้นระบบ21 ม.ค.51 โดย
ทีมอ.ชัยพรใช้  v.3.53.12.16 ......พรุ่งนี้คงจะดีกว่าวันนี้.......

ออฟไลน์ Sukjai

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 984
 • Facebook : Sukjai Krub
 • Respect: +673
  • ดูรายละเอียด
  • Share Tips HOSxP
Re:
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2015, 11:03:39 AM »
0
download หนังสือเชิญได้ที่ไหนคะ ทั้งของ สสอ. รพ.สต. รพช รพท


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คงต้องรบกวน ให้ ทีมงาน BMS ช่วยโพส หนังสือเชิญประชุม แบบไฟล์ pdf   ให้ครับ สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับหนังสือที่ส่งมาให้แต่ละโรงพยาบาลครับ

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2015, 11:28:07 AM »
0
download หนังสือเชิญได้ที่ไหนคะ ทั้งของ สสอ. รพ.สต. รพช รพท


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คงต้องรบกวน ให้ ทีมงาน BMS ช่วยโพส หนังสือเชิญประชุม แบบไฟล์ pdf   ให้ครับ สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับหนังสือที่ส่งมาให้แต่ละโรงพยาบาลครับ


TEST
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 130 Client   V.3 Version  3.67.1.XX
Server  : CENTOS  +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2015, 11:28:14 AM »
+1
TEST
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 130 Client   V.3 Version  3.67.1.XX
Server  : CENTOS  +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2015, 09:31:13 AM »
0
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยคะ

รบกวนดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้ได้เลยคะ
ขอบคุณคะ
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ niyomstd

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,270
 • Respect: +15
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลแม่เมาะ
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2015, 16:13:55 PM »
0
ลงทะเบียน 78  รายละครับ
นิยม  สีทองแดง
โรงพยาบาลแม่เมาะ  ลำปาง(รพช.30 เตียง)
เริ่มใช้ HOSxP 2 เมษายน 2551
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Master :  CentOS

ออฟไลน์ naydekdee

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 704
 • naydekdee
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2015, 17:16:08 PM »
0
 ขอไปด้วยคนนนนนนนนน   เอ๊ะ  2  คนUP systems on Hospital  2010-03-01
(นายเด็กดี)  รพช.บางกระทุ่ม พิษณุโลก
Structure Version  HOSxP 3.61.9.25b

ออฟไลน์ เข้ม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,805
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • phichit hospital
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 14:45:35 PM »
0
ว้า.. เต็มแล้ว  อดไปเลย
Phichit Hospital
HOSxP 3.61.10.31 on FreeBSD 9.2
By BMS - Dec 26, 2007

ออฟไลน์ Terminator2015

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3,352
 • Achilles : ประวัติศาสตร์จารึกชื่อกษัตริย์ มิได้จารึกชื่อทหาร
 • Respect: +66
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลนาเชือก
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 15:20:42 PM »
0
 ;D เต็มรถพอดีครับ พี่เข้มขับไม่ใช่เหรอ  ;D
นายคณวัชร คำชัย(ทัศ) โรงพยาบาลนาเชือก จ.มหาสารคาม
Mail : nachuak@hotmail.co.th  Tel.  (AIS)0817080646
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง (Paperless OPD)
ดุแล สอ.12 แห่ง HOSxP_PCU 3.59.12.15 NewVersion
ขึ้นระบบเมื่อ 1 ต.ค. 2549

ออฟไลน์ เข้ม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,805
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • phichit hospital
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 19:01:26 PM »
+1
;D เต็มรถพอดีครับ พี่เข้มขับไม่ใช่เหรอ  ;D

ครั้งนี้ วีซ่าขอใช้รถออกนอกเคหะสถานไม่ผ่านครับ
Phichit Hospital
HOSxP 3.61.10.31 on FreeBSD 9.2
By BMS - Dec 26, 2007

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,349
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 21:53:43 PM »
0
;D เต็มรถพอดีครับ พี่เข้มขับไม่ใช่เหรอ  ;D

ครั้งนี้ วีซ่าขอใช้รถออกนอกเคหะสถานไม่ผ่านครับ

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ uc10992

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลโนนสัง
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 09:53:43 AM »
0
งานนี้ เภ...สัช ปอ ไปด้วย อาจารย์ทุกท่านเตรียมรับมือได้เลยครับ อิอิอิ ;D ;D ;D ;D
 

ออฟไลน์ Bond_007

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,533
 • เมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไหร่มันยังคงรักมากเท่านั้น
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 16:47:45 PM »
0
ยังไม่เต็มนะพี่ยังไม่ถึงสามร้อย
ว้า.. เต็มแล้ว  อดไปเลย
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
Hosxp version 3.53.7.16
ขอขบคุณ อาจารย์ชัยพร,อ.อ็อด,อ.เกื้อ,พี่เอก,พี่กิติศักดิ์,พี่เข้ม,พี่ไสว,พี่ terminator 2010,พี่pikepid,พี่udomchock ,พี่ขวด,พี่เจมส์,ป๋าJdadmin,พี่กานดา admin ทุกๆท่าน และนางฟ้า BMS

ทำเพื่อใครสักคนฉันได้ทำเพื่อความรัก
ร้องให้สักคนฉันก็ร้องจากหัวใจ
รักที่มันต้องจบมันก็ยังงดงาม ฉันยังจำไว้

Nologo How to be hosxp star

ออฟไลน์ Kanda

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 431
 • Kanda
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • กานดา
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 07:51:41 AM »
0
ดูรายชื่อแล้วมีแต่น้องใหม่ๆๆทั้งเลยค่ะ รุ่นลุงๆป้าๆไม่มีสักคนหรือซ่อนตัวอยู่น๊า....
Suttibak1@hotmail.com
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด รพ.ขนาด 101 เตียง

ออฟไลน์ udomchok

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 8,349
 • Respect: +589
  • ดูรายละเอียด
  • ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
Re:
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 09:54:17 AM »
0
ดูรายชื่อแล้วมีแต่น้องใหม่ๆๆทั้งเลยค่ะ รุ่นลุงๆป้าๆไม่มีสักคนหรือซ่อนตัวอยู่น๊า....
อุ๊ย....จริงด้วย มีแต่เด็กใหม่ ๆ  ;D ;D ;D ;D
ทำด้วยหัวใจร.พ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อบรมโดย BMS Team เมื่อ พ.ย. 49 ขึ้นระบบห้องบัตรเมื่อ X'Mas 2007
2008 : X-Ray กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย กิจกรรมบำบัด OPD ตา
2009 : ทันตกรรม ห้องตรวจตา OPD (พยาบาลและห้องตรวจแพทย์บางห้อง)

ออฟไลน์ เข้ม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,805
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • phichit hospital
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 11:15:39 AM »
0
งานนี้ เภ...สัช ปอ ไปด้วย อาจารย์ทุกท่านเตรียมรับมือได้เลยครับ อิอิอิ ;D ;D ;D ;D

ไม่กลัวหรอกครับ เพราะผมมี เภ...สัช อุ อยู่ทั้งคน  ;) ;) ;) ;) ;D ;D ;D ;D
Phichit Hospital
HOSxP 3.61.10.31 on FreeBSD 9.2
By BMS - Dec 26, 2007

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 14:05:49 PM »
+1
หุหุ
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 130 Client   V.3 Version  3.67.1.XX
Server  : CENTOS  +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ Kanda

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 431
 • Kanda
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • กานดา
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 14:56:00 PM »
0
 ;D ;แต่ที่แน่ๆๆเห็นหลายชื่อคุณลุง1ท่านแล้วจาก  รพ.(ลำดับที่ 119) น่ะ
Suttibak1@hotmail.com
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด รพ.ขนาด 101 เตียง

ออฟไลน์ ธราพงษ์

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 83
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
  • Tharaphong Chamnan
(ไม่มีหัวข้อ)
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2015, 10:15:59 AM »
0
อยากให้เพิ่มรายละเอียดจังหวัดในรายชื่อด้วยอ่ะครับ แหะๆ  ::) ::) ::)
นายธราพงษ์  ชำนาญ (เอ๋) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รพ.พร้าว (11127) จังหวัดเชียงใหม่

M : Dell PowerEdge R210 II RAM 32GB HDD 1TB
S : Lenovo x3240 M5 RAM 4GB HDD 1TB

Activation 56 : 01-02-56
Activation 57 : 31-03-57
Activation 58 : 26-06-58
Activation 59 : ได้รับสิทธิฟรี
Activation 60 : 01-01-60

ออฟไลน์ yakyai

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 172
 • น้ำเอย-น้ำใจ
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
อยากให้แสดงรายชื่อผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียน ให้ดูด้วยครับ
บางครั้งเผื่อเขาโอนไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบสถานะของตัวเอง
ว่าได้รับสิทธฺิจ่าย 6000 บาท หรือเปล่าอ่ะครับ

ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2015, 08:17:23 AM โดย yakyai »
" น้ำเอย  น้ำใจ " BMS ขึ้นระบบ  10 สิงหาคม 2550
โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-882899 ต่อ 126  Fax.044882941 , 0804841596, 0821455966  y.kumphol@gmail.com

ออฟไลน์ ธราพงษ์

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 83
 • Respect: +11
  • ดูรายละเอียด
  • Tharaphong Chamnan
ปิดรับสมัครแล้วหรอครับ ว้า เสียดายจัง ถ้า ผอ อนุมัติลงมา คงอดเลย หวังว่างคงจะมีแถวๆ ภูมิภาคนะครับ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา  ;D ;D ;D
นายธราพงษ์  ชำนาญ (เอ๋) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รพ.พร้าว (11127) จังหวัดเชียงใหม่

M : Dell PowerEdge R210 II RAM 32GB HDD 1TB
S : Lenovo x3240 M5 RAM 4GB HDD 1TB

Activation 56 : 01-02-56
Activation 57 : 31-03-57
Activation 58 : 26-06-58
Activation 59 : ได้รับสิทธิฟรี
Activation 60 : 01-01-60

ออฟไลน์ bbb3

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 688
 • Respect: +1
  • ดูรายละเอียด
ของนายสุทธิพร เพ็งจันทร์ รพ.จุฬาภรณ์ โอนเงินไปแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 26/5/2558 แต่เนื่องด้วย Fax มีปัญหาส่งไม่ได้ เลยส่งเมลล์ยืนยันไปที่ bms-trainning@hotmail.com แทน และได้โทรไปแจ้งแล้ว แต่เห็นสถานะยังไม่ขึ้นว่าโอนค่าลงทะเบียนแล้ว รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ....
Suttiporn Pengjun
Admin Chulaporn Hospital Nakhonsritammarat
server HP ML 350G6 2.4GHz ram 4 GB MySQL Percona-5.5.33-31
msn bbb441021366@hotmail.com,hosp_chula@hotmail.com
www.cbhospital.go.th
เริ่มใช้Hosxp 1 ม.ค. 2550
ตอนนี้ใช้Hosxp v.3.56.10.20a

ออฟไลน์ bbkung

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 114
 • ไม่เปลี่ยน ชีวิตก็อยู่อย่างเดิม...
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ว้า...เสียดายจัง...กำลังรอหนังสืออนุมัติจาก ผอ. ครับ
maesot hospital  175/16 Sripanit Rd, Maesot tak 63110
www.maesot-hospital.com
V.HosXp Test Work...  ใช้งานทุกระบบ ยกเว้น Inventry
Size : 420 BED...
Visit ต่อวัน 1400-1600
Client 480 

SAN STORGE IBM  DS 3512 (SAS 450GB 15K x7)+(NL SAS 2TB x3)
VMWARE vCenter Server & vSphere Client License
CentOS Linux 5.8 64 bit , Percona 5.5.20

SERVERx2 : HP Proliant DL-380 G7, QC XEON 2.66 GHz DOUBLE CPU, Ram 144 G,
SERVERx1:HP Proliant DL-380 G7, QC XEON 2.66 GHz SINGLE CPU, Ram 64 G,

ขึ้นระบบโดย BMS นำทีมโดยคุณ วินัย...วันที่ 21 ม.ค. 54

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
ของนายสุทธิพร เพ็งจันทร์ รพ.จุฬาภรณ์ โอนเงินไปแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 26/5/2558 แต่เนื่องด้วย Fax มีปัญหาส่งไม่ได้ เลยส่งเมลล์ยืนยันไปที่ bms-trainning@hotmail.com แทน และได้โทรไปแจ้งแล้ว แต่เห็นสถานะยังไม่ขึ้นว่าโอนค่าลงทะเบียนแล้ว รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ....


อัพเดตข้อมูลให้แล้วนะครับ  :)
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ออฟไลน์ matinbor

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
ถ้ารับเพิ่ม..ตอบด้วยนะครับ..มีอีกสี่ท่านอยากลงทะเบียน..โทร0814757424
............แอดมินไม่ค่อยตอบกระทู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2015, 10:55:47 AM โดย matinbor »
 

ออฟไลน์ yakyai

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 172
 • น้ำเอย-น้ำใจ
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
ผมโอนเงินไปตั้งแต่วันที่ 27 พค 58
ไม่เห็นทางบริษัทเห็นครับ fax ไปตั้งแต่ 27 หรือมีปัญหา
ติดขัดตรงใหนครับ  หรือ ณ เวลา 15.26 น
ไม่มีคนทำงานแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2015, 10:29:16 AM โดย yakyai »
" น้ำเอย  น้ำใจ " BMS ขึ้นระบบ  10 สิงหาคม 2550
โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-882899 ต่อ 126  Fax.044882941 , 0804841596, 0821455966  y.kumphol@gmail.com