HOSxP

You are here: Home Product HIS Front Office BMS-iCQ

BMS iCQ

BMS iCQ (Cancer Questionnaire)
การพัฒนาแบบสัมภาษณ์เชิงคอมพิวเตอร์
เป็นการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ภายใต้ชื่อ “โครงการศึกษาวิจัยฐานประชากรเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระยะยาว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด”